Hyppää sisältöön
Tekstiviestihuijauksia liikkeellä POP Pankin nimissä

Asuntosäästöpalkkiotilin ehdot

1. Tili

Asuntosäästöpalkkiotiliin sovelletaan asuntosäästöpalkkiolakia, asuntosäästö-palkkioasetusta ja näitä tiliehtoja.

Asuntosäästöpalkkiotilin voi avata henkilö, joka ennen tallettamisen alkamista on täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta. Tilin voivat kuitenkin avata aviopuolisot tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat, vaikka toinen heistä on ennen ensimmäisen talletuksen tekemistä täyttänyt 40 vuotta. Asuntosäästöpalkkiotilin voi avata myös 15 vuotta täyttänyt henkilö, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat omalla työllä ansaituista varoista.

2. Talletusaika ja talletuksen määrä

Asuntosäästötallettajan on talletettava vähintään kahdeksana kalenterivuosi-neljänneksenä kunakin summa, jonka enimmäis- ja vähimmäismäärä on säädetty asuntosäästöpalkkiolaissa ja asuntosäästöpalkkioasetuksessa.

3. Tilitapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista.

4. Korko ja lisäkorko

Pankki maksaa asuntosäästötalletukselle asuntosäästöpalkkioasetuksen (1636/1992) mukaista korkoa, joka on asuntosäästöpalkkiolain (1634/1992) 10 §:n mukaan verotonta. Kasvanut korko liitetään pääomaan kerran kalenterivuodessa pankin määräämänä ajankohtana. Lisäksi pankki maksaa talletukselle tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta lisäkorkoa, josta sovitaan asuntosäästösopimuksessa. Jos asuntosäästötallettajaksi ryhtyvä on alle 18-vuotias, voivat tallettaja ja pankki sopia, että lisäkoron maksuaika alkaa vasta silloin, kun tallettaja täyttää 18 vuotta Lisäkoron on oltava vähintään 2 ja enintään 4 prosenttia vuodessa.

Pankki maksaa lisäkorkoa kunkin talletuserän tallettamisesta alkaen ensimmäiseen nostoerään saakka. Lisäkorkoa ei lisätä vuosittain pääomaan. Lisäkorko maksetaan sen jälkeen, kun tallettaja on täyttänyt asuntosäästösopimuksen ehdot ja asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut tallettajan rakentaman tai rakennuttaman asunnon käyttöön hyväksymistä koskevan loppukatselmuksen.

5. Varojen nosto-oikeus

Tilillä olevat varat ovat nostettavissa, kun asuntosäästösopimuksen ehdot on täytetty ja kun asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakentaminen aloitettu. Jos tallettaja nostaa tilille talletettuja varoja tai hyvitettyjä korkoja ennen kuin hän on täyttänyt asuntosäästösopimuksen ehdot ja asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakentaminen aloitettu, asuntosäästösopimus purkautuu ja tili muuttuu käyttötiliksi, johon sovelletaan pankin kulloinkin voimassaolevia käyttötilin ehtoja. Tallettajalla ei silloin ole oikeutta lisäkorkoon.

6. Varojen nostoon oikeutetut

Tililtä maksetaan varoja vain tilinomistajalle tai hänen lailliselle edustajalleen.

7. Siirtäminen ja panttaaminen

Tilille tehdystä talletuksesta annettua erillistä kuittia ei saa pantata eikä siirtää toiselle henkilölle.

8. Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille kulloinkin voimassa olevat tilinpitoon ja käyttämiseen liittyvät maksut ja palkkiot, jotka pankki ilmoittaa palveluhinnastossa. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin jokaisessa toimipaikassa.

9. Tilisopimuksen ja tiliehtojen muuttaminen

9.1. Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos

Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomistajalle tilisopimuksen ja tiliehtojen muutoksesta, joka lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy tilisopimuksen tai tiliehtojen muutosta, tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus sopimuksen mukaisella kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Pankki ei peri tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja.

9.2. Muut muutokset

Jos tilisopimuksen tai tiliehtojen muutos ei lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla se pankin toimipaikassa. Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus sopimuksen mukaisella kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta pankin toimipaikassa.

10. Palveluhinnaston muuttaminen

10.1. Uuden maksun ja palkkion periminen

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai palkkion, joka ei sisältynyt palveluhinnastoon tilisopimuksen allekirjoitushetkellä ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Pankilla on oikeus periä uusi maksu ja palkkio pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottaman uuden maksun tai palkkion perimistä. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus sopimuksen mukaisella kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Pankki ei peri tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja.

10.2. Muut maksujen ja palkkioiden muutokset

Pankki ilmoittaa muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvan maksun tai palkkion julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä