Hoppa till innehåll

SEPA-Direktdebitering – Allmänna villkor för betalarkunder

Gäller från 7.2.2015.

Betalarens bank tillhandahåller till Direktdebitering ansluten tjänst till betalarkunder (nedan ”betalaren”). Tjänsten möjliggör direktdebiteringar i euro i eurobetalningsområdet från det konto som anslutits till betalarens tjänst i enlighet med den fullmakt som betalaren gett till faktureraren.

Tjänsten är en tjänst i enlighet med regelboken om bastjänsten SEPA-Direktdebitering i eurobetalningsområdet (SEPA Direct Debit Core Rulebook).

Utöver dessa allmänna villkor för SEPA-Direktdebitering tillämpas på SEPA-Direktdebitering de vid var tid gällande kontovillkor för det konto som är anslutet till tjänsten samt allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet.

1. Beskrivning av tjänsten

I SEPA-Direktdebitering ger betalaren faktureraren en fullmakt med vilken betalaren ger sitt samtycke till att betalarens bank debiterar betalarens konto som har anslutits till tjänsten i enlighet med det betalningsuppdrag gällande direktdebitering som faktureraren har skickat till betalarens bank.

En fullmakt kan ges en fakturerare för antingen en återkommande eller en enskild debitering.

Betalaren avtalar om fullmakten och dess innehåll direkt med faktureraren. Betalarens bank har ingen kännedom om fullmakten eller dess innehåll och ansvaret för arkiveringen av fullmakten ligger hos faktureraren. Banken är inte heller skyldig att ta emot och förvara fullmakter.

Betalaren ska göra ändringar som gäller fullmaktens innehåll och debiteringsbegäranden med faktureraren. Likaså ska betalaren avtala om återkallande av fullmakten med faktureraren.

2. Godkännande av mottagning av direktdebiteringsbegäranden till banken

Kunden bekräftar skriftligt till banken att kunden godkänner mottagningen av SEPA-Direktdebiteringar samt att kontodebiteringar görs utgående från debiteringsbegäran. Kundens godkännande är kontospecifikt och begäran om debitering kan inte begränsas att gälla bara en fakturerare eller vissa särskilda fakturerare.

3. Förhandsanmälan

Faktureraren skickar en förhandsanmälan till betalaren om fakturor som debiteras som SEPA-Direktdebitering i enlighet med vad faktureraren och betalaren har avtalat. Betalaren ska rikta eventuella anmärkningar gällande förhandsanmälan till faktureraren.

Faktureraren svarar för att förhandsanmälan eller den summa som debiteras med fullmakten stämmer överens med det betalningsuppdrag gällande SEPA-Direktdebitering som har sänts till betalarens bank.

4. Kontodebiteringar

Betalarens bank debiterar summan enligt begäran om SEPA-Direktdebitering på förfallodagen från betalarens konto enbart utifrån begäran om SEPA-Direktdebitering och förmedlar medlen till fakturerarens bank. Betalarens bank kontrollerar inte före utförandet av direktdebiteringstransaktionen att betalaren har gett en fullmakt till faktureraren för SEPA-Direktdebitering. Betalarens bank kontrollerar endast om betalarens konto som nämnts i det betalningsuppdrag gällande SEPA-Direktdebitering som fakturerare har gett är anslutet till tjänsten.

Om förfallodagen inte är en bankdag debiteras betalningen följande bankdag efter förfallodagen.

Betalaren är skyldig att se till att de medel som behövs för en SEPA-Direktdebitering finns på kontot senast en bankdag före debiteringsdagen. Betalarens bank har rätt att göra en täckningsreservering på kontot bankdagen före debiteringsdagen.

Betalarens bank förbinder sig att göra betalningarna på den förfallodag som faktureraren har fastställt under förutsättning att kontot har de medel som behövs. Betalarens bank gör ett debiteringsförsök utifrån en SEPA-Direktdebitering på betalarens konto bara en gång på betalningens förfallodag.

Betalarens bank sänder inget kvitto över SEPA-Direktdebiteringen till betalaren utan betalaren får informationen om debiteringen i kontoutdraget.

Betalarens bank har rätt att underkänna en begäran om SEPA-Direktdebitering och återsända den till fakturerarens bank till exempel om begäran om SEPA-Direktdebitering har tekniska brister, det inte finns något avtal om att använda debiteringskontot för SEPA-Direktdebiteringar, eller av andra motiverade skäl. Betalarens bank vidarebefordrar uppgifterna om underkända SEPA-Direktdebiteringar till fakturerarens bank, som har rätt att vidareförmedla uppgifterna till faktureraren.

Om de medel som behövs för betalningen av en faktura inte på förfallodagen finns på betalarens konto eller om debiteringen inte har kunnat genomföras av någon annan orsak, har betalarens bank rätt att meddela faktureraren att debiteringen inte har kunnat genomföras. Betalarens bank vidarebefordrar uppgifterna om misslyckade debiteringar till fakturerarens bank som har rätt att vidareförmedla uppgifterna till faktureraren.

Betalarens bank är enligt betaltjänstlagen skyldig att underrätta betalaren om att en debitering misslyckats och om orsaken till misslyckandet. Betalarens bank meddelar betalaren skriftligt eller elektroniskt. Betalaren har rätt att ta ut en avgift för meddelandet enligt sin prislista.

Betalaren är ensam skyldig att följa upp de betalningar som direktdebiteras från hans eller hennes konto för att upptäcka eventuella felaktiga eller orättmätiga betalningar.

Betalarens bank har rätt att vägra genomföra en enskild begäran om SEPA-Direktdebitering, om betalarens bank har skäl att misstänka riktigheten i begäran om SEPA-Direktdebitering.

5. Återkalla direktdebiteringsbegäran före förfallodagen

Betalaren kan förbjuda betalarens bank att debitera en enskild betalning. Meddelandet ska ges senast klockan 14.30 bankdagen före förfallodagen på bankens kontor eller i bankens nättjänst.

Betalarens bank underrättar fakturerarens bank om att betalaren har återkallat betalningsuppdraget avseende direktdebitering. Fakturerarens bank förmedlar intormationen om återkallandet vidare till faktureraren.

6. Återkalla en SEPA-Direktdebitering efter förfallodagen

Om betalaren är en konsument har betalaren rätt att kräva återbetalning av betalarens bank.

Betalarens bank ska på betalarens begäran återbetala SEPA-Direktdebiteringens hela belopp om beloppet inte exakt framgår av den fullmakt som betalaren gett och det är större än betalaren rimligen kunnat vänta sig med beaktande av kundens tidigare konsumtionsbeteende, ramavtalets villkor och andra omständigheter.

Betalaren ska kräva återbetalning av en SEPA-Direktdebitering av betalarens bank skriftligt senast inom åtta (8) veckor från debiteringsdagen. Betalarens bank har rätt att kontrollera de grunder för återbetalningen som betalaren meddelat.

Betalarens bank återbetalar beloppet av SEPA-Direktdebiteringen i sin helhet eller meddelar om vägrad återbetalning till betalaren inom tio (10) bankdagar från att betalaren har krävt återbetalning.

Betalarens bank har rätt att meddela om återbetalningen till fakturerarens bank som sedan meddelar faktureraren om återbetalningen.

7. Återbetalning av orättmätig SEPA-direktdebitering

Om en debiteringsbegäran är orättmätig (t.ex. betalaren har inte gett någon direktdebiteringsfullmakt till faktureraren) har betalaren rätt att kräva återbetalning av SEPA-Direkdebiteringen av betalarens bank så fort som möjligt efter kontodebiteringen, dock senast inom 13 månader från kontodebiteringen.

Kravet på återbetalning ska lämnas skriftligt och betalaren ska till betalarens bank lämna möjligt bevismaterial som stöd för yrkandet.

Betalarens bank har rätt att sända en begäran till fakturerarens tjänsteleverantör om att av faktureraren få en kopia av betalarens fullmakt som ligger till grund för SEPA-Direktdebiteringen inklusive eventuella bilagor.

Betalarens bank meddelar betalaren om godkännande av eller avslag på betalarens krav senast inom 30 kalenderdagar sedan betalaren ställt kravet. Betalarens bank har rätt att lämna uppgifterna om återbetalning av SEPA-Direktdebitering till Fakturerarens bank som har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Faktureraren.

8. Rättsförhållande mellan betalaren och faktureraren

Återkallandet av betalningsuppdrag avseende SEPA-Direktdebitering eller underlåtenhet att genomföra uppdraget, återbetalning eller någon annan motsvarande omständighet frigör inte betalaren från prestationsskyldigheten gentemot faktureraren, om inte något annat följer av avtalet mellan betalaren och faktureraren eller av den lag som tillämpas på avtalsförhållandet. Betalaren ansvarar för eventuella dröjsmålspåföljder som åsamkas faktureraren på grund av att det betalningsuppdrag som enligt avtal skulle debiteras inte debiteras på grund av att tjänsten sagts upp eller om den summa som debiteras på anmodan av betalaren har återbetalats till betalaren.

9. Ändringar

Betalarens bank meddelar kunden skriftligt eller på separat avtalat sätt elektroniskt om en ändring av prislistan eller dessa villkor. Ändringen träder i kraft från den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet sändes.

Avtalet fortsätter med de ändrade villkoren om betalaren inte före den dag då ändringen meddelats träda i kraft skriftligen eller på annat särskilt avtalat sätt elektroniskt meddelar banken att han eller hon motsätter sig ändringen. Betalaren har fram till den dag då ändringen meddelats träda i kraft rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om betalaren säger upp avtalet, genomförs betalningsuppdragen gällande SEPA-Direktdebitering inte efter det att betalarens bank har spärrat tjänsten.

10. Direktdebiteringstjänstens upphörande

Betalaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp en SEPA-Direktdebiteringstjänst i anslutning till ett konto genom att meddela banken det skriftligt i ett bankkontor eller i bankens nättjänst.

Banken har rätt att säga upp en SEPA-Direktdebiteringstjänst i anslutning till ett konto att upphöra efter två (2) månader genom att meddela betalaren det skriftligt eller på separat avtalat sätt elektroniskt.

Banken har rätt att upphäva en SEPA-Direktdebiteringstjänst med omedelbar verkan, om betalaren väsentligt bryter mot de här villkoren eller använder tjänsten i strid med dess syfte eller lagen eller god sed.

Om betalaren säger upp avtalet genomförs inga betalningsuppdrag avseende SEPA-Direktdebitering efter att tjänsten har spärrats.

Betalaren ska återkalla en enskild fullmakt till en fakturerare genom att kontakta faktureraren.