Hoppa till innehåll

Studielån med statsborgen

Villkor för stuedielån med statsborgen

Från och med 8.12.2019

1. Definitioner

1.1 Kreditkostnader vid uträkning av den effektiva räntan

Med kreditkostnader vid uträkning av den effektiva räntan avses den totala summan av de räntor, kostnader och andra avgifter som banken känner till att konsumenten ska betala med anledning av konsumentkreditförhållandet. Till kreditkostnader räknas även försäkringar och kostnader för övriga tilläggstjänster om ett avtal om tilläggstjänsterna är en förutsättning för att kunden ska få krediten på de marknadsförda villkoren.

1.2 Med effektiv ränta avses den ränteprocent som fås genom att man beräknar kreditkostnaderna som en årsränta på kreditbeloppet med beaktande av amorteringar.

1.3 Med kreditavtalet avses skuldebrevet och villkoren för studielån.

1.4 Med distansförsäljning avses en situation när ett avtal om en tjänst ingås med hjälp av distanskommunikation så att kunden inte i något skede av avtalets uppgörande personligen träffar bankens representant. När en kund uträttar bankärenden i Internet- eller telefonbanken i anslutning till ett befintligt avtal handlar det inte om distansförsäljning.

2. Förutsättning för att lyfta krediten

För att lyfta en kredit krävs

  • att gäldenären har undertecknat studielåneskuldebrevet och, om därom separat har avtalats, den uttagsförbindelse som hör till skuldebrevet,
  • att banken förfogar över borgensuppgifterna enligt det beslut som givits av Folkpensionsanstalten eller universitetets studiestödsnämnd och
  • att de övriga villkoren för lånet har uppfyllts.

Banken har rätt att förhindra att krediten eller delar därav lyfts, om en förfallogrund som nämns nedan i dessa villkor föreligger. Om förutsättningarna för lyftande uppfylls kan krediten lyftas på kontoret eller i en Internetbank som banken tillhandahåller.

3. Ränta

3.1 Ränta på en skuld med rörlig ränta
Räntan på en skuld med rörlig ränta består av referensränta och marginal.

3.2 Hur ett ändrat värde på referensräntan påverkar räntan på skulden

Euriborränta

Euriborräntan utgör referensräntan för penningmarknaderna inom euroområdet. Fastställandet av värdet på euribor och noteringsdagen grundar sig på vid var tid gällande internationell praxis.

Räntan på skulden är oförändrad under räntebestämningsperioden. Längden på räntebestämningsperioden framgår av referensräntans namn. Den första räntebestämningsperioden börjar den dag då den första raten av skulden lyfts.

Följande räntebestämningsperiod börjar när föregående räntebestämningsperiod gått ut.
Värdet på referensräntan på skulden ändras den dag då varje räntebestämningsperiod börjar enligt värdet på den föregående bankdagen. Om första dagen i räntebestämningsperioden inte är en dag när euriborräntan noteras eller en bankdag, används värdet på referensräntan föregående bankdag som värde på skuldens referensränta.

Grundränta

Grundräntan är en ränta vars värde fastställs av finansministeriet två gånger per år. Den ränta som tas ut på skulden ändras på motsvarande sätt den dag då ändringen av grundräntan träder i kraft.

POP-Prime-räntan

POP-Prime är POP Bankernas gemensamma referensränta som ändras med ett administrativt beslut. På räntan inverkar den allmänna räntenivån, inflationsförväntningarna och de ekonomiska utsikterna.

Räntan på skulden ändras lika mycket som referensräntans värde ändras den dag då ändringen av referensräntan träder i kraft. Banken lämnar inget förhandsbesked om ändringen. Information om den vid var tid gällande referensräntans värde finns på bankens verksamhetsställen eller bankens webbplats

3.3 Fast ränta

Räntan på en skuld med fast ränta förblir oförändrad under hela lånetiden eller överenskommen tid.

3.4 Meddelanden om räntan och betalningsraterna

Banken meddelar gäldenären i efterskott om räntan för räntebestämningsperioden, aktuella uppgifter om storleken på betalningsposterna och deras antal samt betalningsintervallen.

Informationen delges en gång per år per post, eller så kan banken ge ut informationen till gäldenären i nättjänster som tillhandahålls av banken, om gäldenären har ett gällande avtal om nättjänsten.

Under pågående avtalsförhållande har gäldenären rätt att på begäran få en amorteringstabell över återbetalningen av skulden efter avslutade studier, om banken och gäldenären har avtalet om återbetalningen.

3.5 Väsentlig ändring av referensräntan eller noteringen upphör eller avbryts

Banken upprätthåller och uppdaterar en skriftlig plan där de åtgärder beskrivs som den förverkligar om referensräntan ändras väsentligt eller upphör. I princip bestäms den referensränta som tillämpas på krediter enligt den författning, det beslut eller den anvisning om ny referensränta som ges av myndigheterna. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, bestäms referensräntan för krediten enligt den författning, det myndighetsbeslut eller den myndighetsanvisning som utfärdas om ny referensränta.

Om banken och gäldenären inte når avtal om en ny referensränta före räntebindningsperiodens slut, ska på krediten tillämpas det referensräntevärde som gällde för krediten innan räntebindningsperioden löpte ut. Om banken och gäldenären inte når avtal om en ny referensränta inom sex (6) månader från det räntebindningsperioden har löpt ut, bestämmer banken en ny referensränta efter att ha hört de myndigheter som övervakar bankerna.

3.6. Dröjsmålsränta

Om skulden, amortering av skulden eller ränta på skulden inte betalas så att de är borgenärsbanken tillhanda senast på förfallodagen, är gäldenären skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet från förfallodagen till den dag då betalningen har kommit borgenärsbanken tillhanda.
Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som avses i 12 § räntelagen (633/1982). Dröjsmålsräntan är dock minst lika stor som den ränta som banken uppbär på skulden.

Om den ränta som banken uppburit innan skulden förfallit är större än ovan nämnda dröjsmålsränta enligt räntelagen, har banken rätt att som dröjsmålsränta ta ut denna ränta för högst 180 dygn räknat från den dag skulden har förfallit i sin helhet, dock högst tills det att domstol ger beslut om skulden. Därefter uppbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3.7 Tak för ränte- och kreditkostnader

Enligt konsumentskyddslagen gäller maximibelopp för ränta och kreditkostnader inte bostadskrediter där säkerheten utgörs av bostaden eller någon annan realsäkerhet.

När maximibeloppet för kreditkostnader räknas ut används den ettårsperiod som börjar dagen när kreditavtalet ingås och upphör dagen före motsvarande dag följande kalenderår. Årsperiodens längd kan variera beroende på om det är fråga om skottår. Vid beräkningen av ettårsperioden följs i första hand de instruktioner och förordningar som har utfärdats av myndigheterna. Om myndigheten inte har gett instruktionerna eller föreskrifter i detta avseende, ska dessa villkor tillämpas.

För studielån anses dagen när kreditavtalet ingås vara den dag när kreditavtalet undertecknas. För andra krediter anses dagen när kreditavtalet ingås vara den dag då gäldenären har lyft krediten eller första posten av den.

Kreditkostnaderna fördelas på årsperioderna enligt förfallodag. Om kreditkostnaden ska betalas genast riktas den enligt betalningsdagen. Om kreditkostnaden inte kan tas ut på grund av tak för kreditkostnader under den innevarande årsperioden förbehåller banken sig rätten att ta ut kostnaden under följande årsperiod.

Under varje ettårsperiod har banken inte rätt att debitera

  • mer än 20 procent i årlig ränta på den kredit som gäldenären lyft, och inte
  • mer än 0,01 procentenhet i kreditkostnader av kreditsumman eller kreditgränsen enligt kreditavtalet under avtalets giltighetstid. Banken får dock debitera gäldenären högst 150 euro i kreditkostnader under en ettårsperiod.

När maximibeloppet för kreditkostnader räknas ut räknas följande inte som kreditkostnader

  • ränta,
  • avgifter som påförs gäldenären med anledning av avtalsbrott,
  • kostnader för tilläggstjänster, om avtalet om tilläggstjänsten inte är en förutsättning för att kunden ska få krediten på de marknadsförda villkoren,
  • försäkringsavgifter, om syftet med försäkringen är att trygga säkerhetens värde, eller
  • kostnader som tas ut för uttag från konto för skötsel av krediten om det är frivilligt att öppna kontot och kostnaderna finns specificerade i avtalet.

För förlängning av betalningstiden har banken innan fordran förfaller rätt att debitera högst 5 euro förutsatt att betalningstiden förlängs med minst 14 dagar. Det sammanlagda beloppet av kostnader som debiteras för förlängning av betalningstiden får dock inte överstiga 20 euro per år.

Maximibeloppet för kostnader gällande förlängning av betalningstiden innan fordran förfaller tillämpas inte för bostadslån eller konsumentkrediter med bostadssäkerhet.

När maximibeloppet för kreditkostnader med anledning av kreditförhållandet och avgifter för förlängning av betalningstiden räknas ut beaktas utöver bankens prislista i tillämpliga delar regleringen om maximibelopp för kreditkostnader och kostnader för förlängning av betalningstiden.

4. Ändringar av avgifter och provisioner

Banken kan höja de avgifter och provisioner som tas ut för skulden på grund av myndighetsbeslut eller -ordning eller ändring i lagstiftning i motsvarande grad med kostnadsändring om grunden på ändringen gäller direkt ifrågavarande kreditavtalet.

En avgifts- eller provisionshöjning får inte vara större än den faktiska ökning som kreditgivaren haft i de kostnader på grund av vilka avgift enligt kreditavtalet tas ut. Det är dock tillräckligt att avgiften förändrats ungefär lika mycket som de faktiska kostnaderna ökas.
Bankens rätt till ovannämnda höjning upphör när grunden för den inte längre föreligger.

5. Flyttning av betalningsdag

Om förfallodagen inte är en bankdag, flyttas dagen för betalning av skulden och de räntor som uppbärs på den samt kostnaderna för skötseln av skulden fram till följande bankdag. Då förfallodagen flyttas fram har banken rätt att uppbära kreditränta på hela det återstående skuldkapitalet (bankbestämt) till den framflyttade betalningsdagen enligt den räntebestämningsperiod som föregick framflyttningen.

Med bankdag avses veckodagar från måndag till fredag med undantag för helgdagar i Finland, självständighetsdagen, första maj och jul- och midsommarafton och dagar som annars inte kan anses som bankdagar.

6. Ångerrätt

Gäldenären har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela detta till banken inom 14 dagar från att han med ett varaktigt medium fått ett exemplar av kreditavtalet och villkoren, och vid distansförsäljning även förhandsuppgifterna.

Om gäldenären frånträder kreditavtalet tar banken i ersättning ut krediträntan för den tid som gäldenären hade tillgång till krediten. Om kreditavtalet har ingåtts vid distansförsäljning, har banken rätt att uppbära effektiv ränta för den tid som gäldenären hade tillgång till krediten. Grunderna för beräkningen av den ränta som ska betalas anges i skuldebrevet.

Gäldenären skall ofördröjligen och senast inom 30 dagar efter att meddelandet om frånträde gjordes återbetala de medel som gäldenären erhållit utgående från avtalet jämte ränta vid äventyr att frånträdet annars förfaller.

7. Återbetalning av skulden i förtid

Gäldenären har rätt att återbetala hela eller en del av skulden i förtid utan kostnader på grund av förtidsbetalningen genom att meddela detta till banken.

Om gäldenären betalar hela skulden i förtid ska den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade kredittiden avdras från bankens återstående fordran. Banken har dock rätt att i sin helhet ta ut kostnader för grundandet av krediten, vilka specificerats i kreditavtalet.

8. Gäldenärens rätt att inpassa prestation

Om gäldenären har flera krediter i banken, har gäldenären rätt att inpassa sina betalningar till önskad kredit. Banken fastställer, vilka rater i en enskild kredit som ska täckas med betalningsprestationen.

9. Särskilda förfallogrunder för en skuld

9.1 På grund av dröjsmål med betalningen

Skulden förfaller till betalning när banken kräver det skriftligen, om gäldenären har försummat att betala ränta eller amortering och det har förflutit minst tre månader från förfallodagen. Banken meddelar Folkpensionsanstalten om försummelsen minst en månad före betalningsanmodan.

Banken har inte rätt att säga upp skulden om dröjsmålet beror på gäldenärens sjukdom, arbetslöshet eller annan jämförbar omständighet som inte beror på gäldenären. Banken har dock rätt att säga upp skulden om det med beaktande av dröjsmålets varaktighet och andra omständigheter uppenbarligen vore orimligt för banken att fortsätta skuldförhållandet.

9.2 Annan särskild förfallogrund

Skulden förfaller till betalning när banker kräver det skriftligen, om gäldenären har gett banken vilseledande uppgifter som har kunnat inverka på skuldens beviljande eller villkor.

9.3. Förfallandets ikraftträdande

Skulden förfaller till betalning fyra veckor eller, om gäldenären tidigare har fått anmärkning om försening av betalning eller om annat avtalsbrott, två veckor från den dag då meddelandet om att skulden förfaller har sänts till gäldenären. Om gäldenären betalar det försenade beloppet inom ovannämnda tid, förfaller uppsägningen.

Om gäldenären försätts i konkurs förfaller skulden genast till betalning. Om krediten sägs upp ska den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade kredittiden avdras från bankens återstående fordran. Banken har dock rätt att i sin helhet ta ut kostnader för grundandet av krediten, vilka specificerats i kreditavtalet.

10. Kreditupplysningar och registrering av betalningsförsummelse

Vid beviljandet och övervakningen av en kredit samt godkännandet av borgen och pantsättning använder banken personkreditupplysningar om den som gett förbindelsen. Kreditupplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Om gäldenären försummar en betalningsskyldighet som föranletts av kreditavtalet, har banken rätt att anmäla försummelsen till kreditupplysningsregistret, om betalningen är försenad över 60 dagar från den i betalningsuppmaningen nämnda ursprungliga förfallodagen och banken och gäldenären inte efter den ursprungliga förfallodagen har ingått ett nytt betalningsavtal eller om registrering annars är tillåten med stöd av lagstiftning eller dataskyddsmyndighets beslut.

11. Bankens rätt att ge borgensmannen uppgifter om gäldenärens betalningsförmåga

Banken har rätt att ge borgensmannen uppgifter om gäldenärens alla förbindelser, betalningsstörningar och andra omständigheter som påverkar gäldenärens betalningsförmåga.

12. Meddelanden

Gäldenären skall utan dröjsmål meddela banken om ändringar av sitt namn och sin adress. Gäldenären skall på begäran ge banken uppgifter om sin ekonomiska ställning och andra uppgifter som påverkar detta skuldförhållande och som banken behöver i egenskap av kreditgivare.

Gäldenären skall omedelbart meddela banken om han avbryter eller avslutar sina studier. Gäldenären godkänner att banken har rätt att kontrollera riktigheten av de uppgifter som han har gett banken.

Ett skriftligt meddelande som banken sänt till gäldenären skall anses ha nått mottagaren senast den sjunde dagen efter avsändningsdagen, om det har sänts till den adress som senast har meddelats banken eller magistraten. Om meddelandet har skickats med ett överenskommet medel för distanskommunikation skall meddelandet anses ha nått mottagaren den sjunde dagen efter avsändandet.

13. Rätt till ändringar

Banken har rätt att ändra kreditavtalet genom att meddela gäldenären skriftligt om ändringarna i förväg, om ändringen inte ökar gäldenärens skyldigheter eller minskar hans rättigheter, eller beror på lagändring eller myndighetsbeslut.

Gäldenären anses ha godkänt de av banken föreslagna ändringarna i avtalet om gäldenären inte motsätter sig dem innan den föreslagna dagen för deras ikraftträdande. Gäldenären meddelas om en ändring minst två månader innan den träder i kraft.

14. Ansvar för indirekt skada

Banken ansvarar inte för eventuell indirekt skada som gäldenären utsätts för, om inte skadan har orsakats med avsikt eller genom grov vårdslöshet.

15. Sammanslagning av lån

Gäldenären har rätt att förhandla med banken om att sammanslå olika studielån, som har beviljats enligt lagen om studiestöd (65/1994), i samma bank. Det är inte möjligt att sammanslå lån som kapitaliseras helt med studielån som kapitaliseras partiellt.

16. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om avtalsparten kan påvisa att fullgörandet av en skyldighet har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsägbar omständighet som avtalsparten inte har kunnat påverka och vars följder inte ens med iakttagande av största omsorgsfullhet hade kunnat undvikas. Banken ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av skyldigheterna i detta avtal skulle strida emot sådana bankens förpliktelser som stadgas i andra lagparagrafer.

En avtalspart är skyldig att meddela den andra avtalsparten så snart som möjligt om han utsätts för force majeure. Ifall force majeure gäller banken, kan banken informera om saken till exempel på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.

17. Tillsynsmyndigheter

Konsumentkrediter övervakas av Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi), konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket (www.kkv.fi) och regionförvaltningsverken som arbetar i distriktsförvaltningen under Konsumentverket (www.rfv.fi).

18. Rättsskyddsmedel utanför domstolarna

Gäldenären kan rikta ansökan om behandling av konflikter som gäller de allmänna villkoren för skulden eller kreditavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

19. Forum och tillämplig lag

Gäldenären kan väcka talan gentemot banken vid tvister till följd av detta skuldförhållande vid tingsrätten på den ort där banken har sin hemvist, inom vars domkrets banken har sin hemvist eller dess förvaltning i huvudsak är förlagd, eller vid tingsrätten på den ort i Finland i vars domkrets har sin hemvist eller stadigvarande boningsort.

Om gäldenären inte har en boningsort i Finland, behandlas tvister vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller dess förvaltning i huvudsak är förlagd, eller vid Mellersta Finlands tingsrätt.

På detta skuldförhållande tillämpas finsk lag.