Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Pankkiyhteyssopimuksen ehdot

 Pankkiyhteyssopimuksen ehdot 15.6.2018
 
Määritelmät
 • Asiakas: Yritys, yhteisö, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai vastaava, joka sopii pankin kanssa pankkiyhteysohjelmalla käytettävästä pankkiyhteydestä tai antaa tilinkäyttövaltuuden toisen asiakkaan pankkiyhteyteen.
 • Pankkiyhteys: Web Services -yhteyteen perustuva palvelukokonaisuus, jonka avulla asiakas voi omalla tai palvelukeskuksen laitteistolla käyttää pankkiyhteyspalveluja ja tehdä saldo- ja tapahtumakyselyjä.
 • Pankkiyhteyspalvelu: Pankkiyhteyteen sisältyvä konekielinen maksuliikepalvelu, josta asiakas ja pankki sopivat erikseen. Konekielisiä maksuliikepalveluita ovat mm. lähtevät maksut, saapuvat viitemaksut, ja verkkolaskut. Pankkiyhteyspalvelut on kuvattu tarkemmin käyttäjän ohjeessa.
 • Pankkiyhteysohjelma: Pankkiyhteysohjelma on asiakkaan tai palvelukeskuksen laitteistolla oleva ohjelma, jonka avulla lähetetään aineistoja pankkiin ja noudetaan aineistoja pankista. Pankkiyhteysohjelma voi olla itsenäinen ohjelma tai se voi olla integroituna asiakkaan muuhun taloushallinnon ohjelmistoon.
 • Web Services -yhteys: Tietoliikenneyhteys, joka suojataan asiakkaan varmenteella.
 • Web Services (WS) -käyttäjätunnus: Tunnus, joka rekisteröidään asiakkaan varmenteeseen.
 • Varmenne: Käytetään asiakkaan lähetyksen ja aineiston allekirjoitukseen.
 • Konekielinen maksuliikeaineisto: Konekielinen maksuliikeaineisto on joko asiakkaan pankkiin lähettämä tai asiakkaan pankista noutama aineisto, jonka välittämisestä pankkiyhteysohjelmalla sovitaan tällä sopimuksella ja aineistokohtaisella liittymisilmoituksella.
 • Pankkiyhteysohjelman toimittaja: Taho, jonka kanssa asiakas on sopinut käytössään olevasta pankkiyhteysohjelmasta.
 • Palvelukeskus: Asiakkaan pankille ilmoittama taho, jolla on oikeus lähettää ja/tai noutaa asiakkaan konekielisiä maksuliikeaineistoja.
 1. Sopimuksen soveltamisala Näissä ehdoissa määritellään asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet asiakkaan käyttäessä pankkiyhteyttä ja yksittäistä pankkiyhteyspalvelua. Näitä ehtoja sovelletaan yksittäistä palvelua koskevien ehtojen ja ohjeiden lisäksi. Jos yksittäistä palvelua koskevat ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja, jollei toisin ole sovittu.Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja sekä turvallisuus-, aikataulu- ja muita ohjeita. Asiakas hyväksyy käyttöehdot ja ohjeet itseään sitoviksi ryhtyessään käyttämään pankkiyhteyttä ja siihen liitettyjä pankkiyhteyspalveluja. Käyttöohjeet ovat saatavissa pankin verkkosivuilta ja pankin toimipaikoista.
 2. Web Services -käyttäjätunnuksen ja varmenteen käyttäminen ja säilyttäminen: Pankki antaa Web Services-yhteys-liittymisilmoituksella asiakkaalle WS-käyttäjätunnuksen ja kaksi-osaisen kertakäyttöisen salasanaparin, jonka ensimmäisen osan asiakas saa pankissa Web Services-yhteys -liittymis-ilmoituksen liitteenä ja toisen osan postitse asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. WS-käyttäjätunnuksen ja kertakäyttöisen salasanaparin avulla asiakas voi tilata pankkiyhteysohjelmansa kautta WS-Aineistopalvelut -varmenteen, jonka avulla asiakas tunnistautuu ja suojaa pankkiin lähetettävät aineistot. WS-käyttäjätunnuksen käyttäminen edellyttää, että asiakas ja pankki ovat sopineet pankkiyhteydestä. Pankkiyhteyteen tai pankkiyhteyspalveluun voidaan liittää asiakkaan pankissa oleva tili tai tilejä. WS-käyttäjätunnuksen käyttäminen yhdessä varmenteen kanssa vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki maksut ja toimeksiannot sitovat palvelussa tunnistettua asiakasta sen jälkeen, kun ne on lähetetty pankille. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan palveluksessa olevalla tai muulla asiakkaan puolesta toimivalla henkilöllä on oikeus suorittaa maksuja pankkiyhteyteen tai pankkiyhteyspalveluun liitetyltä asiakkaan tililtä silloin, kun hän käyttää asiakkaan pankkiyhteyttä. Asiakas vastaa WS-käyttäjätunnuksen ja varmenteen käytöstä ja sitoutuu säilyttämään WS-käyttäjätunnuksen ja varmenteen huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että ne eivät joudu sivullisen haltuun tai tietoon. Jos WS-käyttäjätunnus tai varmenne ovat kadonneet tai ne ovat joutuneet tai ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun tai tietoon, asiakas on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi sulkupalveluun, (puhelinnumero 020 333 tai ulkomailta +358 20 333) tai sopijapuolena olevalle pankille.
  Asiakas vastaa pankin asiakkaalle myöntämän WS-käyttäjätunnuksen ja varmenteen oikeudettomasta käytöstä, jos
  −asiakas on luovuttanut tunnukset sivulliselle;
  −tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan huolimattomuudesta; tai
  −asiakas on laiminlyönyt ilmoittaa ehtojen mukaisesti pankille tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.
  Asiakas ei vastaa tunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos WS-käyttäjätunnusta tai varmennetta on käytetty sen jälkeen, kun ilmoitus niiden hallinnan menettämisestä tai niiden joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon on saapunut pankille ja pankilla on ollut kohtuullinen aika estää pankkiyhteyden käyttö. Asiakkaan on tehtävä katoamisilmoitus sopijapuolena olevan pankin konttoriin tai pankin ilmoittamaan asiakaspalveluun tai sulkupalveluun näiden aukioloaikoina. Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jos asiakas, hänen palveluksessaan oleva tai muu asiakkaan toimeksiannosta toimiva henkilö on säilyttänyt tai käyttänyt WS-käyttäjätunnusta tai varmennetta varomattomasti tai muulla menettelyllään myötävaikuttanut tietojen joutumiseen sivullisen haltuun tai tietoon. Asiakas sitoutuu noudattamaan liittymisilmoituksen liitteenä asiakkaalle annettavia Samlink Customer CA Varmenneperiaatteita ja Samlink Customer CA Vamennuskäytäntöä. Oy Samlink Ab toimii Web Services -yhteyden varmenteen tuottajana.
 3. Laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet: Asiakas vastaa käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, hankinta-, ylläpito- ja käyttökustannuksista sekä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien turvallisuudesta ja toimivuudesta. Pankki ei takaa, että asiakas voi käyttää pankkiyhteyttä tai sen välityksellä tarjottavia palveluja asiakkaan käytössä olevilla laitteistoilla, ohjelmistoilla, asetuksilla, järjestelmillä tai liittymillä.
  3.1 Asiakkaan käyttämä pankkiyhteysohjelma Pankkiyhteysohjelmaa ja siihen liittyvää aineistoa koskeva vastuunjako, tekijänoikeudet, omistusoikeus, käyttöoikeudet, ylläpito ja muut ehdot määräytyvät asiakkaan ja pankkiyhteysohjelman toimittajan välisen sopimuksen mukaan.
 4. Palvelumaksut Asiakas on velvollinen maksamaan ja pankki on oikeutettu veloittamaan sovitulta tililtä pankin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tai asiakkaan kanssa erikseen sovitut maksut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin jokaisessa toimipaikassa. Pankki voi julkaista palveluhinnaston myös verkkosivuillaan.
 5. Palvelut Pankilla on oikeus tehdä muutoksia pankkiyhteyden palveluvalikoimaan, palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön, palvelu- tai tuotekuvauksiin, käyttöehtoihin ja ohjeisiin. Asiakas ja pankki sopivat erikseen jokaisesta pankkiyhteyteen liitettävästä pankkiyhteyspalvelusta liittymisilmoituksella tai sopimuksella. Pankki ilmoittaa asiakkaalle kunkin pankkiyhteyspalvelun osalta ajat, jolloin palvelu on asiakkaan käytössä sekä määräajan, johon mennessä konekielinen maksuliikeaineisto on toimitettava pankille tai ajankohdan, jolloin aineisto on noudettavissa pankista. Pankilla on oikeus muuttaa edellä mainittuja aikoja ilmoitettuaan muutoksista asiakkaalle etukäteen. Pankki vastaa konekielisen aineiston käsittelemisestä sen jälkeen, kun ja siinä muodossa kuin se on kokonaisuudessaan saapunut pankin järjestelmiin. Asiakas vastaa toimitetun konekielisen aineiston sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta.
  5.1. Tilit. Pankki määrittelee pankkiyhteyteen tai yksittäiseen pankkiyhteyspalveluun liitettävissä olevat tilituotteet ja tilituotteisiin liitettävissä olevat palvelut. Asiakkaan on oltava liitettävän tilin tilinomistaja tai sellainen tilin käyttöön oikeutettu, jolla on oikeus käyttää tiliä yksin. Sellainen tili, jota asiakas ei omista, voidaan liittää asiakkaan pankkiyhteyteen tai pankkiyhteyspalveluun vain, jos tilinomistaja on antanut kirjallisen suostumuksen tai valtuutuksen tai jos asiakkaan oikeus määrätä tilillä olevista varoista perustuu lakiin, tuomioistuimen päätökseen tai viranomaisen määräykseen.
  5.2 Maksaminen. Maksujenvälityksessä noudatetaan Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja sekä Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisiä ehtoja silloinkin, kun ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa. Asiakas voi sopia pankin kanssa lähtevien maksujen palvelusta. Pankki suorittaa pankille annetut maksutoimeksiannot veloittamalla maksun määrän asiakkaan tililtä ja hyvittämällä sen asiakkaan ilmoittamalle tilille. Pankin vastuu maksutoimeksiannosta päättyy, kun toimeksianto on toimitettu saajan pankkiin. Asiakas huolehtii siitä, että veloitettavalla tilillä on maksuihin tarvittava kate. Pankilla ei ole velvollisuutta toimeksiannon välittämiseen, jos veloitettavalla tilillä ei ole maksun edellyttämää katetta, toimeksianto on tiedoiltaan puutteellinen tai toimeksiantoa ei voida suorittaa, taikka maksua ei voida suorittaa valuuttakurssin noteerauksen puuttumisen tai vastaavan syyn vuoksi. Pankki ilmoittaa asiakkaalle erikseen virheellisistä tai katteettomina poistetuista maksutoimeksiannoista kirjallisesti tai sähköisesti. Pankilla on oikeus periä ilmoituksesta palveluhinnaston mukainen palvelumaksu. Pankki ei vastaa toimeksiannon välittämättä jättämisestä asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa siitä, että ulkomaan maksu perustuu hyväksyttävään valuuttatoimeen. Lisäksi asiakas vastaa mahdollisten lupien hankkimisesta ja tarvittavien ilmoitusten tekemisestä. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tililtä suoritettua maksua, mikäli pankki on veloittanut sen asiakkaan tililtä. Asiakas voi kuitenkin sopia pankin kanssa virheellisen maksun oikaisupyynnön tekemisestä.
  5.3 Saapuvat viitemaksut ja tiliotepalvelut. Pankki asettaa saapuvien viitesiirtojen sekä eräsiirtona toimitettavien tiliotteiden aineistot asiakkaan saataville liittymisilmoituksessa sovitulla tavalla. Aineistojen noutaminen pankista on asiakkaan vastuulla.5.4VerkkolaskutLähtevistä ja saapuvista verkkolaskuista tehdään erillinen verkkolaskusopimus tämän sopimuksen liitteeksi. Laskuttajan ja laskun vastaanottajan sekä pankin vastuut ja velvollisuudet määräytyvät verkkolaskupalvelun osalta verkkolaskusopimuksen ehtojen mukaisesti.
 6. Pankin oikeus estää pankkiyhteyden tai pankkiyhteyspalvelun käyttö Pankilla on oikeus keskeyttää palvelun käyttö huolto- tai korjaustoimenpiteiden tai asiakkaalle etukäteen ilmoitettujen suunniteltujen käyttökatkosten ajaksi. Pankki voi ilmoittaa asiakkaalle huolto- tai korjaustoimenpiteiden aiheuttamista käyttökatkoksista etukäteen verkkosivuillaan. Pankilla on oikeus estää pankkiyhteyden tai pankkiyhteyspalvelun käyttö, kun
  −käytön keskeyttäminen on tarpeen asiakkaan, pankin tai kolmannen osapuolen etujen suojelemiseksi tai vahingon välttämiseksi,
  −asiakas ei noudata pankkiyhteyden tai pankkiyhteyspalvelun käyttöön liittyviä ehtoja, ohjeita tai määräyksiä,
  −asiakas tai asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vahinkoa, häiriötä tai vaarantavat muulla tavalla palvelun turvallisuuden,−pankilla on perusteltu syy epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan, hyvän tavan vastaisesti tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa pankille, asiakkaalle, kolmannelle osapuolelle tai sivulliselle,
  −asiakas haetaan hakeutuu velkajärjestelyyn, tai yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai selvitystilaan,
  −asiakas lakkauttaa maksunsa tai
  −pankki on saanut tiedon asiakkaan liiketoiminnan lakkaamisesta. Pankki ilmoittaa palvelun keskeyttämisestä ja sen syistä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen ehtojen kohdassa 9 todetulla tavalla.
 7. Pankkiyhteyspalvelun käyttömahdollisuuden palauttaminen: Pankki palauttaa Pankkiyhteyspalvelun käyttömahdollisuuden sopimalla asiakkaan kanssa uuden sopimuksen avaamisesta viipymättä, kun Pankkiyhteyspalvelun sulkemisen peruste on poistunut.
 8. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus ja tietojen todentaminen Asiakas vastaa pankille annettujen tietojen oikeellisuudesta. Pankille annetut toimeksiannot käsitellään annettujen tietojen perusteella eikä pankki ole velvollinen tarkistamaan tai täydentämään annettuja tietoja. Asiakas on velvollinen esittämään pankille sen tarvitsemat selvitykset, valtuutukset ja muut tiedot. Asiakkaan tai hänen edustajansa on ilmoitettava viipymättä pankille pankkiyhteyden, pankkiyhteyspalvelun, WS-käyttäjätunnuksen tai varmenteen käyttöön vaikuttavien tietojen tai olosuhteiden muutoksista. Pankilla on oikeus tallentaa asiakkaan asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä ja nauhoittaa asiakaspuhelut. Pankki voi tallentaa ja arkistoida sähköisesti tiedot pankkiyhteyden avulla tehdyistä toimeksiannoista ja muista toimenpiteistä.
 9. Pankin ja asiakkaan välinen viestintä Pankki toimittaa pankkiyhteyttä tai pankkiyhteyspalvelua koskevat ilmoitukset asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Asiakas voi tehdä pankille ilmoituksia kirjallisesti tai pankin konttorissa. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Sopimussuhteen aikana voidaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä
 10. Sopijapuolten korvausvastuu Asiakas on velvollinen korvaamaan pankille, muulle palveluntarjoajalle, muulle käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot, jotka ovat aiheutuneet
  pankkiyhteyden ja pankkiyhteyspalvelun käyttöön liittyvien ehtojen ja ohjeiden laiminlyönnistä,
  asiakkaasta tai asiakkaan käyttämistä laitteista, ohjelmistoista tai tietoliikenneyhteyksistä,
  palvelun käyttämisestä lain tai hyvän tavan vastaisesti tai
  palvelun käyttämisestä muutoin vahinkoa aiheuttavalla tavalla. Pankki vastaa pankin tuottamuksesta aiheutuneen pankkiyhteyden tai pankkiyhteyspalvelun toimintahäiriön takia asiakkaalle syntyneestä välittömästä vahingosta. Pankki ei vastaa asiakkaalle
  puutteellisten tai virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista,
  pankkiyhteyttä tai pankkiyhteyspalvelua koskevien ehtojen ja ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista tai
  yleisessä tietoverkossa tai asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen, muuttumisen tai viivästymisen aiheuttamasta vahingosta. Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiä tai epäsuoria vahinkoja ovat mm. tulon menetys, saamatta jäänyt tuotto tai voitto, korkotappio, muuhun sopimussuhteeseen perustuvasta velvoitteesta aiheutunut vahinko, sellainen palvelun käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu vaikeasti ennakoitavissa oleva vahinko. Sopijapuolella ei ole oikeutta korvauksiin tämän sopimuksen päättymisen tai sopimuksen piiriin kuuluvan palvelun lopettamisen johdosta, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.
  Pankki ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista eikä muille palveluntarjoajille kuuluvista velvoitteista.
 11. Sopimuksen ja palveluhinnaston muuttaminen Tätä sopimusta, sen ehtoja ja palveluhinnastoa voidaan muuttaa. Pankki ilmoittaa tämän sopimuksen tai sen ehtojen muutoksesta asiakkaalle näiden ehtojen 9 kohdan mukaisesti. Hintojen ja palkkioiden muutoksista pankki ilmoittaa palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas kuukauden kuluessa muutoksen ilmoittamisesta ilmoita kirjallisesti pankille, ettei asiakas hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 14 kohdan mukaisesti. Pankki ei peri asiakkaalta irtisanomisesta kuluja.
 12. Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä ja niihin verrattavissa sähköisissä viestimissä.
 13. Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on molemmin puolin irtisanottavissa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaan tunnukset ovat voimassa, kunnes pankkiyhteyttä koskeva sopimus tai Web Services -yhteyden liittymisilmoitus irtisanotaan tai puretaan tai jos sopimus päättyy ilman eri irtisanomista. Sopimus katsotaan päättyneeksi ilman eri irtisanomista, kun pankki on saanut tiedon asiakkaan liiketoiminnan lakkaamisesta. Pankilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti, jos asiakas rikkoo olennaisella tavalla tämän sopimuksen ehtoja, käyttöehtoja taikka palvelun käytöstä annettuja ohjeita tai määräyksiä. Pankkiyhteyspalveluun liitetyt tilikohtaiset palvelut päättyvät, jos tili lopetetaan tai jos asiakkaan tilin tilinkäyttöoikeus peruutetaan. Asiakas vastaa palvelussa tehdyistä toimeksiannoista sopimuksen päättymisen jälkeen. Pankilla on oikeus suorittaa toimeksiannot loppuun, jollei niitä voida peruuttaa niitä koskevien ehtojen mukaisesti tai jollei laista muuta johdu.
 14. Valvova viranomainen Asiakas voi ilmoittaa pankin toiminnasta sen toimintaa valvovalle viranomaiselle, joka on Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi). Finanssivalvontaan voi ott aa yhteyttä puhelimitse, faksilla tai kirjallisesti.
 15. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot Tätä sopimusta koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä sopijapuolena olevaan pankkiin. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös Finanssivalvontaan (www.finanssivalvonta.fi).
 16. Oikeuspaikka ja sovellettava laki Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa toimivaltaisessa käräjäoikeudessa ellei toisin ole sovittu.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä