Hyppää sisältöön

Suoramaksupalvelun kuvaus ja suoramaksupalvelun yleiset ehdot

Suoramaksupalvelun yleiskuvaus

Suoramaksupalvelu on asiakkaan pankilleen antamaan toimeksiantoon perustuva maksamisen palvelu.

Suoramaksupalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole käytettävissään verkkopankkia laskujen maksamiseen.

Asiakas ottaa palvelun käyttöön antamalla pankilleen laskuttaja- ja laskunaihekohtaisen toistaiseksi voimassaolevan suoramaksutoimeksiannon. Pankki välittää laskuttajalle suoramaksun vastaanottoilmoituksen. Laskuttaja päivittää tiedon rekisteriinsä, toimittaa asiakkaalle laskun ja pankille laskun tiedot sähköisenä laskukopiona.

Pankki toteuttaa tilisiirron eräpäivänä asiakkaan suoramaksutoimeksiannon mukaisesti.

Käsitteet

Asiakas on pankin asiakas, joka käyttää suoramaksupalvelua laskujensa maksamisessa ja on antanut pankille suoramaksutoimeksiannon. Ehdoissa käytetään joissakin asiayhteyksissä asiakkaasta myös käsitettä maksaja.

Asiakkaan pankki on pankki, jolle laskuttajan pankki toimittaa sähköisen laskukopion, ja joka tarjoaa asiakkaalle suoramaksupalvelun. Pankilla tarkoitetaan näissä ehdoissa asiakkaan pankkia.

Laskuttaja on suoramaksuna maksettavan laskun lähettäjä.

Laskuttajan pankki on pankki, jolle asiakkaan pankki lähettää suoramaksun vastaanottoilmoituksen asiakkaan pyynnöstä.

Suoramaksupalvelu on pankin tarjoama palvelu, jossa pankki muodostaa ja lähettää laskuttajan pankille suoramaksun vastaanottoilmoituksen asiakkaan pyynnöstä. Pankki ottaa vastaan asiakkaan antaman suoramaksutoimeksiannon maksaa laskunsa sähköisten laskukopioiden perusteella.

Suoramaksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama määräys lähettää laskuttajalle suoramaksun vastaanottoilmoitus sekä perustaa sähköisten laskukopioiden mukaisen saatavan maksamista koskeva toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto.

Suoramaksun vastaanottoilmoitus on pankin laskuttajalle välittämä tieto siitä, että asiakas haluaa laskuttajan toimittavan laskuista sähköiset laskukopiot pankille laskujen maksamista varten.

Sähköinen laskukopio on laskuttajan pankille lähettämä sanoma, joka sisältää maksutoimeksiannon muodostamisen kannalta välttämättömät tiedot.

Vastaanotto-osoite (Suoramaksuosoite) sisältää asiakkaan yksilöivän osoitteen ja pankin tunnuksen. Yksilöivässä osoitteessa käytetään kansainvälisen tilinumeron (IBAN) esitystapaa. Pankin tunnuksena käytetään kansainvälistä tunnusta (BIC).

Ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan euromääräisiin suoramaksutoimeksiantoihin, kun sekä maksajan että laskuttajan pankit sijaitsevat Suomessa.

Suoramaksupalveluun sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia

 • yleisiä tiliehtoja ja
 • euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja.

Suoramaksupalveluun sovelletaan lisäksi pankkien laatimaa Finvoice-välityspalvelun kuvausta ja Finanssialan Keskusliiton Finvoice-soveltamisohjetta, jotka ovat saatavilla Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla www.fkl.fi.

 1. Kun pankki on vastaanottanut sähköisen laskukopion, tarkistaa pankki, että laskukopio kohdistuu asiakkaan antamaan suoramaksutoimeksiantoon. Pankki muodostaa sähköisen laskukopion tietojen perusteella yksittäisen eräpäivällisen maksutoimeksiannon, joka käsitellään tilisiirtona. Tilisiirtoon sovelletaan maksujenvälityksen yleisiä ehtoja.
 2. Asiakas voi muuttaa yksittäisen maksutoimeksiannon eräpäivää ja summaa tai peruuttaa maksutoimeksiannon. Maksutoimeksiannon muita tietoja ei voi muuttaa. Asiakkaan on ilmoitettava muutoksesta tai peruutuksesta pankille viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä.
 3. Pankki voi peruuttaa maksutoimeksiannon myös laskuttajan toimittaman peruutuspyynnön perusteella. Pankki ei ilmoita maksutoimeksiannon peruuttamisesta asiakkaalle.
 4. Asiakkaan on tehtävä laskun sisältöä koskevat huomautukset suoraan laskuttajalle.
 5. Jos laskuttaja ei toimita pankkiin sähköistä laskukopiota, pankki ei voi muodostaa maksutoimeksiantoa.
 6. Asiakas hyväksyy, että pankilla on oikeus luovuttaa asiakkaan yhteystiedot laskuttajan pankille ja laskuttajalle pankkisalaisuuden tai sitä vastaavan salassapitovelvollisuuden estämättä.
 7. Pankilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tietoturvan vaarantumisen tai teknisen häiriön vuoksi.
 8. Asiakas ilmoittaa suoramaksutoimeksiannon päättymisestä pankilleen. Pankki lähettää laskuttajalle tiedon toimeksiannon päättymisestä.
 9. Laskuttaja ilmoittaa maksajalle, jos laskuttaja lopettaa suoramaksun tarjoamisen laskutustapana. Pankilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa maksajalle, jos suoramaksutoimeksianto päättyy laskuttajan lopettaessa suoramaksun tarjoamisen.
 10. Pankilla ei ole velvollisuutta säilyttää sähköistä laskukopiota sen jälkeen kun säilyttäminen ei ole tarpeen maksutoimeksiannon käsittelemiseksi. Pankilla ei ole velvollisuutta antaa asiakkaalle laskukopiota tai tietoa sen sisällöstä.
 11. Jos maksutoimeksiannon muodostuminen estyy pankista johtuvasta syystä, pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle lain mukaisen viivästyskoron ja kohtuulliset selvittelykulut.
 12. Pankki ei vastaa laskuttajalle, laskuttajan pankille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.
 13. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että maksutoimeksiannon muodostuminen estyy tai viivästyy ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta pankin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Pankkia tai pankin käyttämää alihankkijaa kohtaava ylivoimainen este oikeuttaa pankin keskeyttämään palvelun tarjoamisen.
 14. Asiakkaan ja pankin väliset ilmoitukset: Asiakkaan ja pankin väliset ilmoitukset lähetetään asiakkaan ja pankin sopimalla tavalla kirjallisesti tai jos asiakkaalla on käytössään verkkopankki, sähköisesti verkkopankin tai muun pankin tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä. Asiakkaan ja pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.
 15. Pankki voi muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja palveluhinnastoaan.
  Pankki ilmoittaa asiakkaalle muutoksista näiden ehtojen kohdan 14 mukaisesti.
  Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle.
  Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita pankille kirjallisesti vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus suoramaksupalvelusta päättymään heti.
 16. Asiakas on velvollinen maksamaan ja pankki on oikeutettu veloittamaan vastaanotto-osoitteeseen liitetyltä tililtä pankin kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin jokaisessa toimipaikassa. Pankki voi julkaista palveluhinnasto-otteen myös verkkosivuillaan ja verkkopankissa.
 17. Sopimus suoramaksupalvelusta on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen suoramaksupalvelusta ilmoittamalla siitä pankille joko ottamalla yhteyttä pankin konttoriin tai verkkopankin välityksellä. Irtisanominen astuu voimaan, kun sopimus on lopetettu. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, hänen on samalla peruutettava sopimuksen mukaiset suoramaksutoimeksiannot.
  Pankki voi irtisanoa sopimuksen päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
 18. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava pankilleen havaitsemastaan palveluun liittyvästä pankin virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.
  Asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.
  Asiakas voi ilmoittaa pankin menettelystä myös Finanssivalvonnalle (www.finanssivalvonta.fi).
 19. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.