Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter och informationssäkerhet inom POP Bankgruppen

Uppdaterad 1.4.2024

Skyddet av personuppgifter och konfidentialitet är en hjärtesak för oss. Här berättar vi hur POP Bankgruppen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i fråga om behandling av dina personuppgifter. 

Detaljerad information om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna nere på sidan.

De personuppgifter som vi samlar in beror på användningssyftet. Vi kan bland annat samla in följande personuppgifter:

 • Personuppgifter relaterade till identifiering av personer, såsom namn och personbeteckning
 • Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och adress
 • Uppgifter om personers ekonomi
 • Lagstadgade uppgifter, till exempel relaterade till kundkännedom

I allmänhet får vi uppgifterna av dig. Dessutom får vi information från till exempel offentliga register, myndigheter, kredit- och kundupplysningsregister samt våra samarbetspartner.

Om en affärs- eller servicetransaktion förutsätter det spelar vi in samtal och sparar meddelanden för att säkerställa innehållet i dem.

I första hand använder POP Bankgruppen dina personuppgifter för att tillhandahålla banktjänster, och dessutom kan dina personuppgifter användas för andra planerade syften som vi informerar dig om. Personuppgifter behandlas endast när det är nödvändigt för att uppfylla behandlingssyftet.

Vår behandling av personuppgifter baserar sig i allmänhet på avtal och åtgärder som föregår avtal. Behandlingen kan också basera sig på ditt samtycke, fullgörande av lagstadgade skyldigheter eller bankens berättigade intressen. 

Uppgifter samlas in bland annat för beviljande av kredit, uppföljning av betalningar och investeringstjänster enligt lagstiftningen. Vi använder också dina personuppgifter för att utveckla våra tjänster samt för kvalitetskontroll och marknadsföring samt utbildning och säkerställande av tjänsternas säkerhet.

Som registrerad har du rätt att granska och påverka behandlingen av dina uppgifter. Du kan till exempel:

 • Kontrollera dina personuppgifter och få information om vilka uppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller kräva att de raderas i vissa lagstadgade situationer
 • Få de uppgifter som du lämnat i elektroniskt format.

Personuppgiftsansvarig ska besvara din informationsbegäran utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter mottagandet av begäran. Av en motiverad orsak kan personuppgiftsansvarig förlänga tidsfristen med högst två månader.

Personuppgifter utlämnas endast när det finns ett motiverat lagenligt behov för det. Vi kan enligt lag lämna ut dina personuppgifter till exempelvis myndigheter för att fullgöra lagstadgade skyldigheter eller inom POP Bankgruppen för att utveckla våra tjänster.

Dina personuppgifter behandlas endast av parter som måste göra det för att sköta sina arbetsuppgifter.

Som personuppgiftsansvarig använder POP Bankgruppen underleverantörer som behandlar uppgifter för dess räkning. Adekvata avtal om behandling av personuppgifter ingås med tredje parter, och tredje parter har inte rätt att använda personuppgifter för andra syften än för att utföra avtalade uppdrag för personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter behandlas i allmänhet i Finland och andra EU-/EES-länder. I situationer där vi överför uppgifter till så kallade tredjeländer dvs. länder utanför EU/EES säkerställer vi skyddet av personuppgifter genom lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler för dataskydd och andra ytterligare dataskyddsåtgärder som antagits av EU-kommissionen.
Om du har frågor om behandling av personuppgifter kan du kontakta din POP Bank eller POP Bankgruppens dataskyddsombud. I vissa situationer har du rätt att föra ett ärende till dataombudsmannen för behandling. Kontaktuppgifterna finns nere på sidan och i respektive dataskyddsbeskrivning.

Information om kakor

Användning av kakor i POP Bank-gruppens nättjänster

Vi använder kakor (cookies) i våra tjänster för att förbättra användarvänligheten, effektiviteten och säkerheten. Med hjälp av kakor följer vi med användningen av tjänsterna, förbättrar innehållet och användbarheten på webbplatsen samt tillhandahåller information och tjänster som möter våra kunders behov.

Vad är en kaka eller cookie?

En kaka är en liten textfil på en webbplats som skickas till en användares dator och lagras där. Kakor skadar inte användarens enhet eller filer.

Begränsning av användning av kakor

Som användare kan du förbjuda användningen av kakor eller radera sparade kakor i webbläsaren. Det kan dock leda till att tjänsterna fungerar sämre.

Du kan administrera användningen av kakor i webbläsarens inställningar där alternativen beror på webbläsarens egenskaper.

Läs mer på sidan Policy för webbplatscookies ›

Identifieringsprinciper

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med vars hjälp företag och samfund som tillhandahåller digitala tjänster kan identifiera sina kunder. Identifieringen sker med bankens nätbankskoder.

I sina identifieringstjänster följer banken identifieringsprinciper som är förenliga med Finansbranschens Centralförbunds Tupas-identifieringstjänst och bankernas servicebeskrivning av Tupas-identifieringstjänsten.

Identifieringsprinciperna och servicebeskrivningen finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats.

Ytterligare information om POP Bankens identifieringsprinciper finns på respektive banks webbplats under nyttig information.

Informationssäkerhet

Ta del av sidorna om säker användning av nätbanken ›

Dataskyddsombud

Om du vill veta mer om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta POP Bankens dataskyddsombud (Data Protection Officer) per e-post på tietosuoja@poppankki.fi eller per post på:

 • POP Bankcentralen anl
  Dataskyddsombud
  Hästskon 3, 02600 Esbo

Dataskyddsmyndighet

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

 • Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
  Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

 • E-post: tietosuoja@om.fi 

 • Växel: 029 566 6700

 • Registratorskontor: 029 566 6768

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt