Hoppa till innehåll

Beskrivning av direktbetalningstjänsten och allmänna villkor för direktbetalningstjänsten

Allmän beskrivning av direktbetalningstjänsten

Direktbetalningstjänsten är en tjänst för betalning som baserar sig på ett uppdrag som kunden gett sin bank.

Direktbetalningstjänsten är avsedd för kunder som inte har tillgång till nätbank för att betala fakturor.

Kunden tar tjänsten i bruk genom att ge sin bank ett tillsvidare gällande direkt-betalningsuppdrag per fakturerare och faktureringsgrund.

Banken förmedlar mottagningsmeddelandet för direktbetalning till faktureraren. Faktureraren uppdaterar uppgiften i sitt register, skickar en faktura till kunden och fakturans uppgifter i form av en elektronisk fakturakopia till banken.

Banken utför gireringen på förfallodagen i enlighet med kundens direktbetalnings-uppdrag.

Begrepp

Direktbetalningstjänsten är en av banken tillhandahållen tjänst där banken på kundens begäran bildar ett mottagningsmeddelande för direktbetalning och skickar det till fakturerarens bank. Banken tar emot kundens direktbetalnings-uppdrag att betala kundens fakturor utifrån de elektroniska fakturakopiorna.

Direktbetalningsuppdrag är kundens order till sin bank att till faktureraren skicka ett mottagningsmeddelande för direktbetalning samt att grunda ett tillsvidare gällande uppdrag om betalningen av en fordran i enlighet med de elektroniska fakturakopiorna.

Elektronisk fakturakopia är det meddelande som faktureraren skickar till banken och som innehåller de för bildandet av betalningsuppdraget nödvändiga uppgifterna.

Faktureraren är avsändaren till den faktura som betalas som direktbetalning.

Fakturerarens bank är den bank till vilken kundens bank sänder mottagningsmeddelandet för direktbetalning på begäran av kunden.

Kunden är en kund i banken som använder direktbetalningstjänsten vid betalningen av sina fakturor och har gett banken ett direktbetalningsuppdrag. I villkoren används i vissa sammanhang också begreppet betalaren om kunden.

Kundens bank är den bank till vilken fakturerarens bank sänder en elektronisk fakturakopia och som tillhandahåller direktbetalningstjänsten för kunden. Med banken avses i dessa villkor kundens bank.

Mottagningsadressen (Direktbetalningsadress) innehåller en adress som identifierar kunden och bankens kod. I den identifierande adressen används det internationella framställningssättet (IBAN) för kontonummer. Som bankens kod används den internationella koden (BIC).

Mottagningsmeddelande för direktbetalning är det meddelande som banken förmedlar till faktureraren om att kunden vill att faktureraren ska sända elektroniska fakturakopior till banken för betalning av fakturorna.

Villkor

Dessa villkor tillämpas på direktbetalningsuppdrag i euro, när såväl betalarens som fakturerarens banker finns i Finland.

På direktbetalningstjänsten tillämpas utöver dessa villkor de vid var tid gällande

 • allmänna kontovillkoren och
 • allmänna villkoren för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet.

På direktbetalningstjänsten tillämpas dessutom beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten som bankerna tagit fram och Finansbranschens Centralförbunds Finvoice-tillämpningsanvisning som finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats www.fkl.fi.

 1. När banken har mottagit en elektronisk fakturakopia kontrollerar banken att fakturakopian riktas till det direktbetalningsuppdrag som kunden gett. Utifrån uppgifterna i den elektroniska fakturakopian bildar banken ett enskilt betalningsuppdrag med förfallodag vilket behandlas som en girering. På gireringen tillämpas de allmänna villkoren för betalningsförmedling.
 2. Kunden kan ändra det enskilda betalningsuppdragets förfallodag och summa eller annullera betalningsuppdraget. Andra uppgifter i betalningsuppdraget kan inte ändras. Kunden måste underrätta banken om ändringen eller annulleringen senast bankdagen före förfallodagen.
 3. Banken kan även annullera betalningsuppdraget utifrån en annulleringsbegäran som faktureraren lämnat. Banken underrättar inte kunden om annulleringen av betalningsuppdraget.
 4. Kunden ska lämna anmärkningar om fakturans innehåll direkt till faktureraren.
 5. Om faktureraren inte sänder en elektronisk fakturakopia till banken kan banken inte bilda ett betalningsuppdrag.
 6. Kunden godkänner att banken har rätt att överlåta kundens kontaktuppgifter till fakturerarens bank och faktureraren utan hinder av banksekretessen eller motsvarande tystnadsplikt.
 7. Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten om datasäkerheten äventyras eller på grund av en teknisk störning.
 8. Kunden underrättar sin bank att direktbetalningsuppdraget upphört. Banken informerar faktureraren om att uppdraget upphört.
 9. Faktureraren underrättar betalaren om faktureraren slutar tillhandahålla direktbetalning som faktureringssätt. Banken är inte skyldig att meddela betalaren om direktbetalningsuppdraget upphör när faktureraren slutar tillhandahålla direktbetalning.
 10. Banken är inte skyldig att förvara en elektronisk fakturakopia efter att förvaringen inte är nödvändig för hanteringen av betalningsuppdraget. Banken är inte skyldig att ge fakturakopian till kunden eller information om innehållet i den.
 11. Om bildandet av ett betalningsuppdrag förhindras av orsak som beror på banken är banken skyldig att ersätta kunden för den lagenliga dröjsmålsräntan och skäliga utredningskostnader.
 12. Banken ansvarar inte för skada som orsakas faktureraren, fakturerarens bank eller tredje part.
 13. Banken ansvarar inte för skada som beror på att bildandet av betalningsuppdraget förhindras eller fördröjs på grund av oöverstigligt hinder eller om bankens verksamhet oskäligt försvåras av annan motsvarande jämförbar orsak. Om ett oöverstigligt hinder drabbar banken eller bankens underleverantör har banken rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten.
 14. Meddelanden mellan kunden och banken: Meddelanden mellan kunden och banken skickas skriftligen på det sätt kunden och banken kommit överens om eller om kunden har tillgång till nätbanken elektroniskt via nätbanken eller någon annan skyddad elektronisk tjänst. Kunden och banken anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickades.
 15. Banken kan ändra dessa allmänna villkor och sin servicetariff.
  Banken underrättar kunden om ändringarna enligt punkt 14 i dessa villkor.
  En ändring träder i kraft vid den tidpunkt banken meddelat, dock tidigast två (2) månader efter att banken har sänt meddelandet till kunden.
  Avtalet fortsätter att gälla enligt de ändrade villkoren om inte kunden senast den dag ändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken att han motsätter sig ändringen. Kunden har rätt att fram till den dag ändringen meddelats träda i kraft säga upp avtalet om direktbetalningstjänsten med omedelbar verkan.
 16. Kunden är skyldig att betala och banken har rätt att debitera det konto som har anslutits till mottagningsadressen med avgifter och arvoden i enlighet med gällande servicetariffer. Servicetarifferna finns till påseende vid bankens samtliga verksamhetsställen. Banken kan publicera ett utdrag ur servicetarifferna även på sin webbplats och i nätbanken.
 17. Avtalet om direktbetalningstjänsten gäller tillsvidare. Kunden kan säga upp avtalet om direktbetalningstjänsten genom att underrätta banken om det antingen genom att kontakta bankens kontor eller via nätbanken.
  Uppsägningen träder i kraft när avtalet har avslutats. Om kunden säger upp avtalet måste han samtidigt annullera de avtalsenliga direktbetalningsuppdragen.
  Banken kan säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.
 18. Kunden skall ofördröjligen meddela sin bank om banken gör sig skyldig till ett fel i anslutning till tjänsten samt om eventuella krav i anknytning till felet.
  Kunden kan föra meningsskiljaktigheter som gäller dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till Banknämnden i anslutning till den eller till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.
  Kunden kan anmäla bankens förfarande också till Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi).
 19. Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller har sin huvudsakliga förvaltning eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kunden har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden inte har sin hemvist i Finland behandlas tvisterna vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning.

På detta avtal tillämpas finsk lag.