Hyppää sisältöön

POP Pankki –sivuston yleiset käyttöehdot

Yleistä

Nämä ovat käyttöehdot POP Pankki -verkkosivujen käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät näitä verkkosivuja. Käymällä POP Pankki –ryhmän verkkosivuilla hyväksyt nämä käyttöehdot.

Nämä verkkosivut on kohdistettu käytettäviksi ainoastaan Suomessa. Sivujen käyttöön sovelletaan aina Suomen lakia, huolimatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai sulkea sivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. Esimerkiksi POP Pankin verkkopankkitunnusten avulla käytettäviin kuluttaja-asiakkaan palveluihin sovelletaan henkilöasiakkaiden pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä ehtoja.

Käyttämällä näitä verkkosivustoja käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös Googlen palveluehtoja.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Näillä sivuilla voidaan tarjota POP Pankki -ryhmään kuuluvien yritysten tarjoamia palveluja. Kaikista ryhmään kuuluvista yrityksistä käytetään näissä ehdoissa nimitystä "Palveluntarjoaja".

POP Pankki –ryhmään kuuluvia yrityksiä ovat POP Pankki –ryhmän keskusyhteisö POP Pankkikeskus osk, Suomen Vahinkovakuutus Oy ja POP Pankkikeskuksen jäsenpankit. POP Pankkikeskus ja sen jäsenpankit muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisen talletuspankkien yhteenliittymän. Lisätietoa POP Pankkikeskukseen kuuluvista jäsenpankeista löydät täältä.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei anna tälle verkkosivustolle tai sen sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston soveltumattomuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden verkkosivustojen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto verkkosivustossa olevasta virheestä.

Tällä verkkosivustolla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään Palveluntarjoajan taholta, ellei Palveluntarjoaja nimenomaan toisin ilmoita. Sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta.
Informaatio näillä www-sivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumenttejä, eikä myöskään neuvo sijoittamiseen liittyvien toimien tekemiseen. Palveluntarjoajan kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkosivustolla annetun informaation perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on sivuston käyttäjällä.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa tämän verkkosivuston käytön edellyttämien laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista verkkosivuston käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjän tulee huolehtia käyttämänsä laitteen käyttöjärjestelmän sekä sen ohjelmistojen ajantasaisuudesta ja säännöllisistä tietoturvapäivityksistä.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään näitä verkkosivustoja lain, hyvän tavan sekä käyttäjän ja Palveluntarjoajan välisten sopimusehtojen mukaisesti. Verkkosivustoa ei saa käyttää tavalla, joka on loukkaavaa, vahingollista tai haitallista Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille, muulle Käyttäjälle tai jollekin kolmannelle osapuolelle.

Immateriaalioikeudet

Tämän verkkosivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus- ja kaikki muut verkkosivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Avoin sähköposti, chat ja muut suojaamattomat viestintätavat

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Verkkosivuston käyttäjän tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Palveluntarjoajalle sähköpostilla tai muuten avoimen tietoverkon välityksellä. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan salaamattoman sähköpostin, palautekanavan tai muun vastaavan suojaamattoman viestintäkanavan välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä.

Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai muuhun viestintäkanavaan. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien katoamisesta tai muuttumisesta johtuvista vahingoista.

Muut ehdot

Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluja ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä