Hoppa till innehåll

Allmänna användarvillkor för POP Bankens webbplats

Allmänt

Det här är användarvillkor för bruk av POP Bankens webbplats. Bekanta dig noggrant med dessa villkor innan du använder webbplatsen. Genom att besöka POP Bankgruppens webbplats accepterar du användarvillkoren.

Webbplatsen är endast avsedd för bruk i Finland. Finlands lag tillämpas alltid på bruk av webbplatsen oberoende av i vilket land den används.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra användarvillkoren, webbplatsen och tjänsternas innehåll på webbplatsen, utseende och tillgänglighet samt krav på enheter som behövs för användning av webbplatsen eller blockera tillgången till den eller stänga den utan att anmäla om saken i förväg.

Olika sidor kan utöver dessa villkor innehålla särskilda tjänstespecifika villkor som tillämpas på dem. Till exempel tillämpas på de tjänster som konsumentkunder använder med hjälp av POP Bankens nätbankskoder allmänna villkor för tjänster som ska användas med bankkoder av privatkunder. 

Genom att använda denna webbplats förbinder sig användaren till att också iaktta Googles tjänstevillkor.

Uppgifter som gäller tjänsteleverantören

På denna webbplats kan tjänster av företag som hör till POP Bankgruppen tillhandahållas. Benämningen ”Tjänsteleverantören” används om alla företag som hör till gruppen.

Centralinstitutet POP Bankcentralen anl, Finska Skadeförsäkring Ab och POP Bankcentralens medlemsbanker är företag som hör till POP Bankgruppen. POP Bankcentralen och dess medlemsbanker bildar en sammanslutning av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Mer uppgifter om medlemsbanker som hör till POP Bankcentralen finns här.

Ansvarsbegränsningar

Tjänsteleverantören ger ingen som helst garanti för denna webbplats eller dess innehåll. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att uppdatera denna webbplats eller stänga den när som helst. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att webbplatsen inte lämpar sig för något särskilt ändamål eller för några som helst eventuella utgifter, förluster eller någon skada som orsakas av användning av denna webbplats, trots att tjänsteleverantören eller dess representant skulle ha varit medveten om fel på webbplatsen.

Den information som ges på denna webbplats kan i inget fall anses som uppmaning till köp eller försäljning eller som rekommendation av någon av Tjänsteleverantörens aktörer, om inte Tjänsteleverantören uttryckligen meddelar om annat. Den information som ges på webbplatsen får inte heller i något fall anses som offert som binder Tjänsteleverantören eller som något annat bindande uttryck, om inte annat uttryckligen meddelas.

Informationen på denna webbplats är inte någon offert om att sälja eller köpa värdepapper eller andra ekonomiska instrument, och inte heller något råd om åtgärder som gäller investering. Rättshandlingar som ska ingås med Tjänsteleverantören grundar sig alltid på separata serviceavtal.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för ekonomiska resultat, skatteeffekter eller risk i samband med investering som följd av åtgärder som utförts på basis av information som ges på webbplatsen. Webbplatsens användare bär allt ansvar.

Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren ansvarar för anskaffning och underhåll av den utrustning, de program och de dataförbindelser som användning av webbplatsen kräver samt för andra kostnader som bruk av webbplatsen medför. Användaren ska sörja för att det operativsystem som är i bruk på den enhet som används samt dess program är aktuella och för regelbunden IT-säkerhetsuppdatering.

Användaren är skyldig att använda denna webbplats i enlighet med lag, god sed samt användarvillkoren mellan användaren och Tjänsteleverantören. Webbplatsen får inte användas på ett sätt som kränker, skadar eller stör Tjänsteleverantören, Tjänsteleverantörens samarbetspartner, andra Användare eller någon tredje part.

Immateriella rättigheter

Äganderätten till denna webbplats samt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter som gäller webbplatsen tillhör Tjänsteleverantören eller någon annan aktör som meddelas separat. Publicering, kopiering, överföring eller förvaring av innehållet på dessa sidor eller en del av det är utan rättsinnehavarens tillstånd förbjudet, med undantag av förvaring på dator eller utskrift för personligt bruk. Material får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). När material citeras ska källan alltid uppges. Varu- eller affärsmärken som finns på webbplatsen får dock inte kopieras, publiceras eller spridas vidare utan skriftligt tillstånd från Tjänsteleverantören.

Öppen e-post, chat och andra osäkra kommunikationssätt

Konfidentialiteten i e-postmeddelanden som sänts i ett öppet datanät eller andra osäkra meddelanden kan inte garanteras. Den som använder webbplatsen ska undvika att förmedla personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till Tjänsteleverantören via e-post eller andra öppna datanät. Tjänsteleverantören är inte skyldig att tillhandahålla uppdrag eller begäran om tjänster som sänts via okrypterad e-post, responskanal, eller någon annan osäker kanal för kommunikation.

Tjänsteleverantören har rätt att på kundens begäran leverera uppgifter till den e-postadress eller någon annan kanal för kommunikation som kunden bestämmer. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som beror på att meddelanden som har sänts i öppna datanät försvinner eller ändras.

Övriga villkor

Tjänster som gäller värdepapper eller andra investeringstjänster tillhandahålls inte för personer som bor i Förenta staterna och inte för företag eller sammanslutningar som bedriver affärsverksamhet som är etablerad i Förenta staterna.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt