Hoppa till innehåll

Studielån med statsborgen

Villkor för studielån med statsborgen

Från och med 1.4.2024

1. Definitioner

1.1 Kreditkostnader vid uträkning av den effektiva räntan

Med kreditkostnader vid uträkning av den effektiva räntan avses den totala summan av de räntor, kostnader och andra avgifter som banken känner till att konsumenten ska betala med anledning av konsumentkreditförhållandet. Till kreditkostnader räknas även försäkringar och kostnader för övriga tilläggstjänster om ett avtal om tilläggstjänstema är en förutsättning för att kunden ska få krediten på de marknadsförda villkoren.

1.2 Med effektiv ränta avses den ränteprocent som fås genom att man beräknar kreditkostnaderna som en årsränta på kreditbeloppet med beaktande av amorteringar.

1.3 Med kreditavtalet avses skuldebrevet och villkoren för studielån.

1.4 Med distansförsäljning avses en situation när eli avtal om en tjänst ingås med hjälp av distanskommunikation så ali kunden inte i något skede av avtalets uppgörande personligen träffar bankens representant. När en kund uträttar bankärenden i Internet- eller telefonbanken i anslutning tili ett befintligt avtal handlar del inte om distansförsäljning.

2. Förutsättning för att lyfta krediten

För att lyfta en kredit krävs

  • att gäldenären har undertecknat studielåneskuldebrevet och, om därom separat har avtalats, den uttagsförbindelse som hör till skuldebrevet,
  • att banken förfogar över borgensuppgifterna enligt del beslut som givits av Folkpensionsanstalten eller universitetets studiestödsnämnd och
  • att de övriga villkoren för lånet har uppfyllts.

Banken har rätt att förhindra att krediten eller delar därav lyfts, om en förfallogrund som nämns nedan i dessa villkor föreligger. Om förutsättningama för lyftande uppfylls kan krediten lyftas på kontoret eller i en lnternetbank som banken tillhandahåller.

3. Ränta

3.1 Ränta på en skuld med rörlig ränta

Räntan på en skuld med rörlig ränta består av referensränta och marginal.

3.2 Hur ett ändrat värde på referensräntan påverkar räntan på skulden

Euriborränta

Euriborräntan utgör referensräntan för penningmarknaderna inom euroområdet. Fastställandet av värdet på euribor och noteringsdagen grundar sig på vid var tid gällande internationell praxis.

Räntan på skulden är oförändrad under räntebestämningsperioden. Längden på räntebestämningsperioden framgår av referensräntans namn. Den första räntebestämningsperioden börjar den dag då den första raten av skulden lyfts. Följande räntebestämningsperiod börjar när föregående räntebestämningsperiod gåttut.

Värdet på referensräntan på skulden ändras den dag då varje räntebestämningsperiod börjar enligt värdet på den föregående bankdagen. Om första dagen i räntebestämningsperioden inte är en dag när euriborräntan noteras eller en bankdag, används värdet på referensräntan föregående bankdag som värde på skuldens referensränta.

Grundränta

Grundräntan är en ränta vars värde fastställs av finansministeriet två gånger per år. Den ränta som tas ui på skulden ändras på motsvarande sätt den dag då ändringen av grundräntan träder i kraft.

POP-Prime-räntan

POP-Prime är POP Bankernas gemensamma referensränta som ändras med ett administrativt beslut. På räntan inverkar den allmänna räntenivån, inflationsförväntningarna och de ekonomiska utsikterna.

Räntan på skulden ändras lika mycket som referensräntans värde ändras den dag då ändringen av referensräntan träder i kraft. Banken lämnar inget förhandsbesked om ändringen. lnformation om den vid var tid gällande referensräntans värde finns på bankens verksamhetsställen eller bankens webbplats.

3.3 Fast ränta

Räntan på en skuld med fast ränta förblir oförändrad under hela lånetiden eller överenskommen tid.

3.4 Meddelanden om räntan och betalningsratema

Banken meddelar gäldenären i efterskott om räntan för räntebestämningsperioden, aktuella uppgifter om storleken på betalningsposterna och deras antal samt betalningsintervallen. lnformationen delges en gång per år per post, eller så kan banken ge ui informationen till gäldenären i nättjänster som tillhandahålls av banken, om gäldenären har ett gällande avtal om nättjänsten.

Under pågående avtalsförhållande har gäldenären räll att på begäran få en amorteringstabell över återbetalningen av skulden efter avslutade studier, om banken och gäldenären har avtalet om återbetalningen.

3.5 Väsentlig ändring av referensräntan eller noteringen upphör eller avbryts

Banken upprätthåller och uppdaterar en skriftlig pian där de åtgärder beskrivs som den förverkligar om referensräntan ändras väsentligt eller upphör. 1 princip bestäms den referensränta som tillämpas på krediter enligt den författning, del beslut eller den anvisning om ny referensränta som ges av myndighetema. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, bestäms referensräntan för krediten enligt den författning, del myndighetsbeslut eller den myndighetsanvisning som utfärdas om ny referensränta. Om banken och gäldenären inte når avtal om en ny referensränta före räntebindningsperiodens slut, ska på krediten tillämpas del referensräntevärde som gällde för krediten innan räntebindningsperioden löpte ui. Om banken och gäldenären inte når avtal om en ny referensränta inom sex (6) månader från del räntebindningsperioden har löpt ui, bestämmer banken en ny referensränta efter att ha hört de myndigheter som övervakar bankerna.

3.6. Dröjsmålsränta

Om skulden, amortering av skulden eller ränta på skulden inte betalas så att de är borgenärsbanken tillhanda senast på förfallodagen, är gäldenären skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet från förfallodagen till den dag då betalningen har kommit borgenärsbanken tillhanda.

Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som avses i 12 § räntelagen (633/1982). Dröjsmålsräntan är dock minst lika stor som den ränta som banken uppbär på skulden.

Om den ränta som banken uppburit innan skulden förfallit är större än ovan nämnda dröjsmålsränta enligt räntelagen, har banken rätt att som dröjsmålsränta ta ut denna ränta för högst 180 dygn räknat från den dag skulden har förfallit isin helhet, dock högst tills del att domstol ger beslut om skulden. Därefter uppbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3.7 Tak för ränte- och kreditkostnader

Enligt konsumentskyddslagen gäller maximibelopp för ränta och kreditkostnader inte bostadskrediter där säkerheten utgörs av bostaden eller någon annan realsäkerhet.

När maximibeloppet för kreditkostnader räknas ui används den ettårsperiod som börjar dagen när kreditavtalet ingås och upphör dagen före motsvarande dag följande kalenderår. Arsperiodens längd kan variera beroende på om del är fråga om skottår. Vid beräkningen av ettårsperioden följs i första hand de instruktioner och förordningar som har utfärdats av myndigheterna. Om myndigheten inte har gett instruktionerna elier föreskrifter i delta avseende, ska dessa vilikor tillämpas.

För studielån anses dagen när kreditavtalet ingås vara den dag när kreditavtalet undertecknas. För andra krediter anses dagen när kreditavtalet ingås vara den dag då gäldenären har lyft krediten elier första pesien av den.

Kreditkostnaderna fördelas på årsperioderna enligt förfaliodag. Om kreditkostnaden ska betalas genast riktas den enligt betalningsdagen. Om kreditkostnaden inte kan tas ui på grund av tak för kreditkostnader under den innevarande årsperioden förbehålier banken sig rätten att ta ui kostnaden under följande årsperiod.

Under varje ellårsperiod har banken inte rätt att debitera

  • mer årlig ränta på den kredit som gäldenären tagit ui än den referensränta som avses i 12 § i räntelagen utökad med 15 procentenheter, dock så ali räntan på krediten inte överstiger 20 procent, och inte
  • mer än 0,01 procentenhet i kreditkostnader av kreditsumman elier kreditgränsen enligt kreditavtalet under avtalets giltighetstid. Banken får dock debitera gäldenären högst 150 euro i kreditkostnader under en ettårsperiod.

När maximibeloppet för kreditkostnader räknas ui räknas följande inte som kreditkostnader

  • ränta,
  • avgifter som påförs gäldenären med anledning av avtalsbrott,
  • kostnader för tiliäggstjänster, om avtalet om tiliäggstjänsten inte är en förutsättning för att kunden ska få krediten på de marknadsförda villkoren,
  • försäkringsavgifter, om syftet med försäkringen är att trygga säkerhetens värde, elier
  • kostnader som tas ui för uttag från konto för skötsel av krediten om del är frivilligt att öppna kontot och kostnadema finns specificerade i avtalet.

För förlängning av betalningstiden har banken innan fordran förfalier rätt att debitera högst 5 euro förutsatt att betalningstiden förlängs med minst 14 dagar. Det sammanlagda beloppet av kostnader som debiteras för förlängning av betalningstiden får dock inte överstiga 20 euro per år. Maximibeloppet för kostnader gäliande förlängning av betalningstiden innan fordran förfalier tiliämpas inte för bostadslån elier konsumentkrediter med bostadssäkerhet.

När maximibeloppet för kreditkostnader med anledning av kreditförhåliandet och avgifter för förlängning av betalningstiden räknas ui beaktas utöver bankens prislista i tillämpliga delar regleringen om maximibelopp för kreditkostnader och kostnader för förlängning av betalningstiden.

4. Ändringar av avgifter och provisioner

Banken kan höja de avgifter och provisioner som tas ui för skulden på grund av myndighetsbeslut elier -ordning elier ändring i lagstiftning i motsvarande grad med kostnadsändring om grunden på ändringen gälier direkt ifrågavarande kreditavtalet. En avgifts- elier provisionshöjning får inte vara större än den faktiska ökning som kreditgivaren haft i de kostnader på grund av vilka avgift enligt kreditavtalet tas ut. Det är dock tiliräckligt att avgiften förändrats ungefär lika mycket som de faktiska kostnadema ökas.

Bankens rätt tili ovannämnda höjning upphör när grunden för den inte längre föreligger.

5. Flyttning av betalningsdag

Om förfaliodagen inte är en bankdag, flyttas dagen för betalning av skulden och de räntor som uppbärs på den samt kostnadema för skötseln av skulden fram tili följande bankdag. Då förfaliodagen flyttas fram har banken rätt att uppbära kreditränta på hela del återstående skuldkapitalet (bankbestämt) tili den framflyttade betalningsdagen enligt den räntebestämningsperiod som föregick framflyttningen.

Med bankdag avses veckodagar från måndag tili fredag med undantag för helgdagar i Finland, självständighetsdagen, första maj och jul- och midsommarafton och dagar som annars inte kan anses som bankdagar.

6. Ångerrätt

Gäldenären har rätt ali frånträda kreditavtalet genom att meddela delta tili banken inom 14 dagar från ali han med ett varaktigt medium fåll ett exemplar av kreditavtalet och villkoren, och vid distansförsäljning även förhandsuppgifterna.

Om gäldenären frånträder kreditavtalet tar banken i ersättning ui krediträntan för den tid som gäldenären hade tiligång tili krediten. Om kreditavtalet har ingåtts vid distansförsäljning, har banken rätt att uppbära effektiv ränta för den tid som gäldenären hade tillgång tili krediten. Grunderna för beräkningen av den ränta som ska betalas anges i skuldebrevet.

Gäldenären skali ofördröjligen och senast inom 30 dagar efter att meddelandet om frånträde gjordes återbetala de medel som gäldenären erhåliit utgående från avtalet jämte ränta vid äventyr att frånträdet annars förfalier.

7. Återbetalning av skulden i förtid

Gäldenären har rätt ali återbetala hela elier en del av skulden i förtid utan kostnader på grund av förtidsbetalningen genom att meddela delta tili banken.

Om gäldenären betalar hela skulden i förtid ska den del av kreditkostnaderna som gälier den outnyttjade kredilliden avdras från bankens återstående fordran.

Banken har dock rätt att i sin helhet ta ui kostnader för grundandet av krediten, vilka specificerats i kreditavtalet.

8. Gäldenärens rätt att inpassa prestation

Om gäldenären har flera krediter i banken, har gäldenären rätt ali inpassa sina betalningar tili önskad kredit. Banken faststälier, vilka rater i en enskild kredit som ska täckas med betalningsprestationen.

9. Särskilda förfallogrunder för en skuld

9.1 På grund av dröjsmål med betalningen

Skulden förfalier tili betalning när banken kräver det skriftligen, om gäldenären har försummat att betala ränta elier amortering och det har förflutit minst tre månader från förfaliodagen. Banken meddelar Folkpensionsanstalten om försummelsen minst en månad före betalningsanmodan.

Banken har inte rätt att säga upp skulden om dröjsmålet beror på gäldenärens sjukdom, arbetslöshet elier annan jämförbar omständighet som inte beror på gäldenären. Banken har dock rätt att säga upp skulden om det med beaktande av dröjsmålets varaktighet och andra omständigheter uppenbarligen vore orimligt för banken ali fortsätta skuldförhåliandet.

9.2 Annan särskild förfallogrund

Skulden förfalier tili betalning när banker kräver det skriftligen, om gäldenären har gett banken vilseledande uppgifter som har kunnat inverka på skuldens beviljande elier villkor.

9.3. Förfallandets ikraftträdande

Skulden förfalier tili betalning fyra veckor elier, om gäldenären tidigare har fått anmärkning om försening av betalning elier om annat avtalsbrott, två veckor från den dag då meddelandet om att skulden förfalier har sänts tili gäldenären. Om gäldenären betalar del försenade beloppet inom ovannämnda tid, förfalier uppsägningen.

Om gäldenären försätts i konkurs förfalier skulden genast tili betalning.

Om krediten sägs upp ska den del av kreditkostnaderna som gälier den outnyttjade kredittiden avdras från bankens återstående fordran. Banken har dock rätt att i sin helhet ta ut kostnader för grundandet av krediten, vilka specificerats i kreditavtalet.

10. Kreditupplysningar och registrering av betalningsförsummelse

Vid beviljandet och övervakningen av en kredit samt godkännandet av borgen och pantsältning använder banken personkreditupplysningar om den som gelt förbindelsen. Kreditupplysningama kontrolleras i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och del positiva kreditupplysningsregistret, som administreras av Skalteförvaltningens lnkomstregisterenhet.

Om gäldenären försummar en betalningsskyldighet som föranlelts av kreditavtalet, har banken rält alt anmäla försummelsen tili kreditupplysningsregistret, om betalningen är försenad över 60 dagar från den i betalningsuppmaningen nämnda ursprungliga förfallodagen och banken och gäldenären inte efter den ursprungliga förfallodagen har ingålt elt nytt betalningsavtal eller om registrering annars är tillåten med stöd av lagstiftning eller dataskyddsmyndighets beslut.

11. Bankens rätt att ge borgensmannen uppgifter om gäldenärens betalningsförmåga

Banken har rält alt ge borgensmannen uppgifter om gäldenärens alla förbindelser, betalningsstömingar och andra omständigheter som påverkar gäldenärens betalningsförmåga.

12. Meddelanden

Gäldenären skall utan dröjsmål meddela banken om ändringar av silt namn och sin adress. Gäldenären skall på begäran ge banken uppgifter om sin ekonomiska ställning och andra uppgifter som påverkar delta skuldförhåliande och som banken behöver i egenskap av kreditgivare.

Gäldenären skali omedelbarl meddela banken om han avbryter eller avslutar sina studier. Gäldenären godkänner alt banken har rätt alt kontroliera riktigheten av de uppgifter som han har gett banken.

Ett skriftligt meddelande som banken sänt tili gäldenären ska anses ha nått mottagaren senast den sjunde dagen efter avsändningsdagen, om del har sänts tili den adress som senast har meddelats banken elier Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om meddelandet har skickats med eli överenskommet medel för distanskommunikation skall meddelandet anses ha nått mottagaren den sjunde dagen efter avsändandet.

13. Rätt tili ändringar

Banken har rätt alt ändra kreditavtalet genom ali meddela gäldenären skriftligt om ändringarna i förväg, om ändringen inte ökar gäldenärens skyldigheter elier minskar hans rättigheter, elier beror på lagändring elier myndighetsbeslut. Gäldenären anses ha godkänt de av banken föreslagna ändringarna i avtalet om gäldenären inte motsätter sig dem innan den föreslagna dagen för deras ikraftträdande. Gäldenären meddelas om en ändring minst två månader innan den träder i kraft.

14. Ansvar för indirekt skada

Banken ansvarar inte för eventuell indirekt skada som gäldenären utsätts för, om inte skadan har orsakats med avsikt eller genom grov vårdslöshet.

15. Sammanslagning av lån

Gäldenären har rält ali förhandla med banken om alt sammanslå olika studielån, som har beviljats enligt lagen om studiestöd (65/1994), i samma bank. Det är inte möjligt alt sammanslå lån som kapitaliseras helt med studielån som kapitaliseras parlielit.

16. Force majeure

En avtalsparl ansvarar inte för skada om avtalsparlen kan påvisa ali fuligörandet av en skyldighet har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsägbar omständighet som avtalsparlen inte har kunnat påverka och vars följder inte ens med iakttagande av största omsorgsfulihet hade kunnat undvikas. Banken ansvarar inte helier för skada om fuligörandet av skyldighetema i delta avtal skulie strida emot sådana bankens förpliktelser som stadgas i andra lagparagrafer.

En avtalspart är skyldig att meddela den andra avtalsparten så snart som möjligt om han utsätts för force majeure. lfali force majeure gäller banken, kan banken informera om saken tili exempel på sin webbplats elier i rikstäckande dagstidningar.

17. Tillsynsmyndigheter

Konsumentkrediter övervakas av Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi), konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket (www.kkv.fi) samt regionförvaltningsverken (www.rfv.fi) som underställd myndighet.

18. Rättsskyddsmedel utanför domstolarna

Gäldenären kan rikta ansökan om behandling av konflikter som gäller de alimänna villkoren för skulden eller kreditavtalet tili Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) elier tili Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

19. Forum och tillämplig lag

Gäldenären kan väcka taian gentemot banken vid tvister tili följd av delta skuldförhållande vid tingsrälten på den ori där banken har sin hemvist, inom vars domkrets banken har sin hemvist elier dess förvaltning i huvudsak är förlagd, elier vid tingsrätten på den ori i Finland i vars domkrets har sin hemvist elier stadigvarande boningsort. Om gäldenären inte har en boningsorl i Finland, behandlas tvister vid den tingsrält inom vars domkrets banken har sin hemvist elier dess förvaltning i huvudsak är förlagd, elier vid Meliersta Finlands tingsrätt.

På delta skuldförhåliande tiliämpas finsk lag.