Hoppa till innehåll
Grön bakgrund.

Allmänna villkor för Visa-kredit

Gäller från och med 6.6.2020

1. Tillämpningsområde

Föreliggande villkor tillämpas vid sidan av Bonum Banks kortvillkor på Visa-kredit som Bonum Bank har beviljat kortinnehavaren. Om villkoren är sinsemellan motstridiga, tillämpas på krediten i första hand föreliggande allmänna villkor för Visa-kredit.

2. Definitioner som används i villkoren

Definitionerna som används i de allmänna villkoren för Visa-kredit har samma innebörd som i kortvillkoren. I föreliggande kreditvillkor avses vidare med:

Effektiv ränta den räntesats som erhålls när kreditkostnaderna med beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på kreditbeloppet.

Konsumtionsgräns, en bruksgräns enligt faktureringsperioden, vilken kortinnehavaren kan fastställa för sitt eget, eller huvudkortsinnehavaren för en parallellkortsinnehavarens Visa-kort. Visa-kreditkortet kan användas inom den konsumtionsgräns som ställts för kortet och den beviljade krediten.

Kreditgivare en tjänsteleverantör enligt villkoren för Visa-kortet, dvs. Bonum Bank Abp.

Kreditkostnad summan av räntor, kostnader och andra avgifter som kreditgivaren känner till och som gäldenären ska betala med anledning av kreditförhållandet.

Kontoinformationstjänst en tjänst som tillhandahålls av någon annan än POP Banken där man på begäran av kunden genom förmedling av en registrerad tjänsteleverantör via ett tekniskt gränssnitt söker uppgifter om ett kreditkonto som på ett sätt som avtalats med kunden finns tillgängliga i ett datanät.

Visa Bolaget Visa Inc. eller ett bolag eller en organisation som tillhör samma företagsgrupp och som vid tidpunkten är ansvarig för Visa- kortsystemet.

Visa-konto ett konto till vilket huvudkortet och dess parallellkort ansluts. Kreditgivaren bestämmer en kreditlimit för kontot inom vilken de till kontot anslutna Visa-korten kan användas.

Visa-kort eller kort ett av kreditgivaren beviljat Visa Debit/Credit- kombikort som är anslutet till Visa-kontot. Möjligheten att använda kortet framgår av att betalningsmottagarens försäljningsställe eller automaten är försedd med Visa-symbolen.

Visa-kredit en kredit som beviljats av kreditgivaren enligt föreliggande allmänna villkor för Visa-kredit och som anslutits till ett Visa-konto som kreditgivaren beviljat kortinnehavaren.

Solidariskt ansvar det solidariska ansvar som innehavarna av de till Visa-kontot anslutna huvud- och parallellkorten har beträffande villkoren som tillämpas på kortet och betalningen av det totala beloppet på Visa-kontot på avtalad förfallodag.

3. Beviljande av Visa-kredit

Visa-kredit kan på ansökan beviljas en myndig person med regelbundna inkomster som bevisligen sköter sin ekonomi klanderfritt och som inte har registrerade betalningsstörningar.

Till Visa-kontot kan med huvudkortsinnehavarens samtycke på ansökan anslutas egna parallellkort till andra personer, varvid alla av huvud- och parallellkortsinnehavarna gjorda inköp, kontantuttag och

andra överföringar samt i dessa villkor och i tjänsteleverantörens gällande prislista för tjänster nämnda avgifter faktureras med en och samma faktura.

Kreditgivaren fattar beslut om beviljande av Visa-kredit som ansökts. Beslutet grundar sig på samlad bedömning och kreditgivaren har rätt att avslå ansökan. En godkänd ansökan tillsammans med gällande allmänna villkor för Visa-kredit, allmänna kortvillkor och prislistan för tjänster bildar ett Visa-kreidtavtal mellan kortinnehavaren och kreditgivaren.

Genom att underteckna ansökan intygar den som söker Visa-kredit att uppgifterna som angetts i ansökan är korrekta samt förbinder sig att följa gällande allmänna villkor för Visa-kredit, allmänna kortvillkor och prislista för tjänster.

Kreditgivaren har rätt att vid beviljande av Visa-kredit och övervakningen av dess användning använda sökandes personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Genom att underteckna Visa-kreditansökan ger kreditsökanden vidare sitt tillstånd till att kreditgivaren och banken har rätt att utbyta och spara upplysningar om sökanden enligt punkt 7.1 i de allmänna kortvillkoren.

Kreditgivaren har rätt att i syfte att utreda faktorer som hänför sig till kortets användning utlämna information till alla kortinnehavare med solidariskt ansvar.

4. Visa-kreditens huvudsakliga egenskaper

Kreditgivaren meddelar kortinnehavaren Visa-kortets kreditlimit i kortavtalet. Kortinnehavaren har till sitt förfogande en kreditlimit som beviljats för Visa-kontot och som den sammanlagda summan av inköp, kontantuttag, kontoöverföringar och avgifter inte får överskrida. Om kreditlimiten överskrids debiteras överskridningen i sin helhet i samband med följande månadsrat utöver den normala månadsraten och en avgift debiteras för överskridningen.

Genom att godkänna korttransaktionen samt överföringen av medel med Visa-kortets pinkod, någon annan identifierare som banken godkänner eller nätbankskoderna förbinder sig kortinnehavaren att betala den vid transaktionen uppkomna skulden till kreditgivaren. Undertecknande av försäljningsverifikatet motsvarar användning av pinkoden eller någon annan identifierare som banken godkänner. Då kortinnehavaren använder sitt Visa-kort i en betalterminal, till exempel en parkeringsautomat, där godkännandet av betalningstransaktionen inte kräver kortinnehavarens underskrift eller användning av pinkoden, förbinder sig kortinnehavaren att godkänna debiteringarna och betala skulden som uppstår av dem till kreditgivaren. Distanshandel kräver inte användning av pinkod eller kortinnehavarens underskrift, istället är en korttransaktion som gjorts med nätbankskoderna eller de till kortet anslutna kontrollnumren bindande för kortinnehavaren.

Kreditgivaren har rätt att begränsa kortinnehavarens rätt att överföra en fordring till räntebärande Visa-kredit, om kortinnehavaren inte iakttar överenskomna betalningsvillkor, eller om kreditgivaren anser att risken för att kortinnehavaren inte kan uppfylla sin betalningsskyldighet har ökat märkbart. Kortinnehavaren har rätt att vid begränsningstidpunkten betala Visa-kreditens belopp enligt de minsta amorteringarna månatligen om inte krav på att krediten återbetalas i förtid har framförts eller kommer att framföras.

 

5.

5.1. Ränta på kredit Kreditens ränta

Köp med kortet är räntefria från dagen efter faktureringen av dem till följande förfallodag. Kortinnehavaren får i genomsnitt 40 dagar räntefri betalningstid för sina korttransaktioner. Den del av slutsumman för Visa-kortets faktura som överskrider den minsta amorteringen och som kortinnehavaren inte vill betala på fakturans förfallodag, överförs till räntebärande Visa-kredit. Till Visa-kredit kan dock överföras högst ett belopp som utgör differensen mellan den beviljade kreditlimiten och det räntebärande kreditbeloppet som redan är i användning.

Kreditgivaren har rätt att ta ut ränta på kontantuttag med kortet samt räkningar som betalas från kreditkontot, gireringar, inklusive gireringar i SEPA-området och utlandsgireringar samt gireringar som gjorts i nätbankstjänsten eller andra elektroniska tjänster som kreditgivaren godkänner från och med den dag då kreditgivaren har debiterat krediten med uttaget. Kredittagaren är skyldig att betala en årlig ränta på krediten som man kommit överens om i detta avtal.

Kortinnehavaren är skyldig att på en räntebärande Visa-kredit som är i användning betala en årlig ränta som fastställs varje ränteberäkningsmånad och som utgörs av referensräntan och en marginal som man kommit överens om i Visa-kortavtalet. Som referensränta tillämpas Euribor-räntan som publiceras på adressen www.suomenpankki.fi. Vidberäkningavräntanpåskuldenärvärdet på referensräntan alltid minst 0,00.

Referensräntan justeras kvartalsvis på räntejusteringsdagarna som infaller den första dagen i mars, juni, september och december. Referensräntan träder i kraft den andra dagen i justeringsmånaden. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, tillämpas referensräntan för följande bankdag efter justeringsdagen som referensränta. Ifall referensräntan ändras, ändras räntan på krediten i motsvarande mån. Räntan på krediten förblir oförändrad mellan räntejusteringsdagarna. Ränteändringar tillämpas omedelbart utan förhandsanmälan.

Ifall noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs referensräntan för Visa-kredit enligt en författning eller ett myndighetsdirektiv som utfärdas om referensräntan. Om en författning eller ett direktiv inte utfärdas om en ny referensränta och kreditgivaren och kortinnehavaren inte uppnår samförstånd om en ny referensränta som tillämpas på krediten, fastställer kreditgivaren en ny referensränta efter att ha hört myndigheterna som övervakar kreditanstalterna. Räntan beräknas i efterskott enligt faktiska räntedagar med talet 360 som divisor.

5.2. Dröjsmålsränta

Om Visa-kreditens minsta amortering inte betalas senast på förfallodagen uppbärs dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Dröjsmålsräntan är sju (7) procentenheter högre än den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan som gäller vid ifrågavarande tidpunkt och som publiceras på adressen www.suomenpankki.fi/sv. Dröjsmålsräntan är dock alltid minst lika stor som den ränta som uppbärs på Visa-krediten.

5.3. Kreditens effektiva ränta

Den effektiva räntan är den räntesats som erhålls när kreditkostnaderna med beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på kreditbeloppet utgående från att räntan, avgifterna och arvodena är de samma under hela kredittiden och krediten återbetalas i de poster som avtalats i kreditavtalet. Kontoskötselavgiften har beaktats i beräkningen. Visa-kreditens s.k. effektiva ränta anges i prislistan för tjänster.

6. Betalning av krediten 6.1. Betalningsprogram

Inköp och kontantuttag som gjorts med Visa-kortet, krediträntan och övriga avtalsenliga avgifter samt kreditbeloppet som står till förfogande uppges på fakturan för varje Visa-konto en gång i månaden. Parterna avtalar om fakturans förfallodag i kortavtalet.

Kortinnehavaren ska betala alla avgifter på kreditgivarens bankkonto som nämns i fakturan. Vid betalning av faktura skall fakturans referensnummer anges.

Fakturering av inköp, kontantuttag och överföring av medel samt i dessa allmänna villkor nämnda avgifter sker i euro, en gång i månaden per Visa-konto. Fakturan förfaller till betalning på den förfallodag som parterna kommit överens om. Visa-kortet får inte användas om det finns förfallen skuld på Visa-kontot.

Eventuella anmärkningar om fakturan skall göras till kreditgivaren utan dröjsmål efter fakturans ankomst. Kortinnehavaren bör spara inköps-, kontantuttags- och kontoöverföringsverifikaten för kontroll av fakturorna.

Den minsta månatliga amorteringen är en mellan kreditgivaren och kortinnehavaren avtalad andel av slutsumman för Visa-kontots faktura, dock minst 30 euro eller fakturans slutsumma som underskrider detta belopp. Ifall kreditlimiten vid tidpunkten för kreditens fakturering har överskridits, faktureras den del som överstiger kreditlimiten utöver den minsta amorteringen.

Om en skuld som tidigare har förfallit till betalning ingår i fakturans slutsumma är den minsta amorteringen en avtalad andel av differensen mellan fakturans slutsumma och den tidigare förfallna fordran. Förutom den minsta amorteringen skall också en förfallen fordran alltid betalas. Visa-kortet får inte användas om det finns förfallen skuld på kontot.

6.2. Återbetalning av Visa-krediten i förtid

Kortinnehavaren har rätt att avgiftsfritt återbetala ett belopp som är större än den avtalsenliga minimiamorteringen eller att i förtid återbetala hela krediten. Om kredittagaren återbetalar krediten i förtid ska man av kreditgivarens återstående fordran avdra den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den oanvända kredittiden. Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de kostnader för uppläggningen av krediten som anges i kreditavtalet.

6.3. Amorteringsfria månader

Kortinnehavaren har rätt till två (2) betalningsfria månader per kalenderår om Visa-kreditkontot har skötts enligt avtalsvillkoren. De amorteringsfria månaderna får inte följa på varandra och de beviljas inte retroaktivt efter förfallodagen. Om kredittagaren använder automatisk debitering ska han eller hon avtala om amorteringsfria månader med banken en månad före förfallodagen. Räntan för en amorteringsfri månad debiteras som en del av följande månadsrat.

6.4. Avräkning av betalningar

Om kortinnehavaren har flera krediter från banken har innehavaren rätt att bestämma från vilken kredit en viss betalning ska avräknas. Kreditgivaren bestämmer vilka poster av en enskild kredit som en betalning ska täcka. Vid betalning av faktura ska fakturans referensnummer anges.

7. Avgifter och arvoden som debiteras för Visa-kredit

Avgifter och arvoden som debiteras för Visa-kredit fastställs i avtalet om Visa-kort och/eller i gällande prislista för tjänster.

Kreditkostnadernas maximibelopp enligt kreditavtal som ingåtts från 1.9.2019 begränsas på det sätt som föreskrivs i konsumentskyddslagen. Om sådana kreditkostnader överstiger det

Allmänna villkor för Visa-kredit 2(4)

maximibelopp som föreskrivs i lagen betalar kreditgivaren tillbaka de överstigande kreditkostnaderna till kortinnehavarens kreditkonto.

8. Köp och uttag i andra valutor

Köp och uttag som gjorts med kortet i annan valuta än euro omvandlas till euro med enligt den av Visa använda s.k. grossistkurs för valuta till vilken tilläggs en marginal som fastställs i prislistan för tjänster. Valutakursen som används vid växlingen finns till påseende på kreditgivarens webbplats. Valutakursändringar tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande. Information om kursen som tillämpats ges i efterskott på fakturan som skickas en gång i månaden. Kursen slås fast enligt den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa.

9. Kortinnehavarens informationsskyldighet

Kortinnehavaren förbinder sig att på begäran överlåta till kreditgivaren nödvändiga upplysningar om sin ekonomiska ställning och omständigheter som inverkar på kortinnehavarens soliditet.

10. Uppsägning av avtal om Visa-kredit

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Vilken av de solidariskt ansvariga kortinnehavarna som helst har rätt att säga upp avtalet om Visa-kredit med omedelbar verkan. Efter uppsägningen har ingen av de till Visa-krediten anslutna kortinnehavarna rätt att använda Visa-kortet och Visa-krediten och varje kortinnehavare är skyldig att återlämna sitt Visa-kort till kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att säga upp avtalet så att det upphör med (2) månaders uppsägningstid. Kreditgivaren meddelar skriftligen om uppsägning av avtalet.

Efter uppsägningen betalas den återstående skulden enligt gällande avtalsvillkor. Inga avgifter tas ut för uppsägningen.

11. Hävande av avtal om Visa-kredit

Kreditgivaren har rätt att häva Visa-kreditavtalet, vägra att förnya ett beviljat kort och yrka på omedelbar betalning av Visa-fakturan, om grunderna för hävande enligt punkt 15 i allmänna kortvillkor uppfylls.

 

12. Särskilda grunder för att krediten förfaller

12.1. Försummad betalning

Särskilda grunder för att krediten förfaller Försummad betalning

Om betalningen av en förfallen betalning eller en del av den försenas mer än en (1) månad och fortfarande är obetald, är det möjligt att kräva återbetalning i förtid av hela fordran som grundar sig på Visa- kredit.

Krediten förfaller fyra (4) veckor eller, om kortinnehavaren tidigare har fått anmärkning om ett dröjsmål eller något annat avtalsbrott, två (2) veckor efter det förfallomeddelandet har sänts till kunden. Om kortinnehavaren inom ovan nämnda tid betalar det försenade beloppet eller rättar till avtalsbrottet, förfaller krediten inte. Dröjsmålsränta enligt punkt 5.2 uppbärs på det förfallna beloppet. Då kreditgivaren tillämpar sin rätt att kräva återbetalning i förtid beaktar denne de s.k. sociala prestationshindren som avses i 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) om betalningsdröjsmålet orsakats av kortinnehavarens sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan därmed jämförbar av honom oavhängig omständighet förutom i de fall då detta uppenbart skulle vara oskäligt för kreditgivaren med beaktande av förseningens längd och övriga omständigheter. Banken ska meddelas om prestationshinder utan dröjsmål.

Även om kreditgivaren inte skulle ha krävt återbetalning av krediten genast efter att ha delgetts förfallogrunden, har kreditgivaren inte gett upp sin rätt att åberopa nämnda förfallogrund.

12.2. Annan grund än betalningsdröjsmål

Om kortinnehavaren gett kreditgivaren eller POP Banken vilseledande eller felaktig information som har kunnat inverka på beviljandet av Visa-krediten eller kreditvillkoren, eller gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott, eller om kreditgivaren anser att fordran på annat sätt väsentligen äventyrats, har kreditgivaren rätt att säga upp hela den återstående Visa-krediten jämte ränta och övriga avgifter till betalning av kredittagaren fyra (4) veckor eller, om kredittagaren tidigare fått anmärkning om avtalsbrott, två (2) veckor efter den dag förfallomeddelandet sänts till kredittagaren, om kredittagaren inte rättat till det avtalsstridiga förfarandet före det.

Visa-krediten förfaller omedelbart till betalning på uppmaning av kreditgivaren, om kredittagaren avlider eller försätts i konkurs eller om tingsrätten har beslutat om inledande av skuldsanering.

13. Varning för konsekvenserna av en betalningsförsummelse

Kreditgivaren har rätt att anmäla försummelse av betalning till Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och registerföraren har rätt att spara upplysningen, om försummelsen har pågått i över 60 dagar och minst 21 dagar från betalningspåminnelsen som har skickats efter förfallodagen och inte beror på kortinnehavarens sociala prestationshinder som kreditgivaren har bevisligen informerats om.

Indrivningen av en kredit medför kostnader som kunden ansvarar för.

14. Om kreditgivarens ansvar

Kortinnehavaren ska meddela säljaren och kreditgivaren om brister eller fel i de varor och tjänster som betalats med kortet inom rimlig tid. Kreditgivaren ansvarar inte för korrigering av fel eller brister i de varor och tjänster som betalats med kortet.

Om säljaren eller tjänsteleverantören inte uppfyller sina egna avtalsskyldigheter kan konsumenten ställa krav på ersättning som grundar sig på avtalsbrott också gentemot den kreditgivare som har finansierat köpet eller tjänsten. Kravet ska ställas inom rimlig tid utan obefogat dröjsmål. Konsumentens krav gentemot kreditgivaren kan avse att han eller hon håller inne betalningen eller kräver att få återbetalning av priset, skadestånd eller annan ersättning Kreditgivaren är dock inte skyldig att betala konsumenten mer än vad konsumenten har betalat till kreditgivaren.

Konsumenten får dock inte hålla inne ett belopp som uppenbart överstiger de krav som han eller hon på grund av dröjsmål eller fel har rätt till. Konsumenten ansvarar för dröjsmålspåföljder och liknande följder som beror på ogrundad innehållning av betalningar.

 

 

15. Kontoinformationstjänst och kontouppgifter

förfrågningar om

Begäran om leverans av uppgifter om kontot och dess betalningstransaktioner (förfrågan om kontouppgifter) kan ges banken via en kontoinformationstjänst eller annan aktör som kunden har befullmäktigat. Banken utför uppdrag om uppgiftsbegäran som lämnats till banken enligt det innehåll som de har när banken tar emot dem. Banken får lämna de begärda uppgifterna till den aktör som förmedlat begäran till banken.

Banken kan förhindra förfrågningar om kontouppgifter:

 • om den misstänker bedräglig eller oberättigad användning av kreditkonto i anknytning till den aktör som kunden befullmäktigat,

 • om kortinnehavaren så begär,

 • om samtycke till förfrågan om kontouppgifter inte har getts eller samtycket inte kan verifieras, eller

 • av orsaker som beror på lagstiftning eller andra myndighetsföreskrifter.

Kortinnehavaren får meddelande av banken om förhindrandet och dess motiveringar på avtalat sätt, om det inte finns grundade säkerhetsskäl för att låta bli att meddela eller om avisering inte har förbjudits någon annanstans i lag.

Om förfrågan om kontouppgifter omfattar begäran om uppgifter som den som lämnar förfrågan inte är berättigad att få kan banken låta bli att lämna uppgifterna.

Banken ansvarar inte för skador som orsakas av kontoinformationstjänsten eller annan aktör som kunden befullmäktigat.

16. Begränsning av dispositionsrätten till krediten

Banken har rätt att förhindra eller begränsa användningen av Visa- krediten

 • om det finns orsak att misstänka att krediten används obehörigt eller oärligt,

 • om risken att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser har ökat märkbart,

 • om en utmätningsman har meddelat betalnings- eller prestationsförbud som gäller Visa-kredit,

 • av orsaker som beror på lagstiftning eller andra beslut av myndigheter,

 • om säkerhetsskäl kräver det eller

 • om banken ställt en bankgaranti för krediten och om den som ställt motsäkerhet informerar banken om en begränsning av sitt ansvar.

Risken att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser har ökat märkbart till exempel när:

 • kredittagaren är insolvent,

 • kredittagaren ansöker om skuldsanering, företagssanering eller konkurs,

 • en intressebevakare förordnas för kredittagaren, eller

 • de avgifter eller provisioner som tas ut för krediten inte har betalats.

Banken meddelar kortinnehavaren om att kortet spärrats omedelbart efter spärrningen.

Om kredittagaren försöker göra inköp med ett spärrat kort, har säljföretaget rätt att på bankens uppmaning omhänderta kortet. Den avgift för borttagning av kortet som betalas till säljföretaget debiteras av kredittagaren enligt prislistan för tjänster.

17. Ändring av villkoren

Kreditgivaren meddelar kortinnehavaren om ändring av föreliggande avtal eller gällande prislista för tjänster i första hand elektroniskt i kundens nättjänst eller via någon annan skyddad elektronisk tjänst som POP Banken eller tjänsteleverantören tillhandahåller. Om kortinnehavaren inte har tillgång till nättjänster sänder kreditgivaren meddelanden skriftligen till den adress som kortinnehavaren meddelat. Ändringen träder i kraft vid angiven tidpunkt, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har sänts till huvudkortsinnehavaren.

Avtalet fortsätter med ändrat innehåll, om kortinnehavaren inte meddelar skriftligt före datumet då ändringen träder i kraft att han eller

hon inte godkänner ändringen varvid kortinnehavaren, kreditgivaren har rätt att uppsäga avtalet att upphöra i enlighet med punkt 10.

18. Överföring av Visa-kreditavtal

Kreditgivaren har rätt att överföra avtalet om Visa-kredit inklusive alla rättigheter och skyldigheter till order. Kortinnehavaren har inte rätt att överföra avtalsenliga rättigheter och skyldigheter.

19. Ångerrätt av Visa-kredit

19.1. Ångerrätt

Kortinnehavaren har rätt att frånträda ett avtal om Visa-kredit genom att meddela kreditgivaren eller POP Banken inom 14 dagar efter den tidpunkt då kortinnehavaren har ingått avtalet, eller fått ett exemplar av kreditavtalet samt vid distansförsäljning de i 6 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) avsedda förhandsuppgifterna om Visa-kredit.

Anmälan om frånträde ska vara specificerad och ska innehålla åtminstone följande uppgifter: kortinnehavarens namn, kortinnehavarens personbeteckning, numret på kortet som frånträdet gäller, kontonummer för det konto som kortet är anslutet till och kortinnehavarens underskrift.

Kortinnehavaren ska utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter meddelandet om frånträde till fullt belopp återbetala de kreditmedel som han eller hon erhållit på basis av avtalet samt betala eventuella Visa-korttransaktioner för att ångerrätten inte ska upphöra att gälla.

Vid frånträde har kreditgivaren rätt att uppbära ränta på Visa-krediten för den tid då krediten har varit till kortinnehavarens förfogande. Om kreditavtalet har ingåtts via distansförsäljning har kreditgivaren rätt att i situationer som nämns i lag uppbära effektiv ränta för den tid då krediten har varit till kortinnehavarens förfogande.

19.2. Accessoriska avtal som inte är bindande

Ett annat avtal i anslutning till kreditavtalet är inte bindande för kredittagaren vid frånträdande av kreditavtalet i sådana fall där kreditgivaren eller en tredje part tillhandahåller en accessorisk tjänst med stöd av ett avtal eller andra arrangemang mellan den tredje parten och kreditgivaren.

Om kredittagaren önskar att det accessoriska avtalet ska fortsätta att gälla trots att kreditavtalet frånträtts, ska han eller hon underrätta kreditinstitutet om detta inom 30 dagar från det att meddelandet om frånträde avsändes.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt