Hoppa till innehåll

Praxis för kundrespons och reklamation

Ge respons

God kundservice är hjärtat i vår verksamhet. Utgående från responsen vill vi utveckla våra tjänster och produkter till att bli ännu bättre. Om du vill ge oss respons, vänligen kontakta alltid i första hand den POP Bank som betjänat dig.

Bankernas egna kontaktblanketter finns på deras egna webbplatser. Den rätta banken är lättast att hitta via kontorssökningen. Du kan också ge respons genom att ringa eller besöka POP Bankens kontor.

Du kan också ge POP Bankerna respons via kontaktblanketten. Vi försöker svara på responsen så snabbt som möjligt.

Sända reklamation

Kontakta i första hand alltid din bank, om du vill reklamera. Du kan reklamera skriftligt via webbanken genom att sända din bank ett meddelande via nätbanken. Du kan också sända reklamation till banken per post.

Du kommer väl ihåg att ge följande uppgifter i samband med reklamationen:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Personbeteckning eller FO-nummer
  • Vilken produkt eller tjänst saken gäller
  • Ditt krav
  • Motiveringar till kravet

Vi svarar på reklamationen inom tre veckor.

Om du är missnöjd med det svar POP Banken ger kan du kontakta följande:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

FINE ger avgiftsfritt kunder oavhängig information. FINE kan hjälpa till vid utredning av meningsskiljaktigheter, men kan inte meddela juridiskt bindande beslut. FINE behandlar tvister och ger beslutsrekommendationer genom kansliförfarande och genom Försäkrings-, Bank- och Värdepappersnämnderna. FINE behandlar inte tvister som är anhängiga eller som har behandlats i konsumenttvistenämnden eller i domstol.

FINE:s kontaktuppgifter:
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
tfn 09 6850 120

Mer information på adressen: www.fine.fi/sv

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer till avgörande av meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare. Det kan gälla anskaffning av konsumentprodukter såsom en finansieringstjänst eller ett avtal om en konsumentprodukt. Konsumenttvistenämnden meddelar beslutsrekommendationer endast på skriftliga klagomål. Konsumenttvistenämnden kan lämna ett ärende obehandlat om konsumenten inte först kontaktat konsumentrådgivningen.

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter:
Tavastvägen 3, PB 306
00531 Helsingfors
tfn 029 566 5200

Närmare anvisningar för hur man gör klagomål finns på konsumenttvistenämndens webbplats, adress: www.kuluttajariita.fi/sv. Öppnas i ett nytt fönster.

Allmänna domstolar

Meningsskiljaktigheter som gäller en tjänst kan också avgöras hos den tingsrätt som nämns i avtalet, om inte kunden i egenskap av konsument kräver att ärendet behandlas i den allmänna tingsrätten på den ort i vars domkrets kunden har sin bostadsort.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt