Hoppa till innehåll

POP Grundskydd Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren gäller fr.o.m. 1.1.2019

AXA, PB 67, 00501 Helsingfors, Tfn. 010 802

Allmänt

Syftet med försäkringen POP Grundskydd är att erbjuda skydd i händelse av arbetsoförmåga på grund av olycksfall, bestående men på grund av olycksfall och dödsfall på grund av olycksfall.

Med ”Bank” avses en medlemsbank i andelslaget POP Bankförbundet eller en med denna samverkande hypoteksbank hos vilken kunden tecknar en försäkring.

Försäkring beviljas av XA France VIE - Filial – Finland och AXA France IARD – Filial – Finland (nedan ”AXA”), för vilka också användas benämningen försäkringsbolaget eller försakningsbolagen.

1. FÖRSÄKRADE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE

Den försäkrade är den person som nämns i försäkringsavtalet. Försäkrad är den som är föremål för försäkringen.

Försäkrad i den här försäkringen är också den försäkringstagare som ingår ett försäkringsavtal med AXA.

2. ERSÄTTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING AV ERSÄTTNING

2.1 Ersättningsbelopp

Som ersättning per månad för arbetsoförmåga på grund av olycksfall kan den försäkrade välja 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 eller 1 000 euro. Den valda summan gäller under hela försäkringstiden.

Som engångsersättning för bestående men på grund av olycksfall och dödsfall på grund av olycksfall kan den försäkrade välja sammanlagt 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 eller 100 000 euro. Den valda summan gäller under hela försäkringstiden.

2.2 Samtidiga POP Grundskydd

Den försäkrade beviljas inte en försäkring i enlighet med dessa försäkringsvillkor om han eller hon när försäkringsansökan görs upp har motsvarande POP Grundskydd som beviljats av AXA och i vilka det sammanlagda försäkrade beloppet månadsersättningar för ersättningar för arbetsoförmåga på grund av olycksfall överstiger 1 000 euro i månaden och det sammanlagda försäkrade beloppet för bestående men på grund av olycksfall och dödsfall på grund av olycksfall överstiger 100 000 euro.

2.3 Förmånstagare

Vid dödsfall är den försäkrades anhöriga förmånstagare, såvida inte försäkringstagaren skriftligen har underrättat försäkringsbolaget om en annan förmånstagare.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSÄKRING SKALL BEVILJAS

Försäkringen beviljas under förutssättning att den försäkrade uppfyller alla nedanstående krav då försäkringen tecknas. I ersättningssituationen kan ersättningskyldigheten granskas på grund av en enskild förutsättning för beviljning.

Av den försäkrade krävs att han eller hon då försäkringsansökan undertecknas

3.1 är minst 18 och högst 59 år; och

3.2 har sin hemort i Finland enligt befolkningsdatalagen; och 

3.3 har lämnat in en försäkringsansökan som försäkringsbolaget har godkänt.

4. FÖRSÄKRINGSPERIOD OCH GILTIGHET

4.1 Försäkringsperiod

Försäkringsperioden är ett år och perioden börjar det datum när försäkringsansökan undertecknas, om inget annat anges i försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet är fortlöpande och förnyas automatiskt.

Premieperioden är en månad.

4.2 Försäkringen börjar

Försäkringen träder i kraft den dag när försäkringsansökan görs, förutsatt att försäkringsbolaget godkänner ansökan och beviljar försäkringen.

4.2.1 Försäkringen är i kraft 24 timmar i dygnet under arbets- och fritid.

4.2.2 Försäkringen gäller överallt i världen.

4.3 Försäkringen upphör

Försäkringen upphör att gälla vid den tidigaste av följande tidpunkter:

4.3.1 när den försäkrade fyller 65 år; eller

4.3.2 när försäkringen upphör i enlighet med försäkringsavtalet; eller

4.3.3 när rätten till ersättning för bestående men på grund av olycksfall eller dödsfall på grund av olycksfall uppstår; eller

4.3.4 när den försäkrade skriftligen säger upp försäkringen; eller

4.3.5 efter uppsägningstiden, då försäkringsbolaget säger upp försäkringen enligt punkt 17.2.

4.4 Återupplivande av ett avslutat skydd

4.4.1 Om försäkringen upphör av annan orsak än att den första försäkringspremien lämnats obetald, återupplivas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den obetalda försäkringspremien inom sex månader från det att försäkringen upphörde.

4.4.2 Om försäkringen åter börjar gälla inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter betalningen av premien.

5. ARBETSOFÖRMÅGA PÅ GRUND AV OLYCKSFALL

5.1 Definition av olycksfall

Ett olycksfall är en plötslig, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan medan försäkringen är i kraft. Som olycksfall betraktas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, förgiftning genom ämne som intagits av misstag och personskada som uppstått till följd av olycksfall under en tidsrymd av högst ett dygn utan den försäkrades förskyllan.

5.2 Definition av arbetsoförmåga på grund av olycksfall

Arbetsoförmåga innebär ett tillstånd till följd av
olycksfall,

5.2.1 som börjar efter den dag skyddet trätt i kraft; och

5.2.2 som helt och hållet förhindrar den försäkrade att utföra sitt arbete eller annat sådant arbete som han eller hon med beaktande av utbildning och erfarenhet skäligen skulle ha kunnat utföra; och

5.2.3 för vars del en läkare har konstaterat den försäkrade vara arbetsoförmögen.

5.3 Arbetsoförmågan börjar

Arbetsoförmågan anses ha börjat den dag när en läkare för första gången efter det att försäkringen trätt i kraft har konstaterat att den försäkrade är arbetsoförmögen och arbetsoförmågan tillräckligt tillförlitligt kan påvisas genom läkarutlåtande eller annan utredning av hälsotillståndet (t.ex. sjukjournal eller epikris).

5.4 Förutsättningar för utbetalning av ersättning

Med beaktande av ersättningsbegränsningarna nedan betalar försäkringsbolaget ersättningar i enlighet med punkt 5.5 om

5.4.1 den försäkrade blir arbetsoförmögen på det sätt som definieras i punkt 5.2; och

5.4.2 arbetsoförmågan fortsätter i mer än 14 dagar i följd; och

5.4.3 den försäkrade är i läkarvård under denna tid.

5.5 Ersättningsbelopp och utbetalning av ersättning

Ersättning utbetalas inte för de 14 första dagarna av arbetsoförmåga vid arbetsoförmåga till följd av varje enskilt olycksfall. Därefter betalar försäkringsbolaget ersättning för varje dag av arbetsoförmåga. Dagsersättningen är 1/30-del av det månadsbelopp som anges i försäkringsansökan, vilket kan vara högst 1 000 euro. De ersättningar som räknats på detta sätt betalas på det bankkonto som ges i ersättningsansökan med 30 dagars intervall.

Ersättningen betalas ut tills den första av följande tidpunkter infaller:

5.5.1 den försäkrade återfår arbetsförmågan eller han eller hon kan inte i tillräcklig grad bevisa sin arbetsoförmåga; eller

5.5.2 försäkringsbolaget har med stöd av denna försäkring betalat ut ersättning för sammanlagt 12 månader (360 dagar) för arbetsoförmåga på grund av samma olycksfall; eller

5.5.3 försäkringsbolaget har med stöd av denna försäkring betalat ut ersättning för sammanlagt 36 månader (1 080 dagar) för arbetsoförmåga på grund av flera olycksfall; eller

5.5.4 försäkringen upphör av annan orsak som fastställs i dessa villkor (se punkt 4.3)

5.6 Ersättningsbegränsningar

Begränsningarna i ersättningsansvaret uppräknas nedan i punkt 8 i dessa försäkringsvillkor.

6. BESTÅENDE MEN PÅ GRUND AV OLYCKSFALL

6.1 Definition av bestående men på grund av olycksfall

Bestående men på grund av olycksfall som berättigar till ersättning avser ett medicinskt eller allmänt men (invaliditet) som den försäkrade åsamkas genom ett olycksfall på det sätt som fastställs i punkt 5.1. Rätt till ersättning föreligger då menet har konstaterats vara bestående och oåterkalleligt. Olycksfallet skall vara den omedelbara och oberoende orsaken till menet. Ett bestående men fastställs tidigast 12 månader efter olycksfallet om det innan dess inte med säkerhet kan konstateras att menet är bestående och oåterkalleligt. Ett bestående man ska framträda inom 24 månader från olycksfallet och invaliditetsgraden ska då vara minst 50 % enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (motsvarar invaliditetsklass 10). Invaliditetsklassen påverkas inte av den försäkrades yrke eller fritidsintressen

6.2 Ersättningsbegränsningar

Begränsningarna i ersättningsansvaret uppräknas nedan i punkt 8 i dessa försäkringsvillkor.

7. DÖDSFALL PÅ GRUND AV OLYCKSFALL

7.1 Ersättning för dödsfall på grund av olycksfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfall innan försäkringen upphör, betalar försäkringsbolaget ersättning till förmånstagaren med stöd av dessa försäkringsvillkor. Ersättning utbetalas som en engångsersättning på det bankkonto som anges i ersättningsansökan.

7.2 Utbetalning av ersättning

Dödsfall som förorsakats av ett sådant olycksfall som avses i punkt 5.1 berättigar till ersättning, om olycksfallet leder till den försäkrades död inom 3 år från olyckshändelsen.

7.3 Ersättningsbegränsningar

Begränsningarna i ersättningsansvaret uppräknas nedan i punkt 8 i dessa försäkringsvillkor.

8. ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR

Ersättning utbetalas inte, om olycksfallet har inträffat innan försäkringen trädde i kraft eller om den direkta eller indirekta orsaken till olycksfallet är någon av följande:

8.1 en sjukdom eller ett kroppslyte hos den försäkrade som förorsakat olyckshändelsen

8.2 kroppsskada som den försäkrade uppsåtligen har orsakat sig själv, självmord eller självmordsförsök; vid tillämpandet av denna begränsning har den försäkrades sinnestillstånd ingen betydelse

8.3 en på den försäkrade vidtagen operation, vård eller annan medicinsk åtgärd, utom då åtgärden vidtagits i avsikt att vårda skada som skall ersättas som olycksfall

8.4 giftverkan på grund av läkemedel, alkohol eller annat berusande ämne som den försäkrade har brukat eller av föda som den försäkrade har intagit

8.5 tävlingsidrott eller träning för sådan, med vilket avses tävlingar eller matcher som ordnas av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, träningar enligt ett träningsprogram eller andra träningar inför tävlingar, i vilka deltagandet förutsätter idrottsförbundets speltillstånd eller licens.

8.6 följande grenar eller speciella fritidsaktiviteter:

  • hastighetskörning eller träning med motordrivet färdmedel eller motordriven anordning
  • fallskärmshopp, segelflygning, hängflygning, benjihopp eller motsvarande
  • hastighetsåkning, störtlopp eller motsvarande 
  • djupdykning
  • bergsklättring

8.7 plötslig inverkan av massdödande vapen eller anordning som grundar sig på kärnreaktion

8.8 den försäkrade har deltagit i krig eller väpnad konflikt eller tjänstgjort i fredsbevarande uppdrag

8.9 oroligheter, upplopp, uppror, tjänstgöring i fredsbevarande uppdrag, militärkupp eller annan statskupp, krig eller krigshandling (oberoendeav om officiell krigsförklaring har utfärdats eller inte); eller

8.10 joniserande strålning eller radioaktiv nedsmutsning som förorsakas av kärnbränsle eller av avfall från förbränning av kärnbränsle; eller

8.11 den radioaktiva, giftiga, explosiva eller på annat sätt farliga egenskapen hos en kärnladdning eller någon del därav; eller

8.12 tillstånd som beror på HIV-infektion eller AIDS.

POP Grundskyddet ersätter inte psykiska följder av ett olycksfall.

9. SÖKANDE OCH UTBETALANDE AV ERSÃTTNING

9.1 Utredningar och fullmakter

För att få försäkringsersättning skall den försäkrade eller förmånstagaren förse försäkringsbolaget med en fullständigt ifylld ersättningsansökan samt med andra utredningar och fullmakter som försäkringsbolaget kräver och som bolaget behöver för att införskaffa nödvändiga utredningar av tredje part för avgörande av ersättningsansökan.

9.2 Intyg för att få ersättning

Om ersättning söks för arbetsoförmåga eller bestående men på grund av olycksfall, skall den försäkrade på egen bekostnad förse försäkringsbolaget med läkarintyg och andra behövliga uppgifter med vilkas hjälp arbetsoförmågan kan konstateras.

Om en läkare utsedd av försäkringsbolaget kräver att den försäkrade skall undersökas, bekostar försäkringsbolaget läkarkostnaderna som detta medför. Den försäkrade är skyldig att ge sitt samtycke till sådana undersökningar för att få ersättning.

Om ersättning söks vid dödsfall på grund av olycksfall, skall förmånstagaren förse försäkringsbolaget med ämbetsbetyg över den försäkrade och förmånstagarna (släktutredning) samt med dödsattest som utfärdats av läkare.

Utom ovan nämnda utredningar skall den försäkrade även förse försäkringsbolaget med andra utredningar som han eller hon har tillgång till och som är nödvändiga för utredande av försäkringsbolagets ansvar.

9.3 Fortsatt ersättningsansvar

9.3.1 Fortsatt arbetsoförmåga

Beträffande ansökan om ersättning för arbetsoförmåga kan försäkringsbolaget när som helst under den tid den försäkrade är arbetsoförmögen

9.3.1.1 kräva att den försäkrade låter undersöka sig hos en läkare som försäkringsbolaget väljer, och att dra in ersättningen i det fallet att den försäkrade inte deltar i en sådan undersökning; och

9.3.1.2 kräva att den försäkrade lämnar in ett intyg utfärdat av arbetsgivaren till försäkringsbolaget, vilket påvisar att den försäkrade inte har varit i arbete hos sin arbetsgivare efter den dag då perioden av arbetsoförmåga har anmälts börja.

9.4 Tid inom vilken ersättning skall sökas

Ersättningsanspråket eller ett meddelande om ett inträffat försäkringsfall skall tillställas AXA inom ett år från det den person som söker ersättning har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleds av försäkringsfallet, och senast inom 10 år efter skadepåföljden.

9.5 Tid inom vilken ersättning skall betalas

Försäkringsbolaget betalar ersättning inom 30 dagar från det att bolaget har fått tillräcklig utredning över grunderna för ersättningsanspråken. Om utbetalningen av ersättningen försenas betalar försäkringsbolaget dröjsmålsränta på ersättningen enligt räntelagen som gäller vid tidpunkten i fråga.

9.6 Meddelanden till Banken

Försäkringsbolaget meddelar Banken om alla ersättningsbeslut som det gör med stöd av denna försäkring.

9.7 Sökande av ersättning

Blanketter för sökande av ersättning finns att få på Bankens kontor eller AXA tfn 010 802 841. Ifyllda ersättningsansökningar skickas till PB 67, 00501 Helsingfors bemärkta AXA/Ersättningstjänster.

9.8 Klagomål

Förfrågningar eller klagomål som gäller denna försäkring kan riktas till AXAs ersättningstjänst på den ovan nämnda adressen.

Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till FINE, som ger råd och rekommendationer, på adressen Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tel. 09 6850 120, fine.fi/tunnistaudu, eller konsumenttvistenämnden som ger rekommendationer, adress PB 306, 00531 Helsingfors, kuluttajariita.fi. Du hittar noggrannare anvisningar i ditt ersättningsbeslut.

Om personen som söker ersättning inte är nöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut eller annat beslut som inverkar på försäkringstagarens, den försäkrades eller någon annan ersättningsberättigads ställning, har han rätt att väcka talan vid Helsingfors tingsrätt eller vid sin boningsorts allmänna underrätt inom tre (3) år från att skriftligen ha fått vetskap om försäkringsbolagets beslut.

10. FÖRSÄRINGSPREMIER

10.1 Beräkning av försäkringspremien

Försäkringspremien bestäms enligt den skyddsnivå som den försäkrade väljer. Premieperiodens längd är en månad.

10.2 Betalning av försäkringspremien

Försäkringspremien debiteras månatligen som direktdebitering eller på något annat av försäkringsbolaget angett sätt från det konto som den försäkrade har uppgett i försäkringsansökan. Förfallodagen anges i försäkringsansökan.

Obetalda försäkringspremier som förfallit till betalning och försäkringsbolagets andra fordringar som förfallit till betalning kan dras av från den försäkringsersättning som utbetalas.

Om försäkringspremien försenas med mer än 30 dagar, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet har sänts. Försäkringen upphör emellertid inte om alla obetalda försäkringspremier betalas innan uppsägningstiden löper ut. Om försäkringen sagts upp på någon annan grund än att den första försäkringspremien lämnats obetald och försäkringspremien betalas inom sex månader efter att försäkringen upphört, träder försäkringen åter i kraft och försäkringsgivarens ansvar börjar dagen efter att premien betalats.

Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter att hindret bortfallit, dock senast 3 månader efter att uppsägningstiden löpt ut.

10.3 Återbetalning av försäkringspremie

Om den försäkrade eller försäkringsbolaget skriftligen har meddelat att försäkringen sägs upp och den försäkrade då lever, återbetalar försäkringsbolaget den del av de betalda försäkringspremierna som fastställs i punkt 10.4 till den försäkrade.

10.4 Beräkning av premien som skall återbetalas

Återbetalningen motsvarar den del av försäkringspremien som gäller premieperioden efter det att försäkringen upphört.

Från återbetalningen avdras 17 euro som kostnader för skötsel och handläggning av försäkringen, dock så att avdraget aldrig överstiger 10 procent av försäkringspremien för försäkringsperioden. Ingen återbetalning görs om den är mindre än 8 euro.

11. LÄMNANDE AV ORIKTIGA ELLER SVIKLIGA UPPGIFTER

11.1 Den försäkrade skall innan försäkring beviljas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor. Den försäkrade skall under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som han eller hon har lämnat försäkringsbolaget och som han eller hon konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

11.2 Om den försäkrade har förfarit svikligen när han eller hon uppfyllt ovan nämnda skyldighet, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla premierna också om försäkringen förfaller.

11.3 Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har försummat sin upplysningsplikt och försäkringsbolaget inte över huvud taget skulle ha beviljat försäkring i det fall att bolaget hade fått korrekta och fullständiga svar, är försäkringsbolaget fritt från ansvar.

11.4 Påföljder av att den försäkrade åsidosatt upplysningsplikten eller förfarit svikligt kan jämkas om resultatet blir uppenbart oskäligt för den försäkrade eller den som är berättigad till försäkringsersättning.

11.5 Om försäkringsbolaget medan försäkringen är i kraft får vetskap om att upplysningsplikten som nämns i punkt 11.1 har åsidosatts så som anges i punkt 11.3 eller den försäkrade har givit bristfälliga eller felaktiga upplysningar enligt punkt 11.6, får försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra en månad efter att meddelandet om uppsägningen har sänts till försäkringstagaren.

11.6 Om den försäkrade vid sökande av ersättning svikligen lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter som kan ha betydelse då försäkringsbolagets ansvar bedöms, kan ersättningen nedsättas eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

11.7 När man överväger om ersättningen på denna grund skall nedsättas eller förvägras beaktas vilken betydelse den faktor som de lämnade uppgifterna har haft för uppkomsten av skadan. Därtill beaktas den försäkrades uppsåtlighet eller oaktsamhetens karaktär samt omständigheterna i övrigt.

12. FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL

12.1 Ett försäkringsfall som den försäkrade framkallat

Försäkringsbolaget är fritt från ansvar om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet kan försäkringsbolagets ansvar nedsättas enligt vad som är skäligt med beaktande av omständigheterna.

12.2 Ett försäkringsfall som framkallats av den som är berättigad till försäkringsersättning

Om personen har framkallat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en sådan ålder eller i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte skulle kunna dömas till straff för brott, kan denna person få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast om detta anses skäligt med beaktande av de omständigheter under vilka försäkringsfallet har framkallats.

13. TILLÄMPLIG LAG

På tolkningen av denna försäkring och dess villkor tillämpas finsk lag. 

14. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

AXA behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande bestämmelser. AXAs dataskyddsbeskrivning och övriga dataskyddsinformation finns att läsa på adressen se.clp.partners.axa/homese/sekretesspolicy.

15. BESKATTNING

Försäkringsbolaget betalar alla ersättningar till den försäkrade eller till den förmånstagare som han eller hon förordnat. Varken försäkringsbolaget eller Banken svarar för några skatter som påförs den försäkrade eller förmånstagaren på grund av utbetalningen av ersättningen. Försäkringsbolaget verkställer alla de förskottsinnehållningar som lagen kräver av ersättningarna.

16. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

Vid utgången av kalenderåret har försäkringsbolaget rätt att ändra försäkringsvillkoren, försäkringspremierna och andra avtalsvillkor på grund av:

16.1 ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrifter; eller

16.2 förändring i försäkringens skadekostnad; eller

16.3 en oförutsedd förändring i omständigheterna.

Försäkringsbolaget har därtill rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren, om dessa inte påverkar försäkringsavtalets väsentliga innehåll.

17. UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN

17.1 Den försäkrade kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen skall göras skriftligen.

17.2 AXA har rätt att säga upp försäkringen i enlighet med lagen om försäkringsavtal

17.2.1 under försäkringsperioden

  • om den försäkrade innan försäkringen beviljades eller efter det att försäkringsfallet inträffade har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter (se 11.5), eller
  • om den försäkrade uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet, eller
  • på grund av att betalningen av försäkringspremien har försummats (se 10.2),

17.2.2 eller så att försäkringen upphör i slutet av kalenderåret genom ett meddelande om uppsägningen som skickas senast en månad innan försäkringen upphör att gälla.

Försäkringen för bestående men på grund av olycksfall beviljas av AXA France VIE - Filial – Finland (FOnummer 2922515-8). Försäkringen vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall och dödsfall på grund av olycksfall beviljas av försäkringsbolaget AXA France IARD – Filial – Finland (FO-nummer 2922649-2). AXA France Vie – privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959, AXA France IARD - privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 722 057 460. Bolagens hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagens huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag tillämpas på bolagen och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/ utövar tillsyn över dem.

Bolagen representeras i Finland av och försäkringen beviljas av AXA France IARD – Filial – Finland (2922649-2) och AXA France VIE - Filial – Finland (2922515-8). De finska filialerna har registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Kontaktuppgifterna till de finska filialerna är AXA, PB 67, 00501
Helsingfors, Tel. 010 802 844.

Tillsyn över de finska filialerna utövas av Finansinspektionen, PB 103, 00101
Helsingfors, Tel. 09 183 51 , www.finanssivalvonta.fi/sv/.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt