Hoppa till innehåll

Kontobytestjänst för privatkunder

Bankerna är skyldiga att tillhandahålla kontobytestjänster för konsumenter som för över sina betalningsärenden till en annan bank i Finland och det nya kontot är i samma valuta som det nuvarande kontot. Med kontobytestjänst avses i praktiken att ett dagligkonto öppnas i en ny bank och att betalningsärendena överförs till ett nytt konto samt eventuellt att ett konto avslutas i den nuvarande banken. De olika aktörernas uppgifter och tidsfrister i anslutning till bytet av bank fastställs i lag.

Med betalningsärenden avses här regelbundna betalningar i anslutning till ett dagligkonto såsom inkommande och utgående kontoöverföringar, direktdebiteringar, direktbetalningar och e-fakturor. Med dagligkonto avses ett konto för skötsel av den dagliga ekonomin.

I detta dokument redogör vi för kundens och bankernas uppgifter i samband med kontobytet, tidtabellen för genomförandet, de avgifter som debiteras, de uppgifter som behövs från kunden och om det alternativa tvistlösningsförfarandet.

Aktörernas uppgifter i kontobytestjänsten

Kundens uppgifter

Kunden öppnar kontot och de tjänster som hör till och som kunden vill ha i den nya banken (mottagande bank).

Kunden ger den bank som kunden helt eller delvis vill överföra sin kundrelation till en fullmakt där kunden bestämmer bl.a. det konto eller de konton som har betalningsärenden som ska överföras till den nya banken.

Kunden kan i fullmakten

 • specificera de inkommande kontoöverföringar, permanenta uppdrag, direktdebiteringsfullmakter, direktbetalningsfullmakter och e-fakturor som ska överföras.
 • bestämma dag för när saldot på kontot ska överföras till kontot i den nya banken och dagen när kontot i den nuvarande banken ska avslutas.
 • bestämma datumet för när de permanenta uppdragen, direktdebiteringarna eller direktbetalningarna ska betalas från kontot i den nya banken och e-fakturorna tas emot på den e-adress som den nya banken upprätthåller. Datumet får dock inte vara tidigare än sex (6) bankdagar efter att den nya banken har fått information av den nuvarande banken bl.a. om giltiga direktdebiteringar, direktbetalningar, e-fakturor och andra periodiskt återkommande betalningar.

Kunden måste inte använda alla tjänster som ingår i kontobytestjänsten. Man behöver till exempel inte avsluta kontot i den nuvarande (överförande) banken. Kontobytestjänstens omfattning fastställs i kundens fullmakt. Om det finns flera ägare till ett konto ska varje kontoinnehavare underteckna fullmakten.

Den nya bankens uppgifter i första etappen

Den nya banken inleder kontobytet utgående från kundens fullmakt. Den nya banken ska inom två (2) bankdagar efter att ha mottagit kundens fullmakt med stöd av fullmakten kontakta den nuvarande banken och be den banken att

1) till den nya banken överlämna en förteckning över kundens

 • giltiga permanenta uppdrag, direktdebiteringsfullmakter, direktbetalningsfullmakter och e-fakturor samt
 • upprepade inkommande kontoöverföringar, e-fakturor, direktdebiteringar och direktbetalningar från kontot under de senaste 13 månaderna. Kunden får på begäran också själv denna information.

2) upphöra med att godkänna direktdebiteringar, inkommande överföringar och e-fakturor,
3) annullera permanenta uppdrag och direktbetalningsfullmakter,
4) överföra tillgångarna på kontot till kundens konto i den nya banken,
5) avsluta kontot och tillhörande betalningsinstrument såsom bank- och kreditkort samt nätbankskoder i den nuvarande banken om kunden vill avsluta dem.

Den nya banken ska ge kundens nuvarande bank tillräcklig information om kundens konton i den nya banken och om adress för e-fakturor för överföring av e-fakturor och kontomedel.

Den nuvarande bankens uppgifter

Efter att ha fått den begäran som avses ovan från den nya banken ska kundens nuvarande bank inom fem (5) bankdagar överlämna de uppgifter som den nya banken begär.

Kundens nuvarande bank ska också utföra åtgärderna, t.ex. överföra kontosaldot, den dag som anges i den fullmakt som kunden utfärdat. För att kontot ska kunna avslutas krävs det att kunden inte har obetalda förbindelser och att alla åtgärder har slutförts.

Om det inte går att avsluta kontot till exempel för att saldot på kontot är negativt ska den nuvarande banken utan obefogat dröjsmål underrätta kunden om detta.

Banken får inte spärra användningen av de betalningsinstrument som är anslutna till kontot, t.ex. kort, före den dag som kunden bestämt i fullmakten.

Den nya bankens uppgifter efter att den fått uppgifterna

Efter att ha fått de uppgifter som behövs av den nuvarande banken ska den nya banken inom fem (5) bankdagar

 • vidta de åtgärder som behövs för att genomföra permanenta uppdrag, direktdebiteringar och direktbetalningar, ta emot e-fakturor samt genomföra och ta emot dem enligt fullmakt,
 • ge dem som gör upprepade överföringar och direktdebiterar uppgifter om kontot i den nya banken samt informera e-fakturerare om e-fakturaadresser,
 • sända en kopia av fullmakten till de delar det behövs samt ge dem som direktdebiterar och fakturerar elektroniskt information om det datum från och med vilket direktdebiteringar ska göras från ett konto i den nya banken och e-fakturor tas emot på den e-fakturaadress som den nya banken upprätthåller.
 • informera kunden om följande rättigheter enligt SEPA-förordningen:

Kunden har rätt att ge sin bank i uppdrag att

 1. begränsa en direktdebitering till ett visst belopp eller en viss periodicitet, eller både och,
 2. om medgivandet under en betalningsordning inte föreskriver rätt till återbetalning, kontrollera varje direktdebiteringstransaktion för att fastställa att beloppet och periodiciteten på den ingivna direktdebiteringstransaktionen motsvarar det belopp och den periodicitet som anges i medgivandet, innan deras betalkonto debiteras på grundval av uppgifterna om medgivandet,
 3. blockera alla direktdebiteringar från betalarens betalkonto eller alla direktdebiteringar som initierats av en eller flera specificerade betalningsmottagare eller endast godkänna direktdebiteringar som initierats av en eller flera specificerade betalningsmottagare.

Om de uppgifter saknas som behövs för att verkställa dessa åtgärder ska den nya banken be att få dem av den nuvarande banken eller av kunden.

Den dag som kunden bestämt då åtgärder börjar vidtas i fråga om de permanenta uppdrag, direktdebiteringar, direktbetalningar och e-fakturor får infalla tidigast sex (6) bankdagar efter den dag då den nya banken får den information som behövs av den nuvarande banken.

Om kunden själv vill ge dem som gör upprepade överföringar och som direktdebiterar information om kontot i den nya banken och informera fakturerare som fakturerar elektroniskt om e-fakturaadresser och ge dem information om det datum från och med vilket direktdebiteringar får göras från ett konto i den nya banken och då e-fakturor tas emot på den nya bankens e-fakturaadress ska den nya banken inom fem (5) dagar från att ha fått den information som behövs från den nuvarande banken sända kunden ett standardbrev med detaljerade uppgifter om betalkontot, e-fakturaadressen och den utsatta dag som anges i fullmakten.

Kontobyte till en annan EU-stat

Om en konsumentkund vill byta konto till en bank eller ett betalningsinstitut i en annan EU-stat ska kundens nuvarande bank på begäran av kunden

 1. avgiftsfritt ge konsumenten en förteckning över permanenta uppdrag som är i kraft, över direktdebiteringsfullmakter, direktbetalningsfullmakter och e-fakturor samt om upprepade inkommande överföringar, e-fakturor, direktdebiteringar och direktbetalningar från kontot under de senaste 13 månaderna,
 2. överföra kontots saldo till ett konto i den nya banken,
 3. avsluta betalkontot.

Om kunden anger en dag för de nämnda åtgärderna får den dagen infalla tidigast sex (6) bankdagar efter den dag då den nuvarande banken får begäran. Överföringen av kontosaldot förutsätter att kundens begäran innehåller alla uppgifter som behövs för att den nya banken och kundens betalkonto ska kunna identifieras.

Om det på grund av kundens obetalda förbindelser inte är möjligt att avsluta kontot ska kunden utan obefogat dröjsmål underrättas om detta.

Avgifter för kontobytestjänsten

Konsumentkunden får avgiftsfritt av sin nuvarande bank eller av den nya banken information om permanenta uppdrag som är i kraft, över direktdebiteringsfullmakter, direktbetalningsfullmakter och e-fakturor samt om upprepade inkommande överföringar, e-fakturor, direktdebiteringar och direktbetalningar från kontot under de senaste 13 månaderna. Den nuvarande banken får inte heller debitera en ny bank för att den lämnar informationen.

Den nuvarande banken får inte debitera en konsument för avslutande av ett konto.

Alternativt tvistlösningsförfarande

Kunden kan föra enskilda meningsskiljaktigheter mellan kunden och banken om konton med grundläggande funktioner till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer till avgöranden. Om kunden är missnöjd med ett beslut av banken och om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom samråd mellan parterna kan kunden kontakta följande:

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer i ärenden som gäller avtal mellan näringsidkare och konsumenter om konsumtionsnyttigheter eller i andra ärenden med anknytning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter. Den behandlar dock inte ärenden som gäller värdepapper. Konsumenttvistenämnden har ingen allmän rådgivningsservice.

Innan ärenden förs till konsumenttvistenämnden rekommenderas kunden att kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentradgivning.fi)

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter:

Tavastvägen 3, PB 306
00531 Helsingfors
telefon (029) 566 5200

Mer uppgifter på adressen: https://www.kuluttajariita.fi/sv/

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder råd i deras problem som rör försäkrings-, bank- och värdepappersverksamhet samt avgör klagomål som gäller dem. Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden som ger rekommendationer till lösningar finns i anslutning till FINE:s rådgivning.

FINE:s kontaktuppgifter:
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
tfn 09 6850 120

Mer uppgifter på adressen: www.fine.fi/sv

På kundens begäran ger banken noggrannare råd om man ska förfara när man vill föra ett beslut av banken att behandlas av de ovan nämnda myndigheterna.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt