Hyppää sisältöön
Vihreä tausta.

Visa-luoton yleiset ehdot

Voimassa 6.6.2020 alkaen

Ehdot

1. Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Bonum Pankin korttiehtojen lisäksi Bonum Pankin kortinhaltijalle myöntämään Visa-luottoon. Jos ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan luoton osalta ensisijaisesti näitä Visa-luoton yleisiä ehtoja.

 

2. Ehdoissa käytetyt määritelmät

Visa-luoton yleisissä ehdoissa käytetyillä määritelmillä on sama merkitys kuin korttiehdoissa. Näissä luottoehdoissa tarkoitetaan lisäksi:

Kulutusrajalla laskutuskauden mukaista käyttörajaa, jonka kortinhaltija voi asettaa omalle tai pääkortinhaltija rinnakkaiskortinhaltijan Visa-luottokortille. Visa-luottokorttia voidaan käyttää korttiin asetetun kulutusrajan sekä myönnetyn luoton rajoissa.

Luotonantajalla Visa-kortin ehtojen mukaista palveluntarjoajaa eli Bonum Pankki Oyj:ta.

Luottokustannuksilla luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Tilitietopalvelulla muun kuin POP Pankin tarjoamaa palvelua, jossa haetaan asiakkaan pyynnöstä rekisteröityneen palveluntarjoajan välityksellä teknisen rajapinnan kautta tietoja luottotilistä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Visa-luotolla luotonantajan kortinhaltijalle myöntämään Visa-tiliin näiden yleisten Visa-luoton ehtojen mukaisesti liitettyä luotonantajan myöntämää luottoa.

Visalla Visa Inc. -yhtiötä tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvaa yhtiötä tai yhteisöä, joka kulloinkin toimii Visa - korttijärjestelmän ylläpitäjänä.

Visa-kortilla tai kortilla luotonantajan myöntämää Visa -tiliin liitettyä Visa Debit/Credit yhdistelmäkorttia. Kortin käyttömahdollisuus ilmenee maksunsaajan myyntipisteeseen tai automaattiin merkityistä Visa-tunnuksista.

Visa-tilillä tiliä, johon pääkortti ja sen rinnakkaiskortit liitetään. Luotonantaja asettaa tilille luottorajan, jonka puitteissa tiliin liitettyjä Visa-kortteja voidaan käyttää.

Yhteisvastuulla samaan Visa-tiliin liitettyjen pää- ja rinnakkaiskorttien kortinhaltijoiden yhteisvastuuta korttiin sovellettavien ehtojen noudattamisesta ja Visa-tilillä olevan yhteismäärän maksamisesta sovittuna eräpäivänä.

3. Visa-luoton myöntäminen

Visa-luoton voi hakemuksesta saada säännöllisiä tuloja saava täysi- ikäinen henkilö, joka on hoitanut raha-asiansa moitteetta ja jolla ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Visa-tiliin voidaan liittää hakemuksesta kortinhaltijan suostumuksella toiselle henkilölle luovutettava rinnakkaiskortti, jolloin kaikki kortinhaltijan ja rinnakkaiskortinhaltijoiden tekemät ostot, käteisnostot ja muut varojen siirrot sekä näissä ehdoissa ja palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa mainitut maksut laskutetaan samalla laskulla.

Päätöksen haetun Visa-luoton myöntämisestä tekee luotonantaja. Päätös perustuu kokonaisharkintaan ja luotonantajalla on oikeus hylätä hakemus. Hyväksytty hakemus yhdessä kulloinkin voimassa olevien Visa-luoton yleisten ehtojen, korttiehtojen ja palveluhinnaston kanssa muodostaa Visa-luottosopimuksen kortinhaltijan ja luotonantajan välillä.

Hakemuksen allekirjoittaessaan Visa-luoton hakija vakuuttaa hakemuksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Visa-luoton yleisiä ehtoja, korttiehtoja sekä palveluhinnastoa.

Luotonantajalla on oikeus käyttää Visa-luottoa myöntäessään ja sen käyttöä valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Lisäksi Visa-luottohakemuksen allekirjoittamisella hakija suostuu siihen, että luotonantajalla ja pankilla on oikeus vaihtaa ja tallentaa hakijaa koskevia tietoja kortin yleisten ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti.

Luotonantajalla on oikeus antaa kortin käyttämiseen liittyvien seikkojen selvittämiseksi tietoja kaikille yhteisvastuullisille kortinhaltijoille.

4. Visa-luoton pääominaisuudet

Luotonantaja ilmoittaa kortinhaltijalle Visa-kortin luottorajan korttisopimuksessa. Kortinhaltijalla on käytössään Visa-tilille myönnetty luottoraja, jota Visa-kortilla tehtyjen ostojen, käteisnostojen, tilisiirtojen, ja palkkioiden yhteissumma ei kulloinkaan saa ylittää. Mikäli luottoraja ylittyy, veloitetaan ylitys kokonaisuudessaan seuraavan kuukausierän yhteydessä normaalin kuukausierän lisäksi ja ylityksestä veloitetaan maksu.

Hyväksymällä korttitapahtuman sekä varojen siirrot Visa-korttiin liitetyllä tunnusluvulla, muulla pankin hyväksymällä tunnisteella tai verkkopankkitunnuksilla, kortinhaltija sitoutuu maksamaan tapahtumasta syntyneen velan luotonantajalle. Myyntitositteen allekirjoittaminen vastaa tunnusluvun tai muun pankin hyväksymän tunnisteen käyttöä. Käyttämällä Visa-korttiaan sellaisessa maksupäätteessä, kuten paikoitusautomaatissa, jossa maksutapahtuman hyväksyminen ei edellytä kortinhaltijan allekirjoitusta tai tunnusluvun käyttämistä, kortinhaltija sitoutuu hyväksymään näin kertyneet veloitukset ja suorittamaan niistä syntyneen velan luotonantajalle. Etämaksamisessa ei vaadita tunnusluvun käyttöä tai kortinhaltijan allekirjoitusta, vaan salasanalla, verkkopankkitunnuksilla tai korttiin liitettyjä tarkisteita käyttämällä tehty korttitapahtuma sitoo kortinhaltijaa.

Luotonantajalla on oikeus rajoittaa kortinhaltijan oikeutta siirtää saatava korolliseksi Visa-luotoksi, jos kortinhaltija ei noudata sovittuja maksuehtoja, tai jos luotonantaja katsoo riskin siitä, ettei kortinhaltija kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, huomattavasti kohonneen. Kortinhaltijalla on oikeus maksaa rajoitushetkellä Visa-luoton määrä vähimmäislyhennysten mukaisesti kuukausittain, paitsi jos luotto näiden Visa-luoton yleisten ehtojen mukaan on eräännytetty tai eräännytetään.

5. Luottokorko

5.1. Luoton korko 

Kortilla tehdyt ostot ovat korottomia niiden jälkeistä laskutuspäivää seuraavaan eräpäivään saakka. Kortinhaltija saa keskimäärin 40 päivää korotonta maksuaikaa korttitapahtumilleen. Vähimmäislyhennyksen ylittävä osa Visa-kortin laskun loppusummasta, jota kortinhaltija ei halua maksaa laskun eräpäivänä, siirtyy korolliseksi Visa-luotoksi. Visa-luotoksi voidaan kuitenkin siirtää enintään määrä, joka on myönnetyn luottorajan ja jo käytössä olevan korollisen luoton määrän erotus.

Luotonantajalla on oikeus periä korkoa kortilla tehtyjen käteisnostojen sekä luottotililtä maksettavien laskujen, tilisiirtojen, ml. tilisiirto SEPA-alueella ja ulkomaan tilisiirtojen sekä verkkopankkipalvelussa tai muissa luotonantajan hyväksymissä sähköisissä palveluissa tehtyjen tilisiirtojen osalta siitä päivästä alkaen, jolloin luotonantaja on veloittanut noston luotolta. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotolle vuotuista korkoa tässä sopimuksessa sovitun mukaisesti.

Kortinhaltija on velvollinen maksamaan käytössä olevalle korolliselle Visa-luotolle koronlaskentakausittain määräytyvää vuotuista korkoa, joka muodostuu viitekorosta ja Visa-korttisopimuksessa sovitusta marginaalista. Viitekorkona käytetään Euribor -korkoa, joka julkaistaan osoitteessa www.suomenpankki.fi. Velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0,00.

Viitekorko tarkistetaan neljännesvuosittain korontarkistuspäivinä, jotka ovat maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun ensimmäinen päivä. Viitekorko astuu voimaan korontarkistuspäivää seuraavana päivänä. Jos korontarkistuspäivä ei ole pankkipäivä, viitekorkona käytetään tarkistuspäivää seuraavan pankkipäivän viitekorkoa. Mikäli viitekorko muuttuu, luoton korko muuttuu vastaavasti. Korontarkistuspäivien välillä luoton korko pysyy samana. Koron muutoksia sovelletaan ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli viitekoron noteeraaminen lopetetaan tai keskeytetään, Visa- luottoon sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen tai viranomaisen ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä tai ohjetta, eivätkä luotonantaja ja kortinhaltija pääse sovintoon luottoon sovellettavasta uudesta viitekorosta, luotonantaja määrittelee uuden viitekoron kuultuaan luottolaitoksia valvovia viranomaisia. Korko lasketaan jälkikäteen todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360.

5.2. Viivästyskorko

Ellei Visa-luoton vähimmäislyhennystä makseta viimeistään sen eräpäivänä, viivästyneelle määrälle peritään viivästyskorkoa. Viivästyskorko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa olevan korkolain 12 §:n tarkoittama viitekorko, joka julkaistaan osoitteessa www.suomenpankki.fi. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin Visa-luotosta perittävä korko.

5.3. Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen olettaen, että korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin luottosopimuksessa sovituissa erissä. Laskennassa on otettu huomioon tilinhoitomaksu. Visa-luoton ns. todellinen vuosikorko ilmoitetaan palveluhinnastossa.

6. Luoton maksaminen

6.1. Maksuohjelma

Visa-kortilla tehdyt ostot, käteisnostot, luottokorko ja muut sopimuksen mukaiset maksut sekä käytössä oleva luottomäärä ilmoitetaan laskulla Visa-tilikohtaisesti kerran kuukaudessa. Laskun eräpäivä sovitaan osapuolten välillä korttisopimuksessa.

Kortinhaltijan tulee suorittaa kaikki maksut laskussa mainitulle luotonantajan pankkitilille. Laskua maksettaessa tulee käyttää laskulla ilmoitettua viitetietoa.

Visa-tilin ostot, käteisnostot ja varojen siirrot sekä muut näissä yleisissä ehdoissa mainitut maksut laskutetaan euroina Visa- tilikohtaisesti kerran kuukaudessa. Lasku erääntyy maksettavaksi osapuolten sopimana eräpäivänä. Visa-korttia ei saa käyttää, jos Visa-tilillä on erääntynyttä velkaa.

Mahdolliset huomautukset laskuista on tehtävä luotonantajalle viipymättä laskun saapumisesta. Laskujen tarkistamista varten kortinhaltijan tulee säilyttää osto-, käteisnosto- ja tilisiirtotositteet.

Kuukausittainen vähimmäislyhennys on luotonantajan ja kortinhaltijan välillä sovittu osuus Visa-tilikohtaisen laskun loppusummasta, kuitenkin vähintään 30 euroa tai tätä määrää alempi laskun loppusumma. Mikäli luoton luottoraja on laskutushetkellä ylittynyt, laskutetaan luottorajan ylittävä summa vähimmäislyhennyksen lisäksi.

Jos laskun loppusummaan sisältyy aiemmin erääntynyttä velkaa, vähimmäislyhennyksen määrä lasketaan laskun loppusumman ja aiemmin erääntyneen saatavan erotuksesta. Erääntynyt saatava on aina maksettava vähimmäislyhennyksen lisäksi. Visa-korttia ei saa käyttää, jos tilillä on erääntynyttä velkaa.

6.2. Visa-luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Kortinhaltijalla on oikeus maksaa kuluitta sopimuksen mukaista minimilyhennystä suurempi määrä tai koko luotto ennenaikaisesti takaisin. Jos kortinhaltija maksaa luoton ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvät kulut.

6.3. Maksuvapaat kuukaudet

Kortinhaltijalla on oikeus kahteen (2) maksuvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jos Visa-luottotiliä on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti. Maksuvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä kuukausia, eikä niitä myönnetä eräpäivän jälkeen takautuvasti. Mikäli luotonsaaja käyttää automaattista veloitusta, on maksuvapaasta kuukaudesta sovittava pankin kanssa kuukautta ennen eräpäivää. Maksuvapaan kuukauden korko veloitetaan osana seuraavaa kuukausierää.

6.4. Maksujen kohdistaminen

Jos kortinhaltijalla on pankilta useampia luottoja, kortinhaltijalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon. Luotonantaja määrittelee, mitä yksittäisiä luoton eriä suorituksella katetaan. Laskua maksettaessa tulee käyttää laskulla ilmoitettua viitetietoa.

7. Visa-luotosta perittävät maksut ja palkkiot

Visa-luotosta perittävät maksut ja palkkiot määritellään Visa-korttia koskevassa sopimuksessa ja/tai kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa.

1.9.2019 jälkeen tehtyjen luottosopimusten osalta luottokustannusten enimmäismäärää rajoitetaan kuluttajansuojalaissa määritellyllä tavalla. Näiden luottokustannusten ylittäessä laissa määritellyn enimmäismäärän, luotonantaja palauttaa liikaa perityt luottokustannukset kortinhaltijan luottotilille.

8. Valuuttaostot ja –nostot

Muussa valuutassa kuin euroissa tehdyt ostot ja käteisnostot muutetaan euroiksi Visan käyttämällä ns. valuutan tukkukurssilla, johon lisätään palveluhinnastossa ilmoitettu marginaali. Valuutan muunnossa käytettävä viitekurssi on nähtävillä luotonantajan verkkosivuilla. Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Käytetystä kurssista annetaan tieto jälkikäteen kerran kuussa toimitettavassa laskussa. Kurssi määräytyy sen päivän mukaan, jolloin tapahtuma välittyy sen vastaanottaneelta taholta Visalle.

9. Kortinhaltijan tiedonantovelvollisuus

Kortinhaltija sitoutuu antamaan luotonantajalle tämän pyytäessä tarpeellisia tietoja taloudellisesta asemastaan ja maksukykyynsä vaikuttavista seikoista.

10. Visa-luottoa koskevan sopimuksen irtisanominen

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi

Kenellä tahansa Visa-tilin yhteisvastuullisista kortinhaltijoista on oikeus irtisanoa Visa-luottoa koskeva sopimus päättymään välittömästi. Irtisanomisen jälkeen kenelläkään Visa-luottoon liitettyjen korttien kortinhaltijoista ei ole oikeutta käyttää Visa-korttia tai Visa-luottoa ja kukin kortinhaltija on velvollinen palauttamaan Visa-korttinsa luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Luotonantaja ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta kirjallisesti.

Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun voimassaolevien sopimusehtojen mukaisesti. Irtisanomisesta ei peritä kuluja.

11. Visa-luottoa koskevan sopimuksen purkaminen

Luotonantajalla on oikeus purkaa Visa-luottosopimus, kieltäytyä uusimasta myönnettyä korttia ja vaatia Visa-luoton maksua välittömästi, jos korttiehtojen kohdan 15 mukaiset purkuperusteet täyttyvät.

12. Luoton erityiset erääntymisperusteet

12.1. Maksun laiminlyönti

Jos erääntyneen maksun tai sen osan suorittaminen viivästyy enemmän kuin yhden (1) kuukauden ja on edelleen maksamatta, koko Visa-luottoon perustuva saatava voidaan eräännyttää maksettavaksi.

Erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon, tai jos kortinhaltijalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty. Jos kortinhaltija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Erääntyneelle määrälle peritään kohdan 5.2 mukaista viivästyskorkoa. Luotonantaja ottaa eräännyttämisoikeuttaan käyttäessään huomioon kuluttajasuojalain (38/1978) 7 luvun tarkoittamat sosiaaliset suoritusesteet, jos maksun viivästyminen johtuu kortinhaltijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavissa olevasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava pankille viivytyksettä.

Vaikka luotonantaja ei olisi eräännyttänyt luottoa heti eräännyttämisperusteesta tiedon saatuaan, luotonantaja ei ole luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen eräännyttämisperusteeseen.

12.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Jos kortinhaltija on antanut luotonantajalle tai POP Pankille harhaanjohtavia tai vääriä tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Visa- luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin tai jos hän on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai jos luotonantaja katsoo saatavansa muutoin olennaisesti vaarantuneen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää Visa-luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Visa-luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos asiakas kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

13. Varoitus maksun laiminlyönnin seurauksista

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin ja rekisterinpitäjällä oikeus tallentaa tieto, mikäli laiminlyönti on kestänyt yli 60 päivää ja samalla vähintään 21 päivää maksukehotuksesta, joka on lähetetty eräpäivän jälkeen eikä se ole johtunut luotonantajalle todisteellisesti ilmoitetusta kortinhaltijan sosiaalisesta suoritusesteestä.

Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

14. Luotonantajan vastuusta

Kortinhaltijan tulee ilmoittaa kortilla maksetussa tuotteessa tai palvelussa mahdollisesti havaitsemistaan puutteista tai virheistä sekä myyjälle että luotonantajalle kohtuullisessa ajassa. Luotonantaja ei vastaa tuotteessa tai palvelussa ilmenneen virheen tai puutteen korjaamisesta.

Mikäli myyjä ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut tälle sopimusrikkomuksesta, kuluttaja voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksensa myös luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Kuluttajan vaatimus luotonantajalle voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Kuluttaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen tai virheen perusteella oikeus. Kuluttaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä johtuvista viivästys- ja muista seuraamuksista.

15. Tilitietopalvelu ja tilitietokyselyt

Pyyntö tilin ja sen maksutapahtumatietojen toimittamiseen (tilitietokysely) voidaan antaa pankille tilitietopalvelun tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon kautta. Pankki toteuttaa tietopyynnöt sen sisältöisenä kuin ne on pankille toimitettu. Pankki saa toimittaa pyydetyt tiedot taholle jonka kautta pyyntö on vastaanotettu.

Pankki voi estää tilitietokyselyt, jos:

 • se epäilee asiakkaan valtuuttaman tahoon liittyvää petollista tai oikeudetonta luottotilin käyttöä;
 • kortinhaltija niin pyytää;
 • suostumusta tilitietokyselyyn ei ole annettu tai sitä ei voida varmistaa; tai
 • laista tai muusta viranomaispäätöksestä johtuvasta syystä näin johtuu.

Kortinhaltija saa pankilta tiedon estämisestä ja sen perusteista sovitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteluja turvallisuussyistä tai ilmoittamista ole muualla laissa kielletty.

Pankki voi jättää tiedot toimittamatta, jos tilitietokyselyllä pyydetään tietoja, joiden saamiseen ei kyselyn tekijällä ole oikeutta.

Pankki ei vastaa tilitietopalvelun tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon aiheuttamista vahingoista.

16. Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Pankilla on oikeus estää Visa-luoton käyttö tai rajoittaa sitä, jos:

 • on syytä epäillä, että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti;

 • riski siitä, että kortinhaltija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on kohonnut huomattavasti;

 • ulosottomies ilmoittaa pankille Visa-luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta;

 • laista tai muusta viranomaispäätöksestä näin johtuu;

 • turvallisuussyyt niin edellyttävät; tai

 • luottoon liittyy pankin antama pankkitakaus ja vastavakuudenantaja ilmoittaa pankille vastuunsa rajoittamisesta.

Riskimaksuvelvoitteitaan, siitä että kortinhaltija ei kykyne täyttämään maksuvelvotteitaan, on huomattavasti kohonnut esimerkiksi silloin, kun:

 • luotonsaaja on maksukyvytön;

 • luotonsaaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin;

 • luotonsaajalle määrätään edunvalvoja; tai

 • luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu.

Pankki ilmoittaa kortin sulkemisesta kortinhaltijalle välittömästi sulkemisen jälkeen.

Mikäli luotonsaaja yrittää tehdä ostoja suljetulla kortilla, myyjäliikkeellä on oikeus pankin vaatimuksesta ottaa kortti haltuunsa. Myyjäliikkeelle maksettava poisottopalkkio veloitetaan luotonsaajalta palveluhinnaston mukaisesti.

17. Ehtojen muuttaminen

Luotonantaja ilmoittaa kortinhaltijalle ehtojen tai palveluhinnaston muutoksesta ensisijaisesti sähköisesti asiakkaan verkkopalvelussa tai muun POP Pankin tai palveluntarjoajan tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä. Jos kortinhaltijalla ei ole käytössään verkkopalveluja, lähettää luotonantaja ilmoitukset kirjallisesti kortinhaltijan ilmoittamaan osoitteeseen. Muutos tulee voimaan ilmoitettuna ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä pääkortinhaltijalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jos kortinhaltija ei ilmoita luotonantajalle kirjallisesti muutoksen voimaantulopäivään mennessä, ettei hän hyväksy muutosta, jolloin kortinhaltijalla, luotonantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kohdan 10 mukaisesti.

18. Visa-luottosopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää Visa-luottoa koskeva sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Kortinhaltija ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan.

19. Visa-luoton peruuttamisoikeus

19.1. Peruuttamisoikeus

Kortinhaltijalla on oikeus peruuttaa Visa-luottoa koskeva sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti luotonantajalle tai POP Pankille 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä, kun kortinhaltija on saanut kappaleen luottosopimuksesta sekä etämyyntitilanteessa kuluttajansuojalain (38/1978) 6a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: kortinhaltijan nimi, kortinhaltijan henkilötunnus, peruutettavan kortin numero, korttiin liitetyn tilin numero ja kortinhaltijan allekirjoitus.

Kortinhaltijan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava Visa-luottoa koskevan sopimuksen perusteella saamansa luottovarat täysimääräisesti ja maksettava Visa-kortilla tehdyt korttitapahtumat uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Luotonantajalla on peruuttamistilanteessa oikeus periä Visa-luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut kortinhaltijan käytettävissä. Mikäli luottosopimus on tehty etämyynnissä, on luotonantajalla oikeus laissa mainituissa tilanteissa periä todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kortinhaltijan käytettävissä.

19.2. Liitännäissopimuksen sitomattomuus

Luottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido luotonsaajaa pääkortinhaltijan peruuttaessa luottosopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa luottolaitos tai kolmas tämän ja luottolaitoksen välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

Jos luotonsaaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luottolaitokselle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä