Hoppa till innehåll

Allmänna villkor för e-fakturatjänsten

Allmänt

Mottagning av e-fakturor i nätbanken är en tjänst där avsändaren skickar en till mottagaren adresserad faktura till nätbanken, där mottagaren behandlar fakturan.

Dessa villkor tillämpas på kunder som har avtalat om mottagning av e-fakturor i nätbanken. När kunden avtalar om mottagning av e-fakturor i nätbanken godkänner han att han förbinds av dessa allmänna villkor.

På e-fakturatjänsten tillämpas utöver dessa allmänna villkor till tillämpliga delar

  • allmänna villkor om användningen av nätbanken
  • kontots allmänna villkor och
  • allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

På tjänsten tillämpas dessutom bankernas beskrivning av förmedlings-tjänsten Finvoice och Finansbranschens Centralförbunds anvisningar för tillämpningen av Finvoice – dessa finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats på adressen www.fkl.fi

Begrepp

Kunden är en nätbankskund vars mottagningsadress för e-fakturan finns angiven på fakturan. Kunden kan ta emot och betala e-fakturan i sin nätbank. I villkoren används i vissa sammanhang också begreppet betalaren om kunden.

E-fakturan är en för konsumenter avsedd faktura i elektronisk form som faktureraren sänder elektroniskt direkt till kundens nätbank.

E-fakturaadressen består av en adress som identifierar kunden samt bankens kod. I den identifierande adressen används det internationella kontonumret (IBAN). Bankens kod är den internationella bankkoden (BIC).

Faktureraren är e-fakturans avsändare som skickar e-fakturan till sin bank för vidarebefordran.

Fakturerarens bank är den bank till vilken faktureraren skickar e-fakturan för vidarebefordran.

Kundens bank är den bank till vilken fakturerarens bank skickar e-fakturan och som placerar e-fakturan i nätbanken så att kunden kan behandla den. Med banken avses i dessa villkor kundens bank.

Med nätbanken avses ett tjänstepaket som banken med utgångspunkt i ett tjänsteavtal tillhandahåller kunden. I nätbanken kan kunden använda banktjänster och relaterade tjänster som tillhandahålls av andra tjänsteproducenter med hjälp av en distanskommunikationsmetod som bygger på Internet eller något annat dataöverföringsnät.

Villkor

1. 

När kunden tar i bruk tjänsten får han en e-fakturaadress från banken.

2.

Om mottagningen av e-fakturor kan kunden avtala antingen i nätbanken genom banken varvid banken meddelar faktureraren om att e-faktura tagits i bruk, eller direkt med faktureraren. För faktureringen meddelar kunden själv eller genom banken faktureraren sin e-fakturaadress. Om faktureraren använder meddelandetjänsten för e-fakturaadresser förmedlar banken på begäran av kunden e-fakturaadressen och ändringar i den till faktureraren för fakturering. Kunden kan avbryta mottagningen av e-fakturor genom att underrätta sin egen bank eller faktureraren om detta. Faktureraren kan reservera en handläggningstid för uppdateringen av ändringar i e-fakturaadressen i sina system. Faktureraren får inte skicka e-fakturor till en kund som inte har meddelat att han tar emot e-fakturor eller som förbjuder avsändare att skicka e-fakturor. Banken ansvarar dock inte för fakturerarens verksamhet och är inte skyldig att övervaka att faktureraren följer de avtal som han har ingått med kunden.

3.

Kunden godkänner att e-fakturan har tillställts honom när kundens bank har placerat den i kundens nätbank. Faktureraren eller banken är inte skyldig att skicka en faktura som skall förmedlas som e-faktura i någon annan form till kunden.

Mottagna e-fakturor kan behandlas, förutom i den egna nätbanken av den kund som äger e-fakturaadressen, även av dem som har dispositionsrätt till det konto som kopplats till e-fakturaavtalet och som har rätt att foga det aktuella kontot till sin egen Internetbank på basis av kontoinnehavarens skriftliga fullmakt eller fullmakt som getts med nätbankskoderna. En dispositionsberättigad ser innehållet i e-fakturan och kan redigera betalningsuppdragen för den på samma sätt som andra betalningar i den egna internetbanken.

4.

Kundens bank ansvarar för att e-fakturan finns tillgänglig för kunden i nätbanken senast på den andra bankdagen efter att e-fakturan anlände till banken.

5.

Kundens bank håller e-fakturan tillgänglig för kunden i nätbanken under den tid banken har meddelat, dock minst två månader efter att den skickades till kundens bank. Kunden ansvarar för behandlingen av e-fakturan. Efter att förvaringstiden gått ut är kundens bank inte längre skyldig att förvara en e-faktura som skickats till banken eller att skicka e-fakturan till kunden i något annat format.

6.

Faktureraren ansvarar för innehållet i e-fakturan; att den är korrekt och befogad. Kunden skall granska e-fakturan innan han betalar den. Anmärkningar om e-fakturan skall kunden skicka till faktureraren.

7.

I sin nätbank kan kunden kontrollera e-fakturan och godkänna den för betalning. Betalningen av en e-faktura förutsätter att betalaren ger banken ett särskilt betalningsuppdrag om e-fakturan antingen genom att uttryckligen godkänna e-fakturan för betalning eller genom att på förhand avtala med banken i e-fakturaavtalet att banken automatiskt debiterar kundens konto med den specificerade e-fakturan på förfallodagen. Kunden kan dessutom avtala med banken att betalningen debiteras kontot automatiskt endast upp till ett särskilt eurobelopp som kunden angett och att e-fakturor som överskrider det angivna eurobeloppet separat måste godkännas för betalning.

Kunden har rätt att ändra ett betalningsuppdrags förfallodag eller summa eller att annullera betalningsuppdraget genom att meddela banken om ändringen eller annulleringen i nätbanken eller på annat överenskommet sätt. Övriga uppgifter i betalningsuppdraget kan inte ändras. En ändring eller annullering ska göras senast bankdagen före förfallodagen.

Banken kan annullera betalningsuppdraget också utifrån en annulleringsbegäran som faktureraren sänt. Banken underrättar inte kunden om annulleringen av betalningsuppdraget.

Betalningar som grundar sig på e-fakturor förmedlas i form av gireringar. På förmedlingen av betalningarna tillämpar banken de allmänna villkor för betalningsförmedling om omnämns i punkten Allmänt.

Kunden bank ansvarar inte för de dröjsmålspåföljder som beror på att kunden inte godkänner e-fakturan, eller godkänner den till betalning för sent, eller godkänner den för betalning med ändrade betalningsuppgifter eller godkänner den utan att ha granskat den först.

8.

Kunden godkänner att kundens bank har rätt att överlåta sådana identifieringsuppgifter om kunden, vilka är nödvändiga för förmedlingen av fakturan, till faktureraren och fakturerarens bank utan hinder av banksekretessen eller motsvarande tystnadsplikt.

9.

Kundens bank har rätt att avbryta tillhandahållandet av e-fakturatjänsten om kunden bryter mot avtalet, tjänsten missbrukas, informationssäkerheten äventyras eller en teknisk störning konstaterats.

10.

Om förmedlingen av en e-faktura förhindras på grund av omständligheter som beror på kundens bank, är kundens bank skyldig att som ersättning betala dröjsmålsränta enligt lagen samt skäliga utredningskostnader.

Kundens bank ansvarar inte för skada som förorsakas faktureraren, fakturerarens bank eller tredje part.

11.

Kundens bank ansvarar inte för skada som beror på att förmedlingen av e-fakturor förhindras eller fördröjs på grund av att bankens verksamhet oskäligt försvåras vid force majeure eller annan därmed jämförbar omständighet.

Om ett oöverstigligt hinder drabbar banken eller bankens underleverantör har banken rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna och genomförandet av uppdrag tillsvidare.

12.

Meddelanden mellan kunden och banken: Meddelanden mellan kunden och banken skickas på det sätt kunden och banken kommit överens elektroniskt via nätbanken eller någon annan skyddad elektronisk tjänst med ett skyddat meddelandesystem eller skriftligen till den postadress kunden har uppgett för befolkningsregistercentralen eller banken.

Kunden och banken anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickades.

13.

Kundens bank kan göra ändringar i dessa allmänna villkor och sin servicetariff. En ändring av villkoren och prisen träder i kraft vid den tidpunkt banken meddelat, dock tidigast två (2) månader efter att banken har sänt meddelandet till kunden. Banken meddelar om ändringen på sin webbplats, i nätbanken eller på annat separat överenskommet sätt.


Avtalet fortsätter att gälla enligt de ändrade villkoren om inte kunden senast den dag ändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken att han motsätter sig ändringen. Kunden har rätt att fram till den dag ändringen meddelats träda i kraft säga upp avtalet med omedelbar verkan. Banken har rätt att omedelbart avsluta förmedlingen av e-fakturor.

14.

Kunden är skyldig att betala och banken har rätt att debitera det konto som har anslutits till e-fakturaadressen med avgifter och arvoden i enlighet med gällande servicetariffer. Servicetarifferna finns till påseende vid bankens samtliga verksamhetsställen. Banken kan publicera ett utdrag ur servicetarifferna även på sin webbplats och i nätbanken.

15.

Kunden skall ofördröjligen meddela sin bank om banken gör sig skyldig till ett fel i anslutning till tjänsten samt om eventuella krav i anknytning till felet.

En konsument eller småföretag kan föra meningsskiljaktigheter som gäller dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till Banknämnden i anslutning till den och en konsument till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling. Kunden kan anmäla bankens förfarande också till Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi)  

16.

Avtalet om e-fakturatjänsten gäller tillsvidare.
Kunden kan säga upp avtalet genom att underrätta banken om det antingen via nätbanken eller genom att kontakta bankens kontor. Uppsägningen träder i kraft när avtalet har avslutats.

Banken kan säga upp avtalet om mottagning av e-fakturor med två (2) månaders uppsägningstid. Avtalet om e-fakturatjänsten upphör också om det konto som är kopplat till e-fakturaadressen avslutas, om inte något annat av kundens konton i banken i stället samtidigt kopplas till e-fakturaadressen.

17.

Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller har sin huvudsakliga förvaltning eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kunden har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden inte har sin hemvist i Finland behandlas tvisterna vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning.

På detta avtal tillämpas finsk lag.