Hyppää sisältöön

POP Perusturvan vakuutusehdot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen

AXA, PL 67, 00501 Helsinki Puh. 010 802 844

Yleistä

POP Perusturva vakuutuksen tarkoituksena on tarjo- ta turvaa tapaturmaisen työkyvyttömyyden, tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuolemantapauksen varalta.

”Pankki” tarkoittaa POP Pankkiliitto osk:n jäsenpankkia tai sen kanssa yhteistoiminnassa olevaa kiinnitysluottopankkia, josta asiakas ottaa vakuutuksen.

Vakuutuksen myöntää AXA France VIE - Sivuliike Suomi ja AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (jäl- jempänä ”AXA”), josta jäljempänä käytetään myös nimitystä vakuutusyhtiö.

 

1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA

Vakuutettuna on vakuutussopimuksessa mainittu henkilö. Vakuutettu on se, joka on vakuutuksen koh- teena.

Vakuutettu on tässä vakuutuksessa myös vakuutuk- senottaja, joka tekee AXAn kanssa vakuutussopi- muksen.

 

2. KORVAUS JA SEN MAKSAMISEN EDELLYTYKSET

2.1  Maksettavan korvauksen määrä

Tapaturmaisen työkyvyttömyyden kuukausikorvauk- sen määräksi vakuutettu voi valita 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 tai 1 000 €. Valittu summa on voimassa koko vakuutusajan.

Tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman kertakorvauksen määräksi vakuutettu voi valita yhteensä 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 tai 100 000 euroa. Valittu summa on voimassa koko vakuutusajan.

2.2  Samanaikaiset POP Perusturva vakuutukset

Vakuutetulle ei myönnetä näiden vakuutusehtojen mukaista vakuutusta, jos hänellä vakuutushakemuksen tekohetkellä on AXAn myöntämiä vastaavia POP Perusturva vakuutuksia, joiden tapaturmaisen työkyvyttömyyskorvausten perusteena olevien kuukausikorvausten yhteenlaskettu vakuutettava määrä ylittää 1 000 euroa kuukaudessa ja tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman perusteena oleva yhteenlaskettu vakuutettava määrä ylittää 100 000 euroa.

2.3 Edunsaajat

Edunsaajina kuolemantapauksessa ovat vakuu- tetun omaiset, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut vakuutusyhtiölle muuta edunsaajaa.

 

3. KELPOISUUSEHDOT

Vakuutuksen myöntämishetkellä kaikkien alla mainittujen kelpoisuusedellytysten täytyy täyttyä. Mahdollisessa korvaustilanteessa vakuutettujen kelpoisuutta voidaan arvioida jokaisen kohdan osalta erikseen.

Vakuutetulta vaaditaan, että hän vakuutushakemuksen tekohetkellä

3.1  on iältään vähintään 18- ja enintään 59vuotias; ja

3.2  omaa väestötietolain mukaisen kotipaikan Suomessa; ja

3.3  on tehnyt vakuutushakemuksen, jonka vakuutus- yhtiö on hyväksynyt.

 

4. VAKUUTUSKAUSI JA VOIMASSAOLO

4.1  Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on yksi vuosi ja se alkaa vakuutushakemuksen tekopäivänä, ellei vakuutus- sopimuksessa toisin ilmoiteta. Vakuutussopimus on jatkuva ja uusiutuu automaattisesti. Vakuutusmaksukausi on yksi kuukausi.

4.2  Vakuutuksen alkaminen

Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksen tekohetkellä edellyttäen, että vakuutusyhtiö hyväksyy tehdyn hakemuksen ja myöntää vakuutuksen.

4.2.1  Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaaaikana.

4.2.2  Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

4.3 Vakuutuksen päättyminen

Vakuutus päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista:

4.3.1  kun vakuutettu täyttää 65 vuotta; tai

4.3.2  kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaisesti päättyy; tai

4.3.3  kun oikeus tapaturmaisen pysyvän haitan tai tapaturmaisen kuolemantapauksen korvaukseen syntyy; tai

4.3.4  kun vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai

4.3.5  irtisanomisajan jälkeen, kun vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen kohdan 17.2 mukaisesti

4.4 Päättyneen turvan voimaansaattaminen

4.4.1  Jos vakuutus päättyy muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, tulee vakuutus uudelleen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa maksamatta olleen vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

4.4.2  Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä.

 

5. TAPATURMAINEN TYÖKYVYTTÖMYYS

5.1  Tapaturman määritelmä

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta vakuutuksen voimassa ollessa. Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, kaasumyrkytystä ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä sekä enintään yhden vuorokauden aikana syntynyttä tapaturman aiheuttamaa vammaa.

5.2  Tapaturmaisen työkyvyttömyyden määritelmä

Työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturman seurauksena syntyvää tilaa,

5.2.1  joka alkaa turvan alkamispäivän jälkeen; ja

5.2.2  joka täysin estää vakuutettua tekemästä työtään tai jotakin muuta sellaista työtä, jota hän olisi koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella kohtuudella kyennyt tekemään; ja

5.2.3  jonka osalta lääkäri on todennut vakuutetun työ- kyvyttömäksi.

5.3  Työkyvyttömyyden alkaminen

Työkyvyttömyys katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin lääkäri on vakuutuksen alkamispäivän jälkeen ensimmäisen kerran todennut vakuutetun työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on riittävän luotettavasti osoitettu lääkärintodistuksessa tai muussa terveydentilaselvityksessä (esim. sairauskertomus tai epikriisi).

5.4  Korvauksen maksamisen edellytykset

Jäljempänä esitetyt korvausrajoitukset huomioon ottaen vakuutusyhtiö maksaa korvauksia kohdan 5.5 mukaisesti, jos

5.4.1  vakuutettu tulee kohdassa 5.2 määritellyllä taval- la työkyvyttömäksi; ja

5.4.2  työkyvyttömyys jatkuu yli 14 peräkkäisen päivän ajan; ja

5.4.3  vakuutettu on lääkärin hoidossa tuona aikana.

5.5 Korvausmäärä ja sen maksaminen

Korvausta ei makseta kunkin tapaturman aiheuttaneen työkyvyttömyyden 14 ensimmäiseltä työkyvyttömyyspäivältä. Sen jälkeen vakuutusyhtiö maksaa korvausta kultakin työkyvyttömyyspäivältä. Päiväkorvaus on 1/30 vakuutushakemuksessa ilmoitetusta kuukausierästä, joka voi olla enintään 1 000 €. Näin lasketut korvaukset maksetaan korvaushakemuksessa määritellylle pankkitilille 30 päivän välein.

Korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajankohdista:

5.5.1  vakuutetun työkyky palautuu tai hän ei esitä riit- täviä todisteita työkyvyttömyydestään; tai

5.5.2  vakuutusyhtiö on tämän vakuutuksen perusteella maksanut korvausta yhteensä 12 kuukaudelta (360 päivältä) saman tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella; tai

5.5.3  vakuutusyhtiö on tämän vakuutuksen perusteella maksanut korvausta yhteensä 36 kuukaudelta (1080 päivältä) usean tapaturman aiheuttaman työky- vyttömyyden perusteella; tai

5.5.4 vakuutus päättyy muusta näissä ehdoissa (ks. kohta 4.3) määritellystä syystä.

5.6 Korvausrajoitukset

Korvausvastuun rajoitukset on lueteltu jäljempänä vakuutusehtojen kohdassa 8.

 

6. TAPATURMAINEN PYSYVÄ HAITTA

6.1  Tapaturmaisen pysyvän haitan määritelmä

Korvaukseen oikeuttava tapaturmainen pysyvä haitta tarkoittaa lääketieteellistä ja yleistä haittaa (invaliditeettia), joka aiheutuu vakuutetulle tapaturmasta kohdassa 5.1 määritellyllä tavalla. Oikeus korvaukseen syntyy, kun haitta on todettu pysyväksi ja peruuttamattomaksi. Tapaturman tulee olla pysyvän haitan välitön ja riippumaton aiheuttaja. Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua tapaturmasta, ellei haitan pysyvyys ja peruuttamattomuus ole sitä ennen varmuudella todettavissa. Pysyvän haitan tulee ilmetä 24 kuukauden kuluessa tapaturmasta ja haitan suuruuden tulee tällöin olla vähintään 50 % työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan (vastaa haittaluokkaa 10).

6.2  Korvausrajoitukset

Korvausvastuun rajoitukset on lueteltu jäljempänä vakuutusehtojen kohdassa 8.

 

7. TAPATURMAINEN KUOLEMA

7.1  Tapaturmaisen kuoleman korvaus

Mikäli vakuutettu kuolee tapaturmaisesti ennen va- kuutuksen päättymispäivää, maksaa vakuutusyhtiö edunsaajalle korvauksen näiden vakuutusehtojen perusteella. Korvaus maksetaan kerralla korvaushakemuksessa määritellylle pankkitilille.

7.2  Korvauksen maksaminen

Korvaukseen oikeuttaa kohdassa 5.1 määritellystä tapaturmasta aiheutunut kuolema, jos tapaturma johtaa vakuutetun kuolemaan 3 vuoden kuluessa tapaturmasta.

7.3  Korvausrajoitukset

Korvausvastuun rajoitukset on lueteltu jäljempänä vakuutusehtojen kohdassa 8.

8. KORVAUSRAJOITUKSET

Korvausta ei makseta, jos tapaturma on aiheutunut ennen vakuutuksen alkamista tai mikäli tapaturman tai kuolemantapauksen välitön tai välillinen syy on jokin seuraavista:

8.1  vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama vahinkotapahtuma

8.2  itse tahallisesti aiheutettu ruumiinvamma, itsemurha tai sen yritys; tätä rajoitusta sovellettaessa vakuutetun mielentilalla ei ole merkitystä

8.3  vakuutetulle suoritettu leikkaus, hoito tai muu lääkinnällinen toimenpide, paitsi jos toimenpide on suoritettu tapaturmana korvattavan vamman hoitamiseksi

8.4  vakuutetun käyttämän alkoholin, lääkkeiden tai muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkkyvaikutus

8.5  kilpaurheilu tai sen harjoittelu, joilla tarkoitetaan urheiluliiton tai seuran järjestämiä kilpailuja tai otteluita, valmennusohjelman mukaisia harjoituksia tai muita erityisesti kilpailua varten tapahtuvia harjoituksia, joihin osallistuminen edellyttää urheiluliiton pelilupaa eli lisenssiä

8.6  seuraavat lajit tai erikoisharrastukset:

- nopeusajo tai harjoittelu moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla tai laitteella
- laskuvarjohyppy, purjelento, riippuliito, benjihyppy tai vastaava
- nopeus- tai syöksylasku tai vastaava
- laitesukellus
- vuorikiipeily

8.7  ihmisiä joukoittain tuhoavan, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillinen vaikutus

8.8  vakuutettu on ottanut osaa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai palvellut rauhanturvaamistehtävissä

8.9  levottomuudet, mellakat, kansannousu, palvelu rauhanturvaamistyötehtävissä, sotilas-tai muu vallankaappaus, sota tai sotatoimi (riippumatta siitä, onko sota virallisesti julistettu vai ei); tai

8.10  ydinpolttoaineen tai sen poltosta syntyvän jätteen aiheuttama ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen; tai

8.11  ydinräjähteen tai sen jonkin osan radioaktiivinen, myrkyllinen, räjähtävä tai muu vaarallinen ominaisuus; tai

8.12  AIDS:ista tai HIV-tartunnasta johtuva tila. POP Perusturvasta ei korvata tapaturman aiheuttamia psyykkisiä seurauksia.

 

9. KORVAUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

9.1  Selvitykset ja valtakirjat

Vakuutuskorvauksen saamiseksi vakuutetun tai edunsaajan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle korvaushakemuslomake täydellisesti täytettynä sekä vakuutusyhtiön vaatimat muut tarvittavat selvitykset ja valtakirjat, joita se korvaushakemuksen ratkaisemiseksi tarvitsee kolmansilta osapuolilta pyydettävien selvitysten hankkimiseksi.

9.2  Todistukset korvauksen saamiseksi

Jos korvausta haetaan tapaturmaisen työkyvyttömyyden tai tapaturmaisen pysyvän haitan perusteella, vakuutetun tulee toimittaa omalla kustannuksellaan vakuutusyhtiölle lääkärintodistukset ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla työkyvyttömyys voidaan todeta.

Jos vakuutusyhtiön määräämä lääkäri vaatii vakuutettua tutkittavaksi, maksaa vakuutusyhtiö tästä aiheutuvat lääkärikulut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin.

Jos korvausta haetaan tapaturmaisen kuolemantapauksen perusteella, edunsaajan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista (sukuselvitys) sekä lääkärin antama kuolintodistus.

Yllä mainittujen selvitysten lisäksi on vakuutusyhtiölle tarvittaessa toimitettava muukin hakijan saatavissa oleva selvitys, joka on tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi.

9.3  Korvausvastuun jatkuminen

9.3.1 Työkyvyttömyyden jatkuminen

Työkyvyttömyyskorvausta koskevan hakemuksen osalta vakuutusyhtiö voi milloin tahansa työkyvyttömyyden jatkuessa:

9.3.1.1  vaatia, että vakuutettu suostuu vakuutusyhtiön valitseman lääkärin tutkittavaksi, ja jos vakuutettu ei tällaiseen tutkimukseen saavu, korvauksen maksaminen lopetetaan; ja

9.3.1.2  vaatia, että vakuutettu toimittaa vakuutusyhtiölle työnantajansa antaman todistuksen, joka osoittaa, että vakuutettu ei ole ollut työnantajansa töissä ilmoitetun työkyvyttömyysjakson alkamisen jälkeen.

9.4  Korvauksen hakuaika

Korvausvaatimus tai ilmoitus sattuneesta vakuutustapahtumasta on esitettävä AXAlle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tiedon vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksesta.

9.5  Korvauksen maksuaika

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen 30 päivän kuluessa saatuaan riittävän selvityksen korvausvaatimusten perusteista. Jos korvauksen maksaminen viivästyy, vakuutusyhtiö maksaa korvaukselle korkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

9.6  Ilmoitukset Pankille

Vakuutusyhtiö ilmoittaa Pankille kaikista tämän vakuutuksen perusteella tekemistään korvauspäätöksistä.

9.7  Korvauksen hakeminen

Korvaushakemuslomakkeita on saatavana Pankin konttoreista tai AXAsta, puh. 010 802 841 tai http://clp.partners.axa/fi. Täytetyt korvaushakemukset lähetetään osoitteeseen PL 67, 00501 Helsinki merkinnöin AXA / Korvauspalvelut.

9.8  Valitusmenettely

Tätä vakuutusta koskevat tiedustelut tai valitukset pyydetään osoittamaan AXAn korvauspalveluun yllä mainittuun osoitteeseen.

Tämän jälkeen korvauspäätöksestä voi myös ottaa yhteyttä FINEen, joka antaa neuvontaa ja ratkaisu- suosituksia, osoite Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120, fine.fi/tunnistaudu tai ratkaisu- suosituksia antavaan kuluttajariitalautakuntaan, PL 306, 00531 Helsinki, verkossa: kuluttajariita.fi.. Va- kuutusyhtiön korvauspäätös sisältää tarkemmat muutoksenhakuohjeet.

Mikäli korvauksenhakija ei ole tyytyväinen vakuutus- yhtiön tekemään korvauspäätökseen tai muuhun va- kuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskor- vaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavaan päätök- seen, hänellä oikeus panna vireille kanne Helsingin käräjäoikeudessa tai asuinpaikkansa yleisessä alioi- keudessa kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vakuutusyhtiön teke- mästä päätöksestä.

 

10. VAKUUTUSMAKSUT

10.1  Vakuutusmaksun laskenta

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun valitseman turvatason perusteella. Vakuutusmaksukauden pituus on yksi kuukausi.

10.2  Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu veloitetaan kuukausittain vakuutetun ilmoittamalta tililtä suoraveloituksena tai muulla vakuutusyhtiön ilmoittamalla tavalla. Eräpäivä on ilmoitettu vakuutushakemuksessa.

Maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat voidaan vähentää maksettavasta vakuutuskorvauksesta.

Jos vakuutusmaksu myöhästyy yli 30 päivää, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos kaikki maksamattomat vakuutusmaksut maksetaan ennen irtisanomisajan päättymistä. Jos vakuutuksen irtisanomisen perusteena ollut muu kuin ensimmäinen maksamatta jätetty vakuutusmaksu maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä, vakuutus astuu uudelleen voimaan ja vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksua seuraavasta päivästä.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta, mutta kuitenkin viimeistään 3 kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä.

10.3  Vakuutusmaksun palautus

Jos vakuutettu tai vakuutusyhtiö on ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen ja vakuutettu on tällöin elossa, vakuutusyhtiö palauttaa kohdassa 10.4 määritellyn osan maksetuista vakuutusmaksuista vakuutetulle.

10.4  Palautettavan maksun laskenta

Palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksua, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen vakuutusmaksukauteen.

Palautuksesta vähennetään 17 € vakuutuksen hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 %:a vakuutuskauden vakuutusmaksuista. Palautusta ei makseta, jos se on vähemmän kuin 8 €.

 

11. VÄÄRIEN JA VILPILLISTEN TIETOJEN ANTAMINEN

11.1  Vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin. Vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

11.2  Jos vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

11.3  Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu, on vakuutusyhtiö vastuusta vapaa.

11.4  Vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tai vilpillisen menettelyn seuraamuksia voidaan sovitella, jos ne johtaisivat vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

11.5  Jos vakuutusyhtiö saa vakuutuksen voimassa- oloaikana tiedon siitä, että 11.1 kohdassa mainittu tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty kohdassa 11.3 mainitulla tavalla tai vakuutettu on antanut kohdan 11.6 mukaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuu- tusyhtiö saa irtisanoa vakuutuksen päättyväksi kuu- kauden kuluttua siitä, kun irtisanomista koskeva il- moitus on lähetetty vakuutuksenottajalle.

11.6  Jos vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tieto- ja, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

11.7  Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä tällä perusteella, otetaan huomioon, mikä merkitys sillä seikalla, jota vakuutetun antama tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi ote- taan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimat- tomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

 

12. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN

12.1  Vakuutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyhtiön vas- tuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

12.2  Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman tör- keästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sel- laisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuh- teet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

 

13. NOUDATETTAVA LAKI

Tämän vakuutuksen ja sen ehtojen tulkintaan sovel- letaan Suomen lakia.

 

14. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

AXA käsittelee henkilötietoja henkilötietojen käsitte- lyä koskevien lakien ja säännösten sekä vakuutus-

 

15. VEROTUS

Vakuutusyhtiö maksaa kaikki korvaukset vakuu- tetulle tai hänen määräämälleen edunsaajalle. Vakuutusyhtiö ja Pankki eivät vastaa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle korvauk- sen maksamisesta aiheutuu. Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksista kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset.

 

16. VAKUUTUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Vakuutusyhtiöllä on kalenterivuoden vaihtuessa oikeus muuttaa vakuutusehtoja, maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

16.1. uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräykset; tai

16.2. vakuutuksen korvausmenon muutos; tai

16.1. ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuu- tusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaiku- tusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

 

17. VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN

17.1. Vakuutettu voi koska tahansa irtisanoa vakuutuk- sen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

17.2. AXAlla on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusso- pimuslain mukaisesti

17.2.1. vakuutuskauden aikana
jos vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntä- mistä tai vakuutustapahtuman jälkeen antanut vääriä tai puutteellisia tietoja (ks.11.5); tai
jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuu- tustapahtuman; tai vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi (ks. 10.2); tai

17.2.2 tai päättyväksi kalenterivuoden lopussa viimeis- tään kuukautta ennen vakuutuksen voimassaolon päättymistä lähetetyllä irtisanomisilmoituksella.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä