Hoppa till innehåll

Banktjänster för äldre

Du har tillgång till nättjänster var som helst

PPOP Bankens nät- och telefontjänster möjliggör en smidig och säker skötsel av bankärenden oberoende av plats. Med intressebevakningsfullmakt kan bankärenden skötas av någon annan när man inte längre själv orkar göra det.

Du kan sköta bankärenden i POP Bankens nätbank, i vilken du kan logga in när som helst med en dator eller en mobil enhet. I nätbanken sköter du alla bankärenden från räkningar och låneansökningar till fondteckningar. Där ser du också kontotransaktionerna i realtid och kan ansöka om eller spärra kort på samma ställe.

POP Mobil är en mobilapp med vilken du sköter både bank- och försäkringsärenden smidigt. Via POP Mobil betalar du räkningar var du än råkar befinna dig – och med kodappen POP Nyckel kan du bekräfta betalningar utan en kodlista på papper.

Visste du att du också kan avtala om ett online-möte med din bekanta kontaktperson? POP Nätstud är ett online-möte mellan dig och bankens expert under vilket ni kan diskutera frågor om sparande, placering och lån. För mötet behöver du bara nätbankskoder, en dator och en nätförbindelse. Du kan boka tid för POP Webbmöte även om du ännu inte är kund hos POP Banken, och också dina familjemedlemmar kan delta i mötet.

Dispositionsrätten till ett konto kan överlämnas till en annan person

En äldre person med rättshandlingsförmåga kan också ge dispositionsrätten till ett konto hos POP Banken till en viss person, till exempel ett eget barn eller en annan närstående. Därefter ansluts kontot till dispositionsrättsinnehavarens nätbank eller alternativt beviljas ett kort för kontot. Då är det möjligt att sköta olika löpande ärenden, såsom räkningar, med eget betalinstrument. Den valda personen kan också få dispositionsrätt till dagligkontot, men detta kräver personligt besök på banken. Samtidigt är det viktigt att notera att egna bankkoder och bankkortets pinkod inte får överlämnas till någon annan person – inte ens familjemedlemmar.

Intressebevakningsfullmakten omfattar också försäljning av egendom och förmögenhet. Den befullmäktigade kan således sälja fullmaktsgivarens egendom. Om fullmakt saknas är det enda sättet på vilket egendom kan säljas att ansöka om intressebevakning. För försäljning av egendom krävs dessutom alltid tillstånd av magistraten. Förutom pension har äldre personer ofta andra inkomster, och skötseln av äldre personers bankärenden kan också omfatta placeringar.

I regel kan den befullmäktigade inte donera fullmaktsgivarens egendom. På fullmaktsgivarens vägnar kan den befullmäktigade endast ge gåvor, vars motiv är exakt specificerade i fullmakten.

Bankärenden kan skötas av en närstående med intressebevakningsfullmakt Bankärenden kan skötas av en närstående med intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt kan en person befullmäktiga en annan person att sköta personliga ärenden när man själv inte längre klarar av det. Var och en kan upprätta en intressebevakningsfullmakt på förhand för situationer då man inte längre själv kan sköta alla sina ärenden. Somliga anser att varje myndig person borde ha en intressebevakningsfullmakt. I fullmakten fastställs de ärenden som fullmakten gäller för – upprättandet av en giltig fullmakt förutsätter att givaren av den på ett tillräckligt sätt förstår dess betydelse och innehåll.

Intressebevakningsfullmakten som bekräftats av magistraten lämnas till POP Banken som uppdaterar uppgifterna om dispositionsrätten till fullmaktsgivarens konto. Innehållet i fullmakter varierar, och banken måste omsorgsfullt granska innehållet i fullmakten – endast på detta sätt kan vi försäkra oss om den befullmäktigades behörighet. Om en äldre person har förlorat sin funktionsförmåga och inte har upprättat en intressebevakningsfullmakt ansöker man om lagenlig intressebevakning för personen.

Den officiella intressebevakaren kan vara en närstående eller en myndighet. I intressebevakningsfullmakten kan man själv förordna vilka ärenden den befullmäktigade får sköta, och den befullmäktigade kan ges betydligt större rättigheter än vad en lagenlig intressebevakare har. I situationer där intressebevakningsfullmakt saknas kontrollerar banken i lagen vad en intressebevakare kan och inte kan göra.

Testamente kan upprättas av alla som fyllt 18 år Testamente kan upprättas av alla som fyllt 18 år

Genom testamente kan man förordna hur egendomen ska delas efter döden. Testamente kan upprättas av alla som fyllt 18 år och också yngre, om en person varit gift. Även 15 år fyllda personer kan upprätta testamente över egendom som personen intjänat eller har rätt att disponera över.

Det är bra att upprätta testamente, eftersom man genom det kan bidra till en sambos eller makes ekonomiska trygghet, förordna en förvaltare för egendom som minderåriga barn ärver, avvika från den arvsordning som föreskrivs i lag och överföra egendom till en utsedd mottagare.

Det är också bra att upprätta testamente med en expert, eftersom detta säkerställer att testamentet är giltigt och uppfyller de önskade rättsverkningarna. På POP Banken svarar vi på alla frågor om testamente, och vi hjälper också med upprättandet av det.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt