<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
 lila illustration bild

Information om kreditprodukter enligtkonsumentskyddslagen

Kreditgivarens eller kreditförmedlarens namn och besöksadress:

Andelsbanken Finland
Topeeka 31
61800 Kauhajoki

Banken beviljar konsumentkrediter för följande användningsändamål

 • Bostadskredit för bostads- och placeringsändamål
 • Fritidsbostad
 • Studier
 • Konsumtion

Banken beviljar alla krediter i eurobelopp.

För krediten behövs någon av de säkerheter som är godtagbara:

 • Bostadssäkerheter
 • Fritidsbostäder
 • Övriga fastigheter
 • Aktier, fondandelar och depositioner
 • Personborgen under vissa förutsättningar
 • Statsgaranti och POP Garanti som beviljas av Försäkringsaktiebolaget Garantia

Säkerheter utomlands godkänns i regel inte.

Lånetid

Lånetiden för en bostadskredit är i regel högst 25 år. En längre lånetid förutsätter särskilda motiveringar.

Lånetiden för övriga lån fastställs utgående från kreditens belopp och kundens betalningsförmåga.

Räntetyper för lån

 • POP Prime
  Prime-räntan som noteras av POP Bankerna följer den allmänna räntenivån. Räntan för krediten utgörs av POP Prime med en avtalad marginal som läggs till.
 • Euribor 3–12 mån.
  Euribor räknas utgående från noteringarna från storbanker på euroområdet som klassats som de bästa. Euribor noteras dagligen. Räntan för krediten utgörs av en överenskommen ränteperiod för euriborräntan med en avtalad marginal som läggs till.
 • Fast ränta
  Krediten har en fast ränta för en viss tid. Den fasta ränteperioden kan vara 3, 5 eller 10 år.

Valutakrediter

Med valutakredit avses en konsumentkredit i anslutning till en bostadsegendom som beviljas eller som man har lovat bevilja

 • Kredit i en annan EU- eller EES-stats valuta än den stat där konsumenten bor.
 • Kredit i en annan stats valuta än den stat där konsumenten får sin inkomst eller har tillgångar som krediten återbetalas med.

POP Bankerna beviljar inte krediter på belopp i utländsk valuta.

Exempel på bolån

Kreditens belopp 150 000,00 euro.
Lånetid: 15 år
Betalningssätt: Jämn rat
Kredittyp: Bostadskredit
Kreditens uttagsavgift: 500 euro
Förvaltningskostnad/betalningsintervall: 2,20 euro

Antalet rater 180 st. och en rat 912,16 €/mån.

Räntan är euriborräntan för 12 månader med en marginal på +1,200 procentenheter som läggs till. Oberoende av ändringar i referensräntan är räntan på skulden för en bostadskredit ändå alltid minst lika stor som den avtalade marginalen om inget annat har överenskommits separat. Euriborräntan 22.12.2016 för 12 månader var -0,082 %. Enligt de ovan nämnda räntevillkoren är räntan på skulden 1,200 %. Effektiv ränta: 1,30 %.

Sammanlagt belopp som ska betalas: 165 085,38 euro. Det innebär att kunden ska återbetala 1,10 euro tillbaka för varje lånad euro.

Det sammanlagda beloppet som ska betalas är riktgivande och har räknats ut utgående från att hela krediten lyfts på en gång och att räntan, avgifterna och provisionerna är desamma under hela lånetiden. Speciellt det att räntan varierar under lånetiden kan ändra det sammanlagda beloppet som ska betalas.

Räntan som ska tas ut för lånet fastställs den första dagen när lånet lyfts.

Eventuella merkostnader och tilläggstjänster

När en kredit lyfts kan det utöver räntan och bankens provision dessutom finnas övriga kostnader som inte ingår i beräkningen av den effektiva räntan, till exempel

 • Om kunden inte har de pantbrev som behövs för en fastighet kan det uppkomma avgifter från notariat och myndigheter för säkerheterna.
 • Lagfart och överlåtelseskatt
 • Avgift för disponentintyg för bostadsaktier
 • Garantiprovision debiteras för statens och Garantias garanti
 • Den fasta egendom som utgör säkerhet för krediten ska försäkras.
 • Om återbetalningen av krediten tryggas med låneförsäkring blir det en separat kostnad för premien.

Om kunden vill kan försäkringarna köpas från en annan tjänsteleverantör.

Alternativen för återbetalning av krediten

 • Vid betalningssättet jämn amortering är beloppet på amorteringen det samma under hela lånetiden men räntans belopp ändras när referensräntan ändras och när kapitalskulden minskar.
 • Vid betalningssättet jämn rat är raterna lika stora under hela tiden men förhållandet mellan amorteringens och räntans andelar av raten ändras när kapitalskulden minskar. Ändringar i referensräntan påverkar också förhållandet mellan räntan och amorteringen. Om räntan överstiger beloppet av den avtalade raten tas dock hela räntan ut för den aktuella ränteperioden.
 • Vid betalningssättet annuitet betalas skulden tillbaka så att lånetiden är den samma. Ratens storlek ändras när referensräntan ändras. Ratens storlek kan också variera beroende på månadens längd.

Tidigare återbetalning av krediten

Kunden har möjlighet att återbetala krediten tidigare antingen helt eller partiellt. Kreditgivaren har rätt att få kompensation vid förtida betalning av bostadskredit om krediten är större än 20 000 euro och räntan är fast eller den period för vilken referensräntan bestäms är minst tre år. Som kompensation får kreditgivaren kräva ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till följd av en sänkt räntenivå under den återstående kreditperioden med fast ränta eller under den period för vilken referensränta har fastställts.

Värdering av egendom som ges som säkerhet

Värderingen av säkerhetsobjektet ska grundas på dokument och på uppgifter som är tillräckliga för värderingen. Vid behov kan säkerhetsobjektet även inspekteras genom besök på ort och ställe. När det verkliga värdet fastställs beaktas objektets läge och möjligheten att realisera det. Vid värderingen av säkerheten bör tillräcklig aktsamhet iakttas i fråga om värdet. Om en fastighetsmäklares bedömning behövs för värderingen kan detta medföra kostnader.

Påföljder som kan uppkomma vid eventuell försummelse av kreditavtal

Om en kund antingen helt eller delvis försummar att betala en rat har kreditgivaren rätt att i enlighet med villkoren för krediten bland annat ta ut dröjsmålsränta, bestämma att krediten ska återbetalas genast, inleda indrivningsåtgärder och anmäla till kreditupplysningsregistret att betalningsförpliktelsen enligt kreditavtalet har försummats. Indrivningen av en kredit medför kostnader som kunden ansvarar för.