Hoppa till innehåll
Grönt bakgrund.

Allmänna villkor för företagskonto

Villkor gäller från och med 14.9.2019

Dessa kontovillkor tillämpas på kontoavtalen för företagskonto och de allmänna villkoren är en del av kontoavtalet. På genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom de allmänna villkoren för betalningsförmedling och i fråga om en tjänst som anslutits till kontot tjänstens egna avtalsvillkor.

Definitioner

Bankdag: Bankdag är en dag då banken är öppen så att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion. Såvida annat inte särskilt har angetts är bankdagarna i Finland veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton och midsommarafton samt andra dagar som inte anses vara bankdagar.

Befullmäktigad att använda kontot: Kontohavaren kan ge en eller flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de personer som ges fullmakt att använda kontot, samt fullmaktens omfattning.

Bekräftelse av att medel är tillgängliga: Bekräftelse som på begäran av en registrerad tredje tjänsteleverantör som utfärdar betalkort
(någon annan än banken) lämnas via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt om att det belopp som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betalkonto som är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt

Betalningsinstrument: Med betalningsinstrument avses betalkort eller annat användarspecifikt instrument eller förfaringssätt eller en kombination av dessa som kontohavaren och banken har kommit överens att ska användas för betalningsuppdrag. Betalningsinstrument är förutom betalkorten också till exempel nätbankskoder.

Betalkonto: Med betalkonto avses ett konto som är avsett för och kan användas för betalningstransaktioner utan användningsbegränsningar till följd av kontovillkor eller lag.Betalningsuppdragstjänst: En tjänst där tillhandahållaren av betalningsuppdragstjänsten (någon annan än banken) inleder ett betalningsuppdrag på begäran av betalaren av betalningsuppdraget, via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt på ett betalkonto på banken tillhörande betalaren av betalningsuppdraget, så att kontot är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt.

Betalningstransaktion: En betalningstransaktion är en åtgärd med vilket medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande för kontohavaren och en person som har rätt att använda kontot. De transaktioner som hör till krediteringen av insättningsräntan är inte betalningstransaktioner.

Betalningsuppdrag: Ett betalningsuppdrag är kundens order till banken att genomföra en betalningstransaktion som girering, överföring av medel till bankens betalkonto, direktdebitering, kontantinsättning, kontantuttag, med betalkort eller annat betalningsinstrument.

Genomförande av betalningsuppdrag: Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar bankens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Innehavare av dispositionsrätt till kontot: Kontohavaren befullmäktigar i regel i kontoavtalet en eller flera personer att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor.

Kontohavare: Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras. Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.

Kontoinformationstjänst: En tjänst som tillhandahålls av en tredje tjänsteleverantör (någon annan än banken) och där information om ett betalkonto som tillhör en användare av betaltjänsten och som är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt, inhämtas via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt och via en registrerad tjänsteleverantör på begäran av användaren av betaltjänsten. Kontot ska vara tillgängligt via datanätet för att informationen om det betalkonto som finns på banken ska kunna överföras.

Kontotransaktion: Med en kontotransaktion avses sådana kontokrediteringar och kontodebiteringar som inverkar på kontots saldo.

Kontoöppnare: Kontoöppnaren är den person som med banken ingår avtal om att öppna kontot.

Person som har rätt att använda kontot: Rätt att använda kontot har den person vars rätt att bestämma över kontot grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av kontohavaren.

Valuteringsdag: Valuteringsdagen är en referensdag som banken använder när den räknar ränta på de medel som debiteras kontot eller inbetalas på kontot.

1. Kontoavtal

I kontoavtalet avtalas om följande saker:

 • fastställande av ränta

 • ränta/ränteprocent när avtalet ingås, ränteberäkningsgrund, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod och räntebetalningsdag

 • dröjsmålsränta

 • uttagsprovision

 • depositionstid

 • uppsägningstid

 • begränsningar i fråga om uttag av medel

 • övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor.

2. Kontoöppning

2.1. Ingående av avtal och öppnande av konto

Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller i elektronisk form med hjälp av elektroniska kommunikationskoder. Om kontot öppnas av någon annan än kontohavaren eller hans lagliga ombud kan kontoöppnaren inte förbehålla sig rätten att använda kontot.

2.2. Uppgifter som ges banken

Kontoöppnaren är skyldig att förete banken en utredning om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken uppgifter om de personer som har rätt att använda kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall till banken uppge sitt namn, sin personbeteckning och/eller FO-nummer, postadress, hemort samt på bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov. Kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall omedelbart underrätta banken om ändringar i ovannämnda uppgifter.
Om ovannämnda uppgifter har getts till banken redan i ett tidigare sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.
Kontohavaren skall tillställa banken sitt bokslut jämte noter inom 30 dagar från den tidpunkt då bokslutet enligt bokföringslagen skall vara färdigt. Om det sker ändringar i de uppgifter om kontohavaren som antecknats i handelsregistret skall kontohavaren tillställa banken ett handelsregisterutdrag.

2.3. Kommunikation mellan banken och kunden

Kontohavaren och banken avtalar att banken ger information om betalningstransaktionerna på någotdera av följande sätt:

 • skickar den till den adress som har meddelats banken eller magistraten eller
 • ställer den till kundens förfogande i bankens nättjänst eller på annat separat avtalat sätt

Andra meddelanden som gäller kontot skickar banken skriftligt till den adress som har meddelats banken eller magistraten eller ställer dem till förfogande i nättjänsten. Uppgifter om betalningstransaktioner ges en gång i månaden om man inte separat har avtalat om att de ges oftare.

När banken ger uppgifterna om betalningstransaktioner eller andra meddelanden som berör kontot i bankens nättjänst eller skickar dem till den ovan nämnda adressen anses kontohavaren eller annan person ha fått uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter att de skickats.
Kontohavaren skickar banken meddelanden om dessa villkor skriftligt eller på annat sätt som avtalats separat. Banken anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att det skickades.

3. Referensränta

3.1. Bestämning av referensräntan

Euriborränta

Euriborräntan utgör referensränta för penningmarknaden inom euroområdet. Bestämningen av referensräntans värde och noteringen av räntan grundar sig på den internationella praxis som råder vid respektive tidpunkt.
Räntan på kontot är densamma under hela räntebestämningsperioden om inte annat har avtalats. Räntan på kontot förändras lika mycket som värdet på referensräntan förändrats. Banken meddelar inte i förväg om ränteförändringen. Referensräntans värde vid respektive tidpunkt anges på bankens förrättningsställen eller på bankens webbplats.

POP-primeränta

POP-Prime är POP Bankernas gemensamma primeränta som ändras med ett administrativt beslut. På räntan inverkar den allmänna räntenivån, inflationsförväntningarna samt de ekonomiska utsikterna. Räntan på kontot förändras lika mycket som referensräntan ändras den dag då ändringen av referensräntan träder i kraft. Banken ger inget förhandsbesked om ränteändringar. Det gällande värdet på referensräntan fås på bankens förrättningsställen eller bankens webbplats.

3.2. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts fastställs den referensränta som skall tillämpas på depositionen i enlighet med författning eller myndighets beslut eller anvisning som ges om den nya referensräntan.

Om ingen ny referensränta ges genom författning eller myndighets beslut eller anvisning, avtalar banken och kontohavaren om den nya referensränta som skall tillämpas på depositionen. Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta före räntebestämningsperiodens utgång, används som värde på den referensränta som skall tillämpas på depositionen fortfarande värdet på den referensränta som tillämpats på denna deposition före räntebestämningsperiodens utgång.
Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta inom sex månader från det att räntebestämningsperioden löpt ut, fastställer banken en ny referensränta.
 

4. Användningen av kontot och betalningsinstrumenten

 

Om det finns två eller flera kontohavare får varje kontohavare ensam använda kontot om inte annat har avtalats. Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används skall detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kontot används. Då kan kontot användas endast av samtliga kontohavare tillsammans.
Medel får tas ut från kontot med av banken godkänt betalningsinstrument. Banken och kontohavaren avtalar separat om de betalningsinstrument som ges till kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot.

Då kontot avslutas eller användningsrätten återkallas, skall kontohavaren och/eller den som har rätt att använda kontot omedelbart återlämna betalningsinstrumenten till banken.

5. Kontoinformationstjänst och motsvarande förfrågningar om kontouppgifter

Begäran om uppgifter om kontot och betalningstransaktioner på kontot (förfrågan om kontouppgifter) kan lämnas till banken via en kontoinformationstjänst eller någon annan aktör som kunden har befullmäktigat. Begäran utförs enligt det innehåll som den har haft när banken har tagit emot den. Banken får lämna begärda uppgifter till den aktör som har förmedlat begäran till banken.

Banken får förhindra förfrågningar om kontouppgifter

 • om den misstänker obehörig eller bedräglig användning av betalkonto i anknytning till den aktör som kunden befullmäktigat
 • om samtycke inte har getts eller samtycket till förfrågan om kontouppgifter inte kan bekräftas
 • av orsaker som beror på lagstiftning eller andra myndighetsföreskrifter.
Om förfrågan om kontouppgifter omfattar begäran om uppgifter som den som lämnar förfrågan inte är berättigad att få, kan banken låta bli att lämna uppgifterna. Banken meddelar kunden om förhindrandet och dess motiveringar på avtalat sätt, om det inte finns giltiga
säkerhetsskäl till att låta bli att meddela eller om avisering inte har förbjudits någon annanstans i lag. Banken ansvarar inte till någon del för skador som förorsakas av kontoinformationstjänsten eller en annan aktör som kunden befullmäktigat
.

6. Bekräftelse av att medel som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängliga

Med samtycke av kontohavaren kan banken till en tjänsteleverantör som utfärdar kortbaserade betalningsinstrument lämna
en bekräftelse om att det belopp som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt
på det konto som kontoinnehavaren angett. Kontohavarens samtycke bekräftas separat till banken på ett sätt som banken meddelat

7. Övertrassering av kontot

Kontohavaren och den som har rätt att använda kontot får använda betalningsinstrumenten bara så att kontot inte övertrasseras. Om kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot inte använder betalningsinstrumenten i enlighet med vad som ovan sagts, har banken rätt att
1) bokföra det belopp som skall debiteras på kontot som bankens fordran som förfaller till betalning genast; och/eller
2) häva kontoavtalet med omedelbar verkan.

Kontohavaren är skyldig att till banken betala dröjsmålsränta på övertrasseringen, avgift för påminnelsebrevet samt övriga tariffenliga avgifter och provisioner som föranleds av inkasseringen av övertrasseringen. Banken har rätt att debitera kontot med ovannämnda avgifter och provisioner.

8. Bankens rätt att vägra godkänna användning av kontot

Banken har rätt att vägra godkänna användningen av kontot, om

 • banken inte har tillställts de uppgifter som avses i punkt 2.2,

 • kontoanvändaren inte tillförlitligt kan styrka sin identitet,

 • fullmakten inte uppföljer de krav banken ställer på en fullmakt,

Banken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av kontot på andra ställen än på det kontoförande kontoret. Banken kan också vägra tillhandahållaren av kontoinformationstjänsten tillgång till betalkontot om förvägran har skälig grund som hänför sig till orättmätighet eller bedräglig användning av betalkontot hos tillhandahållaren av kontoinformationstjänsten.

9. Spärrande av kontot

Banken har rätt att spärra kontot, när

 • kontohavaren träder i likvidation, försätts i konkurs eller inställer sina betalningar,

 • kvittningsförutsättningarna i enlighet med kreditinstitutslagen har uppfyllts,

 • en kontohavare det kräver eller

 • banken har skäl att misstänka missbruk av kontot

Banken har rätt att spärra kontot, om det trots anmärkning inte finns medel på kontot för betalning av bankens provisioner och avgifter, tills kontohavaren har betalat avgifterna och arvodena till banken i enlighet med punkt 7 och 12 i dessa kontovillkor.
Banken underrättar kontohavaren om spärrningen av kontot i efterskott.

10. Debitering och kreditering av kontot samt valuteringsdag

Debitering av kontot

Beloppet av ett betalningsuppdrag debiteras kontot när banken har mottagit uppdraget. Om uppdragets förfallodag är senare än mottagningsdagen debiteras kontot den förfallodag som anges i uppdraget. Om uppdragets förfallodag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag.
Kontantuttag debiteras kontot den dag medlen tas ut.
Kreditering av kontot
En eurobetalning i realtid inom POP Bankgruppen krediteras kontohavarens konto under alla veckodagar.
En eurobetalning mellan banker eller bankgrupper som inte hör till samma grupp krediteras kontohavarens konto genast den bankdag då medlen har betalts in på kontohavarens banks konto och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto.
Om en betalning ursprungligen är i en annan valuta än euro krediteras kontohavarens konto med medlen genast den bankdag då medlen har betalats in på kontohavarens banks konto och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.
En kontantinsättning i euro krediteras kontot senast följande bankdag efter det att pengarnas äkthet har verifierats och medlen har räknats. Om en kontantinsättning är i någon annan valuta än euro förutsätter krediteringen av kontot dessutom att nödvändiga valutatransaktioner görs.
Valutatransaktionerna kräver att dagen är en bankdag såväl i Finland som i valutans hemstat
.

Valuteringsdag

Valuteringsdag för kontodebitering är den dag då kontot debiteras med transaktionens penningbelopp.
Valuteringsdag för kontokreditering är den bankdag då transaktionens penningbelopp betalas in på kontohavarens banks konto.
Om en kreditering är i en annan valuta än euro eller valuta i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde är valuteringsdagen för kontokrediteringen den bankdag då nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.
Valuteringsdag för en kontantinsättning är den dag då medlen krediteras kontot. Valuteringsdag för ett kontantuttag är den dag då medlen tas ut från kontot.

11. Kontotransaktioner

Banken antecknar depositionens belopp, ändringar i depositionsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som skall anses utgöra ett tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar annat.

12. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som sammanhänger med kontoöppningen, användningen och upprätthållandet av kontot och med de meddelanden banken sänt vilkas belopp framgår av den vid respektive tidpunkt gällande servicetariffen. Banken har rätt att debitera kontot med dessa avgifter och provisioner.

12.1. Reservering av täckning för debiteringen av avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att se till att kontot har täckning för debiteringen av de avgifter och provisioner som banken har rätt att debitera kontot i enlighet med kontoavtalet, dessa allmänna villkor eller någon annan förbindelse.

12.2. Bokföringen av bankens avgifter och provisioner när kontot saknar täckning

Om kontot i en sådan situation som avses i punkt 12.1 saknar täckning för debitering av bankens avgifter och provisioner har banken rätt att bokföra det belopp som skall debiteras som en bankens fordran på kontot.
Sådana debiteringar är bland annat
1. dröjsmålsräntor, avgifter och provisioner i enlighet med kontoavtalet och

2. andra avgifter och provisioner som baserar sig på avtal eller separata uppdrag för vilka överenskommelse om debitering från kontot har träffats mellan kontohavaren och annan person som har rätt att använda kontot och banken.

12.3. Påföljder vid avsaknad av täckning

Om täckning på kontot saknas för debitering av de dröjsmålsräntor samt bankens avgifter och provisioner som avses i punkt 12.2 är kontohavaren skyldig att betala till banken och har banken rätt att, sedan medel influtit på kontot, debitera detta med den upplupna dröjsmålsräntan på fordran, avgiften för påminnelsebrevet samt övriga avgifter och provisioner i samband med inkasseringen av fordran.

13. Pantsättning av kontomedlen

Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

14. Ändring av kontoavtalet och kontovillkoren

14.1. Ändring som minskar kontohavarens rättigheter

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller i elektronisk form om en sådan ändring av kontoavtalet som ökar kontohavarens skyldigheter eller minskar hans rättigheter och som inte beror på lagändring eller myndighetsbeslut. En sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock tidigast en månad efter det att meddelandet har tillställts kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom den tid som avses i punkt 2.3.
Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om kontohavaren inte innan den dag ändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken att han motsätter sig ändringen. Om kontohavaren inte godkänner ändringen av kontoavtalet eller kontovillkoren har kontohavaren och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 16 i dessa kontovillkor.
14.2. Övriga ändringar
Banken har rätt att meddela om en ändring genom att offentliggöra den på bankens förrättningsställen eller på bankens webbplats.
Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 16 i dessa kontovillkor.
Ändringen träder i kraft tidigast en månad efter att ändringen har offentliggjorts på bankens förrättningsställe eller webbplats.

15. Ändring av servicetariffen

15.1. Debitering av ny avgift och provision

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller i elektronisk form en ändring med vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller provision som inte ingick i servicetariffen när kontoavtalet undertecknades och som inte beror på lagändring eller myndighetsbeslut. Banken har rätt att uppbära den nya avgiften och provisionen från och med den tidpunkt som banken uppger, dock tidigast en månad efter att meddelandet skickades till kontohavaren.
Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om kontohavaren inte innan den dag ändringarna meddelats träda i kraft skriftligen eller på separat överenskommet sätt elektroniskt meddelar banken att han motsätter sig ändringen.. Om kontohavaren inte godkänner ändringen har kontohavaren och banken rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 16 i dessa kontovillkor.

15.2. Övriga ändringar av avgifter och provisioner

Banken meddelar en ändring med vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller provision som beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut genom att offentliggöra ändringen i servicetariffen. Ändringen av servicetariffen träder i kraft tidigast en månad efter att ändringen har offentliggjorts i servicetariffen om inte annat föranleds av en lagändring eller ett myndighetsbeslut.
Banken underrättar kontohavaren om höjningen av en avgift eller provision som ingår i servicetariffen genom att offentliggöra beloppet av den höjda avgiften eller provisionen på kontoutdraget eller annars skriftligen. Ändringen av servicetariffen träder i kraft tidigast en månad efter dateringen av kontoutdraget eller annat skriftligt meddelande.
Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 16 i dessa kontovillkor.

16. Kontoavtalets giltighet, uppsägning och hävning

Kontoavtalet gäller tillsvidare om inte annat har överenskommits.
Kontohavaren och banken har rätt att säga upp kontoavtalet med en månads varsel såvida inte annat avtalats i kontoavtalet.
Banken har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan om kontohavaren eller någon annan person som har rätt att använda kontot väsentligt har brutit mot de förpliktelser som baserar sig på kontoavtalet. På motsvarande sätt har kontohavaren rätt at häva kontoavtalet med omedelbar verkan om banken väsentligt har brutit mot de förpliktelser som baserar sig på kontoavtalet. I så fall ska medel som finns på kontot tas ut.
Banken sänder kontohavaren ett meddelande om uppsägningen eller hävningen skriftligt eller elektroniskt.
Banken har rätt att avsluta kontot efter uppsägningstiden eller efter det att kontoavtalet har hävts på ovan nämnda sätt.
I samband med uppsägning eller hävning av kontoavtalet förfaller de avgifter och provisioner som hänför sig till kontot till betalning omedelbart när kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen har trätt i kraft.
Om det finns medel på kontot när kontot avslutas förvarar banken dem för kontohavarens räkning. På medlen betalas ingen ränta.
När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen har trätt i kraft kan kontots tjänster inte längre användas.

17. Bankens medlemskap i en sammanslutning

Banken ingår i POP-bankernas sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

18. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om den kan visa att det finns ett sådant osedvanligt och oförutsägbart hinder för att uppfylla förpliktelserna som parten inte har något inflytande över och vars följder den inte har någon möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största möjliga noggrannhet. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens i lag föreskrivna skyldigheter.
Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan meddela om force majeure på sin webbplats eller i riksomfattande dagstidningar.

19. Skadeståndsansvar

Banken är skyldig att ersätta kontohavaren utöver ränteförlusten endast den direkta skada som har orsakats av bankens försummelse. Sådana direkta skador är direkta utredningskostnader som orsakats kunden av utredningen av ett fel. Banken återbetalar debiterade avgifter för tjänster endast i den mån som de hänför sig till den skadevållande försummelsen.
Banken ansvarar inte för eventuella indirekta skador som drabbat kontohavaren såvida inte skadan orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

20. Begränsning av skada

Kontohavaren eller den som har rätt att använda konto ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om kontohavaren försummar detta svarar han själv för skadan till denna del. Skadestånd som banken måste betala på grund av förfarande som strider mot lag eller mot avtalet kan jämkas om det är orimligt med beaktande av orsaken till förseelsen, eventuella medverkan till skadan av kontohavaren eller den som har rätt att använda konto, bankens möjlighet att förutse och förebygga skadan samt övriga omständigheter.

21. Kundrådgivning och rättsskyddsförfaranden utanför domstol

I ärenden som anknyter sig till detta avtal och dess villkor och som gäller kundens rättigheter och skyldigheter bör kunden i första hand kontakta sin bank. Om det är fråga om kundklagomål banken svarar kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet.

Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor kan av småföretag hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi).

22. Övervakande myndighet

Kontohavaren kan anmäla bankens verksamhet till den övervakande myndigheten som är Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi). Finansinspektionen kan kontaktas per telefon, fax eller skriftligt.

23. Forum och tillämplig lag

Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller har sin huvudsakliga förvaltning eller vid annan enligt lagen behörig tingsrätt i Finland.

På detta avtal tillämpas finsk lag.

24. Insättningsgaranti

Medlen på detta konto omfattas av gällande insättningsgaranti i den omfattning som fastställs i lag. Närmare information om insättningsgarantin finns på adressen www.talletussuoja.fisamt på bankens webbplats och bankens kontor.