Hoppa till innehåll

Avtalsvillkor om bankkontakt

Avtalsvillkor om bankkontakt 15.6.2018

Definitioner
 • Kund: Företag, organisation, enskild näringsidkare eller motsvarande som avtalar med banken om bankkontakt med bankkontaktprogram eller som ger fullmakt att använda konto i en annan kunds bankkontakt.
 • Bankkontakt: Tjänst som baserar sig på Web Services -förbindelse och med hjälp av vilken kunden med sin egen utrustning eller en servicecentrals utrustning kan använda bankkontaktstjänster och göra saldo- och transaktionsförfrågningar.
 • Bankkontakttjänst: Maskinläsbar betalningsrörelsetjänst som ingår i bankkontakten och som kunden och banken avtalar separat om. Maskinläsbara betalningsrörelsetjänster är bl.a. avgående betalningar, inkommande referensbetalningar, och nätfaktura. Bankkontakttjänsterna beskrivs närmare i användaranvisningen.
 • Bankkontaktprogram: Bankkontaktprogrammet är ett program i kundens eller servicecentralens utrustning med hjälp av vilket material sänds till och hämtas i banken. Bankkontaktprogrammet kan vara ett självständigt program eller integrerat i kundens övriga ekonomiförvaltningsprogram.
 • Web Services–förbindelse: Datakommunikationsförbindelse som skyddas med kundens certifikat.
 • Web Services (WS)–användarkod: Kod som registreras i kundens certifikat.
 • Certifikat: Används för underteckning av kundens försändelse och material.
 • Maskinläsbart betalningsrörelsematerial: Det maskinläsbara betalningsrörelsematerialet är antingen det material som kunden sänder till eller hämtar i banken och om förmedlingen av vilket med bankkontaktprogrammet avtalas med detta avtal och med den materialspecifika anslutningsanmälningen.
 • Bankkontaktprogrammets leverantör: Den som kunden har avtalat med om det bankkontaktprogram som kunden använder.
 • Servicecentral: Det företag eller den organisation som kunden meddelat banken och som har rätt att skicka och/eller hämta kundens maskinläsbara betalningsrörelsematerial.
 1. Avtalets tillämpningsområde I de här villkoren fastställs kundens rättigheter och skyldigheter när kunden använder bankkontakten och enskilda bankkontakttjänster. Villkoren tillämpas utöver de villkor och anvisningar som gäller de enskilda tjänsterna. Om de villkor som gäller en enskild tjänst strider mot dessa villkor tillämpas i första hand dessa villkor, om inte annat har överenskommits.Kunden förbinder sig att utöver dessa allmänna avtalsvillkor följa de vid var tid gällande användningsvillkoren samt anvisningar gällande säkerhet, tidtabeller och andra anvisningar. Kunden godkänner att användningsvillkoren och anvisningarna binder honom när han börjar använda bankkontakten och de till den anslutna bankkontakttjänsterna. Användningsanvisningarna finns tillgängliga på bankens webbplats och på bankens förrättningsställen.
 2. Användning och förvaring av Web Services–användarkod och certifikat Banken ger med anslutningsanmälan Web Services-förbindelse kunden WS-användarkod och ett tvådelat engångs lösenordspar vars första del kunden får i banken som bilaga till anslutningsanmälningen för Web Services-förbindelsen och den andra per post till den leverans-adress som kunden meddelat. Med hjälp av WS-användarkoden och engångs lösenordsparet kan kunden via sitt bankkontaktprogram beställa certifikatet WS-Materialtjänster med hjälp av vilket kunden identifierar sig och skyddar det material som skickas till banken.Användningen av WS-användarkoden förutsätter att kunden och banken har avtalat om bankkontakt. Till bankkontakten eller bankkontakttjänsten kan man ansluta kundens konto eller konton i banken. Användningen av WS-användarkoden tillsammans med certifikatet motsvarar kundens underteckning. Alla betalningar och uppdrag binder kunden som identifierat sig i tjänsten efter det att de har skickats till banken. Kunden ansvarar för att en person som är anställd av kunden eller som på annat sätt verkar för kunden har rätt att göra betalningar från kundens konto som är anslutet till bankkontakten eller bankkontakttjänsten när han använder kundens bankkontakt.Kunden ansvarar för användningen av WS-användarkoden och certifikatet och förbinder sig att förvara WS-användarkoden och certifikatet omsorgsfullt och se till att de inte hamnar i utomstående händer eller att utomstående får del av dem. Om WS-användarkoden eller certifikatet har försvunnit eller om de har råkat eller kan ha råkat i händerna på utomstående eller om utomstående har fått eller kan ha fått del av dem, är kunden skyldig att omedelbart underrätta spärrtjänsten (telefonnummer 020 333 eller från utlandet +358 20 333) eller den bank som är avtalspart. Kunden ansvarar för obehörig användning av den WS-användarkod och det certifikat som banken beviljat kunden, om
  −kunden har överlåtit koderna till utomstående;
  −koderna har försvunnit, kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt på grund av innehavarens vårdslöshet; eller
  −kunden har försummat att utan obefogat dröjsmål efter det att saken har upptäckts anmäla till banken i enlighet med dessa villkor att koderna har försvunnit, kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt
  Kunden svarar inte för obehörig användning av koderna om WS-användarkoden eller certifikatet har använts efter att en anmälan om att de har försvunnit eller råkat i händerna på utomstående har anlänt till banken och banken har haft rimlig tid att förhindra att bankkontakten används. Kunden skall lämna anmälningen till ett kontor i den bank som är avtalspart eller till den kundtjänst eller spärrtjänst som banken uppgivit under kontorets eller kundtjänstens öppettider.
  Kunden svarar för alla skador som kunden, en person anställd av kunden eller en annan person som agerar på uppdrag av kunden har förvarat eller använt WS-användarkoden eller certifikatet oförsiktigt eller på annat sätt har medverkat till att uppgifterna har kommit i tredje parts besittning. Kunden förbinder sig att följa Samlink Customer CA Certifikatprinciper och Samlink Customer CA Certifieringspraxis som ges som bilaga till anslutningsanmälan. Oy Samlink Ab fungerar som producent av certifikatet för Web Services-förbindelsen.
 3. Utrustning, program och datakommunikationsförbindelser: Kunden ansvarar för anskaffningen av, samt för anskaffnings-, underhålls- och driftskostnaderna för den utrustning, de program och de data-kommunikationsförbindelser som han använder, samt för att utrustningen, programmen och datakommunikationsförbindelserna är säkra och fungerar. Banken garanterar inte att kunden kan använda bankkontakten eller de tjänster som tillhandahålls via denna med den utrustning och de program, inställningar, system och anslutningar som kunden har tillgång till.
  3.1 Bankkontaktprogram som kunden använder Ansvarsfördelningen, äganderätten, användningsrättigheterna, underhåll och övriga villkor i anslutning till bankkontaktprogrammet och det därtill hörande materialet fastställs i det avtal som ingås mellan kunden och leverantören av bankkontaktprogrammet.
 4. Serviceavgifter Kunden är skyldig att betala och banken har rätt att debitera det avtalade kontot med avgifter och arvoden som följer gällande servicetariff eller som separat kommits överens med kunden. Servicetariffen finns till påseende vid bankens samtliga verksamhetsställen. Banken kan även publiceras servicetariffen på sin webbplats.
 5. Tjänster Banken har rätt att göra ändringar i bankkontaktens tjänstesortiment, i tjänsternas funktioner och innehåll, tjänste- eller produktbeskrivningar, användarvillkor och anvisningar. Kunden och banken avtalar separat om varje bankkontakttjänst som ansluts till bankkontakten med en anslutningsanmälan eller ett avtal. För varje bankkontakttjänst informerar banken kunden om de tider då tjänsten är tillgänglig för kunden samt den utsatta tid då det maskinläsbara betalnings-rörelsematerialet skall levereras till banken eller den tidpunkt då materialet kan hämtas i banken. Banken har rätt att ändra tiderna när den informerat kunden om ändringarna på förhand.Banken svarar för behandlingen av materialet efter att det och i den form som det i sin helhet har kommit till bankens system. Kunden svarar för det levererade maskinläsbara materialets innehåll, riktighet eller berättigandet.
  5.1. Konton Banken fastställer vilka kontoprodukter som kan anslutas till bankkontakten eller en enskild bankkontakttjänst och vilka tjänster som kan anslutas till kontoprodukterna. Kunden skall vara kontohavare för det konto som ansluts eller ha en sådan dispositionsrätt som innebär att kunden har rätt att ensam använda kontot.Ett konto som kunden inte äger kan anslutas till kundens bankkontakt eller bankkontakttjänst bara om kontoinnehavaren har gett sitt skriftliga samtycke eller en fullmakt eller om kundens rätt att disponera över medlen på kontot baserar sig på lag, domstolsbeslut eller myndighetsbestämmelse.
  5.2 Betalning Vid betalningsförmedlingen iakttas gällande allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet samt Allmänna villkor för utgående och inkommande valutabetalningar även i det fall att dessa står i konflikt med villkoren i detta avtal.Kunden kan avtala med banken om tjänst för avgående betalningar. Banken utför de betalningsuppdrag som kunden gett banken genom att debitera betalningen på kundens konto och att kreditera detsamma på det av kunden meddelade kontot. Bankens ansvar för betalningsuppdraget upphör när uppdraget har sänts till mottagarens bank. Kunder sörjer för att det konto som debiteras har den täckning som behövs för betalningarna.Banken är inte skyldig att förmedla ett uppdrag om det inte finns tillräckligt med täckning på kontot för betalningen, uppdraget innehåller bristfälliga uppgifter eller uppdraget inte går att utföra, eller betalningen inte kan göras på grund av avsaknaden av en notering av valutakurs eller motsvarande orsak. Banken meddelar kunden separat skriftligt eller elektroniskt om betalningsuppdrag som är felaktiga eller som avlägsnats på grund av att de saknar täckning. Banken har rätt att för meddelandet ta en serviceavgift i enlighet med servicetariffen. Banken svarar inte för skada som orsakas kunden på grund av att ett uppdrag inte förmedlas.Kunden svarar för att en utlandsbetalning baserar sig på en godtagbar valutaåtgärd. Dessutom svarar kunden för anskaffningen av eventuella tillstånd och för uppgörandet av de anmälningar som behövs.Kunden har inte rätt att återkalla en betalning som gjorts från kontot om banken har debiterat kundens konto med den. Kunden kan dock komma överens med banken om att göra en begäran om justering av den felaktiga betalningen.
  5.3 Inkommande referensbetalningar och kontoutdragstjänster Banken ger kunden tillgång till inkommande referensbetalningar och materialet i de kontoutdrag som skickas som satsöverföring på det sätt som överenskommits i anslutningsanmälningen. Kunden ansvarar för att materialen hämtas i banken.
  5.4 Nätfakturor Om avgående och inkommande nätfakturor ingås ett separat nätfakturaavtal som bilaga till detta avtal. Fakturerarens och fakturamottagarens samt bankens ansvar och skyldigheter fastställs i fråga om nätfakturatjänsten i enlighet med nätfakturaavtalets villkor.
 6. Bankens rätt att förhindra användningen av bankkontakten eller bankkontakttjänsten Banken har rätt att avbryta användningen av tjänsten för service- eller reparationsåtgärder eller för planerade driftsavbrott som kunden informerats om på förhand. Banken kan informera kunden om driftsavbrott som beror på service- eller reparationsåtgärder på förhand på sin webbplats. Banken har rätt att förhindra användningen av bankkontakten eller bankkontakttjänsten om
  – det är nödvändigt att avbryta användningen för att skydda kundens, bankens eller en tredje parts intressen eller för att undvika skada,
  – kunden inte följer villkoren, anvisningarna eller bestämmelserna gällande användningen av bankkontakten eller bankkontakttjänsten,
  – kunden eller kundens utrustning, program eller datakommunikationsförbindelser orsakar skada eller störning eller på annat sätt äventyrarsäkerheten hos tjänsten,
  – banken har motiverat skäl att misstänka att tjänsten används för lagstridig verksamhet, i strid med god sed eller på ett sätt som kan orsaka skada för banken, kunden, en tredje part eller en utomstående,
  – kunden ansöker om skuldsanering eller företagssanering eller försätts i konkurs eller likvidation,–kunden upphör med sina betalningar eller
  – banken har informerats om att kunden upphört med sin affärsverksamhet.Banken meddelar kunden om avbrott i tjänsten och orsaken till avbrottet om möjligt på förhand såsom anges i punkt 9 i villkoren.
 7. Återge möjligheten att använda bankkontakttjänsten: Banken återger möjligheten att använda Bankkontakttjänsten genom att med kunden avtala om att öppna ett nytt avtal utan dröjsmål när grunden för avbrytande av Bankkontakttjänsten har undanröjts.
 8. Kundens delgivningsskyldighet och verifiering av uppgifterna Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats till banken är korrekta. Uppdrag som kunden gett banken behandlas utifrån de angivna uppgifterna och banken är inte skyldig att kontrollera eller komplettera angivna uppgifter. Kunden är skyldig att för banken visa upp nödvändiga redogörelser, fullmakter och andra uppgifter. Kunden eller en representant för kunden skall ofördröjligen underrätta banken om ändringar i uppgifter eller omständigheter som inverkar på användningen av bankkontakten, bankkontakttjänsten, Web Services-andvändarkoden eller certificatet. Banken har rätt att registrera uppgifter om kundens bankärenden och transaktioner samt att spela in samtal med kunden. Banken kan registrera och arkivera elektroniskt uppgifter om uppdrag och andra åtgärder som gjorts med hjälp av bankkontakten.
 9. Meddelanden mellan kunden och banken Banken skickar meddelanden som gäller bankkontakten eller bankkontaktstjänsten till kunden skriftligt. Kunden anses ha mottagit meddelande senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickades. Kunden kan skicka meddelanden till banken skriftligt eller på bankens kontor. Banken anses ha mottagit meddelande senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickades.
 10. Avtalsparternas ersättningsansvar Kunden är skyldig att ersätta banken, en annan serviceproducent, en annan användare eller en tredje part för skador som orsakats av
  –att kunden försummat att iaktta villkoren, anvisningarna eller bestämmelserna i anslutning till användningen av bankkontakten och bankkontakttjänsten,
  –kunden eller den utrustning, de program eller de datakommunikationsförbindelser som kunden använder,
  –att kunden använder tjänsten i strid med lagen eller god sed, eller
  –att kunden i övrigt använder tjänsten på ett sätt som ger upphov till skada.
  Banken ansvarar för direkt skada som orsakas kunden av funktionsstörning i bankkontakten eller bankkontakttjänsten som beror på bankens vållande. Banken ansvarar inte gentemot kunden för skada som orsakas av
  –bristfälliga eller felaktiga uppgifter,
  –att bankkontakten eller bankkontakttjänsten används i strid med villkoren, anvisningarna eller bestämmelserna eller
  –att uppgifter försvinner, förändras eller fördröjs i något allmänt datanät eller i det datanät som kunden äger, administrerar över eller använder med stöd av avtal.
  Avtalsparterna ansvarar inte gentemot varandra för indirekt skada som orsakas en avtalspart. Indirekta skador är t.ex. förlorad inkomst, ickerealiserad avkastning eller vinst, ränteförlust, skada som orsakats av skyldighet i annat avtalsförhållande, sådan väsentlig förlust av nyttan med tjänsten som inte ger upphov till direkt ekonomisk skada samt annan svårt förutsebar skada. En avtalspart har inte rätt till ersättningar på grund av att detta avtal går ut eller att en tjänst som omfattas av avtalet läggs ner, om inte annat har överenskommits eller föranleds av lag. Banken ansvarar inte för andra serviceproducenters produkter eller tjänster, och inte heller för skyldigheter som hör till andra serviceproducenter.
 11. Ändring av avtalet och servicetariffen Avtalet, dess villkor och bankens servicetariff kan ändras.Banken meddelar en ändring i avtalet eller dess villkor i enlighet med punkt 9 i dessa villkor. Banken informerar om ändringar i priser och provisioner i sin servicetariff. Ändringen träder i kraft tidigast i början av den kalendermånad som inleds närmast en månad efter att ändringen har meddelats. Avtalet fortsätter att gälla med det ändrade innehållet om inte kunden, inom en månad efter att ändringsmeddelandet skickades, skriftligt meddelar banken att han inte godkänner den ändring som banken har föreslagit. Om kunden inte godkänner ändringen har kunden och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 13 i dessa villkor. Banken tar inte ut någon avgift av kunden för uppsägningen.
 12. Force majeure En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens på annat håll i lag föreskrivna skyldigheter. Den avtalspart som drabbats av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Banken kan meddela om ett oöverstigligt hinder i riksomfattande dagstidningar och därmed jämförbara elektroniska medier.
 13. Avtalets giltighetstid, uppsägning och hävning av avtalet Detta avtal gäller tillsvidare och det kan sägas upp av vardera parten med en (1) månads uppsägningstid. Kundernas koder gäller tills avtalet om bankkontakt eller Web Services -förbindelsens anslutningsanmälan sägs upp eller hävs eller om avtalet upphör att gälla utan särskild uppsägning. Ett avtal anses ha gått ut utan särskild uppsägning, om banken har informerats om att kundens affärsverksamhet upphört. Banken har rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om kunden väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal, bruksvillkoren eller de anvisningar eller bestämmelser som getts om användningen av tjänsten. Kontobestämda tjänster som anslutits till bankkontaktstjänsten upphör att gälla om kontot avslutas eller om kundens dispositionsrätt till kontot annulleras. Kunden ansvarar för uppdrag som gjorts i tjänsten efter att avtalet upphört att gälla. Banken har rätt att slutföra uppdragen om de inte kan annulleras i enlighet med villkoren för uppdragen eller om inte annat föranleds av lagen.
 14. Övervakande myndighet Kunden kan anmäla bankens verksamhet till den myndighet som övervakar verksamheten, d.v.s. Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi).Finansinspektionen kan kontaktas per telefon, fax eller brev.
 15. Kundrådgivning och rättelseåtgärder utanför domstol I frågor gällande detta avtal bör kunden i första hand kontakta banken som är avtalspart.. Kunden kan även kontakta Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi).
 16. Lösning av tvister gällande avtalet Tvister som uppkommit av detta avtalsförhållande skall behandlas av tingsrätten på bankens hemort eller av annan behörig tingsrätt i Finland, om inte annat har överenskommits.
På detta avtal tillämpas finsk lag.
 
 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt