Hoppa till innehåll
Vihreä taustaväri.

Allmänna villkor för konto

14.9.2019 från och med

Dessa villkor tillämpas på avtal om dagligkonto och depositionskonto, de allmänna villkoren är en del av kontoavtalet. På genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom de allmänna villkoren för betalningsförmedling (Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet och Allmänna villkor för utgående och inkommande valutabetalningar) och, i fråga om en tjänst som anslutits till kontot, avtalsvillkoren för den tjänsten.

Definitioner

Bank: Bank som tillhör POP Bankgruppen med vilken kunden har ingått ett kontoavtal. Banken ingår i sammanslutningen av inlåningsbanker som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Bankdag: Bankdag är en dag då banken är öppen så att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion. Såvida annat inte särskilt har angetts är bankdagarna i Finland veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton och midsommarafton samt andra dagar som inte anses vara bankdagar.

Bekräftelse av att medel är tillgängliga: Bekräftelse som på begäran av en registrerad tredje tjänsteleverantör som utfärdar betalkort
(någon annan än banken) lämnas via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt om att det belopp som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betalkonto som är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt

Betalningstransaktion: En betalningstransaktion är en åtgärd med vilken medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande för kontohavaren och en person som har rätt att använda kontot. De transaktioner som hör till krediteringen av insättningsräntan är inte betalningstransaktioner.

Betalkonto: Med betalkonto menas ett konto som är avsett och kan användas för att genomföra betalningstransaktioner utan användningsbegränsningar till följd av kontovillkor eller lagstiftning.

Betalningsinstrument: Med betalningsinstrument avses betalkort, bankkoder eller annat användarspecifikt instrument eller förfaringssätt eller en kombination av dessa som kontohavaren, intressebevakaren eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt och banken har kommit överens att ska användas för betalningsuppdrag

Betalningsuppdrag: Betalningsuppdrag är ett uppdrag som kunden ger banken i syfte att genomföra en betaltransaktion som kontoöverföring, överföring av medel till bankens betalkonto, som direktdebitering, kontantinsättning, kontantuttag, betalkort eller annat betalinstrument.

Betalningsuppdragstjänst: En tjänst där tillhandahållaren av betalningsuppdragstjänsten (någon annan än banken) inleder ett betalningsuppdrag på begäran av betalaren av betalningsuppdraget, via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt på ett betalkonto på banken tillhörande betalaren av betalningsuppdraget, så att kontot är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt.

Fullmäktig med intressebevakningsfullmakt: I dessa villkor avses med fullmäktig med intressebevakningsfullmakt en person som enligt den intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistraten och antecknats i registret över förmyndarskapsärenden är allmänt befullmäktigad att sköta kontohavarens ekonomiska ärenden.

Genomförande av betalningsuppdrag: Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar bankens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Grundläggande betalkonto: Med grundläggande betalkonto avses ett betalkonto där kunden kan sätta in och ta ut medel och som kan användas för betalningstransaktioner utan begränsningar av belopp. Kontoavtalet anger separat att kontot är ett grundläggande betalkonto. Endast dagligkonto kan användas som ett grundläggande betalningskonto..

Innehavare av dispositionsrätt till kontot: Kontohavaren befullmäktigar i regel i kontoavtalet en eller flera personer att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor.

Internationella sanktioner: Av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, USA och Förenade konungariket eller deras behöriga myndigheter utfärdade, förvaltade, godkända eller genomförda sanktioner, ekonomiska sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller andra begränsande åtgärder. 

Intressebevakare: Kontohavaren kan befullmäktiga en eller flera personer att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de personer som är befullmäktigade att använda kontot samt fullmaktens omfattning. Sådan fullmakt kan även vara en specificerad intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistrat.

Kontohavare: Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras. Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.

Kontoinformationstjänst: En tjänst som tillhandahålls av en tredje tjänsteleverantör (någon annan än banken) och där information om ett betalkonto som tillhör en användare av betaltjänsten och som är tillgängligt via ett datanät på ett med kunden överenskommet sätt, inhämtas via ett av banken godkänt tekniskt gränssnitt och via en registrerad tjänsteleverantör på begäran av användaren av betaltjänsten. Kontot ska vara tillgängligt via datanätet för att informationen om det betalkonto som finns på banken ska kunna överföras.

Kontotransaktion: Med kontotransaktion avses kontokrediteringar och kontodebiteringar som påverkar kontots saldo.

Kontoöppnare: Kontoöppnaren är den person som med banken ingår avtal om att öppna kontot.

Kund: Med kund avses kontohavare, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt.

Person som har rätt att använda kontot: Rätt att använda kontot har den person vars rätt att bestämma över kontot i enlighet med punkt 4 i dessa kontovillkor grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av kontohavaren.

Valuteringsdag: Valuteringsdag är den referenstidpunkt som banken använder vid beräkningen av ränta på varor som debiteras på kontot eller betalas till kontot.

1. Kontoavtal

I kontoavtalet avtalas om följande saker:

 • fastställande av ränta

 • ränta/ränteprocent när avtalet ingås, ränteberäkningsgrund, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod och räntebetalningsdag

 • dröjsmålsränta

 • uttagsprovision

 • depositionstid

 • begränsningar i fråga om uttag av medel

 • övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor

1.1 Ingående av avtal och öppnande av konto

Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller i elektronisk form med hjälp av elektroniska kommunikationskoder.

parterna har undertecknat det eller banken har godkänt ansökan som kunden har gjort i nättjänsten. Banken reserverar en leveranstid för att införa betalningsinstrument. I regel öppnas kontot av kontohavaren. Kontohavarens intressebevakare och fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan också ingå avtal med banken om att öppna ett konto för sin huvudman. Även andra personer kan i donationssyfte och med bankens samtycke avtala om att öppna ett konto för en annan person. Om kontoavtalet ingåtts i donationssyfte kan donationsgivaren inte förbehålla sig dispositionsrätt till kontot.

1.2. Uppgifter till banken

Kontoöppnaren är skyldig att ge banken uppgifter om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken uppgifter om de personer som har rätt att använda kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och den person som har rätt att använda kontot skall till banken lämna uppgifter om sitt namn, sin personbeteckning (eller födelsetid om kontoöppnaren saknar en finländsk personbeteckning), postadress, hemort, sitt telefonnummer, sin e-postadress och övriga uppgifter som banken har krävt samt på bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov. Om de ovan nämnda uppgifterna har getts till banken redan i något annat sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.
Dessutom ska kontoöppnaren och kontohavaren till banken uppge om kontohavaren är skattskyldig utomlands samt skattenumret för det aktuella landet. Kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot är skyldiga att informera banken om det sker förändringar i uppgifterna ovan. Förändringar i kontaktuppgifterna ska uppges för att banken vid behov i exceptionella situationer kan kontrollera riktigheten i den tjänst som kunden använder, i ett uppdrag som kunden har lämnat in eller i ett meddelande som kunden har skickat, och att uppgifterna om kundens skattskyldighet är aktuella. Banken har också rätt att skaffa 
uppgifterna från Befolkningsregistercentralen, andra offentliga myndighetsregister eller andra tillförlitliga källor. Banken ansvarar inte för skada som orsakas av att kontohavaren eller personer som har rätt att använda kontot har underlåtit att informera banken om förändringar.

Om kunden har gett sitt samtycke till att uppgifter som omfattas av banksekretess skickas per sms eller e-post i stället för via internet, ska kunden
lämna sina nya kontaktuppgifter via internet eller Bankens kontor, om kunden vill att meddelandena skickas till det nya telefonnumret eller 
den nya e-postadressen.

1.3. Behandling av personuppgifter

Banken behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regelverk och ombesörjer även i övrigt att integritetsskyddet och banksekretessen förverkligas vid behandling av personuppgifter i enlighet med en mera detaljerad beskrivning i dataskyddsbeskrivningen. När kunden eller personen som har rätt att använda kontot ger betalningsuppdrag till banken ger de sitt samtycke till användning av personuppgifter i den mån som behövs för genomförande av betalningstransaktioner under detta kontoavtal.
Banken har rätt att lämna uppgifter om kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Banken har rätt att lagra information om kundens bankärenden och transaktioner i sina informationssystem och att spela in samtal med kunden.

1.4. Kommunikation mellan banken och kunden

Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt och banken avtalar att banken ger information om betalningstransaktionerna på någotdera av följande sätt:

 • ställer den till kundens förfogande i bankens nättjänst,

 • skickar den till den adress som har meddelats banken eller Befolkningsregistercentralen eller

 • på annat separat avtalat sätt.

Andra meddelanden som gäller kontot skickar banken elektroniskt eller skriftligt till den adress som har meddelats banken eller Befolkningsregistercentralen. Uppgifter om betalningstransaktioner ges en gång i månaden om man inte separat har avtalat om att de ges oftare. Banken har rätt att för uppgifter som ges oftare än en gång i månaden eller på annat sätt än vad som avtalats ta en avgift i enlighet med sin servicetariff. Om uppgifterna ges i nättjänsten finns de tillgängliga för kunden i minst ett år från det att de gavs.
När banken ger uppgifterna om betalningstransaktioner eller andra meddelanden som berör kontot i bankens nättjänst eller skickar dem till den ovan nämnda adressen anses kontohavaren eller annan person ha fått uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter att de skickats.

Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt skickar banken meddelanden om dessa villkor skriftligt eller på annat sätt som avtalats separat. Banken anses ha fått det skriftliga meddelandet senast den sjunde dagen efter att det skickats.

Under avtalsförhållandet kan finska eller svenska användas. Om kunden vill använda något annat språk än finska eller svenska, ansvarar kunden för anskaffningen av och kostnaderna för de tolkningstjänster kunden behöver

1.5. Rätten att få information om villkor och förhandsuppgifter under avtalsförhållandet

Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan under avtalsförhållandet på begäran få de villkor och förhandsuppgifter som gäller kontot avgiftsfritt av banken skriftligen eller på annat separat avtalat varaktigt sätt.

2. Myndig kontohavares rättigheter

2.1. En kontohavare

Kontohavaren bestämmer över kontot. Kontohavaren kan besluta om användningen av kontomedlen och vem som har rätt att använda kontot samt avtala med banken om ändringar i kontoavtalet och om avslutande av kontot.

Pantsättning av kontomedlen

Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

Betalningsinstrument

Medel får tas ut från kontot och betalningsuppdrag som hänför sig till kontot får ges med av banken godkända betalningsinstrument. Banken och kontohavaren avtalar separat om de betalningsinstrument som ges till kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot, såvida inte annat avtalas i kontoavtalet. När kontot avslutas eller användningsrätten återkallas, ska kontohavaren och den person som har rätt att använda kontot omedelbart återlämna de betalningsinstrument som anslutits till kontot till banken. Banken får även i andra situationer kräva att betalningsinstrumenten ska lämnas tillbaka, när banken anser att det finns giltig anledning till kravet.

2.2. Flera kontohavare

Om det finns flera kontohavare, har varje kontohavare rätt att ensam använda kontot och kontomedlen med de betalningsinstrument som avtalats med banken samt fatta beslut som gäller kontot (ett s.k. eller-konto), såvida inte annat avtalats i kontoavtalet. Ändringar som gäller äganderätten till kontot kan emellertid inte göras utan samtliga kontohavares samtycke. Om det i kontoavtalet har avtalats att kontohavarna endast tillsammans använder kontot (ett s.k. och-konto), kan beslut som gäller kontot endast fattas med samtliga kontohavares samtycke.

Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används skall detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kontot används. Då kan kontot användas endast av samtliga kontohavare tillsammans.
Avslutande av konto
Kontot kan inte avslutas utan samtliga kontohavares samtycke såvida kontot inte har varit oanvänt en längre tid och det endast finns en mindre summa på kontot. Varje kontohavare kan ensam frigöra sig från kontoavtalet genom att för egen del säga upp kontoavtalet i enlighet med punkt 14 i dessa kontovillkor. En kontohavare som har sagt upp kontoavtalet har dock tillsammans med de övriga kontohavarna ett solidariskt ansvar för betalningar och skyldigheter gentemot det konto som sägs upp, tills alla åligganden gentemot kontot är uppfyllda.

Pantsättning av kontomedlen

Kontohavarna kan endast tillsammans pantsätta kontomedlen. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

Beviljande av dispositionsrätt till kontot

Kontohavarna kan endast tillsammans besluta om att bevilja dispositionsrätt till kontot, såvida inte annat avtalats.

Betalningsinstrument

Medel får tas ut från kontot och betalningsuppdrag som hänför sig till kontot får ges med av banken godkända betalningsinstrument. Varje kontohavare avtalar separat med banken om de betalningsinstrument med vilka kontohavaren själv använder kontot, såvida annat inte avtalats i kontoavtalet.
Alla kontohavare avtalar tillsammans med banken om att överlåta betalningsinstrument till de personer som har rätt att använda kontot, såvida inte annat avtalats i kontoavtalet.

När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas skall kontohavarna och de personer som haft rätt att använda kontot genast återlämna betalningsinstrumenten till banken. Banken får även i andra situationer kräva att betalningsinstrumenten ska lämnas tillbaka, när banken anser att det finns giltig anledning till kravet. Erhållande av information
Varje kontohavare har rätt att få alla uppgifter om kontot och kontotransaktionerna. Banken sänder de uppgifter som avses i punkt 1.4 och 11 på avtalat sätt avgiftsfritt bara till en kontohavare. Om den kontohavare som får uppgifterna avgiftsfritt avtalas mellan kontohavarna och banken separat.

3. Rättigheter hos kontohavare med intressebevakare

En person som har en intressebevakare kan själv ingå kontoavtal med banken om hans handlingsbehörighet inte har begränsats. Kontohavaren kan använda kontot endast i enlighet med intressebevakarens anmälan. En omyndig person som har fyllt 15 år kan själv ingå kontoavtal och bestämma över de medel som på basis av särskild lagbestämmelse betalas till honom eller som han förvärvat genom eget arbete.

 

4. Rättigheter hos den som har rätt att använda kontot

4.1. Intressebevakarens rättigheter

Kontohavarens intressebevakare bestämmer över kontot på samma sätt som kontohavaren. Intressebevakaren avtalar med banken om öppnande och avslutande av konto, meddelar banken vem som kan använda kontot och avtalar med banken om betalningsinstrumenten. Om det finns flera än en intressebevakare bestämmer de över kontot och fattar beslut som berör kontot tillsammans såvida intressebevakarna och banken inte har kommit överens om annat eller om intressebevakarnas uppgifter inte har differentierats med myndighetsbeslut. Både intressebevakaren och huvudmannen har rätt att få information om huvudmannens samtliga kontoärenden. Intressebevakarens rätt till information gäller också huvudmannens kontoärenden för tiden före förordnandet av intressebevakare. Om intressebevakaren har förordnats endast för att sköta en bestämd uppgift, har intressebevakaren rätt att få information endast om sådana kontoärenden som ansluter sig till den uppgift som avses i förordnandet.

4.2. Rättigheter hos fullmäktig med intressebevakningsfullmakt

Förutom kontohavaren har fullmäktig med intressebevakningsfullmakt rätt att med banken avtala om öppnande och avslutande av kontot samt om dispositionsrätt och betalningsinstrument.

4.3. Rättigheter hos dem som har dispositionsrätt till kontot

Den som har dispositionsrätt till kontot får använda kontomedlen med de betalningsinstrument som kontohavaren och banken avtalat. När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas skall den som haft dispositionsrätt till konto genast återlämna betalningsinstrumenten till banken.
Den som har dispositionsrätt till kontot har rätt att få information om kontotransaktioner. Den som har dispositionsrätt till kontot får inte ändra villkoren på kontot, ingå tilläggsavtal i anslutning till kontot, pantsätta kontomedel, avsluta kontot eller överföra sin dispositionsrätt till en annan person eller befullmäktiga en annan person att ta ut medel från kontot, såvida inte annat har avtalats.

4.4. Rättigheter hos den som har fullmakt att använda kontot

Den som har fullmakt att använda kontot kan med bankens samtycke använda kontot, bestämma över kontot och få information om kontotransaktioner inom ramen för sina befogenheter, i enlighet med den specificerade fullmakt som kontohavaren har utfärdat. Den befullmäktigade kan inte överföra sin fullmakt till en annan person, såvida inte annat har fastställts i fullmakten.

5. Kontoinformationstjänst och motsvarande förfrågningar om kontouppgifter

Begäran om uppgifter om kontot och betalningstransaktioner på kontot (förfrågan om kontouppgifter) kan lämnas till banken via en kontoinformationstjänst eller någon annan aktör som kunden har befullmäktigat. Begäran utförs enligt det innehåll som den har haft när banken har tagit emot den. Banken får lämna begärda uppgifter till den aktör som har förmedlat begäran till banken.
Banken får förhindra förfrågningar om kontouppgifter

 • om den misstänker obehörig eller bedräglig användning av betalkonto i anknytning till den aktör som kunden befullmäktiga
 • om samtycke inte har getts eller samtycket till förfrågan om kontouppgifter inte kan bekräftas
 • av orsaker som beror på lagstiftning eller andra myndighetsföreskrifter.

Om förfrågan om kontouppgifter omfattar begäran om uppgifter som den som lämnar förfrågan inte är berättigad att få, kan banken låta bli att lämna uppgifterna. Banken meddelar kunden om förhindrandet och dess motiveringar på avtalat sätt, om det inte finns giltiga säkerhetsskäl till att låta bli att meddela eller om avisering inte har förbjudits någon annanstans i lag. Banken ansvarar inte till någon del för skador som förorsakas av kontoinformationstjänsten eller
en annan aktör som kunden befullmäktigat.

6. Bekräftelse av att medel som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängliga

Med samtycke av kontohavaren kan banken till en tjänsteleverantör som utfärdar kortbaserade betalningsinstrument lämna
en bekräftelse om att det belopp som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt
på det konto som kontoinnehavaren angett. Kontohavarens samtycke bekräftas separat till banken på ett sätt som banken meddelat.

7. Övertrassering av konto

Kontohavaren och den som har rätt att använda kontot får använda betalningsinstrumenten bara så att kontot inte övertrasseras. Om kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot inte använder betalningsinstrumenten i enlighet med vad som ovan sagts, har banken rätt att bokföra det belopp som skall debiteras på kontot som bankens fordran som förfaller till betalning genast. Om avtalsbrottet är väsentligt har banken rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan. Kontohavaren är skyldig att till banken betala dröjsmålsränta på övertrasseringen, avgift för påminnelsebrevet samt övriga tariffenliga avgifter och provisioner som föranleds av inkasseringen av övertrasseringen. Banken har rätt att debitera kontot med ovannämnda avgifter och provisioner.

8. Bankens rätt att vägra godkänna användning av kontot

Banken har rätt att vägra godkänna användningen av kontot, om - banken inte har tillställts de uppgifter som avses i punkt 1.2,

 • underskriften på dokumentet avsett för uttag avviker från det namnteckningsprov banken har

 • kontoanvändaren inte tillförlitligt kan styrka sin identitet,

 • fullmakten inte uppfyller de krav banken ställer på en fullmakt,

 • en check presenteras för inlösen efter inlösningsterminens utgång

 • av orsaker som beror på lagstiftning eller andra myndighetsföreskrifter eller

 • banken har skäl att misstänka missbruk av kontot.

Förutom ovan nämnda faktorer har banken rätt att begränsa användning av kontot av säkerhetsskäl. Banken kan också vägra tillhandahållare av betalningsuppdragstjänsten tillgång till betalkontot om förvägran har skälig grund som hänför sig till orättmätighet eller bedräglig användning av betalkontot hos tillhandahållaren av betalningsuppdragstjänsten. Banken kan också vägra tillhandahållaren av kontoinformationstjänsten tillgång till betalkontot om förvägran har skälig grund som hänför sig till orättmätighet eller bedräglig användning av betalkontot hos tillhandahållaren av kontoinformationstjänsten.

 

Bankens rätt att spärra kontot

Banken har rätt att spärra kontot, om

 • kontohavaren försätts i konkurs

 • om en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistrat och kontohavaren inte kan komma överens om användningen av kontot,

 • en intressebevakare förordnas för kontohavaren,

 • kvittningsförutsättningarna i enlighet med kreditinstitutslagen har uppfyllts,

 • en kontohavare det kräver

 • kontohavaren blir föremål för internationella sanktioner

 • kontot används i näringsverksamhet

 • banken har anledning av misstänka att kontot missbrukas

 • säkerheten vid användning av kontot har äventyrats

Banken har rätt att spärra kontot, om det trots anmärkning inte finns medel på kontot för betalning av bankens avgifter och provisioner, tills kontohavaren har betalat avgifterna och provisionerna till banken i enlighet med punkt 7 och 12 i dessa kontovillkor. Banken underrättar kontohavaren om spärrningen av kontot i efterskott.

9. Debitering och kreditering av kontot samt valuteringsdag

Debitering av kontot

Beloppet av ett betalningsuppdrag debiteras kontot när banken har mottagit uppdraget. Om uppdragets förfallodag är senare än mottagningsdagen debiteras kontot den förfallodag som anges i uppdraget. Om uppdragets förfallodag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag. Kontantuttag debiteras kontot den dag medlen tas ut.

Kreditering av kontot

En eurobetalning i realtid inom POP Bankgruppen krediteras kontohavarens konto under alla veckodagar.
En eurobetalning mellan banker eller bankgrupper som inte hör till samma grupp krediteras kontohavarens konto genast den bankdag då medlen har betalts in på kontot hos kontohavarens bank och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto.
Om en betalning ursprungligen är i en annan valuta än euro krediteras kontohavarens konto med medlen genast den bankdag då medlen har betalats in på kontot hos kontohavarens bank och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.
En kontantinsättning i euro krediteras kontot genast, när pengarnas äkthet har verifierats och medlen har räknats. Om en kontantinsättning är i någon annan valuta än euro förutsätter krediteringen av kontot dessutom att nödvändiga valutatransaktioner görs.
Valutatransaktionerna kräver att dagen är en bankdag såväl i Finland som i valutans hemstat.

Valuteringsdag

Valuteringsdag för kontodebitering är den dag då kontot debiteras med transaktionens penningbelopp.
Valuteringsdag för kontokreditering är den bankdag då transaktionens penningbelopp betalas in på kontot hos kontohavarens bank.
Om en kreditering är i en annan valuta än euro eller valuta i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde är valuteringsdagen för kontokrediteringen den bankdag då nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.
Valuteringsdag för en kontantinsättning är den dag då medlen krediteras kontot. Valuteringsdag för ett kontantuttag är den dag då medlen tas ut från kontot.

10. Referensränta

Räntan på kontot förändras lika mycket som värdet på referensräntan förändrats. Vid förändring av referensräntan kan depositionsräntan sjunka som mest till noll (0) procent.
Banken meddelar inte i förväg om ränteförändringen. Referensräntans värde vid respektive tidpunkt anges på bankens förrättningsställen eller på bankens webbplats.

10.1. Bestämning av referensräntan

Euriborränta

Euriborräntan utgör referensränta för penningmarknaden inom euroområdet. Bestämningen av referensräntans värde och noteringen av räntan grundar sig på den internationella praxis som råder vid respektive tidpunkt.
Räntan på kontot är densamma under hela räntebestämningsperioden om inte annat har avtalats Räntan på kontot förändras lika mycket som värdet på referensräntan förändrats. Banken lämnar inget förhandsbesked om ändringen. Referensräntans värde vid respektive tidpunkt anges på bankens förrättningsställen eller på bankens webbplats www.poppankki.fi.

POP-primeränta

POP-Prime är POP Bankernas gemensamma primeränta som ändras med ett administrativt beslut. På räntan inverkar den allmänna räntenivån, inflationsförväntningarna och de ekonomiska utsikterna.
Räntan på kontot förändras lika mycket som referensräntan ändras den dag då ändringen av referensräntan träder i kraft. Banken lämnar inget förhandsbesked om ändringen. Information om den vid var tid gällande referensräntans värde finns på bankens verksamhetsställen eller bankens webbplats.

10.2. Om notering av referensräntan upphör eller avbryts

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts fastställs den referensränta som skall tillämpas på depositionen i enlighet med författning eller myndighets beslut eller anvisning som ges om den nya referensräntan.
Om ingen ny referensränta ges genom författning eller myndighets beslut eller anvisning, avtalar banken och kontohavaren om den nya referensränta som skall tillämpas på depositionen.
Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta före räntebestämningsperiodens utgång, används som värde på den referensränta som skall tillämpas på depositionen fortfarande värdet på den referensränta som tillämpats på denna deposition före räntebestämningsperiodens utgång. Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta inom 6 månader från det att räntebestämningsperioden löpt ut, fastställer banken en ny referensränta efter att ha hört de myndigheter som utövar tillsyn över bankerna. Ny referensränta träder i kraft tidigast 1 månad efter att Banken har informerat kontohavaren om ränteändringen.

11. Kontotransaktioner

Banken antecknar depositionen, ändringar i depositionsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som skall anses utgöra ett tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar annat.

12. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som ansluter sig till kontoöppningen, användningen av kontot, upprätthållandet av kontot och till de meddelanden som banken har sänt vilkas belopp framgår av den vid respektive tidpunkt gällande servicetariffen Banken har rätt att debitera kontot med ovannämnda avgifter och provisioner. Servicetariffen finns att tillgå på Bankens förrättningsställe eller Bankens webbplats www.poppankki.fi.

12.1. Reservering av täckning för debitering av avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att se till att kontot har täckning för debiteringen av de avgifter och provisioner som banken har rätt att debitera kontot i enlighet med kontoavtalet, dessa allmänna villkor eller någon annan förbindelse.

12.2. Bokföringen av bankens avgifter och provisioner när kontot saknar täckning

Om kontot i en sådan situation som avses i punkt 12.1 saknar täckning för debitering av bankens avgifter och provisioner har banken rätt att bokföra det belopp som skall debiteras som bankens fordran på kontot.

Sådana debiteringar är bland annat
1) dröjsmålsräntor, avgifter och provisioner i enlighet med kontoavtalet och
2) andra avgifter och provisioner som baserar sig på avtal eller separata uppdrag för vilka överenskommelse om debitering från kontot har träffats mellan 
kontohavaren och annan person som har rätt att använda kontot och banken

 

12.3. Påföljder vid avsaknad av täckning

Om täckning på kontot saknas för debitering av de dröjsmålsräntor samt bankens avgifter och provisioner som avses i punkt 12.2 är kontohavaren skyldig att betala till banken och har banken rätt att, sedan medel influtit på kontot, debitera detta med den upplupna dröjsmålsräntan på fordran, avgiften för påminnelsebrevet samt övriga avgifter och provisioner i samband med inkasseringen av fordran.

 

13. Ändring av kontoavtalet, kontovillkoren och servicetariffen

Banken meddelar kontohavaren om en ändring av kontoavtalet, kontovillkoren eller servicetariffen i enlighet med punkt 1.4. i dessa kontovillkor. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock minst två månader efter att meddelandet tillställts kontohavaren.
Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet, om kontohavaren inte före den dag ändringarna meddelats träda i kraft elektroniskt via nättjänsten eller skriftligt har meddelat banken att han motsätter sig ändringen. Kontohavaren har rätt att till den meddelade ikraftträdandedagen säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan eller från en senare tidpunkt som infaller före den dag då ändringarna föreslås träda i kraft. Om kontohavaren motsätter sig ändringarna har kontohavaren och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkten 14 för dessa kontovillkor.

14. Kontoavtalets giltighet, uppsägning och hävning

Kontoavtalet gäller tillsvidare om inget annat har avtalats.

Kontohavarens rätt att säga upp eller häva avtalet

Om inget annat avtalats genom kontoavtalet har kontohavaren rätt att när som helst säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan, varvid medlen på kontot måste tas ut.
Kontohavaren har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan, om banken väsentligt brutit mot de skyldigheter som bygger på avtalet. Då måste också medlen på kontot tas ut.

Bankens rätt att säga upp eller häva avtalet

Banken har rätt att säga upp kontoavtalet så att det upphör två månader efter uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats genom kontoavtalet. När det är fråga om ett grundläggande betalkonto har banken rätt att säga upp kontoavtalet så att det upphör två månader efter uppsägningen, om

a)  inga transaktioner gjorts på kontot under 24 på varandra följande månader eller

b)  kontohavaren inte längre lagligt är bosatt i en EES-stat

Banken har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan, om kontohavaren eller en annan person som är berättigad att använda kontot väsentligt brutit mot de skyldigheter som bygger på avtalet.
När det är fråga om ett grundläggande betalkonto har banken rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan endast om

a)  kontohavaren eller annan person som är berättigad att använda kontot, med avsikt använt det för ett olagligt ändamål, eller

b)  kontohavaren lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter, och korrekt lämnade uppgifter skulle ha lett till avslag på ansökan om grundläggande betalkonto.

Banken skickar ett meddelande om uppsägningen eller hävningen skriftligt till innehavare av grundläggande betalkonto, och på separat avtalat sätt skriftligt eller elektroniskt till innehavare av annat betalkonto. Banken har rätt att avsluta kontot när uppsägningstiden löpt ut eller kontoavtalet har hävts på ovan nämnt sätt.
I samband med uppsägning eller hävning av kontoavtalet förfaller de avgifter och provisioner som hänför sig till kontot omedelbart till betalning när uppsägningstiden löpt ut eller hävningen trätt i kraft. Banken ska återbetala de avgifter och provisioner som kontohavaren har betalat i förskott till den del de gäller tiden efter att uppsägandet trätt i kraft.
Om det finns medel på kontot när kontot avslutas förvarar banken dem för kontohavarens räkning. På medlen betalas ingen ränta. När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen har trätt i kraft kan kontots tjänster inte längre användas.

15. Rätten hos kontohavare som är konsument att frånträda kontoavtal som ingåtts med medel för distanskommunikation

Om kontoavtalet har ingåtts med hjälp av medel för distanskommunikation, har kontohavaren rätt att frånträda kontoavtalet inom 14 dygn från det att avtalet ingicks eller den senare tidpunkt då kontohavaren har fått förhandsinformation och kontovillkor med ett varaktigt medium.
Banken skall underrättas om frånträdet skriftligen. I meddelandet skall det kontoavtal som frånträds specificeras. De betalningsinstrument, såsom betalkort som anslutits till kontot skall återlämnas vid frånträdet vid äventyr att avtalet inte återgår. Övriga avtal om tjänster som anslutits till kontot i fråga upphör automatiskt i samband med frånträdandet.

När avtalet frånträds förfaller de avgifter och provisioner som debiteras för de använda tjänster som hör till kontot och dess tjänster. Banken återbär inte redan debiterade avgifter och provisioner. Banken återbär till kunden de medel som satts in på kontot utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det att meddelandet om frånträdande anlänt, på medlen betalas ingen ränta

16. Bankens medlemskap i en sammanslutning

Banken ingår i POP-bankernas sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

17. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada, om parten kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens i lag förskrivna skyldigheter.

Banken ansvarar inte för skada som beror på strejk, blockad, lockout, bojkott eller annan liknande omständighet, även om den inte direkt gäller banken eller även om banken själv är part i den.

Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan meddela om force majeure på sin webbplats eller i riksomfattande dagstidningar.

18. Skadeståndsansvar

Banken är skyldig att i enlighet med punkt 18.1, 18.2 och 19 ersätta den direkta och indirekta skada som orsakas kontohavaren. Banken är dessutom skyldig att ersätta kontohavaren den ränteförlust som orsakats av bankens fel eller försummelse. Banken återbetalar debiterade avgifter för tjänster endast i den mån som de hänför sig till det skadevållande felet eller den skadevållande försummelsen.
Kontohavaren har inte rätt till ersättning av banken om kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot inte underrättar banken om felet inom en rimlig tid från det att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det.

Banken ansvarar ändå inte för skada om fullgörandet av bankens förpliktelser har förhindrats av ovan i punkt 17 avsett force majeure.

18.1 Direkta skador

Banken är skyldig att ersätta kontohavaren den direkta skada som har orsakats av bankens fel eller försummelse. Sådana direkta skador är till exempel direkta utredningskostnader orsakade av utredningen av ett fel.

18.2. Indirekta skador

Banken svarar för indirekta skador den av vårdslöshet orsakat kontohavaren när det är fråga om förfarande som strider mot de förpliktelser som föreskrivs i betaltjänstlagen eller som med stöd av den avtalats i kontoavtalet. Som indirekt skada anses då den inkomstförlust som orsakats av bankens felaktiga förfarande eller de åtgärder som föranleds av detta, en skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal eller en annan skada av samma slag som är svår att förutse. Banken svarar ändå inte för indirekta skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i genomförandet av ett betalningsuppdrag.

Banken kan ändå bli skyldig att ersätta endast sådan indirekt skada som har ett orsakssamband med bankens mot lag eller avtal stridande förfarande och som skäligen har kunnat förutses av banken.
Banken kan inte åberopa ansvarsbegränsning om banken eller någon för vars förfarande banken ansvarar har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet.

19. Begränsning av skada

Kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om kontohavaren försummar detta svarar han själv för skadan till denna del. Skadestånd som banken måste betala på grund av förfarande som strider mot lag eller mot avtalet kan jämkas om det är orimligt med beaktande av orsaken till förseelsen, eventuell medverkan till skadan av kontohavaren eller av den som har rätt att använda konto, ersättning att betala från betaltjänsten, bankens möjlighet att förutse och förebygga skadan samt övriga omständigheter.

20. Övervakande myndighet

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi) och i frågor som gäller konsumenter också konsumentombudsmannen (www.kvv.fi).
Finansinspektionens kontaktuppgifter är:
Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 09 183 51

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är:
Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3050

21. Kundrådgivning och rättsskyddsförfaranden utanför domstol

I ärenden som anknyter sig till detta avtal och dess villkor och som gäller kundens rättigheter och skyldigheter bör kunden i första hand kontakta sin bank. Om det är fråga om kundklagomål svarar banken kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet. Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan överlämna meningsskiljaktigheter som gäller kontots allmänna villkor och kontoavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den eller konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.

22. Forum och tillämplig lag

På detta avtal tillämpas finsk lag.

Tvister som orsakas av detta avtal ska behandlas i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets konsumenten i fråga har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Om konsumenten vid väckande av talan inte längre har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i Finland, kan talan väckas i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets konsumenten hade sin hemvist eller sin vanliga vistelseort när avtalet ingicks. Om konsumenten inte hade en hemvist eller en vanlig vistelseort i Finland när avtalet ingicks, väcks talan i underrätten på den ort i en medlemsstat i Europeiska unionen inom vars domkrets konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden saknar hemvist i Europeiska unionen avgörs tvister i Helsingfors tingsrätt.

23. Insättningsgaranti

Medlen på detta konto omfattas av gällande insättningsgaranti i den omfattning som fastställs i lag. Närmare information om insättningsgarantin finns på adressen www.talletussuoja.fi samt på bankens webbplats och bankens kontor.