Hoppa till innehåll

Borgenvillkor

Fysisk person som borgensman

Från och med 8.12.2019

1. Borgensansvarets omfattning och begrepp

1.1. Borgen avser en förbindelse med vilken den som ingått förbindelsen (borgensmannen) åtar sig att svara gentemot borgenären för en annan persons (gäldenärens) förpliktelse (huvudförpliktelsen).

1.2. Med huvudförpliktelse avses kapital, ränta, dröjsmålsränta, avgifter enligt bankens prislista, andra kostnader och betalningsskyldigheter för en eller flera krediter eller någon annan bankfordran.

Huvudförpliktelsen kan vara en kreditförbindelse, borgensförbindelse, en motförbindelse till en bankgaranti eller någon annan förpliktelse. Om huvudförpliktelsen är en skuld av limittyp, där beloppet kan variera upp till den avtalade övre gränsen d.v.s. limiten, svarar borgensmannen för-utom för den avtalade limiten även för limitavtalets övriga avgifter samt eventuella övertrasseringar av limiten och övertrasseringsräntor.

1.3. Med enskild borgensman avses en fysisk person som ställt borgen. Som enskild borgensman anses inte en person som hör till något organ i den sammanslutning som är gäldenär eller en person som har ett på ägande baserat inflytande på den sammanslutning som är gäldenär eller på dess modersammanslutning.

1.4. Proprieborgen avser en borgen där borgensmannen svarar för huvudförpliktelsen såsom för sin egen förpliktelse. Banken kan kräva betalning av borgensmannen genast då huvudförpliktelsen har förfallit till betalning antingen helt eller delvis.

1.5. Solidarisk borgen. Om flera än en borgensman har ställt borgen som säkerhet för samma huvudförpliktelse svarar varje borgensman gentemot banken för hela huvudförpliktelsen, om inte annat skriftligt har avtalats om ansvarsfördelningen. Om borgensbeloppet är begränsat svarar varje borgensman för betalningen av förpliktelsen till det belopp som han ställt borgen för tills förpliktelsen är betald i sin helhet.

En amortering av huvudförpliktelsen som en borgensman betalat borgenären minskar inte det belopp som en annan borgensman svarar för om för-pliktelsen efter denna amortering utgör minst det belopp som den andra borgensmannen svarar för.

1.6. Specialborgen avser en borgen där borgensmannen svarar gentemot banken för en eller flera huvudförpliktelser som specificeras i borgensförbindelsen.

1.7. Generell borgen avser en borgen där borgensmannen svarar gentemot banken för den i borgensförbindelsen nämnda gäldenärens alla nuvarande och framtida huvudförpliktelser. Huvudförpliktelsen kan då vara till exempel en förpliktelse som baserar sig på gäldenärens skuld- eller borgensförbindelse eller på en motförbindelse till en bankgaranti.

I en generell borgen begränsas borgensmannens ansvar ändå alltid till en i borgensförbindelsen fastställd övre beloppsgräns och till de huvudförpliktelser som uppstår under den tid som avtalats i borgensförbindelsen.

1.8. Fyllnadsborgen avser en borgen där borgensmannen svarar gentemot banken för den del av huvudförpliktelsen som inte kan erhållas ur värdet av den primära panten. Den som ställt fyllnadsborgen svarar för huvudförpliktelsen endast till den del banken inte erhåller tillräcklig betal-ning av egendom som ställts till primär pant för huvudförpliktelsen.

Vid fyllnadsborgen ökar inte borgensmannens ansvar även om mot den primära panten beviljas en tilläggsförpliktelse eller om den byts, om bor-gensmannen inte ger sitt samtycke till detta.

1.9. Regressrätt avser borgensmannens rätt att av gäldenären indriva det belopp som borgensmannen har betalat utifrån borgen. Regressrätten avser också borgensmannens rätt att av övriga borgens-män indriva deras andel av det betalda beloppet.

2. Borgensmannens informationsskyldighet

Borgensmannen skall utan dröjsmål meddela banken om ändringar av namn och adress. Banken skickar meddelanden om borgen till den adress som borgensmannen meddelat eller som banken annars känner till.

3. Inverkan på borgensansvaret vid ändringar av huvudförpliktelsen

3.1. Specialborgen

Om villkoren för huvudförpliktelsen ändras så att de ökar gäldenärens ansvar, skall banken be om skriftligt samtycke av den borgensman som har ställt specialborgen för att ändringen ska binda borgensmannen.

Utan borgensmannens samtycke kan avtal dock träffas om förlängning av betalningstiden eller om andra ändringar av villkoren för huvud-förpliktelsen, om verkningarna för borgensmannens ansvar är små eller om grunden för ändringen har preciserats i samband med huvudförpliktelsen.

Små ändringar, som inte kräver borgensmannens samtycke, är exempelvis att skjuta fram huvudförpliktelsens amorteringsposter så att den amorteringsfria tiden under lånetiden är högst två (2) år och/eller att ändra återbetalningstiden för huvudförpliktelsen så att lånetiden förlängs med högst två (2) år, om huvudförpliktelsens ursprungliga lånetid är tio (10) år eller mera. Om huvudförpliktelsens ursprungliga lånetid dock understiger tio (10) år, kan den amorteringsfria tiden vara sammanlagt högst ett (1) år eller förlängningen av lånetiden högst ett (1) år utan borgensmannens samtycke. Små ändringar som inte kräver borgens-mannens samtycke är också en ändring av huvudförpliktelsens referens-ränta från Primeränta till euriborränta och från euriborränta till Prime-ränta.

3.2. Generell borgen

Vid generell borgen kan villkoren för huvudförpliktelsen ändras utan borgensmannens samtycke. Borgensmannens ansvar ökar dock inte över den beloppsmässiga övre gräns som har avtalats i borgensförbindelsen.

4. Bankens meddelanden till borgensmannen

4.1. Meddelande om dröjsmål, om att sälja säkerheter och om att avstå från säkerheter

Banken meddelar borgensmannen skriftligen om betalningsdröjsmål för huvudförpliktelsen eller gäldenärens konkurs inom en månad från det att betalningsdröjsmålet eller konkursen börjat. Borgensmannen svarar för de dröjsmålsräntor som ackumulerats på den fordran som förfallit på grund av konkursen från och med den dag konkursen börjat.
Banken meddelar borgensmannen skriftligt om försäljningen av panter som gäldenären har ställt i anslutning till huvudförpliktelsen.

Banken meddelar borgensmannen om banken helt avstår från den pant som gäldenären äger utan att banken får betalning ur panten eller en ny pant.

4.2. Meddelande till den som har ställt generell borgen om att en tilläggsförpliktelse har beviljats

Banken meddelar utan dröjsmål borgensmannen om att en tilläggsför-pliktelse har beviljats mot den generella borgen.
Borgensmannen har rätt att på begäran få en kopia av det dokument av banken med vilket gäldenären har beviljats en tilläggsförpliktelse.

4.3. Meddelande om övertrassering av en skuld av limittyp och om kapitalet

Banken meddelar en enskild borgensman om det obetalda kapitalet av en skuld av limittyp med sex månaders intervaller över läget 1.3 och 1.9.

Om gäldenären överskrider den limit som har avtalats för skulden av limittyp, sänder banken borgensmannen ett skriftligt meddelande om övertrasseringen. Borgensmannen meddelas inte om överskridningen av den avtalade övre gränsen, om den beror på att räntor, dröjsmålsräntor, bankens avgifter och arvoden samt övriga betalningsskyldigheter till följd av huvudförpliktelsen har registrerats på kontot som bankens fordran.

4.4. Kännedom om ett meddelande

Det skriftliga meddelande som banken har sänt anses ha kommit bor-gensmannen till kännedom senast den sjunde dagen efter att det posta-des, om det har sänts under den adress som borgensmannen senast har anmält till banken eller magistraten.

5. Borgensmannens rätt att få upplysningar

Borgensmannen har rätt att på begäran få upplysningar av banken om alla de omständigheter som inverkar på huvudförpliktelsen och den enskilda borgensmannen också om gäldenärens betalningsförmåga.

6. Borgensmannens rätt att begränsa sitt ansvar under den tid borgen gäller

Borgensmannen kan under den generella borgens giltighetstid meddela den tidpunkt efter vilken han inte svarar för nya huvudförpliktelser. Begränsningen träder i kraft efter att borgensmannens meddelande har nått banken, om inte en senare tidpunkt har nämnts i meddelandet.

En enskild borgensman som har ställt en borgen som säkerhet för en skuld av limittyp kan under borgens giltighetstid meddela den tidpunkt efter vilken han inte svarar för en ny huvudförpliktelse. Begränsningen träder i kraft efter att borgensmannens meddelande har nått banken, om inte en senare tidpunkt har nämnts i meddelandet.

Vid en specialborgen kan borgensmannen inte begränsa sitt ansvar efter att borgensförbindelsen har getts.

7. Bankens rätt att befria övriga borgensmän från ansvar för huvudförpliktelsen

Banken har rätt att av grundad anledning befria de övriga borgensmän-nen från ansvar för huvudförpliktelsen utan borgensmannens samtycke, fastän banken inte skulle erhålla betalning eller annan säkerhet i stället för borgen. Härvid minskar inte ansvaret från det i borgensförbindelsen avtalade för den borgensman som inte befriats från ansvar.

Befrielsen av de övriga borgensmännen inverkar inte på borgensmännens eventuella inbördes regressrätter.
Banken meddelar borgensmannen om befrielsen av de övriga borgens-männen från ansvar för huvudförpliktelsen.

8. Avstående från säkerhet

Banken kan avstå från en tredjemanspant som ställts som säkerhet för huvudförpliktelsen utan att borgensmannens ansvar minskar.

Banken kan av grundad anledning avstå från en pant som gäldenären äger och som ställts som säkerhet för huvudförpliktelsen utan borgens-mannens samtycke fastän banken inte skulle få betalning för förpliktelsen eller en ny säkerhet i stället för säkerheten. Borgensmannens ansvar minskar då inte.

Om borgen är en fyllnadsborgen ökar avståendet från den primära pan-ten inte borgensmannens ansvar om inte borgensmannen har gett sitt samtycke till avståendet från panten.

9. Borgensmannens rätt till den pant som gäldenären har ställt

9.1. Beviljande av en tilläggsförpliktelse mot en pant som gäldenären har ställt

Banken har rätt att bevilja en ny förpliktelse mot panten utan borgens-mannens samtycke. Banken har då bättre rätt till panten också för den nya förpliktelsens del.

Om borgen är en fyllnadsborgen eller om borgensmannen på yrkan av banken har betalat huvudförpliktelsen eller en del av den har banken bättre rätt till panten för den nya förpliktelsens del endast om borgens-mannen har gett sitt samtycke till det.

9.2. Borgensmannens rätt till panten efter sin betalning

Om borgensmannen betalar huvudförpliktelsen eller en del av den, utgör gäldenärens egendom som vid betalningstidpunkten är säkerhet för huvudförpliktelsen pant också för borgensmannens regressfordran. Ban-ken har ändå bättre rätt till den egendom som gäldenären ställt som pant än borgensmannen om huvudförpliktelsen har betalats endast delvis eller om gäldenärens egendom utgör säkerhet också för någon annan fordran för bankens del.

Om det är fråga om en fyllnadsborgen, har banken bättre rätt till den primära panten om huvudförpliktelsen endast har betalats delvis eller om panten innan borgensförbindelsen gavs har ställts som säkerhet också för bankens någon annan fordran eller om borgensmannen har gett sitt samtycke till att banken har bättre rätt till panten också för den nya förpliktelsens del.

För att trygga sin eventuella rätt till den pant som gäldenären ställt för huvudförpliktelsen ska borgensmannen efter att ha betalat av på huvud-förpliktelsen skriftligen meddela och ge banken en nödvändig redogörel-se för betalningen.

9.3. Bankens rätt att överlåta pantens förfallna avkastning

Banken har rätt att överlåta pantens förfallna avkastning och panträtter till pantens ägare utan att borgensmannens ansvar minskar till följd av detta.

10. Bankens rätt att överföra eller dela borgen

Banken har rätt att överföra eller dela borgen i samband med över-föringen av huvudförpliktelsen eller en del av den samt att med över-föringstagaren avtala om hur borgen efter överföringen av fordran täcker bankens och överföringstagarens fordran. Borgensmannens ansvar ökar inte på grund av överföringen eller delningen.

11. Återtagande av betalningen

Borgen gäller trots att huvudförpliktelsen betalats om betalningen av huvudförpliktelsen återgår på grund av bestämmelser i lagen om åter-vinning till konkursbo, domstolsbeslut eller annan motsvarande orsak.

12. Uppsägning av huvudförpliktelsen

Om särskilda uppsägningsåtgärder gentemot gäldenären krävs för att huvudförpliktelsen skall förfalla till betalning, får banken kräva betalning av borgensmannen endast om uppsägningsåtgärden har riktats mot både gäldenären och borgensmannen.

Om gäldenären har försatts i konkurs eller om skuldsanering eller företagssanering som avser gäldenären har inletts eller ett interimistiskt för-bud beträffande huvudförpliktelsen har meddelats i sådant förfarande får banken yrka på huvudförpliktelsen av borgensmannen utan att rikta uppsägningsåtgärder mot gäldenären.

13. Förtida betalning av borgensmannen

Borgensmannen har rätt att betala en huvudförpliktelse som inte har för-fallit till betalning, om gäldenären skulle ha haft rätt att betala densamma i förtid. Om gäldenären är skyldig att till banken betala kostnader för betalningen av huvudförpliktelsen är borgensmannen skyldig att betala samma kostnader, om han betalar krediten.

14 Användning av kreditupplysning

När banken beviljar kredit eller bevakar den samt när den godkänner en borgen använder den förbindelsegivarens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna fås ur Suomen Asiakastietos kreditupplysningsregister.

15. Registrering av borgensmannens betalningsförsummelse i kreditupplysningsregistret

Banken har rätt att meddela och registerföraren har rätt att registrera i kreditupplysningsregistret försummelser av betalningsförpliktelser enligt borgensförbindelsen då betalningen har fördröjts i minst 60 dagar efter att ett sådant meddelande som avses i punkt 12 har sänts och banken och gäldenären inte efter den ursprungliga förfallodagen har tecknat ett nytt betalningsavtal eller då en registrering annars är tillåten enligt lag eller dataskyddsmyndighetens beslut.

16. Force majeure

En avtalspart svarar inte för en skada som har förorsakats av ett oöverstigligt hinder eller av att avtalspartens verksamhet oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak.

En avtalspart som har drabbats av ett oöverstigligt hinder skall underrätta den andra avtalsparten härom så snart som möjligt. Om det oöverstigliga hindret berör banken, kan banken meddela om detta i rikstidningar eller på sin webbplats.

17. Uppgifter om gäldenärens betalningsförmåga

Banken ger den enskilda borgensmannen en kopia av kreditansökan jämte bilagor eller motsvarande uppgifter på något annat sätt samt även om de betalningsanmärkningar som har erhållits ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och om de uppgifter om betalningsstörningar som banken har.

18. Forum och tillämplig lag

Borgensmannen kan väcka talan mot borgenären i anledning av tvister om denna borgen i den tingsrätt inom vars domkrets borgenären har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets borgensmannen har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om borgensmannen inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i den tingsrätt inom vars domkrets borgenären har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. På detta avtalsförhållande tillämpas finsk lag.