Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

Tillgänglighetsutlåtande – POP Mobil

POP Banken iakttar EU:s tillgänglighetsdirektiv och den relaterade lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). På vår webbplats samt i våra digitala tjänster och mobilappar strävar vi efter att iaktta kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller appen POP Mobil

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 16.6.2021.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av utomstående.

ALTERNATIVA SÄTT ATT SKÖTA ÄRENDEN

Om ett ärende inte kan skötas i POP Mobil, kan du göra det på POP Bankens kontor. Aktuell information om kontor med service och deras öppettider finns på vår webbplats www.poppankki.fi/sv/kontorssokning.

DETALJERAD INFORMATION OM TEKNISK TILLGÄNGLIGHET

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet: POP Mobil uppfyller delvis Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Nedan finns en lista över problem som vi är medvetna om. Informera oss om du lägger märke till problem i mobilappen som inte finns på listan.

Användningen av POP Mobil kräver appen POP Nyckel. Tillgänglighetsutlåtandet om POP Nyckel finns på www.poppankki.fi/sv/tillganglighetsutlatander.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:

Brister i operativsystemet iOS

WCAG 1.1.1 (Urskiljbar)

 • Bristfälliga textmotsvarigheter:
  • Flera ikoner saknar textmotsvarigheter
  • Etiketterna för många blankettfält, såsom textfält, kryssrutor och popup-menyer, har inte anslutits programmatiskt korrekt, vilket kan göra dem svåra att använda med skärmläsare
  • Graferna över fondernas historiska avkastning och exemplen i sparräknaren har inte tillgängligt format
  • Textmotsvarigheter för ikoner för sociala medier saknas i avsnittet Kundsupport
  • Läsordningen för produktjämförelsetabeller över försäkringar är inte logisk bland annat när det gäller teckning av bilförsäkring.
  • Kartsökningen i avsnittet Kontor och automater saknar tillgängliga motsvarigheter.

WCAG 1.3.1 (Urskiljbar)

 • Det programmatiska genomförandet motsvarar inte alltid sidans visuella utseende:
  • När skärmläsare används är det inte alltid klart om kryssrutor är valda.
  • Skärmläsare läser en del rullgardinsmenyer som textfält.
  • Värdet i skjutreglaget för valet av engångsteckning eller månatlig teckning av fondandelar avläses som procent, trots att det värde som visas är i euro.
 • En aktiv flik framhävs inte i alla vyer med flikar.

WCAG 1.3.4 (Urskiljbar)

 • Appens användargränssnitt kan inte anpassas till vågrät vy.

WCAG 1.4.1 (Urskiljbar)

 • Länkar är inte tydligt markerade i förhållande till övrigt innehåll i kundtjänstavsnittet

WCAG 1.4.11 (Urskiljbar)

 • Otillräckliga kontraster i användargränssnittet, bl.a. i vissa textfält och infoknappar i avsnittet Försäkringar

WCAG 1.4.3 (Urskiljbar)

 • Otillräckliga textkontraster, vilket kan göra det svårt att uppfatta innehållet i bl.a. följande fall:
  • Kombinationer av ljusgrönt och vitt eller grått, t.ex. betalningsbelopp i huvudvyn, länkar till broschyrer i ytterligare information om fonder, val av månatligt sparbelopp, texten på knappen Spara i inställningar för kort, telefonnummer i kundsupport och slutsumman ”Du kan spara” i fonders exempelkalkyler
  • Kombinationen av mörk- och ljusgrönt i avsnittet Försäkringar
  • Etiketterna för fälten Användarnamn och Lösenord när tangentbordsfokus används i fälten
  • Vissa texter på bilderna på sparräknaren
  • Kortuppgifterna på kortbilderna i avsnittet Kort

WCAG 2.1.1 (Hanterbar)

 • Det går inte att använda alla funktioner i appen genom att endast använda tangentbordet, bl.a:
  • Inmatning av pinkoden i inloggningsvyn
  • Alternativen Ja/Nej i bl.a. Avsnittet Försäkringar
  • Knappgrupper i avsnittet Försäkringar
  • Funktionsknapparna i karusellen i huvudvyn såsom ”Alla konton”.
  • I avsnittet Kort kan man inte återvända till fliken Credit från fliken Debit.
  • Skjutreglaget för engångsteckning och månatlig teckning av fondandelar kan inte användas med tangentbordet, men fondandelar kan tecknas med numeriska värden.

WCAG 2.2.1 (Hanterbar)

 • Tidsfristen för sessionen i appen kan gå ut utan att användaren informeras om det på förhand.

WCAG 2.4.4 (Hanterbar)

 • En del av kontrollerna i appen går till externa länkar eller PDF-filer utan att användaren varnas om det.
 • Länkar till bilagor har inte märkts tydligt i bl.a. fonduppgifter.

WCAG 3.3.1 (Möjlig att uppfatta)

 • Felmeddelanden har inte märkts så att deras innehåll läses automatiskt utan förflyttning av fokus, vilket kan göra det svårare att observera dem med hjälpmedel.

WCAG 3.3.2 (Möjlig att uppfatta)

 • Blankettfältens etiketter har inte alltid programmatiskt anslutits till rätt fält

WCAG 4.1.3 (Funktionssäker)

 • Innehåll som öppnas innehåller inte programläsbar information om huruvida de är öppna eller stängda, vilket försvårar användningen med skärmläsare.

Brister i operativsystemet Android

WCAG 1.1.1 (Urskiljbar)

 • Bristfälliga textmotsvarigheter:
  • I flera vyer kan huvudrubriker inte urskiljas med hjälpmedel
  • Flera ikoner saknar textmotsvarigheter
  • Graferna över fondernas historiska avkastning och exemplen i sparräknaren har inte tillgängligt format
  • Textmotsvarigheter för ikoner för sociala medier saknas i avsnittet Kundsupport
  • Läsordningen för produktjämförelsetabeller över försäkringar är inte logisk bland annat när det gäller teckning av bilförsäkring.
  • Kartsökningen i avsnittet Kontor och automater saknar tillgängliga motsvarigheter.

WCAG 1.3.1 (Urskiljbar)

 • Det programmatiska genomförandet motsvarar inte alltid sidans visuella utseende:
  • När skärmläsare används är det inte alltid klart om kryssrutor är valda.
  • Skärmläsare läser en del rullgardinsmenyer som textfält.
  • Värdet i skjutreglaget för valet av engångsteckning eller månatlig teckning av fondandelar avläses som procent, trots att det värde som visas är i euro.
 • En aktiv flik framhävs inte i alla vyer med flikar.

WCAG 1.3.4 (Urskiljbar)

 • Appens användargränssnitt kan inte anpassas till vågrät vy.

WCAG 1.4.1 (Urskiljbar)

 • Länkar är inte tydligt markerade i förhållande till övrigt innehåll i kundtjänstavsnittet

WCAG 1.4.11 (Urskiljbar)

 • Otillräckliga kontraster i användargränssnittet, bl.a. i vissa textfält och infoknappar i avsnittet Försäkringar

WCAG 1.4.3 (Urskiljbar)

 • Otillräckliga textkontraster, vilket kan göra det svårt att uppfatta innehållet i bl.a. följande fall:
  • Kombinationer av ljusgrönt och vitt eller grått, t.ex. betalningsbelopp i huvudvyn, länkar till broschyrer i ytterligare information om fonder, val av månatligt sparbelopp, texten på knappen Spara i inställningar för kort, telefonnummer i kundsupport och slutsumman ”Du kan spara” i fonders exempelkalkyler
  • Kombinationen av mörk- och ljusgrönt i avsnittet Försäkringar
  • Etiketterna för fälten Användarnamn och Lösenord när tangentbordsfokus används i fälten
  • Vissa texter på bilderna på sparräknaren
  • Kortuppgifterna på kortbilderna i avsnittet Kort

WCAG 2.1.1 (Hanterbar)

 • Det går inte att använda alla funktioner i appen genom att endast använda tangentbordet, bl.a:
  • Menyer med tilläggsfunktioner bl.a. på inloggningssidan
  • Redigering av ordningsföljden i huvudvyn i appens inställningar
 • En del funktioner är svåra att använda med tangentbord
 • Pinkoden i inloggningsvyn kan inte anges med siffertangenter utan måste anges med tabulatorn

WCAG 2.2.1 (Hanterbar)

 • Tidsfristen för sessionen i appen kan gå ut utan att användaren informeras om det på förhand.

WCAG 2.4.3 (Hanterbar)

 • Fokusordningen är ologisk i vissa vyer
  • Alla delar i karusellen i huvudvyns övre del måste gås igenom, även om man väljer en flik ovanför dem
  • Bl.a. vid betalning förflyttas fokus efter valet av återkommande betalning till början av vyn och inte till följande punkt på blanketten
  • I avsnittet Försäkringar förflyttar valet Ja/Nej fokus till början av vyn

WCAG 2.4.4 (Hanterbar)

 • En del av kontrollerna i appen går till externa länkar eller PDF-filer utan att användaren varnas om det.
 • Länkar till bilagor har inte märkts tydligt i bl.a. fonduppgifter.

WCAG 2.4.7 (Hanterbar)

 • Fokus syns inte i alla element när appen används med tangentbord
  • Flikar i flera vyer
  • Avsnitt som öppnas i bl.a. Fonder Viktig information om exempelkalkylerna
  • Alternativen Ja/Nej i Försäkringar.

WCAG 3.3.1 (Möjlig att uppfatta)

 • Felmeddelanden har inte märkts så att deras innehåll läses automatiskt utan förflyttning av fokus, vilket kan göra det svårare att observera dem med hjälpmedel.

WCAG 3.3.2 (Möjlig att uppfatta)

 • Blankettfältens etiketter har inte alltid programmatiskt anslutits till rätt fält

WCAG 4.1.3 (Funktionssäker)

 • Innehåll som öppnas innehåller inte programläsbar information om huruvida de är öppna eller stängda, vilket försvårar användningen med skärmläsare.

GE RESPONS PÅ TILLGÄNGLIGHETEN

Har du märkt brister på tillgänglighet i vår tjänst? Meddela oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristerna.

Skicka tillgänglighetsrespons till saavutettavuus(at)poppankki.fi.
Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.

TILLGÄNGLIGHETSTILLSYN

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge oss respons först. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar inom 2 veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns detaljerad information om hur du gör anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn växel 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt