Hoppa till innehåll

Regler för Bonum Banks utlottning av smartringar av märket Oura

Regler för Bonum Banks utlottning av smartringar av märket Oura
Utlottningen ordnas av Bonum Bank Abp (nedan "Arrangören"). Man deltar automatiskt i utlottningen genom att använda kreditegenskapen på POP Visa-kombikort eller POP Visa Gold-kort under 1–15.10.2021. Under kampanjen fungerar en transaktion med kreditegenskapen på ett POP Visa-kombikort eller POP Visa Gold-kort som lott i utlottningen. Bland myndiga personer som använt POP Visa-kort under lotteritiden utlottas sammanlagt fem (5) smartringar av märket av Oura (värde ca 370 €/st).

1. Utlottningens arrangör 

Bonum Bank Abp
FO-nummer: 2192977-5
Adress: Hästskon 3, 02600 Esbo

2. Utlottningstidpunkt och val av vinnare 

Deltagningstiden är 1–15.10.2021. Utlottningen sker 26.10.2021

3. Vinnarna utlottas bland alla myndiga personer som använt POP Visa-kreditkort för betalning eller köp

Vinnarna underrättas personligen per privatmeddelande och telefon. Kontaktuppgifterna används inte för andra syften. Om en vinnare i utlottningen inte kan nås inom en vecka har Arrangören rätt att välja en annan vinnare.

4. Rätt att delta

Alla i Finland bosatta 18 år fyllda fysiska personer har rätt att delta i utlottningen med undantag för POP Bankgruppens anställda som deltagit i planeringen, förberedandet eller verkställandet av utlottningen samt deras familjemedlemmar. Deltagande i utlottningen förutsätter kundrelation med POP Bankgruppen och användning av POP Visa-kort under lotteritiden.

5. Lotteripriser

Sammanlagt fem smartringar av märket Oura utlottas. Priser kan inte bytas ut mot pengar eller andra produkter.

6. Behandling av personuppgifter

Arrangören behandlar lotterideltagande POP Visa-kunders uppgifter endast för att verkställa utlottningen. Personers namn- och kontaktuppgifter behandlas endast för att utse vinnarna, informera om det och överlämna priset. Personuppgifter används eller utlämnas inte för direktmarknadsföringssyften utan separat samtycke av personen. Uppgifter utlämnas inte vidare. Läs mer om vår dataskyddspraxis.

7. Publicering av vinnarnas namn

De som deltar i utlottningen ger Arrangören rätt att publicera vinnarens förnamn och hemort utan separat samtycke, meddelande eller ersättning i medier som Arrangören väljer.

8. Arrangörens ansvar

Arrangören betalar den lagstadgade lotteriskatten på de priser som nämns i dessa regler. Pristagaren ansvarar för övriga eventuella kostnader relaterade till mottagande eller användning av priset eller deltagande i kampanjen. Pristagaren befriar Arrangören från allt ansvar och alla kostnader som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna kampanj eller mottagandet av priset.

Pristagaren befriar Arrangören även från allt ansvar för den senare användningen av priset eller för fel på det samt från allt ansvar för skada som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna kampanj eller inlösen eller användning av priset. Denna ansvarsfriskrivning försämrar dock inte konsumentens rättigheter enligt konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet på eller kvantiteten för det pris som nämns i dessa regler. Arrangören ansvarar inte för deltagande som av tekniska orsaker inte mottagits eller som har bristfälliga ID- eller kontaktuppgifter. Arrangören har rätt att inställa utlottningen på grund av oöverstigligt hinder (force majeure) eller en motsvarande orsak.

9. Rätt till material som publiceras i anslutning till utlottningen

Genom att delta i utlottningen intygar och ansvarar deltagaren för att material som lämnats till utlottningen eller användningen av det inte kränker lag, god sed, tredje parters rättigheter inklusive upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, heder, integritetsskydd eller affärshemligheter och inte strider mot dessa regler på annat sätt.

Genom att delta i utlottningen ger deltagaren Arrangören bestående ensamrätt till materialet utan separat ersättning. Med stöd av användarrättigheten har Arrangören således ensamrätt att använda och utnyttja materialet på vilket sätt som helst med nuvarande och framtida metoder och plattformar.

10. Ansvarsfriskrivning på Instagram, Facebook och Twitter

Utlottningen sponsras, rekommenderas eller administreras inte av Instagram, Facebook eller Twitter. Deltagarna förbinder sig att befria Instagram, Facebook och Twitter samt eventuella andra aktörer i sociala medier från alla ansvarsförbindelser och krav relaterade till utlottningen. Deltagaren lämnar sina uppgifter endast till Arrangören av kampanjen, inte till Instagram, Facebook, Twitter eller motsvarande medier.

11. Övriga villkor

Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att iaktta dessa regler och Arrangörens eventuella tolkningar av dem. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.

Arrangören har rätt att förkasta varje deltagare och material genom sitt beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att förkasta felaktigt deltagande eller deltagande som strider mot dessa regler i sin helhet utan separat meddelande eller ersättningsskyldighet gentemot deltagaren. Arrangören har rätt att förkasta deltagare i utlottningen om det finns skäl att misstänka att de använt oärliga eller osakliga metoder.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt