Hoppa till innehåll

Grundläggande information till insättare om insättningsgarantin

Verket för finansiell stabilitet svarar för insättningsgarantin av de medel som sätts in i POP Banken.

Insättningsgarantins storlek

Medel som är insatta i POP Banker som hör till POP Bank-gruppen ersätts för en insättares del till ett sammanlagt maximibelopp på högst 100 000 euro.

Vad gäller den övre gränsen för insättningsgarantin anses POP Bankerna som en bank. Insättningsgarantin höjs alltså inte om insättningar har fördelats på fera banker inom POP Bankgruppen. POP Bankerna anses ur insättningsgarantins synvinkel som en enda bank för att de enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker helt eller partiellt ansvarar för varandras förbindelser eller skyldigheter.

En förteckning över de POP Banker som ingår i sammanslutningen finns på adressen www.poppankki.fi/sv/

Flera insättningar i POP Bankgruppens banker

Insättningarna i alla banker som hör till POP Bankgruppen räknas ihop och 100 000 euro är den övre gränsen för ersättningen. Den högsta ersättningen är alltså 100 000 euro. Det innebär att ersättningens storlek fastställs genom att en insättares alla insättningar i banker som hör till POP Bankgruppen räknas samman. Om en insättare till exempel har 90 000 euro på ett sparkonto i en POP Bank och 20 000 euro på ett brukskonto i en annan POP Bank ersätts insättaren för dem totalt med endast 100 000 euro.

Insättningsgaranti för medel på gemensamma konton

När flera personer tillsammans har ett depositionskonto gäller ersättningsgränsen på 100 000 euro varje insättare separat.

Insättningsgaranti för medel vid byte av bostad

Insättningsgaranti för medel vid byte av bostad Insättningsgarantin täcker under sex månader till fulla beloppet de medel som erhållits när en bostad sålts om avsikten är att använda dem för att köpa en egen bostad. Insättarens fordran betalas då till fulla beloppet om han eller hon på ett tillförlitligt sätt kan påvisa att det gäller medel som insättaren har fått vid försäljning av en bostad i eget bruk och att medlen används för att skaffa en ny bostad för eget bruk. Medlen för byte av bostad omfattas på det sätt som beskrivs ovan av den särskilda garantin i sex månader efter insättningen.

Kontaktuppgifter:

I Finland ansvarar Verket för fnansiell stabilitet för insättningsgarantin, telefon: 0295 253 530, e-post: talletussuo-ja(at)rvv.fi, mer information: https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin.

Ersättningens valuta

Valutan för ersättningen är euro.

Om kontovalutan inte är euro kan ersättningen betalas i kontovalutan.

Tidsfrist och situation för ersättningen

Ersättningstiden är 7 arbetsdagar.

Den lagstadgade maximitidsfristen räknas från dagen när Verket för fnansiell stabilitet fattar beslut om ersättningsskyldighet eller när inlåningsbanken har försatts i likvidation eller konkurs.

Kontakta Verket för fnansiell stabilitet utan dröjsmål om dina fordringar inte har ersatts inom ramen för tidsfristen. Mer information: https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin

Skyddade insättare

I regel omfattas alla privatpersoners samt de festa företags, föreningars och stiftelsers insättningar av insättningsgarantin. Vissa typer av insättare omfattas inte av insättningsgarantin. På webbplatsen för Verket för fnansiell stabilitet listas undantagen för insättningsgarantins tillämpningsområde.

Aktörer som inte omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin omfattar inte:

  • Offentliga samfund, till exempel staten och de statliga myndigheterna, kommunerna och kommunförbunden samt landskapet Åland
  • Kreditinstitut, värdepappersföretag, kapitalförvaltare, förvaltare av alternativa investeringsfonder och fnansiella institut, då insättningen gjorts för deras egen räkning.
  • Försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt