Hoppa till innehåll
Grönt bakgrund.

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkundernas bankkoder

Gäller från och med 2.5.2019

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor tillämpas på användningen av POP Bankernas personkunders bankkoder och de tjänster som används med bankkoderna. Dessutom tillämpas dessa villkoren för stark autentisering av personkund i identifieringstjänsten. Dessa villkor tillämpas utöver de avtalsvillkor, beskrivningar och anvisningar som gäller enskilda tjänster. Om villkoren som gäller en enskild tjänst och dessa villkor är motstridiga tillämpas i första hand dessa villkor, om inte annat har avtalats.

Kunden förbinder sig att utöver dessa allmänna villkor följa de i tjänsten publicerade vid var tid gällande användarvillkoren samt användnings-, säkerhets- och tidtabellsanvisningar samt andra anvisningar. Kunden godkänner att användarvillkoren och anvisningarna är bindande när kunden börjar använda tjänsten eller bankkoderna.
De tjänster som används med bankkoderna och bankkoderna är avsedda för användning i huvudsak i Finland och i avtalsförhållandet tillämpas finsk lagstiftning.

2. Definitioner

Kunden är en personkund som använder en produkt eller tjänst av POP

Banken och genom den är kund i POP Banken.

Annan tjänsteleverantör är antingen ett företag eller en organisation som ingår i POP Banken-gruppen eller en tredje part som tillhandahåller tjänster med förmedling av nättjänsterna eller vars tjänster kunden kan använda med sina bankkkoder.

Banken är den POP Bank, med vilken kunden har ingått avtalet om nätbanken.

Identifieringstjänsten är en tjänst där kunden kan identifiera sig elektroniskt med nätbankskoderna i en elektronisk tjänst av tredje part enligt anvisningarna i tjänsten.

Stark autentisering är en elektronisk tjänst i enlighet med lagen om stark autentisering och elektroniska betrodda tjänster (Identifieringslagen) med vilken en person identifieras och identifikatorns autenticitet och riktighet verifieras.

Nätbanken är ett elektroniskt servicepaket som tillhandahålls av banken via internet och som förutsätter att bankkoder används.

Bankkoderna (koderna) är de autentiseringsfaktor som fastställs och godkänds av banken vid vart och ett, till exempel användarnamn, nyckelkodskort, kodapplikation, kodkalkylator, PIN-kod eller något annat verifieringsverktyg som banken har godkänt.

Tjänster som används med bankkoderna (nättjänster) är elektroniska ärendetjänster avsedda för kunder som ingår i POP Banken-gruppen. Nättjänster kan vara bl.a. nätbank, mobilbank, av banken godkända applikationer samt telefontjänst. I tjänsterna kan ingå också tjänster som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som hör till samma grupp som banken och av tredje part (annan tjänsteleverantör). De olika nättjänsternas innehåll och funktioner kan skilja sig från varandra.

Definitioner gällande e-fakturatjänsten

Banken är den bank till vilken fakturerarens bank sänder en e-faktura och som placerar fakturan i nätbanken så att kunden kan behandla den.

E-faktura är en för konsumenter avsedd faktura som faktureraren sänder elektroniskt direkt till kundens nätbank. E-fakturaadressen innehåller en adress som identifierar kunden och bankens kod. I den identifierande adressen används det internationella kontonumret (IBAN). Bankens kod är den internationella BIC-koden.

Fakturerare är e-fakturans avsändare som sänder e-fakturan till sin bank för vidarebefordran.

Fakturerarens bank är den bank till vilken faktureraren sänder e-fakturan för vidarebefordran.

3. Användning och förvaring av bankkoderna

3.1 Beviljande och användning av bankkoderna i nättjänsterna

Användningen av bankkoderna förutsätter att kunden och banken har avtalat om koderna i avtalet om nätbanken.
De bankkoder som beviljats personkunder är de identifieringsverktyg i enlighet med lagen om stark autentisering och elektroniska betrodda tjänster om inte annat uttryckligen anges.
För att bankkoderna ska beviljas förutsätts att kundens identitet kan verifieras antingen personligen i enlighet med Identifieringslagen i ett dokument som har beviljats av en myndighetsperson eller med ett identifieringsverktyg för stark autentisering som avses i Identifieringslagen. Dessutom förutsätts att kunden har en finsk personbeteckning och att kunden bor lagligt inom EES-området.
Banken ger eller skickar kunden de personliga koderna med vilka kunden identifierar sig i nättjänsten enligt anvisningarna i tjänsten. Användningen av koderna motsvarar identifieringen av kunden ur en handling som bevisar identiteten.
Den tjänsteanslutning som har öppnats med koderna får inte användas av tredje part.
När kunden använder koderna i bankens tjänst enligt anvisningarna i tjänsten motsvarar detta kundens underskrift. Alla betalningsuppdrag och andra uppdrag, ansökningar, avtal och meddelanden binder en kund som identifierat sig i tjänsten efter att dessa skickats till banken enligt anvisningarna i tjänsten.

3.2 Förvaring av bankkoderna

De bankkoder som överlåtits till en kund är personliga. Koderna får inte överlåtas till någon annan person, inte ens en familjemedlem och inte heller till en separat applikation eller tjänst som banken inte har godkänt. Om kunden ger sina koder till en tredje part ansvarar kunden för de åtgärder som görs i hans eller hennes namn.
Kunden förbinder sig att förvara noga bankkoderna och delarna av koderna på skilda ställen så att ingen har möjlighet att få reda på dem eller använda dem. Alla delar av koderna får inte förvaras på samma ställe, såsom i plånboken eller handväskan. Kunden ska regelbundet kontrollera att koderna finns i säkert förvar.

3.3 Anmälan om att bankkoderna förkommit eller råkat i utomståendes besittning eller kännedom

Om koderna har försvunnit eller om de har råkat eller kan ha råkat i händerna på utomstående eller om utomstående har fått eller kan ha fått del av dem, är kunden skyldig att underrätta banken om detta omedelbart. Banken ska underrättas också om bara en del av koderna har råkat i utomståendes händer eller kännedom.
Anmälan kan göras under bankens öppettider personligen på bankens verksamhetsställen eller per telefon till den kundtjänst som banken har angett. Utanför bankens öppettider ska anmälan göras till spärrtjänsten, tfn +358 20 333.

Anmälan om annat förkommet certifikat eller identifieringsverktyg än ett som banken beviljat ska göras enligt de användningsvillkor som gäller certifikatet eller identifieringsverktyget.

3.4 Användning av bankkoderna för autentisering (Identifieringstjänst)

Kunden kan identifiera sig med bankkoderna också i tredjepartstjänster om banken eller annan tjänsteleverantör och den tredje parten har kommit överens om det.

Banken förmedlar på uppdrag av kunden de personuppgifter som är nödvändiga för att identifiera kunden till tredje part eller den förmedlare av starka autentiseringstransaktioner som ingår i det betrodda nätverket i enlighet med Identifieringslagen.

För de rättsverkningar som föranleds av användning av bankkoderna vid identifiering i tredjepartstjänster och parternas ansvar tillämpas villkoren i avtalet mellan kunden och tredje part. Banken är inte delaktig i avtalen mellan kunden och tredje part och svarar inte för att villkoren uppfylls.

3.5 Kundens ansvar för användningen av bankkoderna i nättjänster

Kunden svarar för obehörig användning av bankkoderna, om

1)  kunden har överlåtit koderna till någon som är obehörig att använda dem

2)  koderna har förkommit, har kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt till följd av kundens vårdslöshet eller

3)  kunden har försummat att utan obefogat dröjsmål efter det att saken har upptäckts och omedelbart efter att kunden borde ha upptäckt den obehöriga användningen av kortet anmäla till banken i enlighet med dessa villkor att koderna har förkommit, kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt.

Kunden ansvarar till fullt belopp för skada som orsakats av obehörig användning av nätbankskoderna om kunden har överlåtit koderna till någon som är obehörig att använda dem.
Kundens ansvar i de fall som avses i punkt 2 och 3 är högst det belopp som gäller enligt betaltjänstlagen vid respektive tidpunkt, om koderna har använts som betalningsinstrument eller som en identifikator som möjliggör användning av kredit enligt kapitel 7 i konsumentskyddslagen. Kunden svarar alltid till fullt belopp för skada om kunden har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.
Kunden svarar inte för obehörig användning av bankkoderna efter att kunden till banken lämnat en anmälan i enlighet med punkt 3.3, förutom om kunden uppsåtligt lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt.

3.6 Kundens ansvar för användningen av bankkoderna vid autentisering (Identifieringstjänst)

Kunden svarar för obehörig användning av bankkoderna, om

1)  han eller hon har överlåtit koderna till obehörig användare eller överlåtit tjänsteanslutningen som har öppnats med koderna till en utomstående,

2)  koderna har förkommit, har kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt till följd av annat än kundens lindriga vårdlöshet eller

3)  kunden inte har gjort en anmälan enligt villkoren till banken om att koderna har förkommit, en annan person obehörigt kommit över dem eller den obehöriga användningen av dem, utan obefogat dröjsmål efter att ha upptäckt händelsen.

Kunden svarar dock inte för obehörig användning av bankkoderna till den delen att

1)  koderna har använts efter att en anmälan till banken gjorts om att koderna har förkommit, en annan person obehörigt har kommit över dem eller obehörig användning,

2)  banken inte har sett till att kunden när som helst har möjlighet att anmäla att koderna har förkommit eller att en annan person obehörigt har kommit över dem eller

3)  banken har försummat sin skyldighet att granska användningsbegränsningar relaterade till koden eller information om förhindrande av användningen av verktyget eller spärrande av verktyget.

4. Utrustning, program och datakommunikationsförbindelser

Kunden ansvarar för att han eller hon har den utrustning, de program och datakommunikationsförbindelser som användningen av nättjänsterna kräver och som är nödvändiga och tillräckliga för datasäkerheten. Kunden ansvarar för program- och datasäkerhetsuppdateringarna och kostnaderna för dem.
Banken garanterar dock inte att de tjänster som används med bankkoderna kan användas med den utrustning, de program, system eller anslutningar som kunden skaffat.

5. Tjänsternas priser

Banken och annan tjänsteleverantör har rätt att av kunden ta ut avgifter enligt prislistan eller avgifter som på något annat sätt har avtalats med kunden. Banken eller annan tjänsteleverantör har rätt att debitera kundens konto med avgifterna och provisionerna.
Den prislista som gäller vid respektive tidpunkt finns tillgänglig på bankens verksamhetsställen och webbplats.

6. Tjänsteurval

I nättjänsterna tillhandahålls bankens och annan tjänsteleverantörs produkter och tjänster. De olika nättjänsternas tjänsteurval kan variera. Banken har rätt att göra ändringar i det urval tjänster som används i nättjänsterna, tjänsternas innehåll, anvisningar, tillgängligheten till tjänsterna samt kraven på den utrustning och de program som behövs för användningen av tjänsterna

 • utan att informera kunden om det i förväg

 • genom att ta ändringen i bruk och

 • genom att vid behov informera om ändringen på bankens webbplats.

6.1 Ansökningar och avtal

I nätbanken eller annan nättjänst som banken tillhandahåller kan kunden ingå avtal med och lämna in ansökningar till banken eller annan tjänsteleverantör, såsom kontoavtal samt kredit- och kortansökningar.
Ett avtal uppstår när banken eller annan tjänsteleverantör har godkänt ansökan om inte annat har meddelats. Kunden underrättas om att en ansökan har godkänts på ett separat avtalat sätt.

6.2 Konton och kontouppgifter

Banken fastställer de konton och tillhörande funktioner och tjänster som kan anslutas till nättjänsterna. Kunden och banken avtalar om de konton som ska anslutas till nättjänsterna när avtalet ingås. Konton kan senare läggas till eller tas bort från nättjänsterna. Kunden ska vara kontohavare för det konto som ansluts eller ha en sådan dispositionsrätt som innebär att han eller hon kan använda kontot ensam med stöd av antingen kontohavarens fullmakt, lag, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut.
Banken kan ge kunden kontouppgifter gällande konton som anslutits till nättjänsterna i nättjänsterna. En användare med dispositionsrätt kan granska transaktioner på dispositionsrättskontot även för den tid som föregår beviljad dispositionsrätt.

6.3 Krediter

Banken fastställer de kreditprodukter och därtill hörande funktioner och tjänster som kan hanteras i nättjänsterna. Banken kan ge kunden information om kundens krediter i nättjänsten.

6.4 Betalningsuppdrag

Banken har rätt att fastställa de betalningstyper som kan utföras i nättjänsterna och gränserna för betalningsuppdragen. Kunden och banken kan separat avtala om användningsbegränsningar i anslutning till givandet av betalningsuppdrag.

Kunden ger sitt samtycke till att ett betalningsuppdrag genomförs genom att godkänna uppdraget med sina koder. Banken kan av säkerhetsskäl begära tilläggsbekräftelse på ett betalningsuppdrag som kunden gett via nättjänsten. Tilläggsbekräftelsen är en del av betalningsuppdraget och betalningsuppdraget anses ha getts banken först när banken av kunden har mottagit tilläggsbekräftelsen i enlighet med instruktionerna.
Banken har rätt att behandla kundens och betalningsmottagarens personuppgifter i den mån som behövs för genomförande av betalningsuppdrag. Betalningarna förmedlas i enlighet med Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet eller Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar.

6.5 E-fakturatjänsten

Mottagning av e-fakturor i nättjänsten är en tjänst där faktureraren skickar en till betalaren adresserad faktura till nättjänsten, där betalaren behandlar fakturan. På tjänsten tillämpas bankernas beskrivning av förmedlingstjänsten Finvoice och Finans Finlands anvisningar för tillämpningen av Finvoice dessa finns på Finans Finlands webbplats på adressen www.finanssiala.fi.
När avtalet ingås bildas för kunden i banken en e-fakturaadress som kunden ser i nätbanken.

Om mottagandet av e-fakturor i nätbanken kan kunden avtala antingen i nätbanken varvid banken underrättar faktureraren om att kunden tagit i bruk e-fakturatjänsten eller direkt med faktureraren. För faktureringen meddelar kunden sin e-fakturaadress till faktureraren. Om faktureraren använder meddelandetjänsten för e-fakturaadresser förmedlar banken på begäran av kunden e-fakturaadressen och ändringar i den till faktureraren för fakturering. Kunden kan avbryta mottagningen av e-fakturor genom att underrätta banken eller faktureraren om detta. Faktureraren kan reservera en handläggningstid för uppdateringen av ändringar i e-fakturaadressen i sina system.

Kunden godkänner att e-fakturan har tillställts honom eller henne när kundens bank har placerat den i kundens nätbank. Faktureraren eller banken är inte skyldig att skicka en faktura som skall förmedlas som e-faktura i någon annan form till kunden. Mottagna e-fakturor kan behandlas, förutom i den egna nätbanken av den kund som äger e-fakturaadressen, även av dem som har dispositionsrätt till det konto som anslutits till e-fakturaavtalet och som har rätt att ansluta det aktuella kontot till sin egen nätbank på basis av kontoinnehavarens fullmakt.

Banken ansvarar för att e-fakturan finns tillgänglig för kunden i nätbanken senast på den andra bankdagen efter att e-fakturan anlände till banken. Banken håller e-fakturan tillgänglig för kunden i nätbanken under den tid banken har meddelat, dock minst två månader efter att den skickades till kundens bank. Kunden ansvarar för behandlingen av e-fakturan. Efter att förvaringstiden gått ut är banken inte skyldig att förvara en e-faktura som skickats till banken eller att skicka e-fakturan till kunden i något annat format.

Faktureraren ansvarar för innehållet i e-fakturan; att den är korrekt och befogad. Likaså ansvarar faktureraren för innehållet i de länkar och bilagor som ingår i e-fakturan. Banken ansvarar inte för att kunden kan ta emot och behandla bilagor till e-fakturan. Kunden ska kontrollera e-fakturan innan den betalas.
Betalningen av en e-faktura förutsätter att betalaren ger banken ett särskilt betalningsuppdrag om e-fakturan antingen genom att uttryckligen godkänna e-fakturan för betalning eller genom att på förhand avtala med banken i e-fakturaavtalet att banken automatiskt debiterar kundens konto med den specificerade e-fakturan på förfallodagen. Kunden kan dessutom avtala med banken att betalningen debiteras kontot automatiskt endast upp till ett särskilt eurobelopp som kunden angett och att e-fakturor som överskrider det angivna eurobeloppet separat måste godkännas för betalning. Banken svarar inte för skador som orsakas av att kunden inte godkänner en e-faktura, godkänner den för betalning för sent, med ändrade betalningsuppgifter eller utan att granska den.

Kunden har rätt att ändra ett betalningsuppdrags förfallodag eller summa eller att annullera betalningsuppdraget. Övriga uppgifter i betalningsuppdraget kan inte ändras. Banken kan annullera ett betalningsuppdrag också utgående från en begäran om annullering som faktureraren sänt. Banken underrättar inte kunden om annulleringen av ett betalningsuppdrag.
Kunden godkänner att banken har rätt att överlåta identifieringsuppgifter om kunden som är nödvändiga för förmedlingen av e-fakturan till faktureraren och fakturerarens bank.

6.6 Placeringstjänster

Via nättjänsten kan kunden lämna fonduppdrag. Separat skriftlig bekräftelse av uppdrag skickas inte till kunden. Kunden informeras om realiserade uppdrag via nättjänsten eller på ett annat avtalat sätt. Banken har rätt att lämna uppgifter som omfattas av informationsskyldigheten, meddelanden om väsentliga förändringar i uppgifter och andra meddelanden om fondinnehav via nättjänsten. Kunden kan också ha tillgång till andra tjänsteleverantörers placeringstjänster via bankens nättjänst.

När det gäller uppdrag som lämnas via nättjänsten är banken inte skyldig att bedöma tjänstens eller värdepapprets lämplighet för kunden, om uppdraget genomförs eller förmedlas på kundens initiativ och tjänsten anknyter till okomplicerade finansiella instrument som avses i lagen. När kunden har bekräftat att han eller hon i nättjänsten tagit del av information om värdepappret, ett annat finansiellt instrument eller en annan tjänst eller uppgifter som anknyter till banken, såsom villkor, faktablad och fondstadgar, anses uppgifterna ha lämnats till kunden. Värdepapperstjänster och andra placeringstjänster tillhandahålls inte för personer bosatta i USA eller företag och samfund som bedriver affärsverksamhet i USA.

6.7 Informationstjänster

I nättjänsterna kan banken tillhandahålla egna eller förmedla en annan tjänsteleverantörs informationstjänster såsom information om bankens tjänster och information om placeringsmarknaden.
Informationstjänsterna är avsedda endast för privat bruk och det är förbjudet att sprida, publicera eller kopiera materialet i informationstjänsterna. De uppgifter som ingår i informationstjänsterna levereras som sådana och utan förbindelser. Uppgifterna är av allmän natur och kan inte betraktas t.ex. som en köp- eller säljuppmaning, ett råd, en rekommendation eller en offert som binder den som lämnat uppgifterna, om inte detta uttryckligen anges. Banken ansvarar inte för att uppgifterna är korrekta eller tillförlitliga. Banken ansvarar inte för skador som eventuellt orsakas kunden om tillgången till de uppgifter som informationstjänsterna innehåller fördröjs eller förhindras, eller att uppgifterna är felaktiga, eller för följder eller konsekvenser för kunden av att han eller hon använder informationstjänsterna.

7. Ångerrätt

Till de avtal som kunden ingår i nättjänsterna kan ångerrätt höra. Om ångerrätten informeras i de produkt- eller tjänstespecifika uppgifterna eller villkoren. Om inte annat föranleds av lag eller avtal följs följande villkor för ångerrätten.
Kunden skall frånträda ett avtal som han ingått i nättjänsten igenom att inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingåtts underrätta banken som är avtalspart om det. Kunden kan meddela om frånträdandet med meddelandefunktionen i nättjänsten, skriftligt eller på bankens kontor. Kunden ska i sitt meddelande specificera det avtal som han eller hon vill frånträda.

Frånträdet förfaller om sådana prestationer som har gjorts utgående från det frånträdda avtalet inte återbärs inom trettio (30) dagar från det att anmälan om frånträdet sändes.
När kunden frånträder avtalet har banken rätt att debitera en ersättning enligt prislistan för den del som motsvarar bankens prestation om inte kunden och banken har kommit överens om annat.
Ångerrätten gäller inte betalningsuppdrag, fonduppdrag eller andra produkter eller tjänster vars pris eller värde beror på sådana ändringar på finansmarknaden som banken eller en annan tjänsteleverantör inte kan påverka.
Ångerrätt finns heller inte när kommunikationen med användning av nättjänsten hör till ett redan befintligt avtal mellan kunden och banken eller när det avtal som skall frånträdas fullgörs på kundens uttryckliga begäran innan ångerfristen går ut. Ångerrätt finns heller inte om ändringar görs i avtalet.

8. Bankens rätt att spärra bankkoderna

Banken har rätt att spärra bankkoderna eller begränsa användningen av dem, om

 • säkerheten vid användningen av bankkoderna har äventyrats

 • det finns skäl att misstänka att bankkoderna eller nättjänsterna används obehörigt eller bedrägligt eller

 • bankkoderna ger rätt att utnyttja kredit och risken för den kund som ansvarar för betalningen av krediten inte kan fullfölja sitt betalningsansvar har ökat väsentligt eller

 • kunden blir föremål för internationella påföljer. Sådana fall är till exempel

 • kunden har överlåtit bankkoderna till någon annan

 • det finns misstankar om att bankkoderna har missbrukats

 • innehavaren av bankkoderna har betalningsdröjsmål, registrerade betalningsanmärkningar eller så har banken av annan orsak anledning att misstänka att innehavarens betalningsförmåga eller betalningsvilja har nedsatts

 • bankkoderna har kommit i fel händer eller det finns misstankar om att de gjort det

 • kunden ansöker om skuldsanering eller konkurs

 • kunden avlider eller tillförordnas en intressebevakare

 • kunden eller kundens maskinvara, programvaran i kundens datorer, kundens system eller datakommunikationsförbindelser förorsakar störningar eller äventyrar säkerheten vid användningen av koderna.

Banken underrättar kunden om att bankkoderna spärras genom att ringa det telefonnummer som kunden uppgett för banken. Alternativt kan banken meddela kunden om spärrningen skriftligt.
Kunden kan begära att möjligheten att använda bankkoderna återställs genom att kontakta banken.
När det inte längre finns en grund för att spärra bankkoderna kan möjligheten att använda bankkoderna återställas eller så kan koderna ersättas med nya koder.
Bankoderna kan även spärras på basis av Identifieringslagen. Enligt Identifieringslagen har banken rätt att upphäva eller förhindra användning av bankkoderna om

 • banken har skäl att misstänka att någon annan än den person som beviljats bankkoderna använder dem;

 • bankkoderna innehåller uppenbara fel;

 • banken har skäl att misstänka att användningen av bankkoderna har äventyrats;

 • innehavaren av bankkoderna väsentligt har brutit mot avtalsvillkoren eller

 • innehavaren av bankkoderna har avlidit.

9. Bankens rätt att avbryta eller begränsa användningen av nättjänsterna

Banken har rätt att avbryta användningen av nättjänsterna eller begränsa användningen av dem för service och reparationer eller för planerade avbrott som kunden informerats om i förväg. Banken kan informera kunden om avbrott för service och reparationer i förväg i nättjänsten eller på sin webbplats.
Banken garanterar inte att nättjänsterna är tillgängliga utan avbrott. Banken svarar heller inte för skador som avbrotten eventuellt orsakar.
Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av nättjänsterna omedelbart eller att begränsa användningen av en enskild nättjänst bl.a. i följande fall:

 • kunden eller kundens maskinvara, programvara, system eller datakommunikationsförbindelser i kundens datorer förorsakar störningar eller äventyrar säkerheten i tjänsten

 • banken skyddar kunderna och användarna mot säkerhets- och dataskyddshot.

Banken har på de grunder som nämnts ovan rätt att omedelbart förhindra användningen av nättjänsterna eller kräva identifiering eller bekräftelse av transaktioner med bestämda identifieringsverktyg.
Banken är inte skyldig att informera kunden om användningen av nättjänsterna förhindras eller om ett enskilt uppdrag inte genomförs på grund av den orsak som nämnts ovan.

10. Uppgifter som ska lämnas till banken och kundens ansvar för de uppgifter som lämnats

Kunden ska meddela banken bl.a. sitt namn, sin personbeteckning, postadress, telefonnummer, sina hemortsuppgifter och sitt beskattningsland. Kunden ska meddela ändringar i de ovan nämnda uppgifterna. Banken har också rätt att skaffa uppgifterna av Befolkningsregistercentralen.
Om kunden har avtalat om att information sänds som sms eller e-post ska kunden meddela sina nya kontaktuppgifter om kunden vill att meddelandena ska gå till ett nytt telefonnummer eller en ny e-postadress.

Om de ovan nämnda uppgifterna har getts till banken redan i något annat sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.

11. Kunduppgifter och uppgifter om nättjänstbesök

Banken behandlar och lagrar elektroniskt uppgifterna om de ansökningar, avtal och uppdrag som kunden gjort i nättjänsterna, de meddelanden som kunden har sänt samt övriga ärenden.
I telefontjänsten och nätkonsultationen kan banken spela in de telefon- och videosamtal med kunder som ansluter sig till verksamheten och använda inspelningarna för verifiering av uppdrag, utveckling av tjänsterna, riskhantering samt som bevis för att avgöra eventuella tvister. Banken är skyldig att överlåta inspelningarna till behöriga myndigheter på deras begäran.

12. Användning av personuppgifter

Banken behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och kreditinstitutlagen samt ombesörjer även i övrigt att integritetsskyddet och banksekretessen förverkligas vid behandling av personuppgifter. Uppgifter inhämtas från den registrerade själv, från dennes företrädare, från myndigheternas offentliga register samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregister. Kunden har rätt att kontrollera de lagrade uppgifterna om denne.

Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktas till honom eller henne.
Banken har rätt att använda kundens kreditupplysningar när avtal ingås och förnyas. Banken kan hämta kreditupplysningarna från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

13. Kommunikation mellan banken och kunden

13.1 Bankens meddelanden

Banken skickar meddelanden om ändringar i detta avtal, dess villkor och serviceavgifter till kunden till nättjänsten eller skriftligt om det finns en uttrycklig överenskommelse om det med kunden.

Banken och övriga tjänsteleverantörer har rätt att skicka nättjänstkunderna information som gäller betaltjänster (såsom meddelanden om avsaknad av täckning) samt meddelanden som baserar sig på det här avtalet eller andra avtal med kunden (såsom ändringar av avtalsvillkor, meddelanden, offerter, svar, bekräftelser samt övriga meddelanden) till nättjänsterna.
Kunden anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickades.
 

13.2 Bankens meddelanden om hot som hänför sig till bedräglig verksamhet eller säkerhet

 
Banken underrättar kunden när banken har fått vetskap om misstänkt eller faktiskt hot som hänför sig till bedräglig verksamhet eller säkerhet. Banken ger meddelandet på sin webbplats eller via skyddad elektronisk tjänst som banken tillhandahåller. Ett exempel om sådana hot är bedrägliga e- postmeddelanden eller andra meddelanden inom vilka någon ger sig ut att vara bank och försöker få kunder överlåta sina bankkoder till sändaren av meddelande.
 

13.3 Kundens kontakter

 
Kunden kan kontakta banken elektroniskt via nättjänstens meddelandefunktion eller annan skyddad elektronisk tjänst som banken tillhandahåller, skriftligt eller genom att besöka bankens kontor.

Banken anses ha fått ett elektroniskt meddelande senast följande bankdag efter att meddelandet har nått bankens datasystem. Om meddelandet har skickats skriftligt till banken anses banken ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Ett meddelande via vanlig e-post anses ha kommit till bankens kännedom endast om banken separat meddelar att det har tagits emot.

13.4 Betjäningsspråk

Kunden kan enligt vad som banken tillhandahåller och beroende på tjänst använda finska eller svenska då kunden sköter sina ärenden. Om kunden vill använda något annat språk än finska eller svenska, ansvarar kunden för anskaffningen av och kostnaderna för de tolkningstjänster kunden behöver.

14. Kundens anmärkningar

Anmärkningar eller krav som gäller tjänsten, ansökan, avtal eller uppdrag till banken eller annan tjänsteleverantör ska göras skriftligt eller med nättjänstens meddelandefunktion omedelbart och senast inom 60 kalenderdagar från det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt orsaken till anmärkningen eller kravet såvitt inte annat avtalats i avtalet om tjänsten eller föranleds av lag.

15. Immaterialrättigheter

Äganderätten, upphovsrätten, varumärkesrättigheterna samt övriga immaterialrättigheter gällande nätbankens material innehas av banken om inte annat har meddelats. Lånande, kopiering, lagrande, bearbetning, redigering, omvandling, överförande, överlåtelse, annat utnyttjande eller användning ens partiellt utan skriftligt tillstånd av banken är förbjudet.

16. Skadestånd och bankens ansvarsbegränsningar

Banken är skyldig att ersätta kunden endast för den direkta skada som har orsakats av bankens eget fel eller egen försummelse. Banken ansvarar inte för indirekt skada som orsakats kunden om skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.
Banken svarar ändå för indirekta skador den av vårdslöshet orsakat kunden när det är fråga om förfarande som strider mot de förpliktelser som föreskrivs i betaltjänstlagen eller som avtalats med stöd av den i detta avtal. Banken svarar ändå inte för indirekta skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i genomförandet av ett betalningsuppdrag. Banken kan inte åberopa ansvarsbegränsning om banken har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet.

Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om kunden försummar detta svarar kunden själv för skadan till denna del. Skadestånd som banken blivit skyldig att betala på grund av ett förfarande som strider mot lag eller avtal kan jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken till överträdelsen, kundens eventuella medverkan till skadan, bankens möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av skadan samt omständigheterna i övrigt.

Banken svarar inte för andra tjänsteleverantörers produkter, tjänster eller skyldigheter.
En avtalspart har inte rätt till ersättningar på grund av att detta avtal går ut eller att en tjänst som omfattas av avtalet läggs ner, om inte annat har överenskommits eller föranleds av lag.

17. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada, om parten kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Banken ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av skyldigheterna i detta avtal skulle strida emot sådana bankens förpliktelser om vilka föreskrivs i andra lagparagrafer. En avtalspart är skyldig att så snart som möjligt meddela den andra avtalsparten om avtalsparten utsätts för force majeure. Banken kan meddela om ett oöverstigligt hinder i riksomfattande dagstidningar och därmed jämförbara elektroniska medier.

18. Ändring av avtalet, avtalsvillkoren och serviceavgifterna

Banken har rätt att ändra detta avtal, dess villkor och bankens serviceavgifter.
Banken underrättar kunden om ändringarna i enlighet med punkt 13.1 i dessa villkor. En ändring träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar dock tidigast två månader efter meddelandet.
Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll om kunden inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt underrättar banken om att kunden motsätter sig ändringen. Kunden har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft säga upp avtalet med omedelbar verkan eller från en senare tidpunkt som infaller före den dag då ändringarna föreslås träda i kraft.

19. Intressebevakning och dödsbon

Varken intressebevakaren för en kund med intressebevakning eller fullmäktige med intressefullmakt har rätt att använda kundens bankkoder. Banken har rätt att spärra bankkoderna för en kund med intressebevakning när banken meddelas om intressebevakningen. En myndig kund med intressebevakare kan med skriftligt godkännande av intressebevakaren eller fullmäktige med intressefullmakt avtala med banken om nättjänster om hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats. Banken överlåter bankkoderna till kunden själv.

Intressebevakaren eller fullmäktige med intressefullmakt kan få dispositionsrätt till kundens konton och andra tjänster genom att ansluta dem till intressebevakarens eller den fullmäktige med intressefullmakts egen nättjänst.
En minderårig kund som är 15
17 år gammal kan få dispositionsrätt till nättjänsten och bankkoderna på intressebevakarnas godkännande om han eller hon har ett konto som kan anslutas till nättjänsten. Intressebevakaren kan beviljas dispositionsrätt till den minderårigas konto genom att ansluta intressebevakarens konto till nättjänsten. Intressebevakarna ansvarar solidariskt för att villkoren, anvisningarna och bestämmelserna följs tillsammans med den minderåriga.

Såväl intressebevakaren, fullmäktige med intressebevakningsfullmakt som huvudmannen har rätt att få information om sådant som hör till tjänsten. Intressebevakarens rätt gäller också tiden innan intressebevakare förordnats.

Om kunden avlider spärrar banken dennes bankkoder när de meddelas om dödsfallet. Delägarna i dödsboet eller någon annan har inte rätt att använda den avlidne personens koder. Alla delägarna i dödsboet kan tillsammans befullmäktiga en person att ansluta konton och tjänster i dödsboet till sin egen nättjänst.

20. Avtalets giltighet och upphörande

Detta avtal gäller tillsvidare.

Kunden har rätt att säga upp avtalet med omdelbar verkan genom att meddela banken om det. Kunden ansvarar för det uppdrag som gjorts i tjänsten också efter att avtalet har upphört. Banken har rätt att utföra uppdragen till slut om de inte separat annulleras i enlighet med villkoren för uppdragen. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.
Banken har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligt har brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet.
Banken sänder ett meddelade om uppsägningen eller hävningen till kunden skriftligt eller på ett på separat avtalat elektroniskt sätt.

21. Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

I frågor som gäller det här avtalet och de här villkoren ska kunden i första hand ta kontakt med banken. Om det är fråga om kundklagomål banken svarar kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet.
Kunden kan hänskjuta en meningsskiljaktighet som gäller dessa villkor till behandling av Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till Banknämnden som verkar i anslutning till den eller till Konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi).

22. Övervakande myndighet

Finansinspektionen övervakar bankens verksamhet. Finansinspektionen: Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi. Kommunikationsverket övervakar att lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster följs. Kommunikationsverket: Östersjögatan 3 A, PB 313, Helsingfors, 00181 Helsingfors, www.viestintavirasto.fi.
Dataombudsmannen övervakar att bestämmelserna om personuppgifter följs. Dataombudsmannen: Bangårdsvägen 9, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi.

23. Forum och tillämplig lag

I tvister som gäller detta avtal kan kunden väcka avtal mot banken vid tingsrätten på den ort inom vars domkrets banken har sin hemort eller där dess förvaltning i huvudsak sköts eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kunden har sin hemort eller stadigvarande hemvist. Om kunden inte är bosatt i Finland, behandlas tvisterna i tingsrätten på den ort inom vars domkrets banken har sin hemort eller där dess förvaltning i huvudsak sköts.

På detta avtal tillämpas finsk lag.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt