Hyppää sisältöön

E-laskupalvelun yleiset ehdot

Yleistä

E-laskujen vastaanotto verkkopankkiin on palvelu, jossa laskuttaja toimittaa maksajalle osoitetun laskun verkkopankkiin maksajan käsiteltäväksi.

Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaisiin, jotka ovat sopineet e-laskujen vastaanotosta verkkopankkiin. Sopiessaan e-laskujen vastaanotosta verkkopankkiin, asiakas hyväksyy nämä yleiset ehdot itseään sitoviksi.

E-laskupalveluun sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi soveltuvin osin

 • verkkopankin käyttöä koskevia yleisiä ehtoja
 • tilin yleisiä ehtoja ja
 • euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja

E-laskupalveluun sovelletaan lisäksi pankkien laatimaa Finvoice-välityspalvelun kuvausta ja Finanssialan Keskusliiton Finvoice-soveltamisohjetta, jotka ovat saatavilla Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla www.fkl.fi.

Käsitteet

Asiakas on verkkopankkiasiakas, jonka e-laskuosoite on laskussa. Asiakas voi vastaanottaa ja maksaa e-laskun verkkopankissaan. Ehdoissa käytetään joissakin asiayhteyksissä asiakkaasta myös käsitettä maksaja.

Asiakkaan pankki on pankki, jolle laskuttajan pankki toimittaa e-laskun, ja joka asettaa laskun asiakkaan käsiteltäväksi verkkopankissa. Pankilla tarkoitetaan näissä ehdoissa asiakkaan pankkia.

E-lasku on kuluttajille tarkoitettu sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka laskuttaja toimittaa sähköisesti suoraan asiakkaan verkkopankkiin.

E-laskuosoite sisältää asiakkaan yksilöivän osoitteen ja pankin tunnuksen. Yksilöivässä osoitteessa käytetään kansainvälisen tilinumeron (IBAN) esitystapaa. Pankin tunnuksena käytetään kansainvälistä BIC-koodia.

Laskuttaja on e-laskun lähettäjä, joka toimittaa e-laskun pankkiinsa edelleen välitettäväksi.

Laskuttajan pankki on pankki, jolle laskuttaja lähettää e-laskun välitettäväksi.

Verkkopankilla tarkoitetaan pankin palvelusopimuksen perusteella asiakkaalleen tarjoamaa palvelukokonaisuutta, jonka kautta asiakas voi internet-verkkoon tai muuhun tiedonsiirtoverkkoon perustuvan etäviestintämenetelmän avulla käyttää pankkipalveluja tai niihin liittyviä muiden palveluntarjoajien palveluita.

Ehdot

 1. Asiakas saa palvelun käyttöönoton yhteydessä pankistaan e-laskuosoitteen.
 2. E-laskujen vastaanottamisesta verkkopankkiin asiakas voi sopia joko pankin välityksellä verkkopankissa, jolloin pankki ilmoittaa e-laskupalvelun käyttöönotosta laskuttajalle, tai suoraan laskuttajan kanssa. Laskutusta varten asiakas ilmoittaa itse tai pankkinsa välityksellä laskuttajalle e-laskuosoitteensa. Jos laskuttaja käyttää e-laskuosoitteiden ilmoittamispalvelua, pankki välittää asiakkaan pyynnöstä e-laskuosoitteen ja sen muutokset laskuttajalle laskutusta varten.

  Asiakas voi keskeyttää e-laskujen vastaanoton ilmoittamalla siitä omalle pankilleen tai laskuttajalle. Laskuttaja voi varata käsittelyajan e-lasku-osoitteiden muutosten päivittämiselle järjestelmiinsä. Laskuttaja ei saa lähettää e-laskuja asiakkaalle, joka ei ole ilmoittanut ottavansa niitä vastaan tai joka kieltää niiden lähettämisen. Pankki ei kuitenkaan vastaa laskuttajan toiminnasta eikä ole velvollinen valvomaan, noudattaako laskuttaja asiakkaan kanssa tekemiään sopimuksia.
 3. Asiakas hyväksyy e-laskun toimitetuksi itselleen, kun asiakkaan pankki on asettanut e-laskun asiakkaan verkkopankkiin. Laskuttaja tai pankki ei ole velvollinen toimittamaan e-laskuna välitettävää laskua asiakkaalle muussa muodossa.

  Vastaanotettuja e-laskuja voivat käsitellä omassa verkkopankissaan e-laskuosoitteen omistavan asiakkaan lisäksi ne kuhunkin e-laskusopimukseen liitetyn tilin käyttöoikeutetut, joilla on oikeus liittää ko. tili verkkopankkiinsa tilinomistajan kirjallisen tai verkkopankkitunnuksillaan antaman valtuutuksen perusteella. Käyttöoikeutettu näkee e-laskun sisällön ja voi muokata e-laskuun liittyvää maksutoimeksiantoa kuten mitä tahansa maksutoimeksiantoa verkkopankissaan.
 4. Asiakkaan pankki vastaa siitä, että e-lasku on asiakkaan käsiteltävissä verkkopankissa viimeistään pankkiin saapumista seuraavana toisena pankkipäivänä.
 5. Asiakkaan pankki pitää e-laskun asiakkaan saatavilla verkkopankissa pankin ilmoittaman ajan, kuitenkin vähintään kahden kuukauden ajan siitä, kun se on toimitettu asiakkaan pankille. Asiakas vastaa e-laskun käsittelystä. Säilytysajan jälkeen asiakkaan pankki ei ole velvollinen säilyttämään pankille toimitettua e-laskua tai toimittamaan e-laskua asiakkaalle muussa muodossa.
 6. Laskuttaja vastaa toimitetun e-laskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Asiakkaan on tarkastettava e-lasku ennen sen maksamista. E-laskua koskevat huomautukset asiakkaan on tehtävä laskuttajalle.
 7. Asiakas voi verkkopankissaan tarkastaa e-laskun ja hyväksyä sen maksettavaksi. E-laskun maksaminen edellyttää, että asiakas tekee erikseen e-laskua koskevan maksutoimeksiannon pankilleen joko hyväksymällä e-laskun nimenomaisesti maksettavaksi tai sopimalla etukäteen pankin kanssa e-laskusopimuksella siitä, että pankki veloittaa laskuttajan verkkopankkiin toimittaman yksilöidyn e-laskun asiakkaan tililtä automaattisesti eräpäivänä. Asiakas voi lisäksi sopia pankin kanssa, että maksu veloitetaan tililtä automaattisesti vain tiettyyn asiakkaan asettamaan euromäärään saakka ja että asetetun euromäärän ylittävät e-laskut tulee hyväksyä erikseen maksettavaksi.

  Asiakkaalla on oikeus muuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää tai summaa tai peruuttaa maksutoimeksianto ilmoittamalla muutoksesta tai peruutuksesta pankille verkkopankissa tai muulla sovitulla tavalla.

  Maksutoimeksiannon muita tietoja ei voi muuttaa. Muutos tai peruutus on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä.

  Pankki voi peruuttaa maksutoimeksiannon myös laskuttajan toimittaman peruutuspyynnön perusteella. Pankki ei ilmoita maksutoimeksiannon peruuttamisesta asiakkaalle.

  E-laskuihin perustuvat maksut välitetään tilisiirtoina. Pankki soveltaa maksujen välittämiseen kohdassa Yleistä mainittuja maksujenvälityksen yleisiä ehtoja.

  Asiakkaan pankki ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista viivästysseuraamuksista, jotka johtuvat siitä, ettei asiakas hyväksy e-laskua, hyväksyy sen maksettavaksi myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai hyväksyy sen tarkastamatta.
 8. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan pankilla on oikeus luovuttaa tarpeelliset e-laskun välittämiseen liittyvät asiakkaan yksilöintitiedot laskuttajalle ja laskuttajan pankille pankkisalaisuuden tai sitä vastaavan salassapitovelvollisuuden estämättä.
 9. Asiakkaan pankilla on oikeus keskeyttää e-laskupalvelun tarjoaminen väärinkäytöksen, tietoturvan vaarantumisen tai tiedossa olevan teknisen häiriön vuoksi.
 10. Jos laskun välittäminen estyy asiakkaan pankista johtuvasta syystä, asiakkaan pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle lain mukaisen viivästyskoron ja kohtuulliset selvittelykulut.

  Asiakkaan pankki ei vastaa laskuttajalle, laskuttajan pankille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.
 11. Asiakkaan pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että e-laskujen välitys estyy tai viivästyy ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta pankin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

  Pankkia tai pankin käyttämää alihankkijaa kohtaava ylivoimainen este oikeutta pankin keskeyttämään palvelujen tarjoamisen ja toimeksiantojen toteuttamisen toistaiseksi.
 12. Asiakkaan ja pankin väliset ilmoitukset: Asiakkaan ja pankin väliset ilmoitukset lähetetään asiakkaan ja pankin sopimalla tavalla sähköisesti verkkopankin tai muun suojatun sähköisen palvelun välityksellä suojattua viestijärjestelmää käyttäen tai kirjallisesti asiakkaan väestörekisterikeskukselle tai pankille ilmoittamaan postiosoitteeseen.

  Asiakkaan ja pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen.
 13. Pankki voi muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja palveluhinnastoaan.
  Ehtojen ja hintojen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun pankki on lähettänyt ilmoituksen asiakkaalle. Pankki ilmoittaa muutoksesta verkkosivuillaan, verkkopankissa tai muutoin erikseen sovitulla tavalla.

  Sopimus jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jollei asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita pankille vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti. Pankilla on oikeus välittömästi lopettaa e-laskujen välittäminen.
 14. Asiakas on velvollinen maksamaan ja pankki on oikeutettu veloittamaan e-laskuosoitteeseen liitetyltä tililtä pankin kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin jokaisessa toimipaikassa. Pankki voi julkaista palveluhinnasto-otteen myös verkkosivuillaan ja verkkopankissa.
 15. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava pankilleen havaitsemastaan palveluun liittyvästä pankin virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.

  Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

  Asiakas voi ilmoittaa pankin menettelystä myös Finanssivalvonnalle (www.finanssivalvonta.fi ).
 16. Sopimus e-laskupalvelusta on voimassa toistaiseksi.

  Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä pankille joko verkkopankin välityksellä tai ottamalla yhteyttä pankin konttoriin. Irtisanominen astuu voimaan, kun sopimus on lopetettu.

  Pankki voi irtisanoa sopimuksen päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Sopimus e-laskupalvelusta päättyy myös jos tili, joka on liitetty e-laskuosoitteeseen, lopetetaan, ellei e-laskuosoitteeseen samalla liitetä asiakkaan pankissa olevaa toista tiliä.
 17. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

  Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.