Hyppää sisältöön

Tilin yleiset ehdot

14.9.2019 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan käyttelytilien ja talletustilien tilisopimuksiin soveltuvin kohdin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (Euromaksualueella välitettävien euromaksujen ja Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisiä ehtoja) ja tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen palvelun omia sopimusehtoja.

Määritelmät

Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai maksetaan tilille.

Asiakas: Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua.

Kansainväliset pakotteet: Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa
pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

Maksutapahtuma: Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun käytettäväksi. Talletuskoron hyvitykseen liittyvät tapahtumat eivät ole maksutapahtumia.

Maksutili: Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen ilman tiliehdoista tai laista johtuvia käyttörajoituksia.

Maksutoimeksianto: Maksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla, tai muulla maksuvälineellä

Maksutoimeksiantopalvelu: Palvelu, jossa maksutoimeksiantopalvelua tarjoava palveluntarjoaja (muu kuin pankki) käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Maksutoimeksiannon toteuttaminen: Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää pankin toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi. Maksuväline: Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia, pankkitunnuksia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka niiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantojen antamiseen tilinomistaja, edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ja pankki ovat sopineet

Perusmaksutili: Perusmaksutilillä tarkoitetaan maksutilinä toimivaa käyttelytiliä, jolle voi tallettaa varoja ja jolta voi nostaa varoja ja jota voi käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen ilman määrällisiä rajoituksia. Tilisopimuksessa mainitaan erikseen, että tili on perusmaksutili.

Pankki: POP Pankki -ryhmään kuuluva pankki, jonka kanssa asiakas on solminut tilisopimuksen. Pankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun talletuspankkien yhteenliittymään.

Pankkipäivä: Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna niin, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Ellei erikseen ole toisin ilmoitettu, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.

Tilinomistaja: Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Tilinavaaja: Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta.

Tilin käyttöön oikeutettu: Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä näiden ehtojen kohdan 4 mukaisesti perustuu lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.

Edunvalvoja: Edunvalvoja on tilinomistajan laillinen edustaja. Edunvalvoja-asema perustuu lakiin (alaikäiset) tai maistraatin taikka tuomioistuimen määräykseen (täysi-ikäiset, joille määrätty edunvalvoja).

Edunvalvontavaltuutettu: Näissä ehdoissa edunvalvontavaltuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla maistraatin vahvistaman ja holhousasioiden rekisteriin merkityn edunvalvontavaltakirjan mukaan on yleinen valtuutus tilinomistajan taloudellisten asioiden hoitamiseen.

Tilin käyttöoikeuden haltija: Tilinomistaja voi valtuuttaa tilisopimuksessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti.

Tilin käyttöön valtuutettu: Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilin käyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden. Tällainen valtakirja voi olla myös maistraatin vahvistama yksilöity edunvalvontavaltakirja. Tilitapahtuma: Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tilihyvityksiä ja tiliveloituksia.

Tilitietopalvelu: Tilitietopalvelulla tarkoitetaan kolmannen palveluntarjoajan (muun kuin pankin) tarjoamaa palvelua, jossa rekisteröityneen palveluntarjoajan välityksellä haetaan pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä tietoja maksupalvelun käyttäjän maksutilistä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon kautta. Pankissa olevan maksutilin tietojen siirtäminen edellyttää, että tiliä voidaan käyttää tietoverkon kautta.

Varojen käytettävissä olon vahvistaminen: Varojen käytettävissä olon vahvistamisella tarkoitetaan maksukortteja liikkeeseen laskevan rekisteröityneen kolmannen palveluntarjoajan (muun kuin pankin) pyynnöstä pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta annettavaa vahvistusta siitä, onko korttipohjaiseen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä varoja käytettävissä maksutilillä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

1. Tilisopimus

Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:

 • koron määräytyminen

 • koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen laskutapa, sovellettava viitekorko, mahdollinen enimmäis- ja/tai vähimmäiskorko, korkojakso ja koronmaksupäivä

 • viivästyskorko

 • nostoprovisio

 • talletusaika

 • varojen nostoa koskevat rajoitukset talletusaika

 • irtisanomisaika (talletustili)

 • talletuksen määrää, talletuserää ja nostoa koskevat rajoitukset(talletustili)

 • muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan sopia.

1.1. Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen

Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen. Tilisopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tilisopimuksen tai pankki on hyväksynyt asiakkaan verkkopalvelussa tekemän hakemuksen. Maksuvälineiden käyttöönottoa varten pankki varaa toimitusajan.

Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja. Myös tilinomistajan edunvalvoja ja edunvalvontavaltuutettu voivat sopia pankin kanssa tilin avaamisesta päämiehelleen. Muukin henkilö voi lahjoitustarkoituksessa ja pankin suostumuksella sopia tilin avaamisesta toiselle henkilölle. Jos tilisopimus on tehty lahjoittamistarkoituksessa, lahjanantaja ei voi pidättää itselleen käyttöoikeutta tiliin.

1.2. Pankille annettavat tiedot

Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuksensa, (tai syntymäaikansa, jos tilinavaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta,) postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja muut pankin edellyttämät tiedot sekä nimikirjoitusnäytteen pankin sitä edellyttäessä. Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.

Tilinavaajan ja tilinomistajan on lisäksi ilmoitettava pankille tilinomistajan mahdollinen verovelvollisuus ulkomaille ja verotunnus kyseiseen maahan.
Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö ovat velvollisia ilmoittamaan edellä mainittujen tietojen muutoksista pankille. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava, jotta pankki voi tarvittaessa varmentaa poikkeavissa tilanteissa asiakkaan käyttämän palvelun, tekemän toimeksiannon tai lähettämän viestin oikeellisuuden ja varmistua verovelvollisuustietojen ajantasaisuudesta. Pankilla on myös oikeus hankkia tiedot Väestörekisterikeskukselta, muista viranomaisten 
pitämistä julkisista rekistereistä tai muista luotettavista lähteistä. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu ovat jättäneet ilmoittamatta muutoksista pankille.

Jos asiakas on suostunut pankkisalaisuuden alaisen tiedon lähettämiseen tekstiviestinä tai sähköpostilla verkkoviestin sijasta, hänen

tulee ilmoittaa verkkoviestinä tai Pankin toimipaikoissa uusi yhteystietonsa, mikäli haluaa viestien ohjautuvan uuteen puhelinnumeroonsa tai sähköpostiosoitteeseensa.

1.3. Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin ja huolehtii muutenkin yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyssä. Antaessaan maksutoimeksiannon asiakas ja tilin käyttöön oikeutettu suostuvat henkilötietojensa käsittelemiseen siltä osin kuin ne ovat tarpeen tämän tilisopimuksen piiriin kuuluvien maksutapahtumien toteuttamiseksi.
Pankilla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Pankilla on oikeus tallentaa asiakkaan asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa puhelut.

1.4. Pankin ja asiakkaan välinen viestintä

Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ja pankki sopivat, että pankki antaa tiedot maksutapahtumista jollakin seuraavista tavoista:

 • asettaa ne asiakkaan saataville pankin verkkopalvelussa,

 • lähettää ne osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

Muut tiliä koskevat ilmoitukset pankki lähettää sähköisesti asiakkaan verkkopalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle. Tiedot maksutapahtumista annetaan kerran kuukaudessa, ellei ole erikseen sovittu, että tiedot annetaan useammin. Pankilla on oikeus periä useammin kuin kerran kuukaudessa tai muulla kuin sovitulla välineellä annettavista tiedoista palveluhinnastonsa mukainen maksu. Jos tiedot maksutapahtumista annetaan verkkopalvelussa, tiedot ovat asiakkaan saatavilla vähintään vuoden ajan tietojen antamisesta.
Kun pankki antaa tiedot maksutapahtumista tai muun tiliä koskevan ilmoituksen pankin verkkopalvelussa tai lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

Sopimussuhteen aikana voidaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä. Jos asiakas haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä, hän vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista

1.5. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista sopimussuhteen aikana

Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi sopimussuhteen aikana pyynnöstä saada pankilta tiliä koskevat ehdot ja tiliin liittyvät ennakkotiedot maksutta kuten sovittu kohdassa 1.4.

2. Täysivaltaisen tilinomistajan oikeudet

2.1. Yksi tilinomistaja

Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää tilillä olevien varojen käyttämisestä ja tilin käyttöön oikeutetuista sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen muutoksista ja tilin lopettamisesta.

Tilillä olevien varojen panttaus
Tilinomistaja voi pantata tilillä olevat varat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

Maksuvälineet
Tililtä saa nostaa varoja ja tiliin kohdistuvia maksutoimeksiantoja voi antaa pankin hyväksymillä maksuvälineillä. Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen niistä maksuvälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin käyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu.
Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on palautettava heti tiliin liitetyt maksuvälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa vaatia maksuvälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.

2.2. Useita tilinomistajia

Jos tilinomistajia on useita, kullakin tilinomistajalla on oikeus käyttää yksin tiliä ja tilillä olevia varoja pankin kanssa sopimillaan maksuvälineillä sekä tehdä tiliä koskevia päätöksiä (ns. ”tai-tili”), ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Tilin omistusoikeutta koskevia muutoksia ei kuitenkaan voi tehdä ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta. Jos tilisopimuksessa on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä vain yhdessä (ns. ”ja-tili”), tiliä koskevia päätöksiä on mahdollista tehdä vain kaikkien omistajien suostumuksella.
Jos joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä.

Tilin lopettaminen
Tiliä ei voi lopettaa ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta, ellei tili ole ollut pitkään käyttämättömänä ja tilillä ole vain vähäinen määrä varoja.
Kukin tilinomistaja voi yksin irtautua tilisopimuksesta irtisanomalla tilisopimuksen omalta osaltaan näiden tiliehtojen kohdan 14 mukaisesti. Tilisopimuksen irtisanonut tilinomistaja vastaa kuitenkin yhteisvastuullisesti muiden tilinomistajien kanssa irtisanottavaan tiliin kohdistuvista maksuista ja velvoitteista kunnes tiliin kohdistuvat vastuut on suoritettu.

Tilillä olevien varojen panttaus
Tilinomistajat voivat vain yhdessä pantata tilivarat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

Tilin käyttöön oikeuttaminen
Tilinomistajat voivat vain yhdessä päättää käyttöoikeuden antamisesta tiliin, ellei toisin ole sovittu.

Maksuvälineet
Tililtä saa nostaa varoja ja tiliin kohdistuvia maksutoimeksiantoja voi antaa pankin hyväksymillä maksuvälineillä. Kukin tilinomistaja sopii erikseen pankin kanssa niistä maksuvälineistä, joilla tilinomistaja itse käyttää tiliä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu.
Kaikki tilinomistajat sopivat yhdessä pankin kanssa maksuvälineiden antamisesta tilinkäyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajien ja tilin käyttöön oikeutettujen on palautettava heti maksuvälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa vaatia maksuvälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.

Tietojen saanti
Kukin tilinomistaja on oikeutettu saamaan kaikki tiedot tilistä ja tilitapahtumista. Pankki antaa 1.4 ja 11 kohdassa tarkoitetut tiedot sovitulla tavalla maksutta vain yhdelle tilinomistajalle. Tiedot maksutta saavasta tilinomistajasta sovitaan tilinomistajien ja pankin kesken erikseen.

3. Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet

Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa tilisopimuksen, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu. Tilinomistaja voi käyttää tiliä vain edunvalvojan ilmoituksen mukaisesti. 15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä tilisopimuksen ja määrätä varoista, jotka erityisen lainsäännöksen perusteella maksetaan hänelle itselleen tai jotka hän on omalla työllään ansainnut.

4. Tilinkäyttöön oikeutetun oikeudet

4.1. Edunvalvojan oikeudet

Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilinomistaja. Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta, ilmoittaa pankille kuka voi käyttää tiliä ja sopii pankin kanssa maksuvälineistä. Jos edunvalvojia on useita, määräävät he tilistä ja tekevät tiliä koskevia päätöksiä yhdessä, elleivät edunvalvojat ja pankki ole toisin sopineet tai edunvalvojien tehtäviä ei ole viranomaisen päätöksellä eriytetty. Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tiedonsaantioikeus koskee myös päämiehen tiliasioita edunvalvojan määräystä edeltäneeltä ajalta. Jos edunvalvoja on määrätty vain tietyn tehtävän hoitamista varten, edunvalvojalla on oikeus saada tietoja vain määräyksessä tarkoitettuun tehtävään liittyvistä tiliasioista.

4.2. Edunvalvontavaltuutetun oikeudet

Edunvalvontavaltuutetulla on tilinomistajan ohella oikeus sopia pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeudesta ja maksuvälineistä.

4.3. Tilinkäyttöoikeuden haltijan oikeudet

Tilinkäyttöoikeuden haltija saa käyttää tilillä olevia varoja tilinomistajan ja pankin sopimilla maksuvälineillä. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinkäyttöoikeuden haltijan on palautettava heti maksuvälineet pankille.

Tilinkäyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada tietoja tilitapahtumista. Tilinkäyttöoikeuden haltija ei saa muuttaa tilin ehtoja, tehdä tiliin liittyviä lisäsopimuksia, pantata tilillä olevia varoja, lopettaa tiliä eikä siirtää käyttöoikeuttaan edelleen muulle henkilölle tai valtuuttaa toista henkilöä nostamaan tililtä varoja, ellei toisin ole sovittu.

4.4. Tilin käyttöön valtuutetun oikeudet

Tilin käyttöön valtuutettu voi pankin suostumuksella käyttää tiliä, määrätä tilistä ja saada tietoja tilitapahtumista tilinomistajan antaman yksilöidyn valtakirjan mukaisen valtuutuksensa rajoissa. Valtuutettu ei voi siirtää valtuutusta edelleen muulle henkilölle, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty.

5. Tilitietopalvelu ja vastaavat tilitietokyselyt

Pyyntö tilin ja sen maksutapahtumatietojen toimittamiseen (tilitietokysely) voidaan antaa pankille tilitietopalvelun tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon kautta. Pankille toimitetut tietopyynnöt toteutetaan sen sisältöisenä, kun pankki on ne vastaanottanut. Pankki saa toimittaa pyydetyt tiedot taholle, jonka kautta pyyntö on vastaanotettu.
Pankki voi estää tilitietokyselyt,

 • jos se epäilee asiakkaan valtuuttamaan tahoon liittyvää oikeudetonta tai petollista maksutilin käyttöä,
 • jos suostumusta ei ole annettu tai suostumusta tilitietokyselyyn ei voida varmistaa, laista tai muusta viranomaismääräyksestä johtuvasta syystä.
Jos tilitietokyselyssä pyydetään tietoja, joiden saamiseen kyselyntekijällä ei ole oikeutta, pankki voi jättää tiedot toimittamatta. Pankki ilmoittaa estämisestä ja sen perusteista asiakkaalle sovitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai ilmoittamista ole muualla laissa kielletty. Pankki ei vastaa tilitietopalvelun tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon aiheuttamista vahingoista miltään osin.
 

6. Korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittavien varojen käytettävissä olon vahvistaminen

Tilinomistajan suostumuksella pankki voi antaa korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevalle palveluntarjoajalle vahvistuksen siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä tilinomistajan määrittelemällä tilillä. Tilinomistajan suostumus vahvistetaan erikseen pankille pankin ilmoittamalla tavalla.

7. Tilin ylitys

Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö saavat käyttää maksuvälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä maksuvälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti. Jos sopimusrikkomus on olennainen, pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti.

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin ylityksestä viivästyskorkoa, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävän maksun sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

8. Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä

Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos
 • pankille ei ole toimitettu kohdassa 1.2 tarkoitettuja tietoja,
 • nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa pankin hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä

 • tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään

 • valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia

 • (shekki esitetään lunastettavaksi lunastusajan jälkeen)

 • laista tai muusta viranomaismääräyksestä johtuvasta syystä tai

 • pankilla on muutoin syytä epäillä tilin käytön oikeellisuutta.

Pankilla on edellä mainittujen seikkojen lisäksi oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyttöä. Pankki voi myös evätä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalta pääsyn maksutilille, jos epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen maksutilin käyttöön. Pankki voi myös evätä tilitietopalvelun tarjoajalta pääsyn maksutilille, jos epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy tilitietopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen maksutilin käyttöön.

Pankin oikeus sulkea tili

Pankilla on oikeus sulkea tili, jos

 • tilinomistaja asetetaan konkurssiin,

 • maistraatin vahvistaman edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutettu ja tilinomistaja eivät pysty sopimaan tilinkäytöstä,

 • tilinomistajalle määrätään edunvalvoja,

 • luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt kuittausedellytykset ovat täyttyneet,

 • yksikin tilinomistaja sitä vaatii

 • tilinomistaja joutuu kansainvälisten pakotteiden kohteeksi

 • tiliä käytetään elinkeinotoimintaan

 • pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä tilinkäytön turvallisuus on vaarantunut

Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuksesta huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on maksanut pankille maksut ja palkkiot näiden tiliehtojen 7 ja 12 kohtien mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen.

9. Tilin veloittaminen ja hyvittäminen sekä arvopäivä

Tilin veloittaminen
Maksutoimeksiannon rahamäärä veloitetaan tililtä, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon. Jos toimeksiannon eräpäivä on myöhäisempi kuin toimeksiannon vastaanottopäivä, varat veloitetaan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos toimeksiannon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavalle pankkipäivälle. Käteisnosto veloitetaan tililtä varojen nostopäivänä.

Tilin hyvittäminen
POP Pankki -ryhmän sisällä reaaliaikaisesti toteutettava euromääräinen maksutapahtuma hyvitetään tilinomistajan tilille kaikkina viikonpäivinä.
Samaan ryhmään kuulumattomien pankkien tai eri pankkiryhmien välillä toteutettava euromääräinen maksutoimeksianto hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille. 
Jos maksutoimeksianto on alun perin muun kuin euron määräinen, varat hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. 

Euromääräinen käteispano hyvitetään tilille välittömästi, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Jos käteispano on muun valuutan määräinen, varojen hyvittäminen tilille edellyttää lisäksi tarvittavien valuuttakauppojen tekemistä. Valuuttakauppojen tekeminen edellyttää, että päivä on sekä Suomessa että valuutan kotivaltiossa pankkipäivä.

Arvopäivä

Tililtä veloituksen arvopäivä on päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitetaan tililtä.
Tilin hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan tilinomistajan pankin tilille.
Jos hyvitys on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen, on tilin hyvityksen arvopäivä se pankkipäivä, jona tarvittavat valuuttakaupat on tehty.

Käteistalletuksen arvopäivä on päivä, jolloin varat hyvitetään tilille. Käteisnoston arvopäivä on päivä, jolloin varat nostetaan tililtä.

10. Viitekorko

Tilin talletuskorko muuttuu viitekoron muutoksia vastaavasti. Viitekoron muuttuessa tilin talletuskorko voi laskea alimmillaan nollaan (0) prosenttiin. Pankki ei ilmoita ennakolta koron muutoksesta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa ja pankin verkkosivuilla.

10.1. Viitekoron määräytyminen

Euriborkorko
Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jonka arvon määräytyminen ja noteeraus perustuvat kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön.

Tilin korko pysyy samana koronmääräytymisjakson ajan, ellei toisin ole sovittu. Tilin korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Pankki ei toimita koron muutoksesta ennakkoilmoitusta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla www.poppankki.fi.

POP-Prime -korko
POP-Prime on POP Pankkien yhteinen primekorko, joka muuttuu hallinnollisella päätöksellä. Korkoon vaikuttavat yleinen korkotaso, inflaatio-odotukset sekä talouden näkymät.
Tilin korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo muuttuu sinä päivänä, jona viitekoron muutos tulee voimaan. Pankki ei toimita koron muutoksesta ennakkoilmoitusta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

10.2. Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.
Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa. Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta 6 kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia. Uusi viitekorko tulee voimaan aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua siitä, kun Pankki on ilmoittanut tilinomistajalle koronmuutoksesta.

11. Tilitapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista.

12. Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä. Palveluhinnasto on saatavissa Pankin toimipisteessä tai Pankin verkkosivuilla www.poppankki.fi.

12.1. Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden veloittamista varten

Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on kate pankin niiden maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, jotka pankilla on oikeus veloittaa tililtä tilisopimuksen, näiden yleisten ehtojen tai muun sitoumuksen mukaan

12.2. Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun tililtä puuttuu kate

Jollei tilillä ole 12.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa katetta pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi.

Tällaisia veloituksia ovat muun muassa

1) tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja

2) muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä.

12.3. Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset

Jollei tilillä ole katetta 12.2. kohdassa tarkoitettujen viivästyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt viivästyskorko, huomautus-kirjeen lähettämisestä perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot.

13. Tilisopimuksen, tiliehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilisopimuksen, tiliehtojen tai palveluhinnaston muutoksesta näiden tili ehtojen kohdan 1.4. mukaisesti. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja ennen muutosten ilmoitettua voimaatulopäivää ilmoita pankille sähköisesti verkkopalvelun kautta tai kirjallisesti vastustavansa muutosta. Tilinomistajalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tilisopimus päättymään heti tai myöhemmästä ilmoitettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien. Jos tilinomistaja vastustaa muutoksia, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen kohdan 14 mukaan.

14. Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tilisopimus on voimassa toistaiseksi, jollei ole toisin sovittu.

Tilinomistajan irtisanomis- ja purkuoikeus

Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla on oikeus, milloin tahansa irtisanoa tilisopimus päättymään heti, jolloin tilillä olevat varat on nostettava. Tilinomistajalla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos pankki on olennaisesti rikkonut tilisopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tällöin myös tilillä olevat varat on nostettava.

Pankin irtisanomis- ja purkuoikeus
Pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuksessa ole sovittu pidemmästä irtisanomisajasta. Kun kyseessä on perusmaksutili, pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta vain, jos

a)  tilillä ei ole ollut tapahtumia 24 perättäisen kuukauden aikana tai

b)  tilinomistaja ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa.

Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö on rikkonut olennaisesti tilisopimukseen perustuvia velvoitteita.
Kun kyseessä on perusmaksutili, pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti vain, jos

a)  tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö on tahallisesti käyttänyt tiliä laittomaan tarkoitukseen; tai

b)  tilinomistaja on antanut virheellisiä tietoja tai jättänyt antamatta tietoja, ja oikein annetut tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen hylkäämiseen.

Pankki lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen perusmaksutilin tilinomistajalle kirjallisesti ja muun maksutilin tilinomistajalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti. Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla.
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan. Pankin on palautettava tilinomistajan ennakolta maksamat maksut ja palkkiot siltä osin, kun ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa. Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää.

15. Kuluttajan asemassa olevan tilinomistaja oikeus peruuttaa etäviestimellä tehty tilisopimus

Jos tilisopimus on tehty etäviestintä käyttäen, tilinomistajalla on oikeus peruuttaa tilisopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona tilinomistaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä välineellä.
Peruuttamisesta on ilmoitettava pankille kirjallisesti. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava tilisopimus. Tiliin liitetyt maksuvälineet kuten maksukortit on palautettava peruutuksen yhteydessä uhalla, että peruutus raukeaa. Muut ao. tiliin liittyvien palvelujen sopimukset päättyvät peruuttamisen yhteydessä automaattisesti.

Peruuttamisen yhteydessä erääntyvät tiliin ja sen palveluihin liittyvät käytetyistä palveluista veloitettavat maksut ja palkkiot maksettavaksi heti. Pankki ei palauta jo veloitettuja maksuja ja palkkioita. Pankki palauttaa tilille talletetut varat asiakkaalle viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruutusilmoituksen saapumisesta, varoille ei makseta korkoa.

16. Pankin kuuluminen yhteenliittymään

Pankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun POP Pankkien yhteenliittymään.

17. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia.

Pankki ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei pankkia suoraan koskisikaan tai vaikka pankki itse olisi siinä osapuolena.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

18. Vahingonkorvausvastuu

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle aiheutuneen välittömän ja välillisen vahingon kohtien 18.1, 18.2 ja 19 mukaisesti. Pankki on lisäksi velvollinen korvaamaan tilinomistajalle pankin virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneen korkotappion. Pankki palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin.
Tilinomistajalla ei ole oikeutta saada pankilta korvausta, jollei tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu ilmoita virheestä pankille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Pankki ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos pankin velvoitteen on estänyt edellä kohdassa 17 tarkoitettu ylivoimainen este.

18.1 Välittömät vahingot

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välittämättömät selvittelykustannukset.

18.2. Välilliset vahingot

Pankki vastaa tilinomistajalle huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen tai sen perusteella tilisopimuksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Tällöin välillisinä vahinkoina pidetään pankin virheellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Pankki ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Pankin korvattavaksi voi kuitenkin tulla vain sellainen välillinen vahinko, joka on syy-yhteydessä pankin lain tai sopimuksen vastaiseen menettelyyn ja joka on ollut pankin kohtuudella ennakoitavissa.
Pankki ei voi vedota vastuunrajoituksiin, jos pankki tai joku, jonka menettelystä se vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

19. Vahingon rajoittaminen

Tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, tilinomistajan tai muun tilinkäyttöön oikeutetun mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

20. Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) ja kuluttajaa koskevissa asioissa myös kuluttaja-asiamies (www.kvv.fi) Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat:
Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 09 183 51
Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat: 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3050

21. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Tähän sopimukseen ja sen ehtoihin liittyvissä asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi saattaa tilin yleisiä ehtoja ja tilisopimuksia koskevan erimielisyyden Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

22. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Jos kuluttajalla kannetta nostettaessa ei ole enää kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, voidaan kanne nostaa sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla oli kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sopimuksen syntyessä. Jos kuluttaja-asiakkaalla ei ollut sopimuksen syntyessä kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, kanne nostetaan sen Euroopan Unionin jäsenvaltiossa olevan paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Euroopan Unionissa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

23. Talletussuoja

Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Tarkempaa tietoa talletussuojasta on saatavilla osoitteessa www.talletussuoja.fi sekä pankin verkkosivuilla ja pankin toimipaikoissa.