Suupohjan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-30.6.2018

Suupohjan Osuuspankin liiketoiminta jatkui vahvana

POP Pankki -ryhmä panostaa vahvasti uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakaskohtaamiseen digitaalisesti. Alkuvuodesta POP Pankkien rahastovalikoimaa laajennettiin tuomalla neljä uutta reaaliomaisuusrahastoa asiakkaiden saataville. Kesäkuussa lanseerattiin kattavammat lainaturvatuotteet sekä kokonaan uusina tuotteina POP Elämänvara, joka yhdistää säästämisen ja vakuutusturvan vakavan sairauden varalle, sekä POP Tuottovakuutus, joka on joustava säästöhenkivakuutus. Asiakaskohtaamisen työkaluja kehitettiin mm. ottamalla laajemmin käyttöön sähköinen allekirjoitus. POP Pankki -ryhmässä pilotoitiin keväällä ensimmäisiä verkkotapaamisia asiakkaiden kanssa. 

Suupohjan Osuuspankin alkuvuoden 1.1.-30.6.2018 liikevoitto oli 2,1 milj. euroa ja se oli 0,6 milj. euroa pienempi kuin vastaavalta kaudelta viime vuonna*. 

”Pankin korkokate ja muut tuotot yhteensä kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta lisääntyneet liiketoiminnan kehittämiseen käytetyt panostukset pienensivät liikevoittoa. Korkokate pieneni ja siihen vaikutti eniten korkosuojaustuottojen väheneminen”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuominiemi.

Sijoitusten tuotot pienenivät edellisvuodesta, mihin vaikutti osaltaan 1.1.2018 muuttuneet kirjanpitosäännökset.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappioita koskevat kirjanpitosäännökset muuttuivat 1.1.2018. Jatkossa kaikkien pankin myöntämien luottojen tasearvosta on vähennettävä matemaattisella mallilla määritetty odotettavissa oleva luottotappio. Lisäksi odotettavissa oleva luottotappio lasketaan osalle saamistodistuksista. Tuloslaskelmaan merkitty odotettavissa olevien luottotappioiden muutos oli alkuvuonna 0,1 milj. euroa. Liiketoiminnan kuluihin sisältyvien lopullisten luottotappioiden määrä oli 0,02 milj. euroa. Siirtyminen uusiin kirjanpitosäännöksiin 1.1.2018 kasvatti pankin omaa pääomaa 1,7 milj. euroa.

Luottokanta kasvoi alkuvuoden aikana 0,94 % 668,5 milj. euroon ja talletuskanta 682,9 milj. euroa väheni -0,99 %. Suupohjan Osuuspankin tase 30.6.2018 oli yhteensä 794,5 milj. euroa.

”Luottojen kysyntä on selvästi kasvanut kesän aikana. Vuoden alkupuoliskolla uusia luottoja myönnettiin noin 11 % edellisvuotta enemmän. Erityisesti kulutusluottoja on haettu enemmän kuin edellisenä vuotena. Talletuspuolella matala markkinakorkotaso pitää talletuskorkoja edelleen matalina ja tuottoja haetaan muista sijoitusinstrumenteista”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuominiemi.

Asiakkaiden määrä oli 45 tuhatta (45 tuhatta asiakasta 31.12.2017). 

Pankin vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Vakavaraisuussuhde 30.6.2018 oli 25,08 % (22,95 % 31.12.2017). Alkuvuoden tulosta ei sisällytetty omiin varoihin. 

 (1000 euroa)  1.1.-30.6.2018  1.1.-30.6.2017  Muutos (%) 
 Korkokate  6 271  6 538  -4,08 %
 Muut tuotot  4 175 3 862  8,10 %
 Kulut  -8 325  -7 667  8,58 %
 Liikevoitto  2 121  2 733  -22,39 %

 (1000 euroa)  30.6.2018  31.12.2017  Muutos (%)
 Talletukset  682 911  689 773  -0,99 %
 Luotot  668 518  662 262  0,94 %
 Tase  794 463  803 766  -1,16 %
 
 

*Vuoden 2018 tulos ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2017 tulokseen nähden johtuen 1.1.2018 muuttuneista kirjanpitosäännöksistä. Pankit noudattavat 1.1.2018 alkaen kansainvälistä IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia aiemman IAS 39 -standardin sijaan.

Tuloskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suupohjan Osuuspankki on 31.12.2015 toimintansa aloittaneen POP Pankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitos ja kuuluu POP Pankki -ryhmään. POP Pankki -ryhmä on julkaissut puolivuosikatsauksen 22.8.2018 ja se löytyy osoitteessa www.poppankki.fi. POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus sisältää tiedot POP Pankkien yhteenliittymän vakavaraisuudesta.