Investeringsstöd – bidrag, räntestödslån eller både och

Närings-, trafik- och miljöcentralen, dvs. NTM-centralen, kan bevilja stöd för produktionsmässiga investeringar i lantbruk som bidrag, räntestödslån eller en kombination av dem.

Så här söker du investeringsstöd

Stödnivåerna och beloppen för lånet eller understödet varierar beroende på projekt. Också stödens villkor, former och speciellt beloppen varierar lite beroende på stödområde. Lån av statsmedel kan numera beviljas endast i specialfall. Investeringsstödet beviljas av NTM-centralerna. När du vill ha lån med understöd fyller vi i ansökan tillsammans. Vi beviljar dig lånet när NTM-centralen har fattat stödbeslutet.

Läs mer på NTM-centralens webbplats

Nationellt investeringsstöd – stöd med nationella medel

Största delen av utvecklingsinvesteringarna i det finländska lantbruket finansieras med nationella medel av jord- och skogsbruksministeriet.

För vad kan stöd beviljas?

Du kan få nationellt investeringsstöd till exempel för byggande och utvidgande av produktionsbyggnader, köp av tilläggsmark, köp av lantbruksmaskiner för gemensam användning och för täckdikning. Du kan också få stöd för anskaffning av en likviditets- och lönsamhetskalkyl och en utvecklingsplan samt för rådgivning som gäller uppföljning av genomförandet.

Vem kan få stöd?

Nationellt stöd kan beviljas en fysisk person eller flera fysiska personer gemensamt (t.ex. som sammanslutning) samt öppna bolag, kommanditbolag, andelslag eller aktiebolag som de bildat. Odlaren ska vara under 65 år, yrkesskicklig och bo på ett avstånd från gården som är ändamålsenligt med tanke på företaget.  Den sökandes inkomster utanför gården inverkar inte direkt på beviljandet av investeringsstödet, men inkomsterna från gården måste dock ha en väsentlig betydelse för den sökandes försörjning. Dessutom måste företaget ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet.

Läs mer om Landsbygdsverkets Investeringsstöd

Investeringsstöd med delfinansiering från EU – stöd på mål 1-området

Investeringsstöd med delfinansiering från EU beviljas av jord- och skogsbruksministeriet på mål 1-området för investeringar i basjordbruk, bl.a. för byggande av ladugård för mjölk- och köttboskap, svinstall och fårstall.  Dessutom deltar EU i finansiering av investeringar i miljövård och vissa projekt inom renhushållning.

Fråga mer i din POP Bank