KEURUUN OSUUSPANKIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT

Tässä selostuksessa kuvataan, miten Keuruun Osuuspankki (”Pankki”) noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (8.8 / 2014) 8 luvun 1-16 §:ien säännöksiä. Selostus perustuu mainitun lain 8 luvun 15 §:ään.

Pankin hallitus vastaa palkitsemisasioista ja on vahvistanut Pankin palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet. Pankin hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmien noudattamista sekä arvioi vuosittain niiden toimivuutta.

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

Palkitsemisjärjestelmän tulee olla Pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen sekä vastata Pankin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmän tulee olla sopusoinnussa Pankin hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn kanssa ja edistää sitä.

Palkitsemisvaliokunta

Pankin hallitus vastaa niistä tehtävistä, jotka sääntelyn perusteella on asetettu palkitsemisvaliokunnalle.

Valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt ja heidän palkitsemisensa

Valvontatoiminnoissa työskentelevän henkilön palkkio ei ole riippuvainen sen liiketoiminnan tuloksesta, jota hän valvoo.

Luettelo henkilöistä ja tietojen julkistaminen

Pankissa pidetään luetteloa seuraavista henkilöistä:

  1. toimitusjohtaja ja henkilöt, jotka toimitusjohtajan lisäksi tosiasiallisesti osallistuvat yrityksen toiminnan johtamiseen
  2. muu henkilö, jonka toiminnalla on olennainen vaikutus Pankin riskiasemaan
  3. henkilö, joka työskentelee liiketoiminnoista riippumattomissa Pankin sisäisissä valvontatoiminnoissa
  4. muu henkilö, jonka palkkioiden kokonaismäärä ei merkittävästi poikkea 1 ja 2 kohdissa tarkoitetulle henkilölle määräytyvän palkkion kokonaismäärästä

Pankki noudattaa suhteellisuusperiaatetta edellä mainituissa henkilöryhmissä siten, että Pankki merkitsee luetteloon ainoastaan ne henkilöt joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta voisi ylittää 10.000 euroa. Pankki toteaa, ettei Pankissa kenenkään muuttuva palkkio voi yhden vuoden ansaintajaksolta ylittää 10.000 euroa.

Pankin palkitsemisjärjestelmän muuttuvia palkkioita koskevat periaatteet

Pankin muuttuviin palkkioihin sovelletaan seuraavia periaatteita:

  • Palkkion on perustuttava kokonaisarviointiin palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä Pankin kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä. Suoritusta arvioitaessa on huomioitava taloudelliset ja muut tekijät sekä se miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä
  • Palkkion määrässä on otettava huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius.
  • Pankki voi sitoutua ehdottomaan palkkion maksamiseen ainoastaan erittäin painavista syistä ja edellyttäen, että luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palkkionsaajan palvelussuhteen ensimmäiseen vuoteen.

Pankin palkitsemisjärjestelmässä muuttuvat palkkiot voivat olla enintään 10 % kiinteästä vuosipalkasta.

Pankki voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai osittain siinä tapauksessa, että Pankin vakavaraisuus on heikentynyt 16 prosentin alle.