Hyppää sisältöön

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

14.9.2019

Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat.

1. Ehtojen soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu,

 • kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin tilisiirtoihin riippumatta maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoajan sijainnista ja

 • euromääräisiin maksuihin, joiden toteuttamiseen osallistuu yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja.

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös muiden maksutoimeksiantojen, kuten korttimaksujen toteuttamiseen, siltä osin kuin kyseisissä ehdoissa on tästä sovittu. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi tilisopimusta ja mahdollista muuta palvelusopimusta.

2. Käsitteiden määrittely

Aloituspäivä on pankkipäivä, jolloin maksajan pankki aloittaa maksu-toimeksiannon toteuttamisen.

BIC-koodi (Business Identifier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä kansainvälinen tunnus. BIC-koodi tunnetaan myös SWIFT-koodina.ETA-maksu ETA-valuutassa on Euroopan talousalueella sijaitsevien maksajan pankin ja maksunsaajan pankin välillä suoritettava tilisiirto tai maksuosoitus, joka suoritetaan ETA-valtion valuutassa.

ETA-maksu on Euroopan talousalueella sijaitsevien maksupalveluntarjoajien välillä suoritettava tilisiirto, joka suoritetaan muussa ETA-valtion valuutassa kuin euroissa.

ETA-valtioilla tarkoitetaan EU-jäsenvaltioita sekä muita Euroopan talousalueeseen liittyneitä valtioita (Islanti, Liechtenstein ja Norja).
Euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) on eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission yhdessä luoma yhtenäinen maksualue.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on tilinumeron kansainvälinen esittämismuoto.

Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, joka tekee maksutapahtumaa koskevan sopimuksen pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Maksaja on maksutoimeksiannon antaja.

Maksajan pankki on maksajan palveluntarjoaja, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Maksajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Maksujärjestelmä on varojensiirtojärjestelmä, jossa on vakioidut järjestelyt ja yhteiset säännöt maksutapahtumien käsittelylle, selvitykselle ja/tai katteensiirrolle.

Maksun eräpäivä on maksajan pankilleen ilmoittama maksutoimeksiannon toteuttamisen aloituspäivä.

Maksumääräys on maksajan toimeksiantoon perustuva maksajan pankin välittäjäpankille tai saajan pankille antama peruuttamaton määräys suorittaa tilisiirto.

Maksupalvelun käyttäjä on se, joka pankin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua tai -palveluita maksajana tai maksunsaajana taikka molempien ominaisuudessa.

Maksunsaaja on tilisiirroissa se maksupalvelun käyttäjä, jonka käytettävissä olevalle tilille varat siirretään.

Maksunsaajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa varat maksunsaajan lukuun ja siirtää ne maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla.

Maksunsaajan pankki on pankki, joka vastaanottaa varat maksunsaajan lukuun ja siirtää varat maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan
saatavilla.

Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettäväksi.

Maksutoimeksianto on maksupalvelun käyttäjän pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma esimerkiksi tilisiirtona tai maksukortilla.

Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksutoimeksiantopalvelu on palvelu, jossa maksutoimeksiantopalvelua tarjoava palveluntarjoaja käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Muu maksu on maksutoimeksianto, jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja tai joka on muun valuutan kuin euron tai ETA-valtion valuutan määräinen.

Pankkipäivä on päivä, jona pankki on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman.

Pankkiyhteys on maksupalvelun käyttäjän pankin yksilöivä BIC-koodi tai muu yksilöivä pankkitunniste.

Pikamääräys on maksumääräys, jolla on maksajan pankissa ensisijainen käsittely muihin näiden ehtojen mukaisiin maksuihin verrattuna. Maksajan pankki ei kuitenkaan vastaa siitä, että pikamääräys välittyy saajan pankille näissä ehdoissa mainittua nopeammassa ajassa.

Tilisiirto on maksajan maksutilin veloittamista maksajan aloitteesta varojen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille.

Ulkomainen arvopäivä on Muissa maksuissa päivä, jolloin maksun varat siirtyvät välittäjäpankille tai saajan pankille. Ulkomainen arvopäivä ei ole se päivä, jolloin maksun varat ovat maksunsaajan käytettävissä eikä koron viiteajankohta. Ulkomaista arvopäivää koskeva käytäntö vaihtelee eri maissa.

Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan palveluntarjoajan ja maksunsaajan palveluntarjoajan lisäksi osallistuu varojen siirtoon maksajan palveluntarjoajan tai maksunsaajan palveluntarjoajan toimeksiannosta.

3. Maksutoimeksiannon tietojen antaminen

Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot. Maksaja antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen allekirjoittamalla toimeksianto-lomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai muulla pankin kanssa sopimallaan tavalla.

Maksajan on annettava seuraavat tiedot:

 • maksajan tiedot
  • maksajannimi
  • jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite ,syntymäaikaja-paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus (tililtä maksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja)
  • veloitettavan tilinnumero, jos maksu suoritetaan tililtä.
 • maksunsaajan tiedot
  • nimijaosoite
  • pankkiyhteys(esimerkiksiBIC-koodi)
  • tilinumero(esimerkiksiIBAN-muodossa)
 • maksun valuuttalaji
 • maksun määrä
 • pankkiyhteysohjelmaa käytettäessä eräpäivä
 • maksutapa (esim. tilisiirto/maksumääräys/pikamääräys)
 • tieto siitä, kuka vastaa maksun kuluista
 • muut pankin ilmoittamat maksun välittämiseksi tarvittavat tiedot
Maksajan pankki voi lisäksi tarjota maksajalle mahdollisuuden antaa
 • maksua koskevan yksilöintitiedon (viitenumero tai viesti) maksunsaajalle

Maksajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä sekä käyttötarkoituksesta. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot.

Pankilla on oikeus käsitellä maksupalvelun käyttäjän henkilötietoja näiden ehtojen mukaisten maksutoimeksiantojen toteuttamiseksi.

Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin asetuksiin taikka koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen julkaisemiin tiedotteisiin ja määräyksiin sekä tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä maksua koskevia lisätietoja. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja eri maiden viranomaisille.

Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa vastaanottaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalle.

ETA-maksu ETA-valuutassa välitetään maksunsaajalle yksinomaan tilinumeron ja pankkiyhteyden perusteella, vaikka maksaja olisi antanut sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi.

Pankilla on oikeus välittää maksu tilinumeron kansallisen osan perusteella.
Jos maksaja ei ole ilmoittanut maksun toimitustapaa, maksajan pankilla on oikeus valita maksun toimitustapa tai toimia 6 kohdassa mainitulla tavalla.

4. Maksutoimeksiannon vastaanottaminen ja toteutuksen aloittaminen

Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin hyväksymällä tavalla. Pankki voi asettaa pankkipäivän sisällä ajankohdan, jonka jälkeen vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. Mainitun ajankohdan pankki ilmoittaa maksupalvelun käyttäjälle maksupalveluja koskevissa sopimuksissa, palvelukuvauksissa tai -tiedotteissa taikka maksutoimeksiannon vastaanottohetkellä. Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä.

Edellytyksenä muissa maksuissa on lisäksi, että aloituspäivä on kaikissa maksun välittämiseen osallistuvien pankkien sijaintivaltioissa pankkipäivä.

Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuuttakauppaa tai lisätietoja maksupalvelun käyttäjältä, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta, kun tarvittavat valuuttakaupat on tehty tai lisätiedot saatu. Maksaja on velvollinen korvaamaan pankille valuuttakaupasta tai sen peruuttamisesta johtuvat kustannukset, jos maksaja peruuttaa toimeksiannon sen jälkeen, kun pankki on aloittanut valuuttakaupan tekemisen tai, jos toimeksiantoa ei toteuteta kohdassa 6 mainitusta syystä.

Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen toteuttamaan maksutoimeksiantoa, jos pankki ei noteeraa maksun valuutalle sellaista kurssia, jota pankki käyttää

maksujenvälityksessä. Pankki voi jättää maksun välittämättä myös maksun valuuttaan liittyvästä muusta perustellusta syystä.

Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää pakotteiden edellyttämiä selvitystoimia taikka viranomaisilmoituksia tai lupia, toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi vasta, kun Pankki on varmistunut maksutapahtuman toteuttamisen edellytyksistä.
Aloituspäivän määräytyminen ilmoitetaan konttorissa, sovitaan maksupalveluja koskevissa sopimuksissa tai ilmoitetaan palvelukuvauksissa.

Pankkiyhteysohjelmaa käyttävä maksaja ja maksajan pankki voivat erikseen sopia, että maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan tiettynä, maksajan ilmoittamana edellä mainittuja päiviä myöhempänä eräpäivänä tai päivänä, jolloin maksaja asettaa maksun varat pankin saataville. Jos maksupalvelun käyttäjän ilmoittama eräpäivä ei ole pankkipäivä, aloituspäivä on seuraava pankkipäivä, jollei ole toisin sovittu. Jos maksupalvelun käyttäjä on ilmoittanut maksutoimeksiannossa eräpäivän, joka on aikaisempi kuin aloituspäivä, käyttäjän pankki toteuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää huomioimatta, jos maksupalvelun käyttäjä ja pankki eivät ole toisin sopineet.

Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat

Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankki on saanut maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen maksun välittämiseksi.
Maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen ja tarvittavista valuuttakaupoista aiheutuvine kustannuksineen.

Jos maksun eräpäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä eräpäivän alkaessa, jollei toisin ole sovittu.

6. Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Maksajan pankki ei ole velvollinen aloittamaan toimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua, jos toimeksianto ei täytä edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä.

Jos veloitettavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai toimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy, ei maksajan eikä maksunsaajan pankki ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa. Muu perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että maksunsaaja tai maksunsaajan pankki on sellaisten finanssipakotteiden kohteena, joita maksajan pankin tai välittäjäpankin on lain tai tekemiensä sopimusten nojalla noudatettava.

Ilmoitus maksun hylkäämisestä on maksajan saatavilla maksajan toimeksiannon antamiseen käyttämässä, pankin sähköisessä kanavassa, jättämisestä ottamalla yhteyttä maksupalvelun käyttäjään henkilökohtaisesti, asettamalla ilmoituksen maksun hylkäämisestä käyttäjän saataville tämän tilikonttoriin taikka toimittamalla ilmoituksen asiakkaalle kirjallisesti.

Maksunsaajan pankilla on oikeus palauttaa maksu maksajan pankille, mikäli maksunsaajan tilisopimus on päättynyt, maksu rikkoo suoraan tai välillisesti kansainvälisiä pakotteita tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt taikka maksuosoituksen maksunsaaja ei ole noutanut varoja maksajan maksuosoituksessa ilmoittamana aikana.

7. Maksutoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen

Maksajalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on vastaanottanut sen.

Jos maksaja ei ole kuluttaja, maksajalla on kuitenkin oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä, elleivät maksaja ja pankki ole tästä toisin sopineet. Peruutus tai muutos on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, jollei toisin ole sovittu.

Maksajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon toteuttamisen, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin. Maksajalla ei ole myöskään oikeutta peruuttaa tai muuttaa antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun maksaja on antanut maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle hyväksymisen maksutapahtuman käynnistämiseen.

8. Maksutoimeksiannon toteuttamisen aikataulu

Maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä maksun aloituspäivänä. Jos maksutoimeksianto on annettu pankkiyhteysohjelmalla, maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu veloitetaan eräpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Mikäli toimeksiantoa ei ole voitu varojen puuttumisen vuoksi veloittaa ilmoitettuna eräpäivänä, maksajan pankki voi veloittaa maksun maksajan tililtä kahden (2) pankkipäivän kuluessa toimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Tällöin toimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään toinen (2) pankkipäivä eräpäivästä. Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista.

Pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon toteuttaminen tarvittavien lisäohjeiden tai lisätietojen saamiseksi.

8.1 ETA-maksut ETA-valuutassa

Lähtevät maksut

Kun varat maksetaan maksajan maksutoimeksiannossa ilmoittamalle maksunsaajan pankin tilille muussa ETA-valuutassa kuin euroissa, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana neljäntenä pankkipäivänä.

Kun varat maksetaan maksajan maksutoimeksiannossa ilmoittamalle maksunsaajan pankin tilille euroissa, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos toimeksianto on annettu paperilla, toteuttamisaika voi pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä.

Saapuvat maksut

Maksunsaajan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa ilmoittamalle tilille välittömästi sen jälkeen, kun varat on maksettu maksunsaajan pankin tilille, maksunsaajan pankki on saanut edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan tilille ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty.

Jos maksutapahtumassa suoritetaan sellainen valuutanmuunto, jossa ainakin yhtenä valuuttana on muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutta, edellä mainittua toteutusaikaa voidaan pidentää yhdellä pankkipäivällä

8.2 Muut maksut

Lähtevät maksut

Jollei maksaja ole ilmoittanut eräpäivää, maksajan pankki aloittaa maksutoimeksiannon toteuttamisen viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon.

Pankki siirtää varat maksunsaajalle maksunsaajan pankin sijaintivaltion lainsäädännön sekä maksunsaajan pankin ja maksunsaajan välisen sopimuksen mukaisesti.

Saapuvat maksut

Maksunsaajan pankki hyvittää euro- ja ETA-valuutan määräiset maksut maksunsaajan tilille välittömästi, kun varat on maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaajan pankki on saanut tarvittavat tiedot rahamäärän maksamiseksi ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty.

Maksunsaajan pankki hyvittää muut kuin euro- ja ETA-valuutan määräiset maksut maksunsaajan tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä, kun varat on maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaajan pankki on saanut tarvittavat tiedot rahamäärän maksamiseksi ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty.

Jos maksutapahtumassa suoritetaan sellainen valuutanmuunto, jossa ainakin yhtenä valuuttana on muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutta, edellä mainittua toteutusaikaa voidaan pidentää yhdellä pankkipäivällä.

9. Maksunsaajan pankille ja maksunsaajalle annettavat tiedot

Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tilisiirroissa maksajan nimitietona välitetään tilinomistajan nimi.

Jos maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuu ETA-alueen ulkopuolella sijaitseva pankki, Suomessa sijaitseva maksunsaajan pankki on velvollinen antamaan maksunsaajalle vain maksutapahtumalla välitetyt tiedot.

Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa koskevat tiedot erikseen sovitulla tavalla. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan nimen. Pankki ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnistamiseksi annettua henkilöasiakkaan yksilöintitietoa, kuten henkilötunnusta.

10. Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset

Pankki ei ole velvollinen toteuttamaan maksutoimeksiantoa, jos pankki ei noteeraa maksutoimeksiannon valuutalle sellaista kurssia, jota pankki käyttää maksujenvälityksessä.

10.1 ETA-maksut

Maksajan pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsaajan pankille ja maksua koskevat varat siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8.1 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle maksu-tapahtumasta perityt kulut ja koron, jonka maksaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä jää saamatta pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajan suorittamasta korosta enintään korkolain 12 §:n viitekoron.

Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta jääneestä, virheellisesti tai myöhässä toteutetusta tai oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Mikäli maksupalvelun käyttäjän on kuluttaja, hänen on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta tililtään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja maksutapahtumasta sovitulla tavalla. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, edellä mainittua tai muuta virhettä koskeva ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa.

Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai myöhässä tai oikeudettomasti pankista johtuvasta syystä, maksajan pankin on palautettava maksajalle maksajan tililtä veloitettu maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivytystä.

Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8.1 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ensisijaisesti koron ja kulut, jonka maksaja on joutunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi.

Maksajan pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, että maksunsaajan pankki on vastaanottanut maksutapahtuman rahamäärän näiden ehtojen 8.1 kohdan mukaisessa määräajassa. Tällöin maksunsaajan pankin on välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai asetettava rahamäärä hänen käytettäväkseen.

Jos maksunsaajan pankki ei ole maksanut varoja maksunsaajan tilille näiden ehtojen 8.1 kohdan mukaisessa ajassa, maksunsaajan pankki on velvollinen korvaamaan maksutapahtumasta perityt kulut ja koron, jonka maksunsaaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä jää saamatta maksunsaajan pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksunsaaja on muu kuin kuluttaja, maksunsaajan pankki on velvollinen korvaamaan maksunsaajan suorittamasta korosta enintään korkolain 12 §:n mukaisen viitekoron.

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti tai myöhässä hänestä johtuvasta syystä. Maksupalvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä johtuvasta syystä.

Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä

10.2 Muut maksut

Maksutoimeksiannon toteutukseen osallistuva pankki ei vastaa muiden toimeksiannon toteutukseen osallistuvien osapuolien toiminnasta tai niiden maksukyvystä.

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti tai myöhässä hänestä johtuvasta syystä. Maksupalvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä johtuvasta syystä.

Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta jääneestä, virheellisesti tai myöhässä toteutetusta tai oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Mikäli maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja, hänen on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta tililtään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja maksutapahtumasta sovitulla tavalla. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa.

Lähtevät maksut

Maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään 8.2 kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on toimitettu pankin tai maksupalvelun käyttäjän valitseman välittäjäpankin saataville maksajan pankin saaman toimeksiannon mukaisesti.

Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta sen jälkeen, kun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille.

Saapuvat maksut

Maksunsaajan pankki vastaa siitä, että varat siirretään maksunsaajan tilille kohdan 8.2 mukaisesti. Maksunsaajan pankki ei vastaa siitä, että maksu jää toteuttamatta maksajasta tai maksajan pankista, välittäjäpankista tai maksunsaajasta johtuvasta syystä.

11. Maksutapahtuman jäljittäminen

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, pankki ryhtyy maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista käyttäjälle.

Jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron, pankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Maksajan pankin on pyrittävä kuitenkin kohtuullisin toimenpitein saamaan maksutapahtuman varat takaisin.

Jos varojen takaisin saaminen ei ole mahdollista, maksajan pankin on maksupalvelun käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä toimitettava tälle kaikki saatavillaan olevat merkitykselliset tiedot varojen takaisin saamiseksi.

12. Pankin omaan virheeseen perustuva korjaus

Pankilla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksujen välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo kirjattu maksunsaajan tilille. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen, mutta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Pankki ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta tilinomistajalle viipymättä.

Virheen korjaaminen ei saa ilman tilinomistajan suostumusta aiheuttaa tilinomistajan tilin ylittymistä.

13. Maksupalvelun käyttäjän henkilötietojen käsittely ja välittäminen

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi pankki käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä pankissa annetaan pankin tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla pankin verkkosivuilla ja pankin konttorissa.

Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tilisiirroissa maksajan nimitietona välitetään tilinomistajan nimi.
Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa koskevat tiedot erikseen sovitulla tavalla. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan nimen. Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnistamiseksi annettua henkilöasiakkaan yksilöintitietoa, kuten henkilötunnusta.

Maksupalvelun käyttäjän, joka ei ole kuluttaja, on toimitettava pankin tietosuojaseloste henkilöille, joiden henkilötietoja se luovuttaa pankille. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen rekisterinpitäjänä käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi

14. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Maksupalvelun käyttäjän pankki on velvollinen korvaamaan käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut käyttäjän pankin maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada pankiltaan korvausta välittömästä vahingosta, jollei käyttäjä ilmoita virheestä pankilleen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Mikäli kyseessä on ETA-maksu, pankki on velvollinen korvaamaan välittömien vahinkojen lisäksi myös näiden ehtojen 10.1 kohdassa tarkoitetut korot ja kulut kohdan 10.1 mukaisesti.

Pankki ei vastaa maksutoimeksiantopalvelun palveluntarjoajan tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon toimista tai laiminlyönneistä, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

Maksupalvelun käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että pankki ei maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavien varojen puuttumisen, tilisopimuksen päättymisen tai tilinkäytön estämisen vuoksi pysty välittämään maksua sekä vahingoista, jotka maksupalvelun käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan.

Maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen vuoksi maksajalle, maksunsaajalle tai kolmannelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Maksupalvelun käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos maksupalvelun käyttäjä laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Myös muilla maksutoimeksiannon toteuttamiseen osallistuneilla osapuolilla on oikeus vedota näiden ehtojen mukaisiin vastuun rajoituksiin.

15. Maksujenvälityksen päättyminen

Pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun tili- tai muun palvelu-sopimuksen voimassaolo päättyy. Kun sopimus irtisanotaan tai puretaan, maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus ennen sopimuksen päättymistä peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden aloituspäivä tai ilmoitettu eräpäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Näiden maksujen toteuttamatta jättämisestä pankilla ei ole velvollisuutta tehdä kohdan 6 mukaista ilmoitusta.

Jos maksupalvelun käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai käyttää näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluja niiden käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys.

16. Palvelumaksut ja palkkiot

Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille maksutoimeksi-annosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen sovitut palvelumaksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus periä ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä.
Maksajalla on velvollisuus korvata pankille tarvittavista valuuttakaupoista aiheutuneet kustannukset.

Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot, jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta selvittelystä, jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein toteutetuksi. Pankilla on lisäksi oikeus periä maksupalvelun käyttäjältä kulut, jotka se joutuu selvittelyn vuoksi maksamaan muulle maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoajalle.
Mikäli pankki ja maksupalvelun käyttäjä ovat sopineet, että maksutoimeksi-anto voidaan peruuttaa myöhemmin kuin näiden ehtojen 7 kohdassa tarkoitetussa ajassa, pankilla on oikeus periä maksutoimeksiannon peruuttamisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot.
Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämistä koskevasta ilmoituksesta. Kun maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja, tai maksutapahtuma on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen, maksutapahtuman osista, jotka toteutetaan Euroopan talousalueen ulkopuolella, saatetaan maksupalvelun käyttäjältä periä muitakin kuluja kuin ne, joista pankki antaa tiedon.

Mikäli maksun välittämisestä aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen.

16.1 ETA-maksut

ETA-maksu välitetään täysimääräisenä maksunsaajalle.
Maksunsaaja ja maksunsaajan pankki voivat sopia, että maksun rahamäärästä vähennetään maksunsaajan pankin palvelumaksut ja palkkiot. Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman pankkinsa maksutapahtuman toteuttamisesta perimistä palvelumaksut ja palkkiot.

16.2 Muut maksut

Maksaja ja maksunsaaja voivat sopia maksutapahtuman toteuttamisesta aiheutuvien palvelumaksujen ja palkkioiden kuluvastuusta. Maksaja ja maksunsaaja voivat myös sopia siitä, että maksunsaajalle hyvitettävästä rahamäärästä vähennetään osapuolten suoritettavaksi tulevat palvelumaksut ja palkkiot. Maksaja ilmoittaa pankille maksutoimeksiannossa käytettävän palvelumaksujen ja palkkioiden veloitustavan.

Maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvat palveluntarjoajat ja välittäjäpankit voivat periä maksupalvelun käyttäjältä omat kulunsa. Maksunsaaja vastaa välittäjäpankin ja maksunsaajan pankin perimistä palvelumaksuista ja palkkioista, jollei maksaja toisin määrää. Jos maksaja on toisin määrännyt, pankki takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain välittäjäpankkiin saakka.

17. Kurssikäytäntö

Maksutoimeksiannon toteuttamisessa käytetty kurssi on pankin ilmoittama valuuttakurssi, jollei muuta ole sovittu. Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.
Pankki pitää konttorissaan tai sähköisesti maksupalvelun käyttäjän saatavilla maksuissa ja maksujenvälityksessä käytettävät valuuttakurssit ja tiedot kurssikäytännöstään.

Pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen erikseen sovitulla tavalla.

Maksajalle palautettava ETA-maksu ja muu maksu hyvitetään maksajan tilille palautushetken ostokurssiin, ellei muuta ole sovittu. Maksajan pankki ei kuitenkaan ole velvollinen käyttämään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivänä käytettyä kurssia parempaa kurssia.

18. Palveluhinnaston ja maksujenvälityksen ehtojen muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja näitä ehtoja.
Näiden ehtojen ja palveluhinnaston muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on annettu pankille ennen muutoksen voimaantuloa, mutta toteutetaan muutoksen voimaantulon jälkeen.

18.1. Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti palveluhinnaston tai näiden ehtojen muutoksesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Maksujen välitys jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jollei maksupalvelun käyttäjä muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti pankille vastustavansa muutosta. Maksupalvelun käyttäjällä on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tämä sopimus päättymään heti.

Sopimuksen päättyessä pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujen välittäminen.

18.2. Maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti sellaisen sopimusehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä taikka pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutoksista. Pankki ilmoittaa muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantulopäivää.
Muun ehtojen muutoksen käyttäjän pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla. Palvelumaksun tai palkkion muutoksesta pankki kuitenkin ilmoittaa julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

19. Pankin ja maksupalvelun käyttäjän väliset ilmoitukset ja asiointi-kielet

Maksupalvelun käyttäjän pankki lähettää näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle, tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti. Maksupalvelun käyttäjän katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

Maksupalvelun käyttäjä lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

Käyttäjä voi käyttää asioidessaan suomen tai ruotsin kieltä. Jos maksupalvelun käyttäjä haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä, hän vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja tulkkauspalvelusta aiheutuvista kustannuksista.

20. Ylivoimainen este

Sopimuksen osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta- arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia.

Sopimuksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

21. Sopimuksen siirtäminen

Maksupalvelun käyttäjän ja pankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli pankki sulautuu taikka jakautuu tai luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

22 Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Maksun toteuttamiseen tai näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä maksupalvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti omaan pankkiinsa.

Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai kuluttaja kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi).

23. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

23.1. Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja

Näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Jos kuluttajalla kannessa nostettaessa ei ole enää kotipaikka tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, voidaan kanne nostaa sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla oli kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sopimuksen syntyessä.

Jos kuluttaja -asiakkaalla ei ollut sopimuksen syntyessä kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, kanne nostetaan sen Euroopan Unionin jäsenvaltiossa olevan paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Euroopan Unionissa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

23.2. Maksupalvelun käyttäjä on muu kuin kuluttaja

Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

23.3. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.