Hoppa till innehåll
Grön bakgrundsfärg.

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Från och med 14.9.2019

Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

1. Villkorens tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats,

 • på alla gireringar som utförs i annan valuta än euro oberoende av var betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad och

 • på betalningar i euro där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad utanför det gemensamma eurobetalningsområdet.

Dessa allmänna villkor tillämpas även på andra betalningsuppdrag, såsom genomförande av kortbetalningar i den omfattning som avtalats i villkoren i fråga. På genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom kontoavtalet och eventuella andra avtal om tjänster.

2. Definitioner

Bankdag är en dag på vilken banken har öppet så att den för sin del kan genomföra betalningstransaktioner.

Bankförbindelse är en bankkod som identifierar betaltjänstanvändarens bank och utgörs av BIC-kod eller annan identifikationskod.

Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag.

Betalarens bank är betalarens tjänsteleverantör som tar emot ett betalningsuppdrag och förmedlar det till en förmedlande bank eller till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Betalarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot ett betalningsuppdrag och förmedlar det till en förmedlande bank eller till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Betalningens förfallodag är den startdag för genomförandet av betalningsuppdraget so betalaren meddelat sin bank.

Betalningsmottagare är vid gireringar den betaltjänstanvändare till vars tillgängliga konto medlen överförs.

Betalningsmottagarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot medlen för mottagarens räkning och överför dem till mottagarens konto eller håller dem tillgängliga för mottagaren.

Betalningsorder är en oåterkallelig instruktion baserad på betalarens uppdrag som betalarens bank ger den förmedlande banken eller betalningsmottagarens bank att utföra en girering.

Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande.

Betalningsuppdrag är betaltjänstanvändarens order till sin bank att genomföra en betalningstransaktion till exempel som girering eller med betalkort. Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar bankens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Betalningssystem är ett system för överföring av medel som har standardiserade rutiner och gemensamma regler för behandling, clearing och/eller avveckling av betalningstransaktioner.

Betaltjänstanvändare är den som på basis av ett avtal med banken kan använda betaltjänsten eller betaltjänsterna i egenskap av betalare eller betalningsmottagare eller i båda egenskaperna.

BIC-kod (Business Identifier Code, ISO 9362) är den internationella kod som identifierar banken. En annan benämning på BIC-koden är SWIFT-kod.

EES-stater är EU-medlemsstaterna samt de andra till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anslutna staterna (Island, Liechtenstein och Norge).

En EES-betalning i EES-valuta är en girering eller en betalningsanvisning från en betalares bank till en betalningsmottagares bank inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som genomförs i en EES-stats valuta.

Eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) är det gemensamma betalningsområde som de europeiska bankerna, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen har upprättat tillsammans.

Förmedlande bank är en bank eller annat institut som utöver betalarens tjänsteleverantör och betalningsmottagarens tjänsteleverantör deltar i överföringen av medel på uppdrag av betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Girering är en debitering av betalarens betalkonto på betalarens initiativ för att överföra medel till betalningsmottagarens betalkonto.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) är kontonumrets internationella form.

Ilremissa (Expressbetalning) är en betalningsorder vars behandling i betalarens bank har företräde framom andra betalningar enligt dessa villkor. Betalarens bank ansvarar dock inte för att en ilremissa är framme hos mottagarens bank inom en kortare tid än den som nämns i villkoren.

Konsument är en fysisk person som i egenskap av betaltjänstanvändare avtalar om betalningstransaktioner huvudsakligen för annat ändamål än för näringsverksamhet som personen bedriver.

Mottagarens bank är den bank som tar emot medlen för betalningsmottagarens räkning och överför dem till betalningsmottagarens konto eller håller dem tillgängliga för betalningsmottagaren.

Startdag är den bankdag då betalarens bank inleder genomförandet av ett betalningsuppdrag.

Utländsk valuteringsdag är i Övriga betalningar den dag på vilken betalningens medel övergår till den förmedlande banken eller till betalningsmottagarens bank. Utländsk valuteringsdag är inte den dag då medlen är tillgängliga för mottagaren och inte heller referenstidpunkten för räntan. Praxisen för utländsk valuteringsdag varierar från land till land.

Övrig betalning är ett betalningsuppdrag där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i genomförandet är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och beloppet är i någon annan valuta än euro eller en EES-stats valuta.

3. Lämnande av information för betalningsuppdrag

Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att lämna banken den information som behövs för att utföra betalningen. Betalaren ger sitt medgivande till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna uppdragsblanketten eller bekräfta uppdraget med en personlig eller företagsspecifik kod som banken har gett eller på annat med banken överenskommet sätt.

Betalaren ska lämna åtminstone följande information:

 • uppgifter om betalaren 
  • betalarens namn

  • någon av följande uppgifter: betalarens adress, födelsedatum och födelseort, kundnummer som banken gett, personbeteckning eller företags eller annan sammanslutnings registreringsbeteckning (vid betalning från konto kan banken komplettera betalningsinformationen från sitt eget system, och då behöver uppgifterna inte lämnas av betalaren själv)

  • kontonummer, om betalningen debiteras från konto

 • uppgifter om betalningsmottagaren

  • namn och adress

  • bankförbindelse (till exempel BIC-kod)

  • kontonummer (till exempel i IBAN-form)

 • betalningens valutaslag
 • betalningens belopp
 • förfallodag vid användning av bankförbindelseprogrammet
 • betalningssätt (till exempel girering/betalningsorder/ilremissa)
 • uppgift om vem som svarar för betalningens kostnader
 • andra uppgifter som banken behöver för att kunna förmedla betalningen

Betalarens bank kan därutöver ge betalaren möjlighet att lämna 

 • eventuell identifierande uppgift till betalningsmottagaren om betalningen (referensnummer eller meddelande) 

Betalaren ska på uppmaning styrka sin identitet samt redogöra för medlens ursprung och syfte. Banken har rätt att kontrollera uppgifterna om betalaren. 

Banken har rätt att hantera betaltjänstanvändarens personuppgifter för att genomföra betalningstransaktion enligt dessa villkor. 

Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU:s förordningar om finansiella sanktioner eller med inhemska och utländska myndigheters eller andra motsvarande instansers meddelanden och bestämmelser samt vid behov kräva att betaltjänstanvändaren ger tilläggsinformation om betalningen. Banker och betalningssystem som handlägger betalningen kan med stöd av etableringslandets lagstiftning eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna uppgifter om betalaren till myndigheter i olika länder.

Betalaren ansvarar för att informationen i uppdraget är korrekt. Betalarens bank är inte skyldig att korrigera eller komplettera uppdraget, såvida inte annat avtalats. Om banken dock vid mottagandet av ett uppdrag upptäcker ett fel i uppdraget, underrättar den i mån av möjlighet betalaren om felet.

En EES-betalning förmedlas till betalningsmottagaren enbart utgående från kontonumret och bankförbindelsen, oavsett om betalaren därutöver även lämnat andra uppgifter för betalningstransaktionens genomförande.

Banken har rätt att förmedla betalningen på basis av kontonumrets nationella del.

Om betalaren inte har angett något betalningssätt har betalarens bank rätt att välja hur betalningen genomförs eller att handla i enlighet med punkt 6.

4. Mottagande av betalningsuppdrag och inledande av genomförandet

Ett betalningsuppdrag anses vara givet när det mottagits av betalarens bank på ett sätt som banken godkänner. . Banken kan fastställa ett klockslag under bankdagen efter vilket ett mottaget betalningsuppdrag påbörjas nästa bankdag. Den som anlitar betalningstjänsten underrättas av banken om detta klockslag i avtalen om betalningstjänster, tjänstebeskrivningar eller vid den tidpunkt då betalningsuppdraget mottas Startdag för betalningsuppdrag som mottagits annan dag än bankdag är följande bankdag.

En förutsättning vid Övriga betalningar är ytterligare att begynnelsedagen är en bankdag i alla andra hemviststater för de banker som är involverade i befordran av betalningen.

Om det behövs valutatransaktioner eller närmare upplysningar för att betalningsuppdraget ska kunna genomföras, betraktas betalningsuppdraget emellertid inte som mottaget innan erforderlig valutaväxling genomförts eller de begärda tilläggsuppgifterna mottagits. Betalaren är skyldig att ersätta banken för kostnaderna för valutatransaktionen eller annullering av den, om betalaren annullerar uppdraget efter att banken påbörjat valutatransaktionen, eller om uppdraget på grund av ett skäl som anges i punkt 6 inte genomförs

Banken är dock inte skyldig att genomföra ett betalningsuppdrag om banken inte noterar en sådan kurs för betalningens valuta som banken använder vid betalningsförmedling. Banken kan också låta bli att förmedla en betalning av annat befogat skäl som har med betalningens valuta att göra.

Om utredningsåtgärder som förutsätts vid sanktioner, eller t.ex. myndighetsanmälan eller myndighetstillstånd behövs för att betalningsuppdraget ska kunna genomföras, betraktas uppdraget emellertid inte som mottaget innan banken har försäkrat sig om förutsättningarna för genomförande av transaktionen.

Sättet att bestämma startdagen meddelas på kontoret, överenskoms i avtalen om betaltjänster eller anges i tjänstebeskrivningarna.

Betalaren och betalarens bank kan separat avtala om att genomförandet av ett betalningsuppdrag inleds på en viss förfallodag som betalaren anger och som infaller senare än de nämnda dagarna eller på den dag då betalaren ställer betalningens medel till bankens förfogande. Om den av betaltjänstanvändaren angivna förfallodagen inte är bankdag, är startdagen följande bankdag, såvida inte annat avtalats. Om betaltjänstanvändaren i betalningsuppdraget har angett en förfallodag som är tidigare än startdagen, genomför användarens bank betalningsuppdraget utan att beakta förfallodagen, såvida inte betaltjänstanvändaren och banken avtalat annat.

Vid förmedlingen av en betalning är betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att beakta betalningens syfte eller av betalningen föranledda tids- eller andra specialkrav, såvida inte annat följer av lagstiftning.

5. Medel som behövs för att utföra betalningsuppdrag

Betalaren ansvarar för att betalarens bank har fått de medel som motsvarar betalningsuppdraget jämte serviceavgift för att förmedla betalningen.
Betalaren är skyldig att se till att det konto som ska debiteras innehåller behövliga medel för betalningen och serviceavgiften vid debiteringstidpunkten.

Om betalningens förfallodag är senare än den dag då uppdraget ges ska medlen finnas på konto vid förfallodagens början, såvida inte annat avtalats.

6. Betalningsuppdrag som inte utförs

Betalarens bank är inte skyldig att inleda genomförandet av ett uppdrag eller förmedla en betalning om uppdraget inte uppfyller kriterierna i punkterna 3 och 5.

Om det konto som ska debiteras saknar tillräckliga medel för förmedling av en betalning, kontots användning av annat skäl är förhindrad eller det finns annan befogad anledning att lämna uppdraget outfört, är varken betalarens bank eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att förmedla betalningen eller någon del av den. Annan befogad anledning kan vara till exempel att betalningsmottagaren eller dennes bank är föremål för sådana finansiella sanktioner som betalarens bank eller förmedlarbanken är skyldig att iaktta i stöd av lag eller av banken ingångna avtal.

Ett meddelande om avvisad betalning delges betalaren via en elektronisk kanal som används för förmedlande av uppdraget och tillhandahålls av banken, exempelvis nätbanken, om det inte är i lag förbjudet att meddela om saken.

Betalningstjänstens användares bank kan även underrätta betalningstjänstens användare om att betalningsuppdraget inte genomförts genom att ta kontakt med denne personligen eller genom att till användarens bankkontor lämna ett meddelande om att betalningen avvisats eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till kunden.

7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag

Betalaren har inte rätt att återkalla eller ändra ett till banken givet betalningsuppdrag efter att banken har mottagit det.

Om betalaren inte är konsument har betalaren emellertid rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen, såvida inte betalaren och banken avtalat annat. Återkallandet eller ändringen ska göras senast den bankdag som föregår förfallodagen under bankens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som banken angett, såvida inte annat avtalats.

Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra ett till banken givet betalningsuppdrag efter att banken har inlett genomförandet av betalningsuppdraget, debiterat betalarens konto eller gett kvitto på utförd betalning. Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra betalningsuppdraget efter att samtycke till att betalningsuppdraget initieras har getts till leverantören av betalningsinitieringstjänster.

8. Tid för genomförande av betalningsuppdrag

Betalarens bank debiterar betalningen från betalarens konto på betalningens startdag. Om betalningsuppdraget givits med bankförbindelseprogrammet, debiterar betalarens bank betalningen från betalarens konto på den förfallodag som angetts i uppdraget. Om förfallodagen inte är bankdag debiteras betalningen på följande bankdag efter förfallodagen.

Om den betalning som ett uppdrag gäller inte har kunnat debiteras på angiven förfallodag på grund av avsaknad av medel kan betalarens bank debitera betalningen från betalarens konto inom två (2) bankdagar efter den förfallodag som betalaren angett. Då är uppdragets startdag i stället för den angivna förfallodagen den bankdag då kontot innehåller tillräckliga medel för debitering av betalningen, dock senast den andra (2)e bankdagen efter förfallodagen. Betalaren ansvarar för eventuella påföljder av fördröjningen.

Banken har rätt att avbryta genomförandet av ett betalningsuppdrag för att få nödvändiga tilläggsanvisningar eller tilläggsuppgifter.

8.1 EES-betalningar

Avgående betalningar

Medel för betalningstransaktioner betalas till betalningsmottagarens banks konto senast den fjärde bankdagen efter startdagen.

Om uppdraget är givet på papper kan tiden för genomförandet förlängas med högst en bankdag.

Ankommande betalningar

Betalningsmottagarens bank överför medlen till det konto som betalaren angett i uppdraget omedelbart efter att medlen har betalats till betalnings-mottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har fått de i punkt 3 avsedda uppgifter som behövs för att betala in beloppet på mottagarens konto och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Om betalningstransaktionen omfattar en valutaomvandling med åtminstone en valuta från en annan stat än en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan genomförandet förlängas med en bankdag.

8.2 Övriga betalningar

Avgående betalningar

Om betalaren inte har angett någon förfallodag inleder betalarens bank genomförandet av ett betalningsuppdrag senast följande bankdag efter att banken har mottagit uppdraget.

Betalningsmottagarens bank överför medlen till betalningsmottagaren i enlighet med lagstiftningen i betalningsmottagarens banks etableringsland och avtalet mellan betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren.

Ankommande betalningar

Vid betalningar i euro och EES-valuta överför betalningsmottagarens bank beloppet till mottagarens konto omedelbart när medlen har betalats till betalningsmottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har fått de uppgifter som behövs för betalningen av beloppet och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Vid betalningar i andra valutor än euro och EES-valuta överför betalningsmottagarens bank beloppet till mottagarens konto senast följande bankdag när medlen har betalats till betalningsmottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har fått de uppgifter som behövs för betalningen av beloppet och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Om betalningstransaktionen omfattar en valutaomvandling med åtminstone en valuta från en annan stat än en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan tiden för genomförandet förlängas med en bankdag.

9. Information som lämnas till betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren

Betalarens bank har rätt att förmedla de i punkt 3 i dessa villkor uppräknade uppgifterna till betalningsmottagarens bank. Tillsammans med betalningen förmedlas också övrig information som behövs för betalningsförmedlingen. Som betalarens namnuppgift vid gireringar förmedlas kontohavarens namn.
Om en bank som är etablerad utanför EES-området deltar i genomförandet av en betalningstransaktion är betalningsmottagarens bank i Finland endast skyldig att lämna betalningsmottagaren de uppgifter som förmedlas med betalningstransaktionen.

Betalningsmottagarens bank lämnar betalningsmottagaren information om betalningstransaktionen på separat överenskommet sätt.
Betalningsmottagarens bank kan vara skyldig att till betalningsmottagaren meddela betalarens namn. Banken är dock inte skyldig att till betalnings-mottagaren meddela en personkunds identifikationsuppgift, såsom person-beteckning, som lämnats för att identifiera betalaren.

10. Ansvar och ansvarsbegränsningar som gäller tjänsteleverantörens genomförande av betalningsutdrag

Banken ansvarar inte för förmedlingen av ett betalningsutdrag om banken inte noterar en sådan kurs för betalningsutdragets valuta som banken använder vid betalningsförmedling.

10.1 EES-betalningar

Betalarens banks ansvar för genomförandet av en betalning upphör när den information som gäller betalningen har sänts till betalningsmottagarens bank och betalningens belopp överförts till betalningsmottagarens banks konto. Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren de kostnader som mottagaren debiterats för transaktionen och den ränta som mottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalare än en konsument är betalarens bank skyldig att för ränta som mottagaren erlagt ersätta högst referensränta enligt räntelagens 12 §.

Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, fel-aktigt eller sent genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. Om betaltjänstanvändaren är en konsument, ska han i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genom- fördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på överenskommet sätt. Om betaltjänstanvändaren inte är en konsument bör anmärkningen göras inom en (1) månad efter transaktionerna som nämnts i denna punkt.

Om en betalningstransaktion har blivit helt outförd eller har utförts felaktigt eller sent eller obehörigt av någon orsak som beror på banken, ska det belopp som för betalningen debiterats betalarens konto återbetalas till betalaren av betalarens bank utan onödigt dröjsmål.

Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren i första hand för ränta och utgifter som betalaren blivit tvungen att erlägga på grund av dröjsmålet eller felet.

Betalarens bank har ingen återbetalningsskyldighet om den kan påvisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot betalningstransaktionens belopp inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor. Då ska betalningsmottagarens bank omedelbart överföra betalningstransaktionens belopp till mottagarens betalkonto eller ställa beloppet till mottagarens förfogande.

Om betalningsmottagarens bank inte har betalat medlen till mottagarens konto inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, ska betalningsmottagarens bank ersätta de kostnader som mottagaren debiterats för transaktionen och den ränta som mottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalningsmottagare än en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att för ränta som mottagaren erlagt ersätta högst referensränta enligt räntelagens 12 §.

Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller service-avgifter eller till ränta om en betalning blivit outförd eller felaktigt eller sent utförd av någon orsak som beror på användaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på användaren.

Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning om betalningen inte har utförts på grund av att betalaren lämnat banken felaktig eller ofullständig information.

Betalarens bank ansvarar inte för betalningsmottagarens banks handlande eller betalningsförmåga.

10.2 Övriga betalningar

En bank som deltar i genomförandet av ett betalningsuppdrag ansvarar inte för handlandet eller betalningsförmågan hos de övriga parter som deltar i genomförandet av uppdraget.

Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller service-avgifter eller till ränta om en betalning blivit outförd eller felaktigt eller sent utförd av någon orsak som beror på användaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på användaren.

Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, fel-aktigt eller sent genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. Om betaltjänstanvändaren är en konsument, ska han i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genom- fördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på överenskommet sätt. Om betaltjänstanvändaren inte är en konsument, bör anmälan göras inom en (1) månad efter de transaktioner som avses ovan i denna punkt.

Avgående betalningar

Betalarens bank ansvarar för att betalningsuppdraget sänds inom den tid som anges i punkt 8.2 och att betalningens medel ställs till den av banken eller betaltjänstanvändaren valda förmedlande bankens förfogande i enlighet med det uppdrag som betalarens bank har fått.

Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning efter det att informationen och medlen för betalningen har sänts till den förmedlande banken.

Ankommande betalningar

Betalningsmottagarens bank ansvarar för att medlen överförs till mottagarens konto i enlighet med punkt 8.2. Betalningsmottagarens bank ansvarar inte för att en betalning inte blivit utförd av någon orsak som beror på betalaren eller betalarens bank, den förmedlande banken eller betalningsmottagaren.

11. Spårning av betalningstransaktion

Om en betalningstransaktion inte har utförts eller har utförts felaktigt, ska banken på betaltjänstanvändarens begäran försöka spåra betalningstransaktionen och därefter underrätta användaren om resultaten.

Om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer har banken ingen skyldighet att börja spåra en betalningstransaktion. Betalarens bank ska dock genom skäliga åtgärder försöka få tillbaka betalningstransaktionens medel.

Om det inte är möjligt att återvinna medlen, ska betalarens bank på betaltjänstanvändarens skriftliga begäran lämna all tillgänglig information som är relevant för att återvinna medlen.

12. Korrigering med anledning av bankens eget misstag

Banken har rätt att korrigera inmatnings- och räknefel eller andra tekniska felskrivningar som beror på bankens eget misstag vid förmedlingen av en betalning, även om betalningen redan har krediterats betalningsmottagarens konto. Banken försöker få felet korrigerat så snart som möjligt efter upptäckten men dock alltid inom rimlig tid efter att felet skett. Banken underrättar kontohavaren om felet och korrigeringen utan dröjsmål.

Korrigeringen av ett fel får inte utan kontohavarens samtycke medföra att kontot övertrasseras.

13. Hantering och överföring av personuppgifter för den som anlitar betalningstjänst

Banken hanterar personuppgifter i egenskap av registeransvarig, då den befordrar produkter och tjänster om vilka parterna ingått avtal. Dessutom hanterar banken personuppgifter i andra sammanhang som till exempel då efterlevnad av lagar och andra bestämmelser förutsätter det. Detaljerad information om hantering av personuppgifter delges i bankens dataskyddsdeklaration som finns på bankens webbplats och bankens kontor.

Betalarens bank har rätt att till mottagarens bank förmedla de uppgifter som finns i punkt 3 i dessa villkor. Tillsammans med betalningen överförs även andra uppgifter som behövs för befordran av betalningar. Vid gireringar förmedlas kontohavarens namn som namnuppgift.

Betalningsmottagarens bank lämnar på separat avtalat sätt uppgifterna om betalningstransaktionen till betalningsmottagaren. Betalningsmottagarens bank kan vara skyldig att underrätta betalningsmottagaren om betalarens namn. Banken är likväl inte skyldig att underrätta betalningsmottagaren om en personkunds identifieringsuppgifter som lämnats för identifiering av betalaren.

Den som anlitar betalningstjänsten men inte är konsument ska lämna bankens dataskyddsdeklaration till de personer vilkas personuppgifter överlåts till banken. Genom att anlita betalningstjänsten ger användaren sitt uttryckliga medgivande till banken att som registeransvarig hantera personuppgifter som behövs för tillhandahållande av betalningstjänst.

14. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar

Betaltjänstanvändarens bank är skyldig att ersätta användaren endast den direkta skada som orsakats genom att användarens bank vid betalningsförmedling handlat på ett sätt som strider mot betaltjänstlag eller dessa villkor. Till sådana direkta skador hör nödvändiga utredningskostnader som användaren haft för utredande av felet eller försummelsen. Betaltjänstanvändaren har inte rätt till ersättning av banken om han inte anmäler felet till banken inom en rimlig tid från det att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. Om det är fråga om en EES-betalning är banken skyldig att utöver de direkta skadorna även ersätta de räntor och kostnader som avses i punkt 10 i dessa villkor i enlighet med punkten 10.1. förande av betalningsuppdraget saknas, kontoavtalet har upphört att gälla eller kontoanvändningen är förhindrad samt för skador som betaltjänst-användaren orsakat genom lagstridigt eller avtalsstridigt handlande.

Betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakats betalaren, betalningsmottagaren eller tredje part till följd av fel som skett vid betalningsförmedling.

Betaltjänstanvändaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Vid underlåtenhet att göra detta svarar användaren själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som banken ska betala på grund av förfarande som strider mot betaltjänstlagen eller dessa villkor kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, betaltjänst-användarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.

Även övriga parter som deltagit i genomförandet av ett betalningsuppdrag har rätt att åberopa ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor.

15. Upphörande av betalningsförmedling

Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör så snart ett kontoavtal eller annat avtal om tjänster upphör att gälla. När avtalet sägs upp eller hävs är det betaltjänstanvändarens skyldighet att före utgången av avtalets giltighetstid annullera de betalningsuppdrag där startdagen eller förfallodagen infaller efter avtalets upphörande. Banken är inte skyldig att meddela enligt punkt 6 att sådana betalningar inte genomförts.

Banken ansvarar inte för åtgärder eller försummelser av betalningsuppdragsservicens tjänsteleverantör eller annan av kunden befullmäktigad instans, såvida ingenting annat föranleds av tvingande lagstiftning.

Betaltjänstanvändaren ansvarar för alla skador som uppkommer därför att banken inte kan förmedla en betalning på grund av att medel för genom-

Om en betaltjänstanvändare väsentligen bryter mot dessa villkor eller använder i villkoren avsedda tjänster på ett sätt som strider mot deras syfte eller mot lag eller god sed, har banken rätt att omedelbart upphöra med betalningsförmedlingen.

16. Serviceavgifter och arvoden

Betaltjänstanvändaren är skyldig att för betalningsuppdraget betala banken de serviceavgifter och arvoden som uppgetts i prislistan eller överenskommits separat. Banken har rätt att ta ut och debitera serviceavgifterna och arvodena från betaltjänstanvändarens konto.

Betalaren har skyldighet att ersätta banken kostnaderna för nödvändiga valutatransaktioner.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för spårning av en betalningstransaktion och återskaffning av medel, om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer eller annan motsvarande oriktig uppgift.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för ogrundad utredning av en betalningstransaktion, om transaktionen visar sig vara helt korrekt genomförd. Banken har dessutom rätt att från
betaltjänstanvändaren debitera de kostnader som banken till följd av

utredningen måste betala till en annan av betalarens eller betalningsmottagarens serviceleverantörer som deltar i genomförandet av betalningstransaktionen.

Om banken och betaltjänstanvändaren har avtalat att betalningsuppdrag kan återkallas senare än den tid som avses i punkt 7 i dessa villkor, har banken rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för återkallande av betalningsuppdrag.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för meddelande om icke genomfört betalningsuppdrag.

Om betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och denna deltar i genomföringen av betalningstransaktionen eller om betalningstransaktionen genomförs i en annan valuta än euro eller valutan i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan även andra avgifter än de som banken uppgett, debiteras av betaltjänstanvändaren.

Om betalningsförmedlingen föranleder andra kostnader har betalarens bank rätt att få dem ersatta av betalaren i efterskott.

16.1 EES-betalningar

En EES-betalning förmedlas till betalningsmottagaren till fullt belopp.

Betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank kan komma överens om att betalningsmottagarens banks serviceavgifter och arvoden avdras från betalningens belopp.

Betalaren och betalningsmottagaren svarar vardera för de serviceavgifter och arvoden som deras bank tar ut för genomförandet av en betalningstransaktion.

16.2 Övriga betalningar

Betalaren och betalningsmottagaren kan avtala vem som står för serviceavgifterna för en betalningstransaktion. Betalaren och betalningsmottagaren kan också komma överens om att de serviceavgifter och arvoden som parterna har att betala ska avdras från det belopp som krediteras betalningsmottagaren. Betalaren informerar banken om hur serviceavgifterna och arvodena i samband med betalningsuppdraget ska debiteras.

De betaltjänstleverantörer och förmedlande banker som deltar i genomförandet av en betalningstransaktion kan debitera sina egna kostnader från betaltjänstanvändarna. Betalningsmottagaren står för de serviceavgifter och arvoden som den förmedlande banken och betalningsmottagarens bank tar ut, såvida inte betalaren bestämmer annat. Om betalaren har bestämt annat, garanterar banken att betalningen förmedlas till fullt belopp endast till den förmedlande banken.

17. Kurspraxis

Den kurs som används vid genomförandet av betalningsuppdrag är den valutaväxlingskurs som banken uppgett, såvida inte annat avtalats. Valutakursändringar tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande.

Banken håller information om valutakurserna vid betalningar och om bankens kurspraxis tillgänglig för betaltjänstanvändare på bankkontoren eller på elektronisk väg.

Efter utförd betalningstransaktion informerar banken skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt betalaren om den valutakurs som använts.

En EES-betalning och en Övrig betalning som returneras till betalaren krediteras betalarens konto till den köpkurs som gäller vid returneringstidpunkten, såvida inte annat avtalats. Betalarens bank är dock inte skyldig att använda en bättre kurs än den som gällde på startdagen för genomförandet av uppdraget.

18. Ändring av prislistan och villkoren för betalningsförmedling

Banken har rätt att ändra sin prislista och dessa villkor.

En ändring av villkoren och prislistan gäller också de uppdrag som getts till banken innan ändringen har trätt i kraft men som banken genomför efter ändringens ikraftträdande.

18.1 Betaltjänstanvändaren är konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt om ändring av prislistan eller dessa villkor. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast när två månader har gått sedan meddelandet sändes.

Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de ändrade villkoren, såvida inte betaltjänstanvändaren före den angivna dag då ändringarna träder i kraft skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt meddelar banken att användaren motsätter sig ändringen. Betaltjänstanvändaren har rätt att fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande säga upp avtalet att upphöra genast.

När avtalet upphör har banken rätt att omedelbart sluta förmedla betalningar.

18.2 Betaltjänstanvändaren är inte konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt om sådana villkorsändringar som väsentligen ökar användarens skyldigheter eller minskar användarens rättigheter och som inte beror på lagändring, myndighetsföreskrift eller ändringar i bankernas system för betalningsförmedling. Banken meddelar om ändringen minst en månad före den föreslagna dagen för ändringens ikraftträdande.

Om andra ändringar i villkoren informerar banken genom att publicera ändringen på bankkontoren eller på bankens webbplats. Om ändring av serviceavgifter eller arvoden informerar banken emellertid genom att publicera ändringen i sin prislista. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar.

19. Meddelanden mellan bank och betaltjänstanvändare samt språkalternativ

Betaltjänstanvändarens bank sänder meddelanden om dessa villkor skriftligen till den adress som har uppgetts för banken eller Befolkningsregistercentralen, eller elektroniskt på separat överenskommet sätt. Betaltjänstanvändaren anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstanvändaren sänder banken meddelanden om dessa villkor skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstärenden kan skötas på finska eller svenska. Den som vill använda något annat språk än finska eller svenska skaffar själv tolk och betalar för tolktjänsten.

20. Force majeure

En avtalspart svarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Banken svarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på avtalet skulle strida mot bankens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.

Den avtalspart som drabbas av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.

21. Överföring av avtal

De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet mellan betaltjänstanvändaren och banken gäller i förhållande till den som mottar affärsrörelsen om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin affärsrörelse helt eller delvis.

22. Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

I frågor som gäller genomförande av betalning eller tillämpning av dessa villkor bör betaltjänstanvändaren alltid i första hand kontakta sin egen bank.

Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor kan av konsumenter och småföretag hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den och av konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling. Bankens verksamhet övervakas av Finaninspektionen (www.finanssivalvonta.fi)

23. Forum och tillämplig lag

23.1. Den som anlitar betalningstjänsten är konsument

Tvister som orsakas av detta avtal ska behandlas i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets konsumenten i fråga har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Om konsumenten vid väckande av talan inte längre har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i Finland, kan talan väckas i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets konsumenten hade sin hemvist eller sin vanliga vistelseort när avtalet ingicks.

Om konsumenten inte hade en hemvist eller en vanlig vistelseort i Finland när avtalet ingicks, väcks talan i underrätten på den ort i den medlemsstat i Europeiska unionen inom vars domkrets konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden saknar hemvist i Europeiska unionen avgörs tvister i Helsingfors tingsrätt.

23.2 Annan betaltjänstanvändare än konsument

Tvister till följd av dessa allmänna villkor behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist eller huvudsakliga administrationsställe eller i någon annan enligt lag behörig tingsrätt i Finland.

23.3 Tillämplig lag

På dessa villkor och på betalningsuppdrag som avses i villkoren tillämpas finsk lag.