Hyppää sisältöön

SEPA-suoraveloituksen yleiset ehdot maksaja-asiakkaalle

Voimassa 7.2.2015 alkaen.

Maksajan pankki tarjoaa SEPA-Suoraveloitukseen liittyvää palvelua maksaja-asiakkaille (jäljempänä ”maksaja”). Palvelu mahdollistaa euromääräiset suoraveloitukset euromaksualueella maksajan palveluun liitetyltä tililtä maksajan laskuttajalle antaman valtakirjan mukaisesti.

Palvelu on yhtenäisen euromaksualueen SEPA-Suoraveloituksen peruspalvelua koskevan sääntökirjan (SEPA Direct Debit Core Rulebook) mukainen palvelu.

Näiden SEPA-Suoraveloituksen yleisten ehtojen lisäksi SEPA-Suoraveloitukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia, palveluun liitettyä tiliä koskevia tiliehtoja ja euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja.

1. Palvelun kuvaus

SEPA-Suoraveloituksessa maksaja antaa laskuttajalle valtakirjan, jolla maksaja antaa suostumuksensa sille, että maksajan pankki veloittaa palveluun liitettyä maksajan tiliä laskuttajan maksajan pankille lähettämän suoraveloitusta koskevan maksutoimeksiannon mukaisesti.

Valtakirjan voi antaa laskuttajalle joko toistuvaan tai kertaluonteiseen veloitukseen.

Maksaja sopii valtakirjasta ja sen sisällöstä suoraan laskuttajan kanssa. Maksajan pankilla ei ole tietoa valtakirjasta tai sen sisällöstä ja vastuu valtakirjan arkistoinnista on laskuttajalla. Pankki ei ole myöskään velvollinen ottamaan vastaan tai säilyttämään valtakirjoja.

Maksajan tulee tehdä valtakirjan sisältöä ja veloituspyyntöjä koskevat muutokset laskuttajan kanssa. Samoin valtakirjan peruuttamisesta maksajan tulee sopia laskuttajan kanssa.

2. Suoraveloituspyyntöjen vastaanoton hyväksyntä pankille

Asiakas vahvistaa pankille kirjallisesti hyväksyvänsä SEPA-Suoraveloitusten vastaanoton sekä tiliveloitusten tekemisen veloituspyynnön pohjalta. Asiakkaan hyväksyntä on tilikohtainen eikä veloituspyyntöjä voi rajata koskemaan vain yhtä laskuttajaa tai joitakin tiettyjä laskuttajia.

3. Ennakko-ilmoitus

Laskuttaja lähettää maksajalle ennakkoilmoituksen SEPA-Suoraveloituksena veloitettavista laskuista laskuttajan ja maksajan sopimalla tavalla. Maksajan tulee osoittaa ennakkoilmoitusta koskevat mahdolliset huomautukset laskuttajalle.

Laskuttaja vastaa siitä, että ennakkoilmoitus tai valtakirjalla veloitettava summa on yhtäpitävä Maksajan pankkiin toimitetun SEPA-Suora-veloitusta koskevan maksutoimeksiannon kanssa.

4. Tiliveloitukset

Maksajan pankki veloittaa SEPA-Suoraveloituspyynnön mukaisen summan eräpäivänä maksajan tililtä yksinomaan SEPA-Suoraveloituspyynnön perusteella ja välittää varat laskuttajan pankille. Maksajan pankki ei varmista ennen suoraveloitustapahtuman toteuttamista sitä, onko maksaja antanut SEPA-Suoraveloitusta varten valtakirjan laskuttajalle. Maksajan pankki tarkistaa ainoastaan, onko laskuttajan antamassa SEPA-Suoraveloitusta koskevassa maksutoimeksiannossa mainittu maksajan tili liitetty palveluun.

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu veloitetaan eräpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on viimeistään veloituspäivää edeltävänä pankkipäivänä maksuihin tarvittavat varat. Maksajan pankilla on oikeus tehdä tilille katevaraus veloituspäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Maksajan pankki sitoutuu suorittamaan maksut laskuttajan määrittelemänä eräpäivänä sillä edellytyksellä, että tilillä on maksuun tarvittavat varat. Maksajan pankki tekee SEPA-Suoraveloitukseen perustuvan veloitusyrityksen maksajan tililtä vain yhden kerran maksun eräpäivänä.

Maksajan pankki ei toimita maksajalle tositetta veloituksesta vaan maksaja saa veloitusta koskevat tiedot tiliotteella.

Maksajan pankilla on oikeus hylätä SEPA-Suoraveloituspyyntö ja palauttaa se laskuttajan pankille esimerkiksi siksi, että SEPA-Suoraveloituspyyntö on teknisesti puutteellinen, veloitustiliä ei ole sovittu käytettäväksi SEPA-Suoraveloituksiin, tai muusta perustellusta syystä. Maksajan pankki välittää tiedot hylätyistä SEPA-Suoraveloituksista laskuttajan pankille, jolla on oikeus välittää tiedot edelleen laskuttajalle.

Jos maksajan tilillä ei ole laskun maksamiseen tarvittavia varoja eräpäivänä tai veloitusta ei ole muusta syystä voitu toteuttaa, maksajan pankilla on oikeus ilmoittaa laskuttajalle, ettei veloitusta ole voitu tehdä. Maksajan pankki välittää tiedot epäonnistuneista veloituksista laskuttajan pankille, jolla on oikeus ilmoittaa tästä edelleen laskuttajalle.

Maksajan pankki on maksupalvelulain mukaisesti velvollinen ilmoittamaan maksajalle veloituksen epäonnistumisesta ja epäonnistumisen syystä. Maksajan pankki ilmoittaa tästä maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Maksajan pankilla on oikeus veloittaa ilmoituksesta palveluhinnastonsa mukainen maksu.

Maksaja on yksin velvollinen seuraamaan tililtään suoraveloitettuja maksuja mahdollisten väärien tai oikeudettomien maksujen havaitsemiseksi.

Maksajan pankilla on oikeus kieltäytyä toteuttamasta SEPA-Suoraveloituspyyntöä, mikäli sillä on perusteltu syy epäillä SEPA-Suora-veloituspyynnön oikeellisuutta.

5. Suoraveloituspyynnön peruuttaminen ennen eräpäivää

Maksaja voi kieltää maksajan pankkia veloittamasta yksittäistä maksusuoritusta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä, kello 14.30 mennessä Pankin konttorissa tai Pankin verkkopalvelussa.

Maksajan pankki välittää laskuttajan pankille tiedon siitä, että maksaja on peruuttanut suoraveloitusta koskevan maksutoimeksiannon. Laskuttajan pankki ilmoittaa peruutuksesta edelleen laskuttajalle.

6. SEPA-Suoraveloituksen peruuttaminen eräpäivän jälkeen

Jos maksaja on kuluttaja, maksajalla on oikeus vaatia maksajan pankilta maksupalautusta.

Maksajan pankin on maksajan pyynnöstä palautettava SEPA-Suoraveloituksen koko rahamäärä, jos rahamäärä ei täsmällisesti ilmene maksajan antamassa valtuutuksessa ja se on suurempi kuin maksaja on kohtuudella voinut odottaa ottaen huomioon hänen aikaisempi kulutuskäyttäytymisensä, puitesopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet.

Maksajan on vaadittava maksajan pankilta SEPA-Suoraveloituksen maksupalautusta kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa veloituspäivästä. Maksajan pankilla on oikeus tarkistaa maksajan ilmoittamat perusteet maksunpalautukselle.

Maksajan pankki palauttaa SEPA-Suoraveloituksen rahamäärän kokonaisuudessaan tai ilmoittaa kieltäytymisestä maksajalle kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa siitä, kun maksaja on esittänyt maksupalautusta koskevan vaatimuksensa.

Maksajan pankilla on oikeus ilmoittaa maksupalautuksesta laskuttajan pankille, joka ilmoittaa maksunpalautuksesta edelleen laskuttajalle.

7. Maksunpalautus oikeudettomasta SEPA-Suoraveloituksesta

Mikäli veloituspyyntö on oikeudeton (esim. maksaja ei ole antanut suoraveloitusvaltakirjaa laskuttajalle), maksajalla on oikeus vaatia SEPA-Suoraveloituksen maksunpalautusta maksajan pankilta mahdollisimman pian tiliveloituksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluessa tiliveloituksesta.

Vaatimus maksupalautuksesta on tehtävä kirjallisesti ja maksajan on toimitettava maksajan pankille mahdollinen väitettään tukeva todistusaineisto.

Maksajan pankilla on oikeus lähettää laskuttajan pankille pyyntö saada laskuttajalta kopio SEPA-Suoraveloituksen perustana olevasta maksajan antamasta valtakirjasta mahdollisine liitteineen.

Maksajan pankki ilmoittaa maksajalle hyväksyvänsä tai epäävänsä maksajan vaatimuksen viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa maksajan vaatimuksesta. Maksajan pankilla on oikeus ilmoittaa ja luovuttaa SEPA-Suoraveloituksen maksupalautusta koskevat tiedot laskuttajan pankille, jolla on oikeus ilmoittaa ja luovuttaa tiedot edelleen laskuttajalle.

8. Maksajan ja laskuttajan välinen oikeussuhde

SEPA-Suoraveloitusta koskevan maksutoimeksiannon peruuttaminen, toteuttamatta jättäminen, maksupalautus tai muu vastaava seikka ei vapauta maksajaa suoritusvelvollisuudestaan laskuttajaa kohtaan, ellei maksajan ja laskuttajan välisestä sopimuksesta tai sopimussuhteeseen sovellettavasta laista muuta johdu. Maksaja vastaa laskuttajalle mahdollisista viivästysseuraamuksista, joita aiheutuu, mikäli suoraveloitettavaksi sovittua maksutoimeksiantoa ei veloiteta toimeksiannon peruuttamisen, toteuttamatta jäämisen tai palvelun irtisanomisen johdosta tai mikäli veloitettu summa on maksajan pyynnöstä palautettu maksajalle.

9. Muutokset

Maksajan pankki ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti palveluhinnaston tai näiden ehtojen muutoksesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Sopimus jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jollei maksaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti vastustavansa muutosta. Maksajalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti. Jos maksaja irtisanoo sopimuksen, SEPA-Suoraveloitusta koskevia maksutoimeksiantoja ei toteuteta sen jälkeen kun maksajan pankki on sulkenut palvelun.

10. Suoraveloituspalvelun päättyminen

Maksajalla on oikeus irtisanoa tilin liittyvä SEPA–Suoraveloituspalvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä Pankille kirjallisesti Pankin konttorissa tai Pankin verkkopalvelussa.

Pankilla on oikeus irtisanoa tiliin liittyvä SEPA-Suoraveloituspalvelu päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoittamalla siitä maksajalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti.

Pankilla on oikeus purkaa SEPA–Suoraveloituspalvelu päättymään välittömästi, jos maksaja rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai käyttää palvelua sen käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Jos maksaja irtisanoo sopimuksen, mitään SEPA-Suoraveloitusta koskevia maksutoimeksiantoja ei toteuteta sen jälkeen, kun palvelu on suljettu.

Maksajan tulee perua laskuttajalle antamansa yksittäinen valtakirja ottamalla yhteyttä laskuttajaan.