Hoppa till innehåll

Villkor för bostadssparpremierkonto

Dessa villkor gäller från och med 1.1.2023.

1. Konto

Ett bostadssparpremiekonto kan öppnas av en person som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 45 år. Kontot kan dock öppnas av äkta makar eller av personer i ett registrerat parförhållande även om den ena av dem fyllt 45 år innan den första depositionen gjorts. Också en person som har fyllt 15 år kan öppna ett bostadspremiekonto om i det bostadsavtalet avtalas att insättningarna ska bestå av medel som har förvärvats genom eget arbete.

2. Depositionstid och depositionens belopp

Bostadsspardeponenten skall under minst åtta kalenderkvartal deponera en summa om vars minimi- och maximistorlek stadgats i lagen och förordningen om bostadssparpremier.

3. Kontotransaktioner

Banken upptar depositionens belopp, ändringarna i den och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, vilket skall anses som ett tillförlitligt bevis på kontoinnehavarens kontoställning om kontoinnehavaren inte bevisar annat.

4. Ränta och tilläggsränta

På bostadsspardeposition betalar banken en ränta enligt förordningen om bostadssparpremier (1636/1992) som enligt 10 § lagen om bostadssparpremier (1634/1992) är skattefri. Den upplupna räntan läggs till kapitalet en gång per kalenderår vid en tidpunkt som banken bestämmer.

Dessutom betalar banken för depositionen från det år som deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en tilläggsränta som avtalas i bostadssparavtalet. Om den som ska bli bostadsdeponent är under 18 år, kan deponenten och banken komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan börjar först deponenten fyller 18 år. Tilläggsräntan skall vara minst 2 och högst 4 procent om året. Banken betalar tilläggsränta från det var och en depositionspost deponerats tills den första uttagsraten görs. Tilläggsräntan läggs inte årligen till kapitalet.

Tilläggsräntan betalas efter att deponenten uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrev för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.

5. Rätt att ta ut medlen

Medlen på kontot kan tas ut då villkoren i bostadssparavtalet uppfyllts och köpebrevet för bostaden upprättats eller byggandet inletts.

Om deponenten tar ut medel som deponerats på kontot eller krediterade räntor innan han uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och innan köpebrevet för bostaden upprättats eller byggandet inletts, upphör bostadssparavtalet att gälla och kontot ändras till brukskonto på vilket tillämpas de i banken vid respektive tidpunkt gällande villkoren för brukskonto. Då har deponenten inte rätt till tilläggsränta.

6. Berättigade att ta ut medel

Medel på kontot utbetalas endast till kontohavaren eller dennes lagliga representant.

7. Transportering och pantsättning

Det separata kvitto som ges på en deposition får inte pantsättas och inte transporteras på en annan person.

8. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att till banken betala vid respektive tidpunkt gällande avgifter och provisioner som bankens meddelar i servicetariffen.

Servicetariffen finns till påseende på bankens alla förättningsställen.

9. Ändring av kontoavtalet och kontovillkoren

9.1. Ändring som minskar kontohavarens rättigheter

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller elektroniskt om en ändring av kontoavtalet och kontovillkoren som ökar kontohavarens skyldigheter eller minskar hans rättigheter och som inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. En sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock tidigast från början av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det att meddelandet har sänts till kontohavaren.

Avtalet fortlöper med det ändrade innehållet om kontohavaren inte inom en månad efter att ändringsmeddelandet har sänts skriftligt meddelar banken att kan inte godkänner den ändring som banken har föreslagit. Om kontohavaren inte godkänner ändringen av kontoavtalet eller kontovillkoren har kontohavaren rätt att säga upp detta avtal enligt den avtalsenliga uppsägningstiden på en månad. Banken uppbär inga kostnader av kontohavaren för uppsägningen

9.2. Övriga ändringar

Om ändringen av kontoavtalet eller kontovillkoren inte ökar kontohavarens skyldigheter eller minskar hans rättigheter eller om den beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut har banken rätt att meddela om ändringen genom att offentliggöra den på bankens förrättningsställe.

Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal enligt den avtalsenliga uppsägningstiden på en månad.

Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som närmast följer en månad efter att ändringen offentliggjorts på bankens förrättningsställe.

10. Ändring av servicetariffen

10.1. Uppbärande av ny betalning och provision

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller elektroniskt en ändring med vilken banken ansluter till detta avtal en avgift eller provision som inte har ingått i servicetariffen då kontoavtalet undertecknades och som inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Banken har rätt att ta ut den nya avgiften och provisionen från den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast från början av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det att meddelandet har sänts till kontohavaren.

Avtalet fortgår med det ändrade innehållet om inte kontohavaren inom en månad från det att meddelandet sänts skriftligt meddelar banken att han inte godkänner att den nya avgift eller provision som banken föreslår tas ut. Om kontohavaren inte godkänner ändringen har kontohavaren rätt att säga upp detta avtal enligt den avtalsenliga uppsägningstiden på en månad. Banken tar inte ut några kostnader av kontohavaren för uppsägningen.

10.2. Andra ändringar av avgifter och provisioner

Banken meddelar en ändring med vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller provision som beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut genom att offentliggöra ändringen i sin servicetariff. Ändringen av servicetariffen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som närmast följer en månad efter att ändringen har offentliggjorts i servicetariffen om inte annat föranleds av lagändring eller myndighetsbeslut.

Banken meddelar kontohavaren om höjningen av en avgift eller provision som ingår i servicetariffen genom att offentliggöra den höjda avgiften eller provisionen på kontoutdraget eller annars skriftligt. Ändringen av servicetariffen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som närmast följer efter en månad från dateringen av kontoutdraget eller annat skriftligt meddelande.

Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal enligt den avtalsenliga uppsägningstiden på en månad.

11. Meddelanden som gäller kontot

Om kontohavaren och banken inte kommer överens om annat sänder banken kontoutdraget och andra meddelanden som gäller kontot till kontohavaren till den postadress han meddelat befolkningsregistercentralen eller till den datakommunikationsadress som överenskommits med banken.

När banken sänder kontoutdrag eller annat meddelande som gäller kontot till den ovannämnda adressen anses kontohavaren eller annan person ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

12. Bankens medlemskap i en sammanslutning

Banken ingår i POP-bankernas sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

13. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för en skada som beror på att avtalspartens verksamhet försvåras oskäligt på grund av force majeure eller motsvarande orsak och som avtalsparten inte kunnat påverka och vars följder avtalsparten genom omsorgsfull verksamhet inte skulle ha kunnat undvika.

Den ena avtalsparten är skyldig att meddela den andra avtalsparten så fort som möjligt att han drabbats av force majeure. Banken kan meddela om force majeure i riksomofattande dagstidningar och i därmed jämförbara elektroniska medier.

14. Övervakande myndighet

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi) och i frågor som gäller konsumenter också konsumentombudsmannen (www.kkv.fi).

Finansinspektionens kontaktuppgifter är:

Finansinspektionen
PB 103
00101 Helsingfors
telefon 010 831 51 (växel).

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är:

Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors
telefon 029 505 3000 (växel).

15. Rättsskyddsförfaranden utanför domstol

Kontohavaren kan föra meningsskiljaktigheter som gäller kontots allmänna villkor och kontoavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling.

16. Forum och tillämplig lag

Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller har sin huvudsakliga förvaltning eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kontohavaren har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kontohavaren inte har sin hemvist i Finland behandlas tvisterna vid den tingsrätt inom vars domkrets banken hra sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning.

På detta avtal tillämpas finsk lag.

17. Insättningsgaranti

Medlen på detta konto omfattas av den vid var tid gällande insättningsgarantin i den omfattning som bestäms i lag. Närmare information om insättningsgarantin finns på adressen www.talletussuoja.fi samt på bankens webbplats och bankens kontor.