Hoppa till innehåll

Allmänna villkor för placeringskonto

31.12.2015 från och med

Dessa kontovillkor tillämpas på kontoavtalen för placeringsdepositioner och de allmänna villkoren är en del av kontoavtalet.

Definitioner

Kontohavare

Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras. Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.

Kontoöppnare

Kontoöppnaren är den person som med banken ingår avtal om att öppna kontot.

Person som har rätt att använda kontot

Rätt att använda kontot har den person vars rätt att bestämma över kontot i enlighet med punkt 4 i dessa kontovillkor grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av kontohavaren.

Intressebevakare: Intressebevakaren är kontohavarens lagliga ombud. Ställningen som intressebevakare grundar sig på lag (minderåriga) eller bestämmelse som utfärdats av magistrat eller domstol (myndiga, för vilka förordnats intressebevakare).

Fullmäktig med intressebevakningsfullmakt: Man avser med fullmäktig med intressebevakningsfullmakt en person som enligt den intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistraten och antecknats i registret över förmynderskapsärenden är allmänt befullmäktigad att sköta kontohavarens ekonomiska ärenden.

Befullmäktigad att använda kontot: Kontohavaren kan ge en eller flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de personer som ges fullmakt att använda kontot, samt fullmaktens omfattning.

1. Kontoavtal

I kontoavtalet avtalas om följande saker:

  • fastställande av ränta
  • ränta/ränteprocent, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod och räntebetalningsdag
  • depositionstiden
  • kostnader och avgifter som gäller depositionen
  • övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor.

1.1. Ingå avtal och öppna konto

Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller i elektronisk form med hjälp av elektroniska kommunikationskoder.

I regel öppnas kontot av kontohavaren. Kontohavarens intressebevakare och en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan också ingå avtal med banken om att öppna ett konto för sin huvudman. Även andra personer kan i donationssyfte och med bankens samtycke avtala om att öppna ett konto för en annan person. Om kontoavtalet ingåtts i donationssyfte kan donationsgivaren inte förbehålla sig dispositionsrätt till kontot.

1.2. Depositionens minimibelopp

Banken meddelar det eventuella minimibeloppet på en tidsbunden deposition i sin servicetariff.

1.3. Uppgifter till banken

Kontoöppnaren är skyldig att ge banken uppgifter om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken uppgifter om de personer som har rätt att använda kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall till banken uppge sitt namn, sin personbeteckning eller sitt FO-nummer, sin postadress, hemort och beskattningsland samt på bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov.

Om ovannämnda uppgifter har getts till banken redan i ett tidigare sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.

Kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall meddela banken eventuella ändringar i ovannämnda uppgifter.

1.4. Meddelanden som berör kontot

Banken sänder kontoutdraget och övriga meddelanden som berör kontot till kontohavaren på den adress som kontohavaren har uppgett till Befolkningsregistercentralen eller elektroniskt på separat avtalat sätt.

Kontohavaren eller annan person anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickats.

2. Myndig kontohavares rättigheter

2.1. En kontohavare

Kontohavaren bestämmer över kontot. Kontohavaren kan besluta om användningen av kontomedlen och vem som har rätt att använda kontot samt avtala med banken om ändringar i kontoavtalet och om avslutande av kontot.

Pantsättning av kontomedlen

Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

2.2. Flera kontohavare

Om det finns flera kontohavare har varje kontohavare rätt att ensam använda kontot och kontomedlen samt fatta beslut som berör kontot, såvida inte annat avtalats i kontoavtalet. Ändringar som gäller äganderätten till kontot kan emellertid inte göras utan samtliga kontohavares samtycke.

Om det i kontoavtalet avtalats att kontohavarna endast tillsammans använder kontot kan beslut som gäller kontot endast fattas med samtliga kontohavares samtycke.

Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används skall detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kontot används. Då kan kontot användas endast av samtliga kontohavare tillsammans.

Avslutande av konto

Kontot kan inte avslutas utan samtliga kontohavares samtycke.

Pantsättning av kontomedlen

Kontohavarna kan endast tillsammans pantsätta kontomedlen. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

Fullmakt att använda kontot

Kontohavarna kan endast tillsammans ge en eller flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor såvida inte annat har avtalats.

Erhållande av information

Varje kontohavare har rätt att få alla uppgifter om kontot och kontotransaktionerna.

3. Rättigheter hos kontohavare med intressebevakare

En person som har en intressebevakare kan själv ingå kontoavtal med banken om hans handlingsbehörighet inte har begränsats. Kontohavaren kan använda kontot endast i enlighet med intressebevakarens anmälan.

En omyndig person som har fyllt 15 år kan själv ingå kontoavtal och bestämma över de medel som på basis av särskild lagbestämmelse betalas till honom eller som han förvärvat genom eget arbete.

4. Rättigheter hos dem som har rätt att använda kontot

4.1. Intressebevakarens rättigheter

Kontohavarens intressebevakare bestämmer över kontot på samma sätt som kontohavaren. Intressebevakaren avtalar med banken om öppnande och avslutande av konto, meddelar banken vem som kan använda kontot och avtalar med banken om kontoanvändningsmedlen. Om det finns flera än en intressebevakare
bestämmer de över kontot och fattar beslut som berör kontot tillsammans såvida intressebevakarna och banken inte har kommit överens om annat eller om intressebevakarnas uppgifter inte har differentierats med myndighetsbeslut.

Både intressebevakaren och huvudmannen har rätt att få information om huvudmannens samtliga kontoärenden. Intressebevakarens rätt till information gäller också huvudmannens kontoärenden för tiden före förordnandet av intressebevakare. Om intressebevakaren har förordnats endast för att sköta en bestämd uppgift, har intressebevakaren rätt att få information endast om sådana kontoärenden som ansluter sig till den uppgift som avses i förordnandet.

4.2. Rättigheter hos fullmäktig med intressebevakningsfullmakt

Förutom kontoinnehavaren har fullmäktig med intressebevakningsfullmakt rätt att med banken avtala om öppnande och avslutande av kontot samt om dispositionsrätt.

4.3. Rättigheter hos dem som har fullmakt att använda kontot

Den som har fullmakt att använda kontot kan med bankens samtycke och i enlighet med dessa kontovillkor använda kontot, bestämma över kontot och få information om kontotransaktioner inom ramen för sina befogenheter, i enlighet med den specificerade fullmakt som kontohavaren har utfärdat. Den befullmäktigade
kan inte överföra sin fullmakt till en annan person, såvida inte annat har fastställts i fullmakten.

5. Uttag av medel

Depositionen och den ränta som läggs till dess kapital kan tas ut på förfallodagen eller därefter. På medlen som finns på kontot efter förfallodagen betalas inte ränta.

6. Bankdagar

Bankdagarna i Finland är veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton och midsommarafton samt andra dagar som inte anses vara bankdagar.

7. Kontots giltighet och avslutande före förfallodagen

Kontot förfaller på den avtalade förfallodagen. Banken är inte skyldig att ge samtycke till kundens begäran om avslutning av kontot före förfallodagen. Om banken ger sitt samtycke till kundens begäran, avtalas räntan på kontot separat.

8. Om notering av referensräntan upphör eller avbryts

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts fastställs den referensränta som skall tillämpas på depositionen i enlighet med författning eller myndighets beslut eller anvisning som ges om den nya referensräntan.

Om ingen ny referensränta ges genom författning eller myndighets beslut eller anvisning, avtalar banken och kontohavaren om den nya referensränta som skall tillämpas på depositionen. Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta före räntebestämningsperiodens utgång, används som värde på den
referensränta som skall tillämpas på depositionen fortfarande värdet på den referensränta som tillämpats på denna deposition före räntebestämningsperiodens utgång.

Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta inom sex månader från det att räntebestämningsperioden löpt ut, fast-ställer banken en ny referensränta efter att ha hört de myndigheter som utövar tillsyn över bankerna.

9. Kontotransaktioner

Banken antecknar depositionsbeloppet, ändringar i depositionsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som ska anses utgöra ett tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar något annat.

10. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som sammanhänger med kontoöppningen, användningen och upprätthållandet av kontot och med de meddelanden banken sänt vilkas belopp framgår av den vid respektive tidpunkt gällande servicetariffen. Banken har rätt att debitera detta konto med ovannämnda avgifter och provisioner i samband med att depositionen öppnas, förfaller och förnyas.

Servicetariffen finns till påseende på bankens förrättningsställen och på bankens webbplats.

11. Ändring av kontoavtalet, kontovillkoren och servicetariffen

Kontoavtalet, kontovillkoren och servicetariffen kan ändras.

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller elektroniskt på separat avtalat sätt om en ändring av kontoavtalet, kontovillkoren eller servicetariffen. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock minst två månader efter att meddelandet tillställts kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom
den tid som nämns i punkt 1.4.

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om kontohavaren inte innan den dag ändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken att han motsätter sig ändringen. Om kontohavaren inte godkänner ändringen, tillämpas till följande förfallodag de villkor som gällde innan ändringsanmälan sändes.

12. Rätten hos kontohavare som är konsument att frånträda kontoavtal som ingåtts med medel för distanskommunikation

Om kontoavtalet har ingåtts med hjälp av medel för distanskommunikation, till exempel i nätbanken har kontohavaren rätt att frånträda kontoavtalet inom 14 dygn från det att avtalet ingicks eller den senare tidpunkt då kontohavaren har fått förhandsinformation och kontovillkor med ett varaktigt medium.

Banken skall underrättas om frånträdet skriftligt. I meddelandet skall det kontoavtal som frånträds specificeras. Avtalen om övriga tjänster som anslutits till kontot upphör automatiskt i samband med frånträdandet.

När avtalet frånträds förfaller de avgifter och provisioner som debiteras för de använda tjänster som hör till kontot och dess tjänster. Banken återbär inte redan debiterade avgifter och provisioner. Banken återbär till kunden de medel som satts in på kontot utan dröjsmål och senast inom 30 dagar r från det att meddelandet om frånträdande anlänt. På medlen betalas ingen ränta.

13. Skadeståndsansvar

Banken är skyldig att ersätta kontohavaren endast för ränteförlust och den direkta skada som beror på bankens fel eller försummelse. Sådana direkta skador är till exempel nödvändiga kostnader som orsakats kontohavaren för utredning av felet.

Banken ansvarar inte för eventuella indirekta skador gentemot kontohavaren, om inte skadan har förorsakats med avsikt eller av grov vårdslöshet.

Kontohavaren har inte rätt till ersättning från banken om inte kontohavaren eller den person som har rätt att disponera kontot underrättar banken om felet inom en rimlig tid från det att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det.

Banken ansvarar ändå inte för skada om fullgörandet av bankens förpliktelser har förhindrats av force majeure som avse i punkt 16.

14. Begränsning av skada

Kontohavaren eller en annan person med dispositionsrätt till kontot ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Vid försummelse att göra detta svarar denne själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som banken ska betala till följd av ett förfarande som strider mot lag eller detta avtal kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av orsaken till förseelsen, eventuell medverka till skadan av kontohavaren eller en annan person med dispositionsrätt till kontot, bankens möjligheter att förutse och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter

15. Bankens medlemskap i en sammanslutning

Banken ingår i POP-bankernas sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

16. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om den kan visa att det finns ett sådant osedvanligt och oförutsägbart hinder för att uppfylla förpliktelserna som parten inte har något inflytande över och vars följder den inte har någon möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största möjliga noggrannhet.

Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan meddela om force majeure i riksomfattande dagstidningar och därmed jämförbara elektroniska medier.

17. Insättningsgaranti

Medlen på detta konto omfattas av gällande insättningsgaranti i den omfattning som fastställs i lag. Närmare information om insättningsgarantin finns på adressen www.rvv.fi/sv/insattningsgarantin samt på bankens webbplats och bankens kontor.

18. Övervakande myndighet

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi/sv) och i frågor som gäller konsumenter också konsumentombudsmannen (www.kkv.fi/sv).

Finansinspektionens kontaktuppgifter är:

Finansinspektionen

PB 103, 00101 Helsingfors
telefon 010 831 51 (växel)

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är:

Konkurrens- och konsumentverket

PB 5, 00531 Helsingfors
telefon 029 505 3000 (växel)

19. Rättsskyddsförfaranden utanför domstol

Kontohavaren, som är konsument eller småföretag, kan föra meningsskiljaktigheter som gäller kontoavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi/sv) eller Banknämnden i anslutning till den och konsumenten till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv) för behandling.

20. Forum och tillämplig lag

20.1. Kontohavaren är personkund

Tvister till följd av detta kontoavtal behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kontohavaren har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kontohavaren inte har sin hemvist i Finland behandlas tvisterna
vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning.

20.2. Kontohavaren är annan än personkund

Tvister till följd av detta kontoavtal behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller vid en annan enligt lagen behörig domstol i Finland.

20.3. Tillämplig lag

På detta avtal tillämpas finsk lag.