Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter och informationssäkerhet inom POP Bankgruppen

Skyddet av personuppgifter och konfidentialitet är en hjärtesak för oss. Här berättar vi hur POP Bank-gruppen behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur behandlingen av personuppgifter regleras och övervakas.

POP Bank-gruppen använder dina personuppgifter endast för planerade syften som du informeras om eller alternativt med ditt samtycke. De uppgifter som vi samlar in behövs för att vi ska kunna erbjuda våra kunder tjänster eller fullgöra våra bindande skyldigheter.

Vår behandling av personuppgifter baserar sig i allmänhet på avtal och åtgärder som föregår avtal. Behandlingen kan också basera sig på myndighetsrelaterade skyldigheter, till exempel på grund av skattelagstiftningen. I vissa situationer baserar sig behandlingen på vårt berättigade intresse, till exempel direktmarknadsföring såvida du inte förbjudit det eller utveckling.

Uppgifter samlas in bland annat för beviljande av kredit, uppföljning av betalningar och investeringstjänster enligt lagstiftningen. Vi använder dina personuppgifter också för att utveckla våra tjänster samt för kvalitetskontroll och marknadsföring. Vi följer upp och analyserar användningen av våra produkter och tjänster, och vi segmenterar kunder för att kunna tillhandahålla bättre tjänster och rikta vår marknadsföring. Vi behandlar också uppgifter i utbildningar och för att göra tjänsterna säkra.

Förutom av dig får vi information från till exempel offentliga register, myndigheter, kredit- och kundupplysningsregister samt våra samarbetspartner. Om en affärs- eller servicetransaktion förutsätter det spelar vi in samtal och sparar meddelanden för att säkerställa innehållet i dem.

I all vår verksamhet och utveckling följer vi dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen samt god banksed, uppförandekoden för behandling av personuppgifter och banksekretess. Banksekretessen begränsar utlämnande av uppgifter som banken har om dig – vi lämnar ut uppgifter endast om lagen kräver det eller med ditt samtycke.

I och med dataskyddsförordningen har du större rättigheter att ta del av och påverka hur dina uppgifter behandlas. Du kan till exempel:

 • Kontrollera dina personuppgifter och få information om vilka uppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller kräva att de raderas i vissa lagstadgade situationer
 • Få de uppgifter som du lämnat i elektroniskt format.

Ytterligare information

Ytterligare information finns i dataskyddsbeskrivningarna. En dataskyddsbeskrivning är ett dokument som beskriver datainnehållet i bankernas kundregister samt rättsgrunden för och syftet med behandlingen av uppgifter. Dataskyddsbeskrivningarna finns på bankernas webbplats under Nyttig information.

Personuppgiftsförfrågan och kopia av inlämnade uppgifter

Du kan be om att få kontrollera dina uppgifter via nätbanken. Du kan också göra det personligen på något av våra serviceställen. Då ska du intyga din identitet. Du får utdraget av dina uppgifter till nätbanken, per post eller personligen inom en månad.

Om du vill ha en digital kopia av alla de uppgifter som du lämnat kan du också begära det via nätbanken eller på ett serviceställe.

Överföring av information till tredjeländer

I regel överför vi inte uppgifter till så kallade tredjeländer, dvs. länder utanför EU och EES. I situationer där vi överför uppgifter till tredjeländer ska följande villkor uppfyllas.

 • EU-kommissionen har konstaterat att dataskyddet i det land som tar emot uppgifterna är tillräckligt
 • Vid överföringen av uppgifter används relevanta skyddsförfaranden, till exempel modellklausuler som EU-kommissionen fastställt i avtalet om utlämnande av uppgifter
 • Överföringen är berättigad av en annan särskild orsak, till exempel på basis av samtycke eller avtal eller för att framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Information om kakor

Användning av kakor i POP Bank-gruppens nättjänster

Vi använder kakor (cookies) i våra tjänster för att förbättra användarvänligheten, effektiviteten och säkerheten. Med hjälp av kakor följer vi med användningen av tjänsterna, förbättrar innehållet och användbarheten på webbplatsen samt tillhandahåller information och tjänster som möter våra kunders behov.

Vad är en kaka eller cookie?

En kaka är en liten textfil på en webbplats som skickas till en användares dator och lagras där. Kakor skadar inte användarens enhet eller filer.

Begränsning av användning av kakor

Som användare kan du förbjuda användningen av kakor eller radera sparade kakor i webbläsaren. Det kan dock leda till att tjänsterna fungerar sämre.

Du kan administrera användningen av kakor i webbläsarens inställningar där alternativen beror på webbläsarens egenskaper.

Läs mer på sidan Policy för webbplatscookies ›

Identifieringsprinciper

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med vars hjälp företag och samfund som tillhandahåller digitala tjänster kan identifiera sina kunder. Identifieringen sker med bankens nätbankskoder.

I sina identifieringstjänster följer banken identifieringsprinciper som är förenliga med Finansbranschens Centralförbunds Tupas-identifieringstjänst och bankernas servicebeskrivning av Tupas-identifieringstjänsten.

Identifieringsprinciperna och servicebeskrivningen finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats.

Ytterligare information om POP Bankens identifieringsprinciper finns på respektive banks webbplats under nyttig information.

Informationssäkerhet

Ta del av sidorna om säker användning av nätbanken ›

Dataskyddsombud

Om du vill veta mer om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta POP Bankens dataskyddsombud (Data Protection Officer) per e-post på tietosuoja@poppankki.fi eller per post på:

 • POP Bankcentralen anl
  Dataskyddsombud
  Hästskon 3, 02600 Esbo

Dataskyddsmyndighet

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

 • Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
  Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

 • E-post: tietosuoja@om.fi 

 • Växel: 029 566 6700

 • Registratorskontor: 029 566 6768

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt