Hoppa till innehåll

Intressebevakningsfullmakt

Info om intressebevakningsfullmakt till fullmaktsgivaren och den som befullmäktigas Info om intressebevakningsfullmakt till fullmaktsgivaren och den som befullmäktigas

Vad är en intressebevakningsfullmakt?

Allt möjligt kan inträffa i livet. Genom en intressebevakningsfullmakt kan du bestämma vem som får sköta dina ärenden och din egendom för din räkning när du själv inte längre kan göra det. Fullmakten tas i bruk först när du själv inte kan besluta om dina ärenden. Därför är det viktigt att upprätta en fullmakt medan du förstår innehållet och betydelsen i den. I praktiken kan vem som helst som har rättslig handlingsförmåga och som har fyllt 18 år skriva en intressebevakningsfullmakt.

 

Hur skriver jag en intressebevakningsfullmakt?

Vi rekommenderar att du drar nytta av en sakkunnig när du vill upprätta en intressebevakningsfullmakt. En intressebevakningsfullmakt är personlig, för där kan du, utöver den fullmäktige, bestämma om många sätt och detaljer som gäller skötsel av dina ärenden och din egendom. En sakkunnig känner till praxis för intressebevakningsfullmakter och kan hjälpa till att beakta olika praktiska omständigheter i samband med fullmakten. POP Banken har experter som är insatta i hur intressebevakningsfullmakter görs. De kan hjälpa dig att upprätta dokumentet, fråga mer av din kontaktperson på banken.

 

När träder intressebevakningsfullmakten i kraft och kan man ändra den?

Intressebevakningsfullmakten träder inte i kraft förrän det villkor för ikraftträdandet som du bestämt uppfylls. Om du beslutar ändra åsikt om intressebevakningsfullmaktens innehåll eller vem som är fullmäktig kan du ersätta den nuvarande intressebevakningsfullmakten med en ny fullmakt när som helst.

Varför lönar det sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt?

Privata eller ett företags bankärenden kan inte skötas av någon annan än en person som fått fullmakt för det. En sådan fullmäktig kan vara en separat förordnad intressebevakare eller en intressebevakningsfullmäktig som personen själv gett fullmakt. Till exempel gör äktenskap det inte automatiskt möjligt att makar sköter varandras bankärenden.

Med en intressebevakningsfullmakt beslutar du själv om vem som får sköta dina ärenden och hur. En intressebevakningsfullmakt skiljer sig från intressebevakning på så sätt att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten beslutar om intressebevakning. Att skriva en intressebevakningsfullmakt är enklare, snabbare och eventuellt också förmånligare än ett beslut om intressebevakning. Med en intressebevakningsfullmakt kan du alltså underlätta möjligheterna för dina anhöriga att sköta dina ärenden.

Minneslista för intressebevakningsfullmakt:

  • Fundera på vem du vill att ska sköta dina ärenden för din räkning. Diskutera med den som du vill ge intressebevakningsfullmakten, för du behöver personens personbeteckning för fullmakten.
  • Fundera på hurdana ärenden du vill ge personen fullmakt att sköta för din eller ditt företags räkning. Oftast gäller intressebevakningsfullmakter skötsel av egendom och ekonomi, men du kan ta ställning också till andra ärenden som det ska beslutas om. Kom ihåg att villkor för ikraftträdandet också ska skrivas på fullmakten.
  • Boka tid till en expert på din bank för att skriva intressebevakningsfullmakt
  • Förvara din intressebevakningsfullmakt omsorgsfullt eller fråga banken om dokumentförvaring. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sparar inte intressebevakningsfullmakter separat, men den behöver dokumentet i det skede då man vill ta fullmakten i bruk, dvs. när den fastställs.

Vet du att...

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft först när du själv inte kan sköta dina ärenden. Den intressebevakningsfullmakt som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata? fastställer sänds till POP Banken, där den därefter uppdateras med uppgifter om användarrätt till fullmaktsgivarens konto. Om ingen intressebevakningsfullmakt har upprättats måste det ansökas om laglig intressebevakning för personen för att sköta hans eller hennes ärenden.

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt