Hoppa till innehåll
Grön bakgrundsfärg.

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

14.9.2019 från och med

Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande

1. Villkorens tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar, betalningsanvisningar och i villkoren avsedda kontanttjänster som utförs i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet, om betalningen inte inbegriper valutaväxling och alla tjänsteleverantörerna som deltar i utförandet av betalningsuppdraget är etablerade inom eurobetalnings-området.
Dessa allmänna villkor tillämpas även på andra betalningsuppdrag, såsom kortbetalning, i den omfattning som avtalats i villkoren för tjänsten.
På genomförandet av betalningsuppdrag tillämpas dessutom kontoavtalet och eventuella andra avtal om tjänster.

2. Definitioner

Bankdag är en dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör har öppet så att den för sin del kan genomföra betalningstransaktioner.

Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag.

Betalarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot ett betalningsuppdrag och förmedlar det till en förmedlande bank eller till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Betalningens förfallodag är den startdag för genomförandet av betalningsuppdraget som betalaren meddelat sin bank.

Betalningsanvisning är ett betalningsuppdrag som betalaren ger sin bank att ställa medel till betalningsmottagarens förfogande. Betalningsmottagare är vid gireringar den betaltjänstanvändare till vars tillgängliga konto medlen överförs och vid betalningsanvisningar den till vars förfogande medlen ställs.

Betalningsmottagarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot medlen för betalningsmottagarens räkning och överför dem till mottagarens konto eller håller dem tillgängliga för mottagaren.

Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande.

Betalningsuppdrag är betaltjänstanvändarens order till sin bank att genomföra en betalningstransaktion till exempel som girering, betalningsanvisning, kontantbetalning eller, med betalkort. Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar tjänsteleverantörens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Betalningsuppdragstillhandahållaren är en tjänst där tillhandahållaren av betalningsuppdragstjänsten (någon annan än banken) inleder ett betalningsuppdrag på begäran av betalaren av betalningsuppdraget, via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt på ett betalkonto på banken tillhörande betalaren av betalningsuppdraget, så att kontot är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt.

Betaltjänstanvändare är den som på basis av ett avtal med banken kan använda betaltjänsten eller betaltjänsterna i egenskap av
betalare eller betalningsmottagare eller i båda egenskaperna.

BIC-Kod (Business Identifier Code, ISO 9362) är bankens internationella identifieringskod. Bic-koden är även känd under beteckningen SWIFT-kod

En elektronisk kanal för ärendehantering är en webbtjänst som banken ställer till förfogande, webbservice eller annan kanal som tillhandahålls av banken.
Eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) är det gemensamma betalningsområde som de europeiska bankerna, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen har upprättat tillsammans.

Förmedlande bank är en bank eller annat institut som utöver betalarens tjänsteleverantör och betalningsmottagarens tjänsteleverantör deltar i överföringen av medel på uppdrag av betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör.
Girering är en debitering av betalarens betalkonto på uppdrag av betalaren för att överföra medel till betalningsmottagarens betalkonto. I nationella gireringar befinner sig betalarens och betalningsmottagarens tjänste-leverantörer i Finland. I gränsöverskridande gireringar befinner sig betalarens och betalningsmottagarens tjänsteleverantörer i eurobetalningsområdet i olika stater.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) är kontonumrets internationella form.
Ilgiro (Expressbetalning) är en nationell gireringstjänst som bankerna tillhandahåller och som behandlas brådskande och där medeln förmedlas till betalningsmottagarens tjänsteleverantör på startdagen.
Konsument är en fysisk person som i egenskap av betaltjänstanvändare avtalar om betalningstransaktioner huvudsakligen för annat ändamål än för näringsverksamhet som personen bedriver.

Penningförmedling är en tjänst där banken tar emot kontanter för att överföra beloppet till betalningsmottagarens konto eller ställa beloppet till betalningsmottagarens förfogande.
SEPA ilgiro är en direkt ilgirering för betalningar som fastställts av banken och som direkt befordrar medlen till betalningsmottagaren

SEPA-betalningen är en girering som enligt det europeiska betalningsrådets regler (EPC European Payments Council) inom eurobetalningsområdet ska befordras i euro

Startdag är den bankdag då betalarens bank inleder genomförandet av ett betalningsuppdrag.

3. Lämnande av information för betalningsuppdrag

Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att lämna banken den information som behövs för att utföra betalningen. Betalaren ger sitt medgivande till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna uppdragsblanketten eller bekräfta uppdraget med en personlig eller företagsspecifik kod som banken har gett eller på annat med banken överenskommet sätt. Betalaren ger sitt samtycke till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna ett uppdrag eller bekräfta uppdraget i en Elektronisk betjäningskanal, om det inte redan har godkänts i en tjänst som tillhör . Betalningsuppdragstillhandahållaren

Betalaren ska lämna följande information:

 • uppgifter om betalaren
  • betalarens namn
  • någon av följande uppgifter: betalarens adress, födelsedatum och födelseort, kundnummer som betalarens bank gett, personbeteckning eller företags eller annan sammanslutnings registreringsbeteckning (vid betalning från konto kan betalarens bank komplettera betalningsinformationen från sitt eget system, och då behöver uppgifterna inte lämnas av betalaren själv)
  • kontonummer i IBAN-formen om betalningen debiteras från konto
 • uppgifter om betalningsmottagaren
  • betalningsmottagarens namn
  • vid gireringar och SEPA-ilgirering identifieringsuppgift som specificerar tjänsteleverantören 
   - kontonummer i IBAN-form och vid behov
  • vid ilgiron kontonumret i nationell eller IBAN-form
  • vid betalningsanvisningar betalningsmottagarens adressuppgifter
 • betalningens belopp
  Betalarens bank kan därutöver ge betalaren möjlighet att även lämna andra uppgifter, exempelvis: o betalningens förfallodag
  • betalningsmottagarens adress
  • uppgift som identifierar betalningsmottagaren
  • betalarens identifikationskod för betalningen o den ursprungliga betalarens namn
  • den slutliga betalningsmottagarens namn
  • betalningsorsaken
  • eventuell identifierande uppgift till betalningsmottagaren om betalningen (referensnummer eller meddelande)

Betalaren ska på uppmaning styrka sin identitet samt redogöra för medlens ursprung och syfte. Banken har rätt att kontrollera uppgifterna om betalaren.
Banken har rätt att behandla betaltjänstanvändarens personuppgifter när banken tillhandahåller betaltjänster i enlighet med dessa villkor.

Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med Europeiska unionens eller Förenta Nationernas ekonomiska och andra sanktioner, meddelanden och bestämmelser som offentliggjorts av OFAC:n (Office of Foreign Assets Control), eller med inhemska och utländska myndigheters eller andra motsvarande instansers meddelanden och bestämmelser (nedan Internationella sanktioner) samt vid behov be den som anlitar betaltjänsten om närmare upplysningar om betalningen och vidta de åtgärder som de internationella sanktionerna förutsätter.

Banker och betalningssystem som handlägger betalningen kan med stöd av lagstiftningen i sin hemviststat eller genom ingångna avtal vara skyldiga att lämna upplysningar om betalaren till myndigheter i olika länder. Betalaren ansvarar för att de uppgifter som anges i uppdraget är korrekta. Betalarens bank är inte skyldig att korrigera eller komplettera uppdraget, om ingenting avtalats på annat sätt. Om banken likväl då uppdraget mottas observerar ett fel, underrättar banken såvitt möjligt mottagaren om felet.

Girering och SEPA ilgirering förmedlas till betalningsmottagaren enbart utifrån IBAN, även om betalaren dessutom uppgett annan information för betalningstransaktionen.

Banken har rätt att förmedla betalningen utifrån den nationella delen av kontonumret. Betalningsmottagaren kan deponera medlen på ett konto enligt eget val genom att separat avtala om detta med banken. Betalningsanvisningen förmedlas till mottagaren utifrån namn och adress som uppgivits av betalningsmottagaren.

4. Att motta och påbörja ett betalningsuppdrag

Ett betalningsuppdrag betraktas som överlämnat när betalarens bank har mottagit det på det sätt som banken har godkänt. Banken kan fastställa ett klockslag under bankdagen efter vilket ett mottaget betalningsuppdrag påbörjas nästa bankdag. Den som anlitar betalningstjänsten underrättas av banken om detta klockslag i avtalen om betalningstjänster, tjänstebeskrivningar eller vid den tidpunkt då betalningsuppdraget mottas. Begynnelsedag för ett betalningsuppdrag som mottagits en annan dag än en bankdag är senast därpå följande bankdag, om betalaren och dennes bank inte har avtalat om något annat. I fråga om en typ av betalningar som befordras under årets alla dagar, såsom SEPA ilgirering, är begynnelsedagen för ett betalningsuppdrag likväl alltid den dag då betalarens bank har mottagit uppdraget på det sätt som banken har godkänt.

Hur begynnelsedag fastställs meddelas på bankkontoret, överenskoms i avtal om betalningsuppdrag eller i tjänstebeskrivningar.
Betalaren och banken kan separat avtala om att betalningsuppdraget påbörjas en viss förfallodag som anges av betalaren och som infaller senare än ovan nämnda dagar, eller den dag då betalaren ställer medlen till bankens förfogande. Om den förfallodag som angetts av den som anlitar betalningstjänsten inte är en bankdag, är begynnelsedagen därpå följande bankdag. Ifall den som anlitar betalningstjänsten i betalningsuppdraget angett en viss förfallodag som infaller tidigare än begynnelsedagen, genomför användarens bank betalningsuppdraget utan att beakta förfallodagen, om den som anlitar betalningstjänsten inte med banken har avtalat om något annat.

Om det behövs närmare upplysningar av den som anlitar betalningstjänsten för att betalningsuppdraget ska kunna genomföras, betraktas betalningsuppdraget emellertid inte som mottaget innan banken har mottagit de begärda tilläggsuppgifterna. Om myndighetstillstånd eller övriga utredningsåtgärder som förutsätts vid sanktioner behövs för att betalningsuppdraget ska kunna genomföras, betraktas uppdraget emellertid inte som mottaget innan banken har försäkrat sig om förutsättningarna för genomförande av transaktionen.

Vid förmedlingen av en betalning är betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att beakta betalningens syfte eller av betalningen föranledda tids- eller andra specialkrav, såvida inte annat följer av lagstiftning.

5. Medel som behövs för att utföra betalningsuppdrag

Betalaren ansvarar för att betalarens bank har fått de medel som motsvarar betalningsuppdraget jämte serviceavgift för att förmedla betalningen.

Om en betalning debiteras från konto är betalaren skyldig att se till att det konto som ska debiteras innehåller behövliga medel för betalningen och serviceavgiften vid debiteringstidpunkten.
Om betalningens förfallodag är senare än den dag då uppdraget ges ska medlen finnas på konto vid förfallodagens början, såvida inte annat avtalats.

6. Betalningsuppdrag som inte utförs

Betalarens bank är inte skyldig att inleda genomförandet av ett uppdrag eller förmedla en betalning om uppdraget inte uppfyller kriterierna i punkterna 3 och 5.

Om det konto som ska debiteras saknar tillräckliga medel för förmedling av en betalning, kontots användning av annat skäl är förhindrad eller det finns annan befogad anledning att lämna uppdraget outfört, är varken betalarens eller betalningsmottagarens bank skyldig att förmedla betalningen eller någon del av den. Annan befogad anledning kan vara till exempel att betalnings-mottagaren eller dennes bank är föremål för sådana finansiella sanktioner som betalarens bank eller förmedlarbanken är skyldig att iaktta i stöd av lag eller av banken ingångna avtal. Betalarens eller betalningsmottagarens bank är inte heller då skyldig att befordra betalningen eller en del av den, om någon egenskap i betalningstypen, såsom överföringssnabbhet (t.ex. vid SEPA ilgirering) eller maximigräns för betalningen, inte gör det möjligt att på det sätt som banken anser det nödvändigt undersöka förutsättningarna för eller genomförandet av betalningen.

Betalningstjänstens användares bank underrättar via bankens elektroniska kanal, till exempel nätbanken, användaren om att betalningsuppdraget inte genomförts. Betalningstjänstens användares bank kan även underrätta betalningstjänstens användare om att betalningsuppdraget inte genomförts genom att ta kontakt med denne personligen eller genom att till användarens bankkontor lämna ett meddelande om att betalningen annullerats eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till kunden.

Betalningsmottagarens bank har rätt att returnera betalningen till betalarens bank, om betalningsmottagarens kontoavtal har gått ut, betalningen direkt eller indirekt strider mot internationella sanktioner eller kontot av annan anledning inte kan användas eller betalningsanvisningens mottagare inte lyft medlen under den tid som meddelats i betalarens betalningsanvisning. Betalningen kan även returneras i det fall att banken inte kan uppfylla sin skyldighet att ta reda på medlens ursprung eller användningsändamål eller att betalningen enligt en redogörelse till banken spärras av internationella sanktioner

7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag

Om betalaren är konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att på överenskommet sätt underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen. Betalningen måste annulleras senast vid den tidpunkt som banken anger på sin webbplats, i sina kontor eller i sin tjänstebeskrivning.

Om betalaren inte är konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen, såvida inte betalaren och banken avtalat annat. Återkallandet eller ändringen måste göras senast på bankdagen före förfallodagen under bankens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som banken angett, såvida inte annat avtalats.

Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra ett till banken givet betalningsuppdrag efter att banken har inlett genomförandet av betalnings-uppdraget, debiterat betalarens konto eller gett kvitto på utförd betalning.

Om betalningsuppdraget har lämnats via betalningsuppdragstjänsten, ska det annulleras via betalningsuppdragstjänstens leverantör. Betalaren kan inte annullera ett betalningsuppdrag som mottagits av banken efter medgivande till betalningsuppdragstjänstens leverantör om att påbörja betalningstransaktionen. Om betalningstransaktionen har påbörjats av betalningsmottagaren eller genom dennes förmedling, kan betalaren inte upphäva betalningsuppdraget efter att uppdraget eller betalarens samtycke till betalningstransaktionen har meddelats till betalningsmottagaren.

8. Tid för genomförande av betalningsuppdrag

Betalarens bank debiterar betalningen från betalarens konto på den förfallodag som angetts i uppdraget. I fråga om betalningar för vilka ingen förfallodag angetts, tas betalningen ut från betalarens konto omedelbart efter att uppdraget mottagits. Om betalningstypen i fråga, i likhet med SEPA ilgireringar befordras alla veckodagar, debiterar banken betalarens konto omedelbart efter att betalningsuppdraget mottagits. Om den betalning som ett uppdrag gäller inte har kunnat debiteras på angiven förfallodag på grund av avsaknad av medel kan betalarens bank debitera betalningen från betalarens konto inom 2 bankdagar efter den förfallodag som betalaren angett. Då är uppdragets startdag i stället för den angivna förfallodagen den bankdag då kontot innehåller tillräckliga medel för debitering av betalningen, dock senast den andra bankdagen efter förfallodagen. Betalaren ansvarar för eventuella påföljder av fördröjningen.

När betalarens och betalningsmottagarens konton är i samma bank eller bankgrupp betalas medlen till det av betalaren i betalningsuppdraget angivna kontot senast följande bankdag efter startdagen.

När betalarens och betalningsmottagarens konton är i olika banker eller bankgrupper betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast följande bankdag efter startdagen.

Om betalningen överskrider statsgräns betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast följande bankdag efter startdagen för genomförandet av uppdraget.

Om uppdraget är givet på papper kan ovan nämnda tider för genomförandet förlängas med högst en bankdag.
Betalningsmottagarens bank överför medlen till det konto som betalaren angett i uppdraget omedelbart efter att medlen har betalats till

bankens konto och banken har fått de i punkt 3 avsedda uppgifter som behövs för att betala in beloppet på mottagarens konto eller ställa medlen till mottagarens förfogande. Banken har rätt att avbryta genomförandet av ett betalningsuppdrag för att få nödvändiga tilläggsanvisningar eller tilläggsuppgifter.

9. Tjänster som gäller kontanta pengar

Banken meddelar på sitt kontor om sina tjänster och villkor för transaktioner med kontanta medel.

9.1 Transport av kontanter

Banken kan ta emot uppdrag om att transportera kontanter för att räknas och krediteras. Medlen betalas in på ett konto i den mottagande banken efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats inom en särskilt överenskommen tid.
Om betalaren inte är en konsument, ingår betalarens bank med betalaren ett separat penningserviceavtal.

9.2 Kontantinsättning på eget konto

Banken kan ta emot kontanter att krediteras betaltjänstanvändarens eget konto i samma bank.

Om kontohavaren är konsument sätter kontohavarens bank in medlen på kontot genast efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats.

Om kontohavaren inte är konsument sätter kontohavarens bank in medlen på kontot senast följande bankdag efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats.

9.3 Kontantbetalning

Banken kan ta emot uppdrag som gäller penningförmedling. Genomförandet av betalningsuppdraget inleds efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats.

Banken kan förutsätta att kontanterna först sätts in på uppdragsgivarens konto i samma bank varefter banken utför en girering eller betalningsanvisning.

Betalarens bank genomför uppdraget senast den andra bankdagen efter startdagen. Om betalningen överskrider statsgräns betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast den fjärde bankdagen efter startdagen för genomförandet av uppdraget.

9.4 Insättning av kontanter i insättningsautomat

Betalarens bank tar emot kontantinsatser i de insättningsautomater som godkänns av banken. Insättningstransaktionen genomförs med hjälp av debitfunktionen hos betalarens betalkort utifrån de bankkontouppgifter som anslutits till betalkortet och krediteras som en girering till det bankkonto som hos betalarens bank anslutits till betalarens debitkort. Betalaren kan lämna ett betalningsuppdrag för insättningen i insättningsautomaten genom att i automaten införa ett av banken utfärdat betalkort med debitfunktion samt de sedlar och mynt som ska sättas in. Betalarens bank kan för insättningsautomaten fastställa en insättningsgräns för en engångsinsättning. Ifall en insättning överskrider insättningsgränsen för en engångsinsättning, återställer automaten de mynt och sedlar som betalaren till sist infört i automaten. Ett penningbelopp som understiger insättningsgränsen för en engångsinsättning deponeras av automaten enligt dessa villkor.

Eurosedlar och euromynt (kontanter) som satts i omlopp i euroområdet av Europeiska centralbanken och den nationella centralbanken inom euroområdet kan deponeras i insättningsautomaten. Efter att ha mottagit de kontanta medel som ska sättas in, räknar automaten antalet mynt och sedlar samt det belopp som ska sättas in. Betalarens bank visar transaktionen på insättningsautomatens skärm eller på kvittot som skrivs ut av insättningsautomaten. Kvittot från insättningsautomaten gäller som verifikat för det insatta beloppet. Betalaren kan inte annullera sitt betalningsuppdrag efter att ha satt in debitkortet och kontanterna i insättningsautomaten.

Om insättningsautomaten inte kan identifiera de kontanter som ska sättas in, eller om dessa är defekta, returnerar automaten de oidentifierade pengarna.

Ifall betalarens bank har skäl att betvivla de insatta kontanternas äkthet, undersöks mynten och sedlarna separat av banken och lämnas vid behov till myndigheterna för att undersökas. Betalarens bank krediterar antingen själv eller via myndigheten betalarens konto som är anslutet till debitkontot med insättningens belopp av undersökta mynt och sedlar som konstaterats äkta. Förfalskade mynt, sedlar eller dessas värde returneras inte av banken till betalaren som inte heller får någon kompensation.

Betalarens bank kan helt och hållet spärra insättningsautomatens insättningsfunktion eller fastställa en insättningsgräns för betalaren och på automatens skärm eller på verifikatet ange vid respektive tidpunkt disponibelt insättningsbelopp. Om betalaren överskrider sin personliga insättningsgräns, har banken rätt att för betalaren spärra användningen av insättningsautomaterna, tills betalaren har företett en för betalarens bank godtagbar redogörelse om medlens ursprung.

Betalarens bank garanterar inte att insättningsautomaterna fungerar utan avbrott. Betalarens bank kan av motiverad anledning begränsa funktionstiden för insättningsautomaterna genom att meddela om saken via automaterna eller sin webbplats. Betalarens bank meddelar såvitt möjligt i god tid på förhand om detta. Betalarens bank har likväl ingen skyldighet att på förhand underrätta betalaren om tillfälliga avbrott. Betalarens bank ansvarar inte för insättningsautomaternas funktionsstörningar och fel och inte för de direkta skador som vållas av automaternas funktionsstörningar, ifall en funktionsstörning har kunnat konstateras.

10. Betalkuvert

Uppdrag som gäller gireringar kan betalaren ge sin tjänsteleverantör för handläggning inlagda i ett betalkuvert om banken tillhandahåller denna tjänst. Betalaren kan lämna ett betalningskuvert till posten för befordran eller lämna betalningskuvertet på bankens mottagningsställe, om banken tillhandahåller kontorsservice för hantering av betalningskuvert.

Ett uppdrag betraktas som mottaget för handläggning senast den femte (5) bankdagen efter att betalaren har lämnat betalningskuvertet på sin egen banks mottagningsställe.

Ett uppdrag som lämnats till posten för befordran betraktas som mottaget senast den femte (5) bankdagen efter att posten har lämnat betalningskuvertet på bankens mottagningsställe.

Ifall betalningsuppdraget på grund av avsaknad av medel inte har kunnat debiteras den dag betalaren uppgett som förfallodag, kan betalarens bank ta ut betalningen från betalarens konto inom två (2) bankdagar efter den förfallodag som anges i betalningsuppdraget. Då blir begynnelsedagen för betalningsuppdraget i stället för den förfallodag som uppgetts av användaren den bankdag då det finns tillräckliga medel för debitering av betalningen, men likväl senast den andra bankdagen efter förfallodagen. Betalaren svarar för eventuella påföljder av dröjsmålet.

11. Hantering och överföring av personuppgifter för den som anlitar betalningstjänst

Banken hanterar personuppgifter i egenskap av registeransvarig, då den befordrar produkter och tjänster om vilka parterna ingått avtal. Dessutom hanterar banken personuppgifter i andra sammanhang som till exempel då efterlevnad av lagar och andra bestämmelser förutsätter det. Detaljerad information om hantering av personuppgifter delges i bankens dataskyddsdeklaration som finns på bankens webbplats och bankens kontor.

Betalarens bank har rätt att förmedla de i punkt 3 i dessa villkor uppräknade uppgifterna till betalningsmottagarens bank. Tillsammans med betalningen förmedlas också övrig information som behövs för betalningsförmedlingen. Som betalarens namnuppgift vid gireringar förmedlas kontohavarens namn.

Betalningsmottagarens bank lämnar betalningsmottagaren information om betalningstransaktionen på separat överenskommet sätt. Betalningsmottagarens bank kan vara skyldig att till betalningsmottagaren meddela betalarens namn. Banken är dock inte skyldig att till betalningsmottagaren meddela en personkunds identifikationsuppgift, såsom personbeteckning, som lämnats för att identifiera betalaren. Den som anlitar betalningstjänsten men inte är konsument ska lämna bankens dataskyddsdeklaration till de personer vilkas personuppgifter överlåts till banken. Genom att anlita betalningstjänsten ger användaren sitt uttryckliga medgivande till banken att som registeransvarig hantera personuppgifter som behövs för tillhandahållande av betalningstjänst.

12. Ansvar och ansvarsbegränsningar som gäller tjänsteleverantörens utförande av betalning

Betalarens banks ansvar för genomförandet av en betalning upphör när den information som gäller betalningen har sänts till betalningsmottagarens bank och betalningens belopp överförts till betalningsmottagarens banks konto.
Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, ska betalarens bank ersätta betalaren de kostnader som debiterats för transaktionen och den ränta som betalaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betaltjänstanvändare än en konsument är betalarens bank skyldig att för ränta som betalaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 § 1 moment.
Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, felaktigt genomförd eller sent genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. En betaltjänstanvändare ska i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genomfördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på överenskommet sätt.
Om kunden anmäler att betalningstransaktionen med betalningsinstrumentet har genomförts obehörigt utan betalarens skyldighet till detta och banken återbetalar penningbeloppet till kundens betalkonto, har banken rätt att bokföra det belopp som har återbetalts som bankens fordran på betalarens konto, ifall banken bevisar efter utredning att betalaren ansvarar för den obehöriga användningen av betalningsinstrumentet. Ifall den som anlitar betalningstjänsten inte är konsument, ska en anmälan lämnas inom tre (3) månader.
Om en betalningstransaktion har blivit helt outförd eller har utförts felaktigt, sent eller obehörigt av någon orsak som beror på banken, ska det belopp som för betalningen debiterats betalarens konto återbetalas till betalaren av betalarens bank utan onödigt dröjsmål. Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren i första hand för ränta och utgifter som betalaren blivit tvungen att erlägga på grund av dröjsmålet eller felet.
Betalarens bank har ingen återbetalningsskyldighet om den kan påvisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot betalningstransaktionens belopp inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor. Då ska betalningsmottagarens bank omedelbart överföra betalningstransaktionens belopp till mottagarens betalkonto eller ställa beloppet till mottagarens förfogande.
Om betalningsmottagarens bank inte har betalat medlen till mottagarens konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, ska betalningsmottagarens bank ersätta de kostnader som mottagaren debiterats för transaktionen och den ränta som mottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalningsmottagare än en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att för ränta som mottagaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 § 1 moment. Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller service avgifter eller till ränta om en betalning blivit outförd eller felaktigt

utförd av någon orsak som beror på användaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på användaren.

Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning om betalningen inte har utförts på grund av att betalaren lämnat banken felaktig eller ofullständig information.

Betalarens bank ansvarar inte för betalningsmottagarens banks handlande eller betalningsförmåga.

13. Spårning av betalningstransaktion

Om en betalningstransaktion inte har utförts eller har utförts felaktigt, ska banken på betaltjänstanvändarens begäran försöka spåra betalningstransaktionen och därefter underrätta användaren om resultaten.

Om betaltjänstanvändaren har uppgett den ovan i punkt 3 avsedda identifieringsuppgift som specificerar tjänsteleverantören eller kontonumret felaktigt har banken ingen skyldighet att börja spåra en betalningstransaktion. Betalarens bank ska dock genom skäliga åtgärder försöka få tillbaka betalningstransaktionens medel.

14. Korrigering med anledning av bankens misstag

Banken har rätt att korrigera inmatnings- och räknefel eller andra tekniska felskrivningar som beror på bankens misstag vid förmedlingen av en betalning, även om betalningen redan har krediterats betalningsmottagarens konto. Banken försöker få felet korrigerat så snart som möjligt efter upptäckten men dock alltid inom rimlig tid efter att felet skett. Banken underrättar kontohavaren om felet och korrigeringen utan dröjsmål. Korrigeringen av ett fel får inte utan kontohavarens samtycke medföra att kontot övertrasseras.

15. Instanser som verkar på betalarens vägnar

Ett betalningsuppdrag kan ges till en bank via en tjänsteleverantör som tillhandahåller betalningsuppdragsservice eller via en annan instans som befullmäktigats av betalaren på ett sätt som godkänns av banken.

Betalningsuppdrag, som banken mottar av tjänsteleverantörer eller av andra tredje parter som på betalarens vägnar tillhandahåller betalningsuppdragsservice, genomförs av banken enligt dessa villkor. Banken har rätt att lämna all information om påbörjande av betalningstransaktionen och den information banken har till förfogande om genomförandet av transaktionen till den instans via vilken betalningsuppdraget har mottagits. Som referensuppgifter för identifiering av betalningen används identifieringskoder från banken.

Banken har rätt att förvägra tjänsteleverantören för betalningsuppdragsservicen eller annan tredje part tillgång till betalningskontot och att avvisa inkomna betalningsuppdrag, om banken av motiverad anledning misstänker att tjänsteleverantören för betalningsuppdragsservicen eller annan tredje part gör sig skyldig till obehörig eller bedräglig användning av betalningskontot.

Om betalaren gör gällande att ett betalningsuppdrag som påbörjats via en tredje instans har blivit ogenomfört eller genomförts på ett obehörigt sätt, felaktigt eller för sent, är betalaren skyldig att utan dröjsmål lämna en redogörelse om den transaktion som genomförts av betalningsuppdragsservicens tjänsteleverantör och om det sätt på vilket banken har mottagit betalningsuppdraget.

Banken ansvarar inte för åtgärder eller försummelser av betalningsuppdragsservicens tjänsteleverantör eller annan av kunden befullmäktigad instans, såvida ingenting annat föranleds av tvingande lagstiftning.

16. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar

Betaltjänstanvändarens bank är skyldig att utöver de i punkt 12 i dessa villkor avsedda räntorna och kostnaderna ersätta användaren endast den direkta skada som orsakats genom att användarens bank vid betalningsförmedling handlat på ett sätt som strider mot betaltjänstlagen eller dessa villkor. Till sådana direkta skador hör nödvändiga utredningskostnader som användaren haft för utredande av felet eller försummelsen. En betaltjänstanvändare har inte rätt till ersättning från banken för direkt skada om inte användaren under-rättar banken om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts av användaren.

Betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakats betaltjänst-användare eller tredje part till följd av fel eller försummelse som skett vid betalningsförmedling.
Betaltjänstanvändaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Vid underlåtenhet att göra detta svarar användaren själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som banken ska betala på grund av förfarande som strider mot betaltjänstlagen eller dessa villkor kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, betaltjänst-användarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter. Betaltjänstanvändaren ansvarar för alla skador som uppkommer därför att banken inte kan förmedla en betalning på grund av att medel för genom-förande av betalningsuppdraget saknas, kontoavtalet har upphört att gälla eller kontoanvändningen är förhindrad samt för skador som betaltjänst-användaren orsakat genom lagstridigt eller avtalsstridigt handlande.

17. Upphörande av betalningsförmedling

Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör så snart ett kontoavtal eller annat avtal om tjänster upphör att gälla. När avtalet sägs upp eller hävs är det betaltjänstanvändarens skyldighet att före utgången av avtalets giltighetstid annullera de betalningsuppdrag där förfallodagen infaller efter avtalets upphörande. Banken är inte skyldig att meddela enligt punkt 6 att sådana betalningar inte genomförts.

Om en betaltjänstanvändare väsentligen bryter mot dessa villkor eller använder i villkoren avsedda tjänster på ett sätt som strider mot deras syfte eller mot lag eller god sed, har banken rätt att omedelbart upphöra med betalningsförmedlingen.

18. Serviceavgifter och arvoden

Betalningen förmedlas till betalningsmottagaren till fullt belopp. Betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank kan komma överens om att betalningsmottagarens banks serviceavgifter och arvoden enligt prislistan avdras från betalningens belopp. Betalaren och betalningsmottagaren svarar vardera för de serviceavgifter och arvoden som deras bank tar ut för genomförandet av en betalningstransaktion.

Betaltjänstanvändaren är skyldig att för betalningsuppdraget betala banken de serviceavgifter och arvoden som uppgetts i prislistan eller överenskommits separat. Banken har rätt att ta ut och debitera serviceavgifterna och arvodena från betaltjänstanvändarens konto. Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för spårning av en betalningstransaktion och återskaffning av medel, om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer eller annan motsvarande oriktig uppgift. Om den som anlitar betalningstjänsten inte är en konsument, har banken alltid rätt att enligt sin serviceprislista ta ut arvoden för att spåra och undersöka betalningsuppdraget.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för ogrundad utredning av en betalningstransaktion, om transaktionen visar sig vara helt korrekt genomförd.

Om banken och betaltjänstanvändaren har avtalat att betalningsuppdrag kan återkallas senare än den tid som avses i punkt 7 i dessa villkor, har banken rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för återkallande av betalningsuppdrag.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för meddelande om icke genomfört betalningsuppdrag. Om betalningsförmedlingen föranleder andra kostnader har betalarens bank rätt att få dem ersatta av betalaren i efterskott.

19. Ändring av prislistan och villkoren för betalningsförmedling

Banken har rätt att ändra sin prislista och dessa villkor.

En ändring av villkoren och prislistan gäller också de uppdrag som getts till banken innan ändringen har trätt i kraft men som banken genomför efter ändringens ikraftträdande.

19.1 Betaltjänstanvändaren är konsument

Betaltjänstanvändarens bank sänder meddelanden om dessa villkor om vilka ingenting särskilt separat har avtalats i dessa villkor, till bankens elektroniska kanal för ärendehantering, som till exempel nätbanken eller skriftligen till skriftligen till den adress som har uppgetts för banken eller Befolkningsregistercentralen. Betaltjänstanvändaren anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt om ändring av prislistan eller dessa villkor. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast när två månader har gått sedan meddelandet sändes.

Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de ändrade villkoren, såvida inte betaltjänstanvändaren före den angivna dag då ändringarna träder i kraft skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt meddelar banken att användaren motsätter sig ändringen. Betaltjänstanvändaren har rätt att fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande säga upp avtalet att upphöra genast eller från en senare tidpunkt som infaller före den dag då ändringarna föreslås träda i kraft. När avtalet upphör har banken rätt att omedelbart sluta förmedla betalningar.

19.2 Betaltjänstanvändaren är inte konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren i bankens elektroniska kanal eller skriftligen om sådana villkorsändringar som väsentligen ökar användarens skyldigheter eller minskar användarens rättigheter och som inte beror på lagändring, myndighetsföreskrift eller ändringar i bankernas system för betalningsförmedling. Banken meddelar om ändringen minst en månad före den föreslagna dagen för ändringens ikraftträdande.

Om andra ändringar i villkoren informerar banken genom att publicera ändringen på bankkontoren eller på bankens webbplats. Om ändring av serviceavgifter eller arvoden informerar banken emellertid genom att publicera ändringen i sin prislista. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar.

20. Meddelanden mellan bank och betaltjänstanvändare samt språkalternativ

Den bank som används av den som anlitar betalningstjänsten skickar de meddelanden om förmedling, om vilka ingenting särskilt separat har avtalats i dessa villkor, till bankens elektroniska kanal för ärendehantering, som till exempel nätbanken eller skriftligen till en adress som meddelats banken eller Befolkningsregistercentralen.

Meddelanden som gäller betalningstjänstens säkerhet offentliggörs på bankens webbplats eller i någon annan elektronisk kanal som banken tillhandahåller, exempelvis nätbanken.

Betaltjänstanvändaren sänder banken meddelanden om dessa villkor skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstärenden kan skötas på finska eller svenska. Den som vill använda något annat språk än finska eller svenska skaffar själv tolk och betalar för tolktjänsten.

21. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg.

Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på avtalet skulle strida mot bankens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.

Den avtalspart som drabbas av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.

22. Överföring av avtal

De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet mellan betaltjänstanvändaren och banken gäller i förhållande till den som tar emot affärsrörelsen om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin affärsrörelse helt eller delvis.

23. Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

I frågor som gäller genomförande av betalning eller tillämpning av dessa villkor bör betaltjänstanvändaren alltid i första hand kontakta sin egen bank. Om det är fråga om kundklagomål banken svarar kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet.

Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor kan av konsumenter och småföretag hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den och av konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.

24. Tillsynsmyndigheter

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi) och i konsumentfrågor även av konsumentombudsmannen (www.kkv.fi).

25. Forum och tillämplig lag

25.1 Betaltjänstanvändare som är konsument

Tvister som orsakas av detta avtal ska behandlas i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets konsumenten i fråga har
sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.
Om konsumenten vid väckande av talan inte längre har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i Finland, kan talan väckas i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets konsumenten hade sin hemvist eller sin vanliga vistelseort när avtalet ingicks. Om konsumenten inte hade en hemvist eller en vanlig vistelseort i Finland när avtalet ingicks, väcks talan i underrätten på den ort i en medlemsstat i Europeiska unionen inom vars domkrets konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden saknar hemvist i Europeiska unionen avgörs tvister i Helsingfors tingsrätt
.

25.2 Annan betaltjänstanvändare än konsument

Tvister till följd av dessa allmänna villkor behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist eller huvudsakliga administrationsställe eller i någon annan enligt lag behörig tingsrätt i Finland.

25.3 Tillämplig lag

På dessa villkor och på betalningsuppdrag som avses i villkoren tillämpas Finlands lag