Hyppää sisältöön

Yritystilin yleiset ehdot

Ehdot käytössä 14.9.2019 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan yritystilin tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi maksujenvälityksen yleisiä ehtoja ja tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen palvelun omia sopimusehtoja.

Määritelmät

Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai maksetaan tilille.

Maksutapahtuma: Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun käytettäväksi. Talletuskoron hyvitykseen liittyvät tapahtumat eivät ole maksutapahtumia.

Maksutoimeksianto: Maksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä.

Maksutoimeksiantopalvelu: Palvelu, jossa maksutoimeksiantopalvelua tarjoava palveluntarjoaja (muu kuin pankki) käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Maksutoimeksiannon toteuttaminen: Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää pankin toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksutili: Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen ilman tiliehdoista tai laista johtuvia käyttörajoituksia.

Maksuväline: Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka niiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantojen antamiseen tilinomistaja ja pankki ovat sopineet. Maksuvälineitä ovat maksukorttien lisäksi esimerkiksi pankkitunnukset.

Pankkipäivä: Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna niin, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Ellei erikseen ole toisin ilmoitettu, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.

Tilinavaaja: Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta.

Tilinomistaja: Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Tilin käyttöön oikeutettu: Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä perustuu lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.

Tilin käyttöoikeuden haltija: Tilinomistaja valtuuttaa pääsääntöisesti tilisopimuksessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti.

Tilin käyttöön valtuutettu: Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilin käyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden.

Tilitapahtuma: Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tilihyvityksiä ja tiliveloituksia.

Tilitietopalvelu: Tilitietopalvelulla tarkoitetaan kolmannen palveluntarjoajan (muun kuin pankin) tarjoamaa palvelua, jossa rekisteröityneen palveluntarjoajan välityksellä haetaan pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä tietoja maksupalvelun käyttäjän maksutilistä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon kautta. Pankissa olevan maksutilin tietojen siirtäminen edellyttää, että tiliä voidaan käyttää tietoverkon kautta.

Varojen käytettävissä olon vahvistaminen: Varojen käytettävissä olon vahvistamisella tarkoitetaan maksukortteja liikkeeseen laskevan rekisteröityneen kolmannen palveluntarjoajan (muun kuin pankin) pyynnöstä pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta annettavaa vahvistusta siitä, onko korttipohjaiseen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä varoja käytettävissä maksutilillä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

1. Tilisopimus

Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:

 • koron määräytyminen

 • koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen laskutapa, sovellettava viitekorko, mahdollinen enimmäis- ja/tai vähimmäiskorkoa koskeva lauseke, korkojakso ja koronmaksupäivä

 • viivästyskorko

 • nostoprovisio

 • talletusaika

 • irtisanomisaika

 • varojen nostoa koskevat rajoitukset

 • muut asiat, joista näiden tiliehtojen mukaan voidaan sopia.

2. Tilin avaaminen

2.1. Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen

Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen. Jos tilin avaa joku muu kuin tilinomistaja tai tämän laillinen edustaja, tilinavaaja ei voi pidättää itselleen käyttöoikeutta tiliin.

2.2. Pankille annettavat tiedot

Tilinavaaja on velvollinen esittämään pankille selvityksen tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuksensa ja/tai Y-tunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja pankin sitä edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä. Tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava edellä mainittujen tietojen muutoksista viivytyksettä pankille.
Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.
Tilinomistajan on toimitettava pankille tilinpäätöksensä liitetietoineen 30 päivän kuluessa kirjanpitolain edellyttämästä tilinpäätöksen valmistumisajankohdasta. Jos tilinomistajan kaupparekisteriin merkityissä asioissa tapahtuu muutoksia, tilinomistajan on toimitettava pankkiin kaupparekisteriote.

2.3. Pankin ja asiakkaan välinen viestintä

Tilinomistaja ja pankki sopivat, että pankki antaa tiedot maksutapahtumista jollakin seuraavista tavoista:

 • lähettää ne osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai maistraatille tai
 • asettaa ne asiakkaan saataville pankin verkkopalvelussa tai muulla erikseen sovitulla tavalla

Muut tiliä koskevat ilmoitukset pankki lähettää kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai maistraatille tai asettaa ne saataville verkkopalveluun. Tiedot maksutapahtumista annetaan kerran kuukaudessa, ellei ole erikseen sovittu tietojen antamisesta useammin.

Kun pankki antaa tiedot maksutapahtumista tai muun tiliä koskevan ilmoituksen pankin verkkopalvelussa tai lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.
Tilinomistaja lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

3. Viitekorko

3.1. Viitekoron määräytyminen

Euriborkorko

Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jonka arvon määräytyminen ja noteeraus perustuvat kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön.
Tilin korko pysyy samana koronmääräytymisjakson ajan, ellei toisin ole sovittu. Tilin korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Pankki ei toimita ennakkoilmoitusta koron muutoksesta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

POP-prime -korko

POP-Prime on POP Pankkien yhteinen primekorko, joka muuttuu hallinnollisella päätöksellä. Korkoon vaikuttavat yleinen korkotaso, inflaatio-odotukset sekä talouden näkymät. Tilin korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo muuttuu sinä päivänä, jona viitekoron muutos tulee voimaan. Pankki ei toimita koron muutoksesta ennakkoilmoitusta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

3.2. Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.
Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa.

Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta 6 kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron.

4. Tilinkäyttö ja maksuvälineet

Jos tilinomistajia on 2 tai useampia, jokainen saa yksin käyttää tiliä, jollei toisin ole sovittu. Mikäli joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä.
Tililtä saa nostaa varoja pankin hyväksymillä maksuvälineillä.
Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen niistä maksuvälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin käyttöön oikeutetuille.

Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajan ja/tai tilin käyttöön oikeutetun on palautettava heti maksuvälineet pankille.

5. Tilitietopalvelu ja vastaavat tilitietokyselyt

Pyyntö tilin ja sen maksutapahtumatietojen toimittamiseen (tilitietokysely) voidaan antaa pankille tilitietopalvelun tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon kautta. Pankille toimitetut tietopyynnöt toteutetaan sen sisältöisenä, kun pankki on ne vastaanottanut. Pankki saa toimittaa pyydetyt tiedot taholle, jonka kautta pyyntö on vastaanotettu.
Pankki voi estää tilitietokyselyt,
 • jos se epäilee asiakkaan valtuuttamaan tahoon liittyvää oikeudetonta tai petollista maksutilin käyttöä,
 • jos suostumusta ei ole annettu tai suostumusta tilitietokyselyyn ei voida varmistaa,
 • laista tai muusta viranomaismääräyksestä johtuvasta syystä.
Jos tilitietokyselyssä pyydetään tietoja, joiden saamiseen kyselyntekijällä ei ole oikeutta, pankki voi jättää tiedot toimittamatta. Pankki ilmoittaa estämisestä ja sen perusteista asiakkaalle sovitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai ilmoittamista ole muualla laissa kielletty. Pankki ei vastaa tilitietopalvelun tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon aiheuttamista vahingoista miltään osin.

 

6. Korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittavien varojen käytettävissä olon vahvistaminen

Tilinomistajan suostumuksella pankki voi antaa korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevalle palveluntarjoajalle vahvistuksen siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä tilinomistajan määrittelemällä tilillä. Tilinomistajan suostumus vahvistetaan erikseen pankille pankin ilmoittamalla tavalla.

7. Tilin ylitys

Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö saavat käyttää maksuvälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä maksuvälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti. Jos sopimusrikkomus on olennainen, pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti.
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin ylityksestä viivästyskorkoa, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävän maksun sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

8. Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä

Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos

 • pankille ei ole toimitettu kohdassa 2.2 tarkoitettuja tietoja,
 • tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään
 •  valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia tai
 • pankilla on muutoin syytä epäillä tilin käytön oikeellisuutta.

9. Pankin oikeus sulkea tili

Pankilla on oikeus sulkea tili, jos

 • tilinomistaja asetetaan selvitystilaan, konkurssiin tai lakkauttaa maksunsa,

 • luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt kuittausedellytykset ovat täyttyneet,

 • yksikin tilinomistaja sitä vaatii tai

 • pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä.

Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuksesta huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on maksanut pankille maksut ja palkkiot näiden tiliehtojen 7 ja 12 kohtien mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen.

10. Tilin veloittaminen ja hyvittäminen sekä arvopäivä

Tilin veloittaminen

Maksutoimeksiannon rahamäärä veloitetaan tililtä, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon. Jos toimeksiannon eräpäivä on myöhäisempi kuin toimeksiannon vastaanottopäivä, varat veloitetaan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos toimeksiannon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavalle pankkipäivälle.
Käteisnosto veloitetaan tililtä varojen nostopäivänä.

Tilin hyvittäminen

POP Pankkiryhmän sisällä reaaliaikaisesti toteutettava euromääräinen maksutapahtuma hyvitetään tilinomistajan tilille kaikkina viikonpäivinä.
Samaan ryhmään kuulumattomien pankkien tai eri pankkiryhmien välillä toteutettava euromääräinen maksutoimeksianto hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille.
Jos maksutoimeksianto on alun perin muun kuin euron määräinen, varat hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty.
Euromääräinen käteispano hyvitetään tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Jos käteispano on muun valuutan määräinen, varojen hyvittäminen tilille edellyttää lisäksi tarvittavien valuuttakauppojen tekemistä.
Valuuttakauppojen tekeminen edellyttää, että päivä on sekä Suomessa että valuutan kotivaltiossa pankkipäivä.

Arvopäivä

Tililtä veloituksen arvopäivä on päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitetaan tililtä.
Tilin hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan tilinomistajan pankin tilille.
Jos hyvitys on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen, on tilin hyvityksen arvopäivä se pankkipäivä, jona tarvittavat valuuttakaupat on tehty.
Käteistalletuksen arvopäivä on päivä, jolloin varat hyvitetään tilille. Käteisnoston arvopäivä on päivä, jolloin varat nostetaan tililtä.

11. Tilitapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista.

12. Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

12.1. Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden veloittamista varten

Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on kate pankin niiden maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, jotka pankilla on oikeus veloittaa tililtä tilisopimuksen, näiden yleisten ehtojen tai muun sitoumuksen mukaan. Palveluhinnasto on saatavissa Pankin toimipisteessä tai Pankin verkkosivulla www.poppankki.fi.

12.2. Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun tililtä puuttuu kate

Jollei tilillä ole 12.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa katetta pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi. Tällaisia veloituksia ovat muun muassa

1) tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja

2) muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä.

12.3. Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset

Jollei tilillä ole katetta 12.2. kohdassa tarkoitettujen viivästyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt viivästyskorko, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot

13. Tilillä olevien varojen panttauskelpoisuus

Tilinomistaja voi pantata tilillä olevat varat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

14. Tilisopimuksen ja tiliehtojen muuttaminen

14.1. Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos

Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomistajalle tilisopimuksen ja tiliehtojen muutoksesta, joka lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen toimittamisesta tilinomistajalle. Tilinomistajan katsotaan saaneen ilmoituksen kohdassa 2.3 mainitussa ajassa.
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita pankille vastustavansa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy tilisopimuksen tai tiliehtojen muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 16 kohdan mukaan.

14.2. Muut muutokset

Pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla se pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla.
Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 16 kohdan mukaan.
Muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla.

15. Palveluhinnaston muuttaminen

15.1. Uuden maksun ja palkkion periminen

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai palkkion, joka ei sisältynyt palveluhinnastoon tilisopimuksen allekirjoitushetkellä ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Pankilla on oikeus periä uusi maksu ja palkkio pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle.
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti pankille vastustavansa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 16 kohdan mukaan.

15.2. Muut maksujen ja palkkioiden muutokset

Pankki ilmoittaa muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvan maksun tai palkkion julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhinnastossa, ellei lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä muuta johdu.
Pankki ilmoittaa palveluhinnastoon sisältyvän maksun tai palkkion korotuksen tilinomistajalle julkaisemalla korotetun maksun tai palkkion määrän tiliotteessa tai muuten kirjallisesti. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua tiliotteen tai muun kirjallisen ilmoituksen päivämäärästä.

Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 16 kohdan mukaan.

16. Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tilisopimus on voimassa toistaiseksi, jollei ole toisin sovittu.
Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään 1 kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö on rikkonut olennaisesti tilisopimukseen perustuvia velvoitteita. Vastaavasti tilinomistajalla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos pankki on olennaisesti rikkonut tilisopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tällöin myös tilillä olevat varat on nostettava. Pankki lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti.
Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla.
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan.
Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa.
Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää.

17. Pankin kuuluminen yhteenliittymään

Pankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun POP Pankkien yhteenliittymään.

18. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

19. Vahingonkorvausvastuu

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle korkotappion lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat asiakkaalle virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät kustannukset. Pankki palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin.
Pankki ei vastaa tilinomistajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

20. Vahingon rajoittaminen

Tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, tilinomistajan tai muun tilinkäyttöön oikeutetun mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

21. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tähän sopimukseen ja sen ehtoihin liittyvissä asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla. Pienyritysasiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) käsiteltäväksi.

22. Valvova viranomainen

Tilinomistaja voi ilmoittaa pankin toiminnasta sen toimintaa valvovalle viranomaiselle, joka on Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi). Finanssivalvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, faksilla tai kirjallisesti.

23. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

24. Talletussuoja

Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Tarkempaa tietoa talletussuojasta on saatavilla osoitteessa www.talletussuoja.fi sekä pankin verkkosivuilla ja pankin toimipaikoissa.