Hoppa till innehåll

Allmänna villkor för bostadssparavtal

Bostadssparavtal kan ingås för anskaffning av första bostad för bostadsspardeponenten.

Med bostad avses minst hälften av de aktier eller andelar som berättigar till disposition av en bostadslägenhet eller ett egnahemshus. Med bostad avses inte bostadsrättsbostad.

En person som tidigare har ägt en bostad kan inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han inte ha ägt en bostad.

1. Bostadsspardeposition

Banken betalar på bostadsspardepositionen ränta enligt förordningen om bostadssparpremier (1636/1992), som enligt 10 § lagen om bostadssparpremier (1634/1992) är skattefri. Den upplupna räntan läggs till kapitalet en gång per kalenderår vid en tidpunkt som banken bestämmer.

Dessutom betalar banken på depositionen från det år som deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en tilläggsränta som avtalas i bostadssparavtalet. Om den som ska bli bostadsdeponent är under 18 år, kan deponenten och banken komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan börjar först deponenten fyller 18 år. Tilläggsräntan skall vara minst 2 och högst 4 procent om året. Banken betalar tilläggsränta från det var och en depo-sitionspost deponerats tills den första uttagsraten görs. Tilläggsräntan läggs inte årligen till kapitalet.

Tilläggsräntan betalas efter att deponenten har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.

2. Reciprocitetslån

Reciprocitetslånet består av räntestödslånet och vid behov av tilläggslån. Tilläggslån behövs, om det för inköp av bostaden behövs en lånesumma som är större än maximibeloppet för räntestödslånet. Statsrådet fastställer maximibeloppet för räntestödslånet.

Reciprocitetslånet kan lyftas när villkoren i bostadssparavtalet uppfyllts.

Förutsättningen för beviljande av reciprocitetslån är att banken som säkerhet för återbetalningen av lånet får sådan säkerhet den kan godkänna. Återbetalningstiden för räntestödslånet är 25 år.

Banken har rätt att låta bli att bevilja reciprocitetslån, om det i kreditupplysningarna för deponenten registrerats en väsentlig betalningsanmärkning eller att deponenten med beaktande av hans ekonomiska ställning eller förmåga att sköta sina förbindelser inte skulle kunna återbetala lånet till banken.

Under den tid då räntestöd utbetalas kan banken helt eller delvis säga upp lånet att omedelbart återbetalas, om utbetalningen av räntestöd helt eller delvis upphör.

Deponenten och banken avtalar separat om villkoren för räntestödslånet och det eventuella tilläggslånet.

3. Uppsägning av bostadssparavtalet och överföring till annan bank

Deponenten har rätt att när som helst säga upp bostadssparavtalet. Deponenten kan inte transportera bostadssparavtalet på en annan deponent.

Om deponenten överför bostadssparavtalet till en annan bank under depositionstiden, åtar sig den mottagande banken att betala tilläggsräntan för hela depositionstiden.

4. Bostadssparavtal som upphör att gälla

Ett bostadssparavtal upphör att gälla och deponenten har inte rätt till lån enligt avtalet och inte heller till tilläggsränta enligt avtalet, om:

  1. Deponenten tar ut medel som deponerats på bostadssparpremiekontot eller krediterade räntor innan han uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och innan köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggandet inletts; eller
  2. Deponenten under spartiden skaffar sig en bostad mot vederlag innan minst hälften av depositionsraterna enligt det gällande bostadssparavtalet har deponerats.

5. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för en skada som beror på att avtalspartens verksamhet försvåras oskäligt på grund av force majeure eller motsva-rande orsak och som avtalsparten inte kunnat påverka och vars följder avtalsparten genom omsorgsfull verksamhet inte skulle ha kunnat undvika.

Den ena avtalsparten är skyldig att meddela den andra avtalsparten så fort som möjligt att han drabbats av force majeure. Banken kan meddela om force majeure i riksomfattande dagstidningar och i därmed jämförbara elektroniska medier.