Bygga bostad på landsbygden – stöd för livskvaliteten

Behovet av bostad varierar med livssituationen. Kraven på hemmets storlek, bruk och läge varierar såväl när familjen växer som när barnen ger sig ut i världen.

Så här söker du stöd för att bygga bostad

Odlaren och den som flyttar till landsbygden kan via lantbruksförvaltningen få stöd för åtgärder som förbättrar boendet och kulturmiljön och på så vis också förbättrar livskvaliteten. Du kan få lån med räntestöd för att bygga, totalrenovera och bygga ut bostäder som är ändamålsenliga till läge, planlösning, teknisk konstruktion, utrustning samt har skäliga boendekostnader. Lån kan förutom för bostad även beviljas för att bygga bostad för den som ska fortsätta med gården.  Miljöministeriets stödsystem kompletteras genom finansieringen av bostäder för lantbruken.

Vem får stöd?

Stödmottagaren ska ha fyllt 18 år.  En person under 18 år kan beviljas stöd om han eller hon ingått äktenskap eller utövar lantbruk tillsammans med föräldrarna. Dessutom kan det finnas andra särskilda skäl för att stödet kan beviljas.

Hur stort kan man bygga?

Lägenhetsytan i en ny bostadsbyggnad får vara högst 120 m2 om högst 6 personer hör till hushållet. Om hushållet är större än 6 personer kan lägenhetens maximistorlek höjas med 10 m2 för varje ytterligare person.   Stöd kan emellertid beviljas för högst 180 m2.

Hur höga inkomster får en stödmottagare ha?

Stödet kan beviljas om den sökandes totala inkomster inte överstiger 38 000 euro om året. Om ett gift par eller ett sambopar söker stödet får deras sammanlagda inkomster inte överstiga 54 000 euro om året. Maximibeloppet för de totala inkomsterna höjs med 2 000 euro för varje barn som hör till hushållet och som inte har fyllt 18 år före slutet av året då stödet söks.

 


Ansök om stöd så här

Du kan ansöka om investeringsstöd på den lokala NTM-centralen.  Maatilatalouden rakennetukihakemus (nro 2314) ja tarvittavat liitteet on toimitettava ELY-keskukselle ennen investoinnin eli rakentamisen aloittamista. Hakemuslomakkeita saat ELY-keskuksilta, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta, pankeista sekä internetistä Maaseutuviraston sivuilta. Rakennetukihakemukseesi tarvitset myös pankin luottolupauksen

Fråga mer i din POP Bank