Hoppa till innehåll

Identifieringsprinciper

15.12.2022

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med vars hjälp företag och samfund som tillhandahåller digitala tjänster kan identifiera sina kunder. Identifieringen sker med bankens nätbankskoder. POP Banken hör till det förtroendenät för elektronisk identifiering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. På bankens identifieringstjänst tillämpas Transport- och kommunikationsverkets rekommendation Uppförandekoder för förtroendenätet för identifieringstjänster och POP Bankgruppens anvisningar om behandling av personuppgifter och dataskydd.

Ytterligare information om POP Bankens identifieringsprinciper finns på respektive banks webbplats under nyttig information.

IDENTIFIERINGSPRINCIPER FÖR IDENTIFIERINGSVERKTYG

Leverantör av identifieringsverktyg

POP Banken som hör till POP Bankernas sammanslutning, nedan Banken

Detaljerad information om Banken finns på www.poppankki.fi/sv/

Banken är införd i handelsregistret som administreras av Patent- och registerstyrelsen.

Identifieringsverktyg som tillhandahålls

POP Bankens bankkoder

Bankens identifieringsverktyg är identifieringsverktyg med tillitsnivån väsentlig enligt eIDAS-förordningen. Med Bankens identifieringsverktyg avses bankkoder som Banken definierat och som består av autentiseringsfaktorer som banken delvis eller helt levererar till kunder. De består av användarnamn, lösenord, kodkort, kodapp, pinkod och biometrisk ID.

På identifieringsverktyg tillämpas följande villkor:

  • Allmänna villkor för de tjänster som används med personkundernas bankkoder
  • Leveransvillkor för användarrättigheter till förtroendenätets identifieringstjänster (på finska)

Banken erbjuder sina kunder identifieringstjänster med vars hjälp innehavare av bankkoder kan identifiera sig i elektroniska tjänster (nedan E-tjänster) som tillhandahålls av företag och samfund som godkänt Bankens bankkoder som identifieringsverktyg.

I förtroendenätet förmedlar identifieringsförmedlingstjänsten uppdrag avseende identifiering av kunder till leverantören av bankkoder som identifierar kunden och förmedlar kundens identifieringsuppgifter (namn och personbeteckning) till identifieringsförmedlingstjänsten. Identifieringsförmedlingstjänsten vidareförmedlar identifieringsuppgifterna till E-tjänsten.

Första identifiering

Den första identifieringen av den som ansöker om bankkoder sker antingen personligen på Banken, eller alternativt, när personer ansöker om bankkoder via Bankens digitala kanaler, såsom POP Webbmöte, identifieras sökanden med ett elektroniskt identifieringsverktyg på minst motsvarande nivå. Banken kan anlita ombud för att överlåta bankkoder. Om ombud används överlåts bankkoderna alltid personligen. Sökanden avtalar om bankkoder genom att ingå nätbanksavtal med Banken.

Bankkoder kan överlåtas till fysiska personer som har en personbeteckning i det finska befolkningsregistret. För identifiering av personer godkänner Banken följande giltiga handlingar som utfärdats av finländska myndigheter:

  • pass (även diplomatpass och främlingspass). Om det i ett främlingspass står att passinnehavaren inte har kunnat identifieras på ett tillförlitligt sätt godkänns handlingen inte.
  • Identitetskort som finska polisen utfärdat efter 1.3.1999, även om personkortet inte är ett resedokument (identitetskort för minderårig eller utlänning och tillfälligt identitetskort).
När det gäller utländska handlingar kan Banken godkänna giltigt
  • pass som utfärdats av en utländsk myndighet eller
  • identitetskort som godkänns som resedokument och som utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino, om man i kontrollsituationen med skäliga metoder kan försäkra sig om dess riktighet.

Om sökanden inte har ett godkännbart dokument för att verifiera sin identitet eller om sökandens identitet eller dokumentets riktighet inte kan verifieras på ett tillförlitligt sätt, utförs verifieringen av sökandens identitet av polisen.

Tjänstebeskrivning och begränsning av rättshandlingar med hjälp av identifieringsverktyg

Bankkoder kan användas för identifiering av kunder i Bankens nätbankstjänster, Bankens andra elektroniska tjänster samt för stark autentisering i E-tjänster enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

När det gäller informationssäkerheten är bankkoderna identifieringsverktyg med tillitsnivån väsentlig enligt eIDAS-förordningen (EU 910/2014). Bankkoder är inte certifikat.

I Bankens tjänster motsvarar användningen av bankkoder kundens egenhändiga underskrift, och kunden ansvarar för alla avtal och uppdrag som kunden godkänt med bankkoder i Bankens elektroniska tjänster. E-tjänster kan använda identifieringsuppgifter som identifieringstjänsten förmedlat som elektronisk underskrift om parterna samtycker till detta, och parterna kan sinsemellan komma överens om den elektroniska underskriftens rättsverkningar. Banken ansvarar inte för giltigheten för eller innehållet i ett avtal eller en annan rättshandling mellan E-tjänsten och kunden som identifierat sig med bankkoder.

Banken, E-tjänsten och identifieringsförmedlingstjänsten ansvarar för sin del för skyddet, säkerheten och riktigheten i fråga om sina tjänster.

Nättjänstkoder som beviljats företags- och samfundskunder är inte identifieringsverktyg enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Det är förbjudet att identifiera sig med nättjänstkoder i E-tjänster som tillhandahålls av eller där bestämmande inflytande utövas av en part som är föremål för internationella sanktioner. Nättjänstkoder får inte heller användas för syften som strider mot lag eller god sed.

Till följd av samarbetet relaterat till POP Bankernas identifieringstjänst kan Bankens kunder med de identifieringsverktyg som Banken beviljat även identifiera sig i andra E-tjänster som använder POP Bankens identifieringstjänst. På motsvarande sätt kan Banken erbjuda tjänsteleverantörer identifieringstjänster, där banken identifierar kunder även med ett annat identifieringsverktyg som POP Banken tillhandahåller.

Servicepriser

Priserna på tjänsterna anges på Bankens webbplats.

Dataskyddsprinciper

Information om dataskyddsprinciperna relaterade till identifieringsprinciperna finns på Bankens webbplats.

De viktigaste samarbetspartnerna och externa revisioner

Identifieringen av kunder inom POP Bankernas sammanslutning kan i särskilda situationer ske via en annan POP Bank som hör till sammanslutningen. Oy Samlink Ab administrerar tekniskt Bankens identifieringstjänst.

Identifieringstjänstens informationssäkerhet övervakas regelbundet genom externa revisioner.

Spärrlisttjänstens kontaktuppgifter

Kunden ska meddela om försvunna bankkoder eller orättmätig användning eller kännedom om dem eller om kunden misstänker detta så fort som möjligt utan onödigt dröjsmål.

Meddelandet kan göras per telefon till spärrtjänsten på numret 020 333 dygnet runt. Under bankens öppettider kan detta göras till Bankens kontor.

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 109
00101 Helsingfors,
www.finanssivalvonta.fi/sv/ 

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 Helsingfors
www.traficom.fi/sv/ 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt