Hyppää sisältöön

Takausehdot

Luonnollinen henkilö takaajana

8.12.2019 alkaen

1. Takausvastuun laajuus ja takauskäsitteet

1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön (velallisen) velvoitteesta (päävelasta).

1.2. Päävelka tarkoittaa yhden tai useamman velan tai pankin muun saatavan pääomaa, korkoja, viivästyskorkoja, pankin palveluhinnaston mukaisia maksuja ja palkkioita, muita kuluja ja maksuvelvoitteita.

Päävelka voi olla velkasitoumus, takaussitoumus, pankkitakauksen vastasitoumus taikka muu velvoite. Jos päävelka on limiittityyppinen velka, jonka määrä voi vaihdella sovittuun ylärajaan eli limiittiin asti, takaaja vastaa sovitun limiitin lisäksi limiittisopimuksen mukaisista maksuista sekä mahdollisista limiitin ylityksistä ja ylityskoroista.

1.3. Yksityistakaajalla tarkoitetaan takauksen antanutta luonnollista henkilöä. Muuna kuin yksityistakaajana pidetään velallisena olevan yhteisön tai sen emoyhteisön taikka säätiön toimielimiin kuuluvaa henkilöä sekä henkilöä, jolla on omistukseen perustuva vaikutusvalta velallisena olevassa yhteisössä tai sen emoyhteisössä.

1.4. Omavelkainen takaus tarkoittaa takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta kuten omasta velastaan. Pankki voi vaatia takaajalta suoritusta heti, kun päävelka on joko kokonaan tai osittain erääntynyt.

1.5. Yhteisvastuullinen takaus. Jos useampi kuin yksi takaaja on anta-nut saman päävelan vakuudeksi takauksen, kukin takaaja vastaa pankille koko päävelasta, jollei vastuunjaosta ole kirjallisesti muuta sovittu. Jos takauksen rahamäärä on rajoitettu, kukin takaaja vastaa velan mak-samisesta takaamaansa määrään saakka, kunnes velka on kokonaan maksettu.

Yhden takaajan velkojalle suorittama päävelan lyhennys ei alenna toisen takaajan vastattavaksi kuuluvaa määrää, jos velkaa on tämän lyhennyksen jälkeen vielä maksamatta vähintään se määrä, josta toinen takaaja vastaa.

1.6. Erityistakaus tarkoittaa takausta, jossa takaaja vastaa pankille takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta.

1.7. Yleistakaus tarkoittaa takausta, jossa takaaja vastaa pankille kaikista takaussitoumuksessa mainitun velallisen pankilta saamista nykyisistä ja tulevista pääveloista. Päävelka voi tällöin olla esimerkiksi velallisen velka- tai takaussitoumukseen taikka pankkitakauksen vastasitoumuk-seen perustuva velvoite.

Yleistakauksessa takaajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina takaussitoumuksessa määriteltyyn rahamääräiseen ylärajaan ja niihin päävelkoihin, jotka syntyvät takaussitoumuksessa sovittuna aikana.

1.8. Täytetakaus tarkoittaa takausta, jossa takaaja vastaa pankille siitä osasta päävelkaa, jota ei saada perittyä ensisijaisessa vastuussa olevan pantin arvosta. Täytetakauksen antanut vastaa päävelasta vain, jos pankki ei saa riittävää suoritusta päävelan ensisijaiseksi pantiksi annetusta omaisuudesta.

Täytetakauksessa takaajan vastuu ei lisäänny, vaikka ensisijaista panttia vastaan myönnettäisiin lisävelkaa tai se vaihdettaisiin, ellei takaaja anna tähän suostumustaan.

1.9. Takautumisoikeus tarkoittaa takaajan oikeutta periä velalliselta se määrä, jonka takaaja on maksanut takauksen perusteella. Takautumisoikeus tarkoittaa myös takaajan oikeutta periä toisilta takaajilta näiden osuus maksamastaan määrästä.

2. Takaajan ilmoitusvelvollisuus

Takaajan on ilmoitettava pankille viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksista. Pankki toimittaa takaukseen liittyvät ilmoitukset takaajan ilmoittamaan tai muutoin pankin tiedossa olevaan osoitteeseen.

3. Päävelan muutosten vaikutukset takausvastuuseen

3.1. Erityistakaus

Jos päävelan ehtoihin tehdään velallisen vastuuta lisäävä muutos, pankin on pyydettävä erityistakaajalta kirjallinen suostumus, jotta muutos sitoo takaajaa.

Ilman takaajan suostumusta voidaan kuitenkin sopia sellaisesta maksuajan pidentämisestä tai muusta päävelan ehdon muutoksesta, jonka vaikutus takaajan vastuuseen on vähäinen tai jonka peruste on yksilöity päävelkaa koskevassa sitoumuksessa.

Vähäisiä muutoksia, joihin ei tarvita takaajan suostumusta, ovat esimerkiksi päävelan lyhennyserien lykkääminen siten, että lyhennyksistä vapaa aika laina-aikana yhteensä on enintään kaksi (2) vuotta ja/tai päävelan takaisinmaksuajan muuttaminen siten, että laina-aika pitenee enintään kaksi (2) vuotta, jos päävelan alkuperäinen laina-aika on kymmenen (10) vuotta tai enemmän.

Jos päävelan alkuperäinen laina-aika on kuitenkin alle kymmenen (10) vuotta, lyhennyksistä vapaa aika voi olla yhteensä enintään yksi (1) vuosi tai laina-ajan pidennys enintään yksi (1) vuosi ilman takaajan suostumusta. Myös päävelan viitekoron vaihtamista pidetään vähäisenä muutoksena, jos viitekorko vaihdetaan Prime-korosta euriborkorkoon ja euriborkorosta Prime-korkoon.

3.2. Yleistakaus

Yleistakauksissa päävelkojen ehtoja voidaan muuttaa ilman takaajan suostumusta. Takaajan vastuu ei kuitenkaan lisäänny yli takaussitou-muksessa sovitun rahamääräisen ylärajan.

4. Pankin ilmoitukset takaajalle

4.1. Ilmoitukset viivästyksistä, vakuuksien myynnistä ja vakuuksista luopumisista

Pankki ilmoittaa takaajalle kirjallisesti päävelkaa koskevasta maksu-viivästyksestä tai velallisen konkurssista kuukauden kuluessa maksu-viivästyksen tai konkurssin alkamisesta. Takaaja vastaa konkurssin joh-dosta erääntyneelle saatavalle kertyneistä viivästyskoroista konkurssin alkamisesta lukien.

Pankki ilmoittaa takaajalle kirjallisesti päävelkaan liittyvien velallisen antamien panttien myynnistä.
Pankki ilmoittaa takaajalle, mikäli pankki luopuu velallisen omistamasta pantista kokonaan ilman, että pankki saa pantista maksua tai uuden pantin.

4.2. Ilmoitus yleistakaajalle lisävelan myöntämisestä

Pankki ilmoittaa viivytyksettä takaajalle lisävelan myöntämisestä yleistakausta vastaan.
Takaajalla on oikeus pyynnöstä saada pankilta jäljennös siitä luotto-asiakirjasta, jolla velalliselle on myönnetty lisävelkaa.

4.3. Ilmoitus limiittityyppisen velan pääomasta ja ylityksestä

Pankki ilmoittaa yksityistakaajalle limiittityyppisen velan maksamattoman pääoman kuuden kuukauden väliajoin 1.3. ja 1.9. tilanteesta.

Jos velallinen ylittää limiittityyppiselle velalle sovitun limiitin, pankki lähettää ylityksestä kirjallisen ilmoituksen takaajalle. Takaajalle ei ilmoiteta sovitun limiitin ylityksestä, joka johtuu korkojen, viivästyskorkojen, pankin maksujen ja palkkioiden sekä päävelkasitoumuksesta johtuvien muiden maksuvelvoitteiden kirjaamisesta tilille pankin saatavaksi.

4.4. Ilmoituksen saapuminen

Pankin lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen takaajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty osoitteeseen, jonka takaaja on viimeksi ilmoittanut pankille tai maistraatille.

5. Takaajan oikeus saada tietoja

Takaajalla on oikeus pyynnöstä saada tietoja pankilta päävelasta ja yksityistakaajana myös velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista.

6. Takaajan oikeus rajoittaa vastuutaan takauksen voimassaoloaikana

Takaaja voi yleistakauksen voimassaoloaikana ilmoittaa ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut pankille, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa.

Yksityistakaaja, joka on antanut takauksen limiittityyppisen luoton vakuudeksi, voi takauksen voimassaoloaikana ilmoittaa ajankohdan, jonka jälkeen syntyvästä päävelasta hän ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut pankille, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa.

Erityistakauksessa takaaja ei voi rajoittaa vastuutaan takaussitoumuksen antamisen jälkeen.

7. Pankin oikeus vapauttaa päävelan muut takaajat

Pankilla on perustellusta syystä oikeus ilman takaajan suostumusta vapauttaa päävelan muut takaajat, vaikka pankki ei saisi maksua tai takauksien tilalle muuta vakuutta. Vastuuseen jäävän takaajan vastuu pankkiin nähden ei tällöin vähene takaussitoumuksessa sovitusta. Muiden takaajien vapauttaminen ei vaikuta takaajien mahdollisiin keskinäisiin takautumisoikeuksiin.

Pankki ilmoittaa takaajalle saman päävelan muiden takaajien vapauttamisesta.

8. Vakuudesta luopuminen

Pankki voi luopua päävelan vakuudeksi annetusta vierasvelkapantista takaajan vastuun vähenemättä. Pankki voi perustellusta syystä luopua päävelan vakuudeksi annetusta velallisen omistamasta pantista ilman takaajan suostumusta, vaikka pankki ei saisikaan velasta maksua tai vakuuden tilalle uutta vakuutta. Takaajan vastuu ei tällöin vähene.
Jos takaus on täytetakaus, ensisijaisesta pantista luopuminen ei lisää takaajan vastuuta, ellei takaaja ole antanut suostumustaan pantista luopumiseen.

9. Takaajan oikeus velallisen antamaan panttiin

9.1. Lisäluoton myöntäminen velallisen antamaa panttia vastaan

Pankilla on oikeus myöntää panttia vastaan uutta velkaa ilman takaajan suostumusta. Tällöin pankilla on parempi oikeus panttiin myös uuden velan osalta. Jos takaus on täytetakaus tai jos takaaja on pankin vaatimuksesta maksanut päävelan tai osan siitä, pankilla on parempi oikeus panttiin uuden velan osalta vain, jos takaaja on antanut suostumuksensa siihen.

9.2. Takaajan oikeus panttiin maksusuorituksensa jälkeen

Jos takaaja maksaa päävelan tai osan siitä, päävelan vakuutena maksu-hetkellä oleva velallisen omaisuus on panttina myös takaajan takau-tumissaatavasta, jolloin pankilla ei ole oikeutta luovuttaa panttia velal-liselle ilman takaajan suostumusta. Pankilla on kuitenkin takaajaa parempi oikeus velallisen pantiksi antamaan omaisuuteen, jos päävelka on maksettu vain osittain tai jos velallisen omaisuus on vakuutena myös pankin muusta saatavasta.

Jos kysymyksessä on täytetakaus, pankilla on parempi oikeus ensi-sijaisessa vastuussa olevaan panttiin, jos päävelkaa on maksettu vain osittain tai jos pantti on ennen takaussitoumuksen antamista annettu vakuudeksi myös pankin muusta saatavasta taikka jos takaaja on anta-nut suostumuksensa siihen, että pankilla on parempi oikeus panttiin myös uuden velan osalta.

Maksettuaan päävelkaa takaajan on, turvatakseen mahdollisen oikeu-tensa panttiin, kirjallisesti ilmoitettava ja esitettävä tarpeellinen selvitys pankille maksusta.

9.3. Pankin oikeus luovuttaa pantin erääntynyt tuotto

Pankilla on oikeus luovuttaa pantin omistajalle pantin erääntynyt tuotto ja panttiin liittyvät oikeudet takaajan vastuun siitä vähenemättä.

10. Pankin oikeus siirtää tai jakaa takaus

Pankilla on oikeus siirtää tai jakaa takaus päävelan tai sen osan siirron yhteydessä sekä sopia siirronsaajan kanssa siitä, miten takaus saatavan siirron jälkeen kattaa pankin ja siirronsaajan saatavan. Takaajan vastuu ei siirron tai jaon johdosta lisäänny.

11. Maksun peräytyminen

Takaus on päävelan maksusta huolimatta aina voimassa, jos päävelan maksu peräytetään takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain, tuomioistuimen päätöksen tai muun vastaavan syyn perusteella.

12. Päävelan eräännyttäminen

Jos päävelan erääntyminen edellyttää velalliseen kohdistettua irtisanomista tai muuta eräännyttämistointa, pankki saa vaatia maksua takaajalta vain, jos eräännyttämistoimi on kohdistettu sekä velalliseen että takaajaan.

Jos velallinen on asetettu konkurssiin tai jos on aloitettu velallisen velkajärjestely tai yrityssaneeraus tai jos tällaisessa menettelyssä on määrätty päävelkaa koskeva väliaikainen kielto, pankki saa vaatia päävelkaa takaajalta ilman velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.

13 Takaajan ennenaikainen suoritus

Takaajalla on oikeus maksaa erääntymätön päävelka, jos velallisella olisi oikeus maksaa velka ennenaikaisesti. Jos velallisella olisi velvollisuus maksaa pankille kuluja päävelan maksusta, takaajan on maksettava samat kulut, jos hän maksaa velan.

14. Luottotietojen käyttäminen

Pankki käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan sekä takausta hyväksyessään sitoumuksenantajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteristä.

15. Takaajan maksun laiminlyönnin tallettaminen luottotietorekisteriin

Pankilla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa takaussitoumuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin, kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää 12 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämisestä eivätkä pankki ja velallinen ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka tallettaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittu.

16. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuutto-masta vaikeutumisesta.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos ylivoimainen este koskee pankkia, pankki voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisissa päivälehdissä tai verkkosivuillaan.

17. Tietoja velallisen maksukykyyn liittyvistä seikoista

Pankki antaa yksityistakaajalle jäljennöksen luottohakemuksesta liit-teineen tai vastaavat tiedot muulla tavalla ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä saadut maksuhäiriötiedot ja ko. pankissa olevia luottoja koskevat maksuhäiriötiedot.

18. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Takaaja voi nostaa tästä takauksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen velkojaa vastaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velkojalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä takaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei takaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velkojalla on kotipaikka tai sen hallintoa hoidetaan. Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.