Hoppa till innehåll
Grön bakgrund.

Allmänna kortvillkor

POP Bankens allmänna kortvillkor

Bekanta dig omsorgsfullt med våra allmänna kortvillkor innan du tar kortet i bruk. På den här sidan har vi sammanfattat de saker som det lönar sig för dig att särskilt fästa uppmärksamhet vid. De är skrivna för din säkerhet.

Du ansvarar för att ditt kort och pinkoden förvaras omsorgsfullt 

Ditt kort, kortdata och pinkoden är personliga, de får inte överlåtas till någon annan – inte ens en familjemedlem. 

Förvara kortet omsorgsfullt och försäkra dig om att du fortfarande har kvar kortet, speciellt när risken att kortet ska hamna i fel händer är större än vanligt, t.ex. när du varit i folkträngsel. Håll kortets pinkod hemlig: slå in pinkoden så att ingen annan får reda på den. Om summan är under gränsen för kontaktlös betalning, använd gärna den – då behöver du inte slå in pinkoden.+ 

Kom ihåg att banken, polisen eller myndigheterna aldrig frågar efter dina kortuppgifter eller din pinkod per telefon eller på nätet. Om någon frågar efter din pinkod till exempel per telefon är det kriminell verksamhet. Avslöja aldrig kortets pinkod för någon! 

Läs mer om allmänna kortvillkor i punkt 5.1 

Anmäl genast om kortet eller kortdata försvunnit eller missbrukats 

Om ditt kort och/eller pinkoden försvinner, kortet blir kvar i automaten eller om du märker att någon använt det utan lov, anmäl saken utan dröjsmål genom att ringa till det gällande numret för spärrtjänsten eller till POP Bankens kontor under bankens öppettid. Du hittar numret till spärrtjänsten på POP Bankens webbplats på adressen poppankki.fi/sv. Kom ihåg att spara numret till spärrtjänsten på din mobil. Spärrtjänsten är öppen 24 timmar/dygn. 

Läs mer om allmänna kortvillkor i punkt 5.1 

Öka säkert bruk av kortet genom att sätta säkerhetsgränser som passar dig 

Du kan sätta en dygnsspecifik gräns för uttag och köp och begränsa geografiskt område. Du kan enkelt sätta säkerhetsgränserna i nätbanken eller på kontoret. 

Läs mer om allmänna kortvillkor i punkt 6 

Kom ihåg att granska korttransaktionerna och meddela om olovliga transaktioner 

Granska dina korttransaktioner regelbundet. Om du upptäcker olovliga eller felaktiga transaktioner, gör utan dröjsmål ersättningsanspråk om dem. Om anspråket dröjer kan du förlora din rätt till ersättning. 

Läs mer om allmänna kortvillkor i punkt 4.4 

Allmänna villkor för kort

Gäller från och med 6.6.2020

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna kortvillkor tillämpas på de kort som Bonum Bank tillhandahåller och på användningen av dem.

Tjänsteleverantör

Bonum Bank Abp
Hemort Esbo
FO-nummer 2192977-5
Hästskon 3, Esbo (ingen kundtjänst) www.bonumpankki.fi

Bonum Bank är införd i Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

POP Bankerna fungerar som ombud och erbjuder kundtjänster i sina kontor i anslutning till erbjudandet av tjänster i enlighet med detta avtal. POP Bankernas kontaktuppgifter: www.poppankki.fi/sv.

Utöver dessa kortvillkor är kortinnehavaren skyldig att följa villkoren för kontoinnehavarens konto samt övriga tjänster som innehavaren använder. Till kortet kan höra specialvillkor. Till exempel på betalning av fakturor eller överföring av kredit till bankkontot från en kredit som anslutits till ett kort tillämpas dessutom de allmänna villkoren för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet. Om de kortspecifika specialvillkoren och skyldigheterna strider mot dessa villkor tillämpas de kortspecifika specialvillkoren.

Vid skillnader mellan de olika språkversionerna gäller de finskspråkiga villkoren.

2. Definitioner

Bankdag är veckodagar från måndag till fredag med undantag av helgdagar i Finland, självständighetsdagen, första maj samt jul- och midsommaraftonen och en dag som annars inte anses vara en bankdag.

Betalkort är ett kort som kan användas för betalning och som tjänsteleverantören beviljat kunden. Kortet har kunnat anslutas till ett bankkonto, ett kreditkonto eller en kombination av dem. Med kort avses såväl ett fysiskt kort som information som lagrats i en enhet, såsom ett betalkort som är kopplat till en app. Som kort som avses i kortvillkoren anses också kortdata.

Betalkort kopplat till en app är ett kort som har kopplats till en app som tjänsteleverantören godkänner, till exempel en virtuell plånbok, och som laddas ned på en mobil enhet. Det som sägs i dessa villkor om betalkort eller kort tillämpas också på betalkort som kopplats till en app. På betalkort som kopplats till appen tillämpas dessutom villkoren för respektive app.

Betalningsmottagare är en köpman eller tjänsteproducent som tar emot korttransaktionen.

Betalterminal är en apparat eller ett system hos en betalningsmottagare med vilken betalkortets uppgifter avläses och kontrolleras vid betalningen och som vidarebefordrar de korttransaktioner som gjorts med betalkortet elektroniskt för debitering.

Distansbetalning är ett försäljningssätt där betalningsmottagaren mottar uppgifterna på kortet via elektronisk kommunikation i en situation där kortinnehavaren och kortet inte är fysiskt närvarande, till exempel vid webbhandel och telefonförsäljning.

Geografiskt användningsområde är ett område som kortinnehavaren kan välja och där användningen av kortet är tillåten.

Grossistkurs är den valutakurs som Visa anger med tillägg för Visas eventuella arvoden.

Huvudkort är det kort som beviljats den person som benämns som huvudkortsinnehavaren i kort- och kreditavtalet.

Huvudkortsinnehavare är gäldenären till ett kreditkonto och nämns som huvudkortsinnehavaren i kort- och kreditavtalet.

Insättningsautomat är en automat där man kan sätta in kontanter på ett bankkonto som kortet anslutits till.

Internationella sanktioner är sanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud mot export eller import, handelsblockad eller andra begränsande åtgärder som föreläggs, administreras, godkänns eller verkställs av finska staten, Förenta Nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna och Förenade kungariket eller deras behöriga myndigheter eller organ.

Konsument är en fysisk person som ingår avtal huvudsakligen för ett annat syfte än för näringsverksamhet som personen bedriver.

Kontaktlös betalning är en funktion som ansluts till kortet, varmed korttransaktionen godkänns genom att kortet förs intill betalterminalen. Betalterminalen godkänner korttransaktionen utan att den personliga koden matas in. Funktionen för kontaktlös betalning anges på kortet med symbolen för kontaktlös betalning.

Kontantautomat är en automat från vilken kortinnehavaren själv kan ta ut sedlar och använda andra tjänster till exempel ladda taltid på vissa mobiltelefonabonnemang.

Kontantuttag (cash back) är en av köpmannen eller annan leverantör tillhandahållen tjänst där kortinnehavaren kan ta ut kontanter i anslutning till sina inköp. Kontantuttag (cash back) är alltid en del av ett kortinköp.

Konto är det bankkonto eller kreditkonto till vilket kortet är anslutet. Kontoinnehavare är den person, det företag eller den sammanslutning till vars konto kortet har anslutits.

Kortavtal är ett avtal om kortet mellan kortinnehavaren och tjänsteleverantören som består av en godkänd ansökan om kort, de allmänna och särskilda kortvillkor som gäller för tillfället och servicetariffen.

Kortdata är kortets nummer, uppgifter om kortets giltighetstid och den tresiffriga säkerhetskoden på kortets frånsida.

Kortinnehavare är den person som tjänsteleverantören beviljat ett kort eller ett parallellkort.

Korttransaktion är inköp, kontantuttag, girering, överföring av medel eller annan motsvarande debitering eller insättning där kortet används konkret och fysiskt och/eller där uppgifterna på kortet ges via en betalterminal, i nätbanken, vid distansbetalning eller i en annan motsvarande användningssituation för att godkänna en transaktion. Debit-korttransaktion debiteras eller krediteras det bankkonto som anslutits till kortet och credit-korttransaktion debiteras eller krediteras det kreditkonto som anslutits till kortet.

Om kortuppgifterna endast används för identifiering anses detta inte som en korttransaktion. Om kortet används för betalning av fakturor från bankkontot i en betalautomat eller i övrigt används enbart för att identifiera kortinnehavaren i samband med givandet av ett betalningsuppdrag eller för godkännandet av en betalning, tillämpas vid kortanvändningen de allmänna villkoren för eurobetalningar inom euroområdet samt de allmänna villkoren för avgående och inkommande valutabetalningar.

Kort med bild är ett betalkort som förses med kortinnehavarens egen bild eller med en bild från bildleverantörens bildgalleri.

Kund är en person som ansöker om kort hos tjänsteleverantören och som tjänsteleverantör kan bevilja kort.

Köpgräns är en för kortet fastställd daglig gräns för korttransaktioner som görs på betalterminal.

Någon annan identifierare som banken godkänner är en annan identifierare än pinkod som tjänsteleverantören godkänner specifikt för varje tjänst med hjälp av vilken kunden kan identifieras och som motsvarar kortinnehavarens underskrift. En sådan identifierare kan till exempel vara kundens fingeravtryck.

Parallellkort är ett till samma kreditkonto anslutet kort som med huvudkortinnehavarens samtycke har beviljats en annan person.

Pinkod (PIN = Personal Identification Number) är den personliga hemliga nummerserie som kopplats till kortet och med vilken kortinnehavaren identifierar sig och anger för att godkänna debitering av kontot.

POP Banken är en andelsbank som hör till POP Bankgruppen och som är tjänsteleverantörens ombud. Kortet kan anslutas till ett bankkonto i banken. Den servicetariff som det hänvisas till i villkoren är POP Bankens servicetariff som finns på POP Bankens webbplats och på kontoren.

Säkerhetskod är ett tresiffrigt tal som finns på kortets baksida i anslutning till namnteckningsfältet och som används för identifikation vid nätbetalning. Säkerhetskoden benämns också som CVV2/CVC2 kod.

Tjänsteleverantör är Bonum Bank Abp, som ingår kortavtal med kunden och som beviljar kortinnehavaren kortet.

Tredje part eller tredje tjänsteleverantör är en annan person, ett annat företag eller en annan sammanslutning än kunden eller ett företag eller en sammanslutning som hör till POP Bankgruppen.

Täckningsreservering är en reservering som avser en korttransaktion och som utförs på kontots saldo men debiteras senare. Reserveringen minskar de disponibla medlen och den avlägsnas när motsvarande debitering av kontot sker.

Underskrift är kortinnehavarens eller kundens fysiska underskrift eller elektronisk identifiering som kunden använder i sin nätbank eller som på annat sätt avtalats mellan parterna eller någon annan motsvarande bekräftelse.

Uttagsgräns är det belopp som man kan ta ut i en kontantautomat under ett kalenderdygn.

Verifiering av betalning är kontroll av kortets giltighet i realtid och/eller att den täckning som behövs för betalningen reserveras på bank- eller kreditkontot.

3. Kortets giltighet, förnyelse av kort och överlåtelse av personlig kod

Kortet är giltigt till slutet av den giltighetstid som framgår på kortet (månad/år). När kortets giltighet upphör har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Huvud- och parallellkort kan ha olika giltighetstider. Förnyelse av kortet förutsätter att kort- och kontoavtalet och/eller ett

möjligt kreditavtal är giltigt och att kortinnehavaren har följt villkoren för kortet, kontot, krediten och de till dessa anslutna tjänsterna. Ett förnyat kort kan sändas per post. Tjänsteleverantören har rätt att inte förnya kortet.

Tjänsteleverantören skickar de personliga koder som anslutits till privatpersoners konto till kortinnehavarens adress.

4. Kommunikation mellan tjänsteleverantören och kortinnehavaren

4.1. Kontoinnehavares och Kortinnehavares kontaktuppgifter och skyldighet att anmäla dem

En kortinnehavare ska meddela tjänsteleverantören sitt namn, sin personbeteckning, sitt telefonnummer, sin postadress och sin hemort. Kunden ska meddela banken också sin e-postadress om kunden vill ha notiser per e-post och använda e-post för förmedlingen av uppgifter som omfattas av banksekretessen. Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ska informera tjänsteleverantören om ändringar i de ovan nämnda uppgifterna. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som beror på att kortinnehavaren inte har meddelat banken ändringar i ovan nämnda uppgifter. Banken har rätt att debitera kortinnehavaren för kostnader som orsakats av att ändringar inte meddelats. Tjänsteleverantören har rätt att hämta uppgifterna också från Befolkningsregistret.

4.2. Kommunikation och dagen för delfående av meddelande

Kortinnehavaren och kontohavaren skickar meddelanden om kortavtalet och kortvillkoren i första hand elektroniskt med den meddelandefunktion som ingår i kundens nättjänst eller med någon annan skyddad elektronisk tjänst som tillhandahålls av POP Banken eller tjänsteleverantören. Om kortinnehavaren inte har tillgång till nättjänster kan kunden sända meddelanden skriftligen.

Tjänsteleverantören anses ha fått ett meddelande som kommit elektroniskt senast följande bankdag efter att meddelandet kom till POP Bankens eller tjänsteleverantörens datasystem. Meddelanden som lämnats skriftligen på POP Bankens kontor anses komma till tjänsteleverantörens kännedom genast.

Tjänsteleverantören skickar meddelanden om kortet, kortavtalet, ett eventuellt kreditavtal, kortvillkoren och användningen av kortet i första hand elektroniskt till kundens nättjänst eller med någon annan skyddad elektronisk tjänst som tillhandahålls av POP Banken eller tjänsteleverantören. Om kortinnehavaren inte har tillgång till nättjänster sänder tjänsteleverantören meddelanden skriftligen till den adress som kortinnehavaren meddelat.

Ett meddelande som tjänsteleverantören har skickats anses ha nått kortinnehavaren och kontohavaren senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet skickades.

Kortinnehavaren är skyldig att utan ogrundat dröjsmål ge parallellkortsinnehavaren och kontohavaren de meddelanden som tjänsteleverantören har skickat utgående från detta avtal.

Finska eller svenska språket kan användas under avtalsförhållandet.

4.3. Tillgång till information om villkor och förhandsuppgifter under avtalsförhållandet

Kortinnehavaren, kontoinnehavaren kortinnehavarens/kontoinnehavarens intressebevakare befullmäktigad med intressebevakningsfullmakt kan be att få villkoren för kortet och förhandsuppgifter som hänför sig till kortet kostnadsfritt under avtalsförhållandet. Tjänsteleverantören sänder information enligt punkt 4.2. Uppgifterna ges avgiftsfritt till endast en kortinnehavare eller kontoinnehavare eller de ovan nämnda personernas intressebevakare eller befullmäktigad med intressebevakningsfullmakt.

4.4. Information om korttransaktioner

Information om debit-korttransaktioner ges kontoinnehavaren på det sätt, t ex kontoutdrag, som avtalats med POP Banken, som är kontoavtalets avtalspart.

Information om credit-korttransaktioner ges till kunden på fakturan enligt kreditavtalet.

Kunden ska utan dröjsmål kontrollera korttransaktionerna på kontoutdraget eller fakturan. Upptäckta debit-korttransaktioner som saknar grund eller är felaktiga ska meddelas till POP Banken och credit- korttransaktioner till kreditgivaren.

4.5. Information om hot som hänför sig till bedräglig verksamhet eller säkerhet

Tjänsteleverantören meddelar om misstänkt eller konstaterad bedräglig verksamhet eller hot mot säkerheten, som kommit till tjänsteleverantörens kännedom, på sina nätsidor eller i skyddad elektronisk tjänst som tillhandahålls av POP Banken eller tjänsteleverantören. Med hot i anslutning till bedräglig verksamhet eller säkerhet avses till exempel meddelanden riktade åt en omfattande del av tjänsteleverantörens kunder, i vilka avsändaren i tjänsteleverantörens eller POP Bankens namn försöker förmå kortinnehavaren att överlämna sin personliga säkerhetskod eller kortuppgifter.

5. Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar

5.1. Förvaring av kort och kortdata och anmälan om förkommet kort

Kortet och Kortdata är personliga. Kunden får inte överlåta kortet eller kortdata till någon, inte ens till en person som hör till samma familj.

Kortinnehavaren förbinder sig att förvara kortet, kortdata och den därtill hörande personliga koden omsorgsfullt så att utomstående inte kan få vetskap om dem eller möjlighet att använda dem. Kortinnehavaren ska regelbundet kontrollera att kortet finns kvar på det sätt som omständigheterna kräver, särskilt i situationer där risken att kortet försvinner är stor såsom i folkträngsel eller på restauranger. Den hemliga koden ska förvaras på ett annat ställe än kortet så att en utomstående inte kan få tag på den och inte heller kombinera den med kortet. Kortinnehavaren ska när han eller hon knappar in sin personliga kod skydda tangentbordet till exempel med handen så att utomstående inte kan se tangentkombinationen.

Kunden förbinder sig att förstöra det brev från banken som innehåller pinkoden och att inte skriva upp koden i en lätt identifierbar form.

Kortet ska förvaras omsorgsfullt så att det inte skadas, till exempel utsätts för ovanligt stor påfrestning eller bryts.

Kortinnehavaren ska skriva sin namnteckning i namnteckningspanelen på baksidan av kortet innan han eller hon kan börja använda kortet.

Om kortet eller kortdata förkommer eller råkar i händerna på en utomstående eller om den personliga koden kommer till en utomståendes kännedom ska tjänsteleverantören utan dröjsmål underrättas. Anmälan kan göras personligt på POP Bankens kontor under bankens öppettid och per telefon dygnet runt till spärrtjänsten (i Finland 020 333, utomlands +358 20 333). I punkt 5.3 i villkoren redogörs för kortinnehavarens och kontoinnehavarens ansvar när kortet, kortdata eller den personliga koden förkommer eller råkar i utomståendes händer. Kortinnehavaren ska genast kontrollera på kontoutdraget eller Visa-fakturan om obehöriga korttransaktioner gjorts med ett kort som anmälts försvunnet.

Om kortinnehavaren anmäler sitt kort förkommet får kort med samma nummer som anslutits till kontot heller inte användas. Om kortinnehavaren hittar ett kort som tidigare anmälts förkommet får kortet inte användas. Om kortinnehavaren använder ett kort som han eller hon tidigare anmält förkommet, har tjänsteleverantören rätt att uppbära en provision och övriga kostnader som kontoinnehavaren eller kortinnehavaren förorsakat tjänsteleverantören. Ett förnyat kort kan sändas per post. Tjänsteleverantören har rätt att ändra kortnummer.

5.1.1. Hittelön och borttagningsprovision för ett förkommet eller missbrukat kort

Tjänsteleverantören har rätt att av kontoinnehavaren och kortinnehavaren uppbära den hittelön som banken betalar den som hittat kortet samt debitera kontot med detta belopp.

Tjänsteleverantören har rätt att av kontoinnehavaren och kortinnehavaren uppbära den provision banken har betalat till den som tagit bort kortet samt debitera kontot med detta belopp.

5.1.2. Återlämnande av kortet till tjänsteleverantören

Kortet är tjänsteleverantörens egendom. Kortinnehavaren är skyldig att på yrkande av tjänsteleverantören genast återlämna kortet till tjänsteleverantören. Kortinnehavaren får inte använda kortet efter yrkandet.

POP Banken, ett företag som erbjuder automattjänster eller en affär eller annan rörelse har rätt att på yrkande av tjänsteleverantören ta bort kortet. Den som tar bort kortet har då rätt att i närvaro av kortinnehavaren makulera kortet genom att klippa det itu så att chippet och magnetremsan förstörs.

Om kortinnehavaren får ett förnyat kort per post förbinder han eller hon sig att förstöra det gamla kortet genom att klippa det itu så att chippet, magnetremsan och kortdata förstörs.

5.2. Kortinnehavarens ansvar för korttransaktioner

5.2.1. Kort för minderårig eller person som har intressebevakare

Om tjänsteleverantören beviljar en minderårig eller en person som har intressebevakare ett kort, beviljas kortet på kortinnehavarens namn och kortavtalet undertecknas av kortinnehavaren och hans eller hennes intressebevakare. De intressebevakare som undertecknat kortavtalet ansvarar solidariskt med kortinnehavaren för att kortavtalets villkor följs.

5.2.2. Återbetalning av korttransaktioner

Tjänsteleverantören återbetalar på begäran av kortinnehavaren hela beloppet av en korttransaktion initierad av eller via en betalningsmottagare till betalaren om betalningstransaktionens belopp:

 1. inte exakt framgår av det samtycke kortinnehavaren gett, och
 2. överstiger det belopp som kortinnehavaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i ramavtalet och övriga omständigheter.

Kortinnehavaren ska be om återbetalning av tjänsteleverantören inom åtta (8) veckor från det att korttransaktionens belopp debiterades kontot.

Kortinnehavaren har inte rätt till återbetalning av korttransaktionens belopp om kortinnehavaren eller kontoägaren inte är konsument, eller om betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i betalningsgenomförandet är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5.3. Kortinnehavarens och kontoinnehavarens ansvar för missbruk av kortet

Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar för användningen av kortet eller kortdata som har förlorats eller orättmätigt innehas av någon annan eller för annan obehörig användning av betalningsinstrumentet endast om den obehöriga användningen beror på att kortinnehavaren eller kontoinnehavaren:

 1. har överlåtit kortet eller kortdata till någon som inte är behörig att använda det,
 2. av vårdslöshet har försummat sina villkorsenliga skyldigheter att förvara eller använda kortet, kortdata, lagstiftning eller andra villkor som gäller kortet, eller
 3. har försummat att utan onödigt dröjsmål efter upptäckten underrätta tjänsteleverantören om att kortet, pinkoden, någon annan identifierare som banken godkänner och/eller kortdata har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen.

En kontoinnehavare eller kortinnehavare i konsumentställning ansvarar högst upp till det maximibelopp som fastställts i gällande betaltjänstlag för obehörig användning av kortet som avses i punkterna 2 och 3 ovan.

Kontoinnehavaren eller kortinnehavaren ansvarar ändå för användningen av kortet till fullt belopp om han eller hon har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst.

En kontoinnehavare eller kortinnehavare i konsumentställning ansvarar ändå inte för obehörig användning av kortet till den del kortet har används efter att tjänsteleverantören i enlighet med villkoren har underrättats om att kortet eller den personliga koden har förkommit, kommit i någon annans besittning eller använts obehörigt.

Kortinnehavaren eller kontoinnehavaren är ändå alltid ansvarig för obehörig användning av kortet om han eller hon avsiktligt lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt.

5.3.1. Tjänsteleverantörens ansvar för en obehörigt utförd betalning

Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ska utan obefogat dröjsmål efter det att saken upptäckts, dock senast 13 månader efter att korttransaktionen har debiterats kontot, skriftligt eller på annat varaktigt sätt underrätta tjänsteleverantören om en obehörig korttransaktion. För att kunna göra anmärkningar ska kortinnehavaren förvara verifikaten över korttransaktionerna tills han eller hon kunnat konstatera att transaktionerna är korrekta på kontoutdrag eller fakturor.

Om tjänsteleverantören återbetalar beloppet av korttransaktionen, som kortinnehavaren eller kontoinnehavaren har anmält som obehörigt genomfört, och tjänsteleverantören efter utredning visar att kortinnehavaren ansvarar för den obehöriga användningen av kortet, har tjänsteleverantören eller POP Banken rätt att bokföra det återbetalade beloppet på kontot som tjänsteleverantörens fordran som förfaller till betalning genast.

Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för obehörig användning om kortinnehavaren eller kontoinnehavaren inte utan obefogat dröjsmål, dock senast 13 månader efter att korttransaktionen har debiterats kontot, anmäler att en transaktion har debiterats eller krediterats hans eller hennes konto.

6. Användning av kortet

Kortet, den därtill hörande personliga koden och kortdata får användas endast av den kortinnehavare till vilken kortet har överlåtits. Egenskaper kan laddas och uppdateras på kortet eller avlägsnas från kortet endast med tjänsteleverantörens samtycke eller på ett sätt som tjänsteleverantören godkänt.

Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren kontrollerar kortinnehavarens identitet och antecknar slutdelen av kortinnehavarens personbeteckning på betalningsverifikatet.

Kortinnehavaren ger sitt samtycke till korttransaktion genom att knappa in sin personliga kod (PIN), använda någon annan identifierare som banken godkänner, egenhändigt underteckna betalningsverifikat, använda kortet i en sådan apparat som inte kräver den personliga koden (till exempel parkeringsautomat eller kontaktlös betalning) eller genom att ge kortets uppgifter på ett annat i dessa villkor beskrivet sätt. Kortinnehavaren kan inte återkalla en korttransaktion efter att han eller hon på ovan nämnda sätt har gett sitt samtycke till korttransaktionen. Ifall parterna kommer överens om att annullera korttransaktionen efter detta har tjänsteleverantören rätt att debitera kostnader av kortinnehavaren i anslutning till annulleringen.

Korttransaktionen debiteras det konto som anslutits till kortinnehavarens kort senast under följande bankdag efter transaktionens mottagningsdag. Tidpunkten för mottagning av korttransaktionen är det ögonblick då banken av betalningsmottagarens bank har erhållit de nödvändiga uppgifterna för genomförande av korttransaktionen.

Endast appar godkända av tjänsteleverantören får laddas på chippet på ett kort och apparna får endast uppdateras med tjänsteleverantörens samtycke.

Valuteringsdag för debiteringen av korttransaktionen är den dag då beloppet av korttransaktionen debiteras kontot. Valuteringsdag för korttransaktionens kontokreditering är den bankdag då beloppet av kontotransaktionen betalas till kontot i mottagarens bank.

Kortinnehavaren godkänner att tjänsteleverantören reserverar täckning för korttransaktionen på kontot som kortet hör till. Täckningsreserveringen försvinner när korttransaktionen debiteras.

Kortinnehavaren ska vara beredd på avbrott i betalterminalens, automatens eller internets funktion och på störningar i datakommunikationen eller på automatspecifika användningstider. Kortinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som betalterminalen eller automaten ger eller som framgår av dem. När kortinnehavaren använder sitt kort på internet ansvarar han eller hon för säkerheten i den egna utrustningen och de dataprogram han eller hon använder. Kortinnehavaren ska på tillräckligt sätt försäkra sig om tjänsteproducentens tillförlitlighet innan han eller hon ger uppgifter om kortet.

Kortinnehavaren kan begränsa den mängd kontanter som kan lyftas från bankkontot med kortet per dygn genom att sätta en uttagsgräns på kortet, begränsa distansköp genom att sätta en kortspecifik köpgräns eller begränsa användningen av ett kort geografiskt. Definitionen av dygnet för uttags- och inköpsgräns sker enligt finsk tid (UTC+2).

6.1. Användningen av kort i automater

Kortinnehavaren kan med hjälp av kortet och den personliga koden ta ut kontanter i kontantautomater med kortets emblem eller använda andra tjänster som tillhandahålls i kontantautomater. Vid kontantuttag kan det förekomma lands- eller automatspecifika begränsningar.

Kortinnehavaren kan med hjälp av kortet och den personliga koden sätta in kontanter på ett konto som är anslutet till kortet i insättningsautomater. Kortinnehavaren kan inte längre återkalla en korttransaktion efter att kortet och kontanterna har satts in i insättningsautomaten. De medel som tagits emot i en insättningsautomat krediteras bankkontot efter det att medlen har genomgått äkthetskontroll och blivit räknade. Om tjänsteleverantören har anledning att betvivla äktheten hos medel som den tagit emot, har tjänsteleverantören rätt att kontrollera dem särskilt, och vid behov sända dem vidare till myndigheterna för undersökning.

Storleken på den avgift som tas ut när kortet används i automat framgår av POP Bankens servicetariff.

6.2. Användningen av kort som betalinstrument och för kontantuttag

Kortet kan användas som betalinstrument på de försäljningsställen som godkänner det.

Då kortinnehavaren använder kombinationskortet ska han eller hon meddela den kortegenskap som han eller hon önskar använda. Det går inte att ändra valet i efterskott. Vid kontaktlös betalning sker inget val, utan tjänsteleverantören meddelar kortinnehavaren vilket betalningssätt som används. Kontantuttag är möjliga endast i affärer som erbjuder tjänsten.

Kontantuttag är möjliga endast i affärer som erbjuder tjänsten. Affären har rätt att begränsa kontantuttagsbelopp, prissätta kontantuttagstjänsten och debitera kortinnehavaren för användningen av tjänsten. Korttransaktionen omfattar beloppet av kontantuttaget och inköpet.

Biluthyrningsfirmor och hotell har enligt allmän praxis rätt att i efterskott utan kortinnehavarens underskrift debitera sådana rimliga bränsleavgifter, kostnader för telefon, minibar och måltider, andra kostnader som kortinnehavaren orsakat som inte fakturerats samt debiteringar av hotellreserveringar som inte avbokats.

6.3. Användningen av kortdata i distansförsäljning

Kunden kan med Kortdata betala produkter och tjänster som köpts via distansförsäljning. Kortinnehavaren ska använda tjänsten Visa Secure om den erbjuds av affären. Tjänsten Visa Secure kan bekräftas på affärens nätsidor med logon Visa Secure. Kortinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som tjänsteleverantören och tjänsten Visa Secure ger. Kortinnehavaren kan använda tjänsten Visa Secure enbart då han eller hon har tillgång till giltiga nätbankskoder.

Ifall ovanstående tjänst inte används vid betalningen är kortinnehavaren skyldig att med alla rimliga medel försöka säkerställa säkerheten vid distans- eller internetbetalning bland annat genom följande åtgärder: när kunden betalar distansköp via internet ska han eller hon försöka säkerställa att det är fråga om en officiell internetaffär och inte en bluffwebbplats som imiterar en officiell nätaffär. Kunden ska besöka internetaffärens webbplats genom att själv skriva dess www-adress i webbläsarens adressrad och kontrollera på adressraden att kontakten till webbplatsen är krypterad och att SSL-certifikatet tillhör betalningsmottagaren. För att säkerställa att kontakten är krypterad ska kunden kontrollera att låset på webbläsarens adressrad är låst. Kunden ska dessutom klicka på låset och kontrollera att betalningsmottagaren som syns i informationen om certifikatet är den som kunden tänker betala med korttransaktionen.

Kortinnehavaren får lämna ut kortdata endast till sådana affärer eller tjänster som kortinnehavaren vet är trygga. Kortinnehavaren ska ta del av tjänster och villkoren för dem, innan kortinnehavaren lämnar ut kortdata, eftersom kortinnehavaren ansvarar för sina villkorsenliga förpliktelser samt enskilda eller återkommande korttransaktioner som utförts med kortdata.

Banken har av säkerhetsskäl rätt att begränsa användning av kortet för distansbetalning.

6.4. Betalning av varor och tjänster med återkommande betalningsuppdrag

Kortinnehavaren kan avtala om återkommande betalningar med en affär. Kortinnehavaren godkänner debiteringen av den första betalningen på internet, i en betalterminal eller på något annat sätt enligt kortvillkoren. Därefter debiteras de återkommande betalningarna

automatiskt från kontot i enlighet med avtalet mellan kortinnehavaren och affären. Om kunden har återkommande serviceavgifter som debiteras kortet är han eller hon skyldig att uppdatera betalningsmottagaren om kortdata när kortet byts ut. Kortinnehavaren ska kontrollera att det belopp som debiteras som återkommande betalning är korrekt. När kortinnehavaren vill avsluta uppdraget, ska kortinnehavaren kontakta betalningsmottagaren dvs. affären.

6.5. Växelkurs för valutor

Köp och uttag som gjorts med kortet i annan valuta än euro omvandlas till euro med Visa Internationals s.k. grossistkurs för valuta med tillägg av en marginal av valutans grossistkurs som fastställs i POP Bankens servicetariff. Valutakursen som används vid växlingen finns till påseende på tjänsteleverantörens webbplats. Valutakursändringar tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande. Kursen slås fast enligt den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International.

Information om debit-korttransaktioner finns på kontoutdraget och transaktionen anges i den ursprungliga valutan samt i euro.

För uttag från kontot tas i samband med debiteringen ut en provision som framgår av servicetariffen.

6.6. Tjänsteleverantörens rätt att vägra godkänna korttransaktioner

Tjänsteleverantören har rätt att vägra godkänna korttransaktioner till exempel då täckning på kortinnehavarens konto saknas, då kortets inköps- och uttagsgräns överskrids, då kortuppgifterna inte kan avläsas, då POP Banken eller tjänsteleverantören har orsak att misstänka olovligt bruk av kortet eller då kortet inte används enligt kortvillkoren. Av säkerhetsskäl har tjänsteleverantören också rätt att spärra kortet i de fall som beskrivs i punkt 8.

7. Tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter

7.1. Tjänsteleverantörens rätt att skaffa, överlåta och spara uppgifter

Tjänsteleverantören behandlar kortinnehavarens och kontoinnehavarens personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning. Kortinnehavaren ger sitt samtycke till att tjänsteleverantören har rätt att behandla kundens personuppgifter som behövs för att tillhandahålla betalningstjänster.

Då tjänsteleverantören beviljar och övervakar kort använder den personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna hämtas från ett kreditupplysningsregister som förs av en kreditupplysningsregisteransvarig till exempel Suomen Asiakastieto Oy.

Då en annan banks eller en sammanslutnings, som verkar för en annan tjänsteproducents räkning, kontant- eller annan automat används, registreras kontots saldo- och transaktionsuppgifter i datasystemen för banken eller den andra tjänsteproducenten om det i den automat där kortet används är möjligt att göra saldo- eller transaktionsförfrågan på kortet.

Tjänsteleverantören, POP Banken och den tredje tjänsteleverantör som erbjuder kontant- eller andra automattjänster eller tar emot korttransaktioner har rätt att skaffa och sinsemellan utbyta och spara uppgifter om kontoinnehavaren, kortinnehavaren och kortets uppgifter vilka gäller användningen av kortet för att erbjuda kundservice samt svara på täckningsförfrågningar som gäller korttransaktioner och göra täckningsreserveringar samt ge övriga anvisningar som ansluter sig till användningen av kortet.

Tjänsteleverantören har rätt att överlåta uppgifter om kortinnehavaren till företag som beviljar en annan kortfunktion, korttillverkaren, samfund som tar emot anmälningar om förkomna kort och Visa.

Tjänsteleverantören och POP Banken har rätt att lagra information om kortinnehavarens ärenden och korttransaktioner i sina datasystem samt att spela in telefonsamtal för att verifiera korttransaktioner och kortinnehavarens ärende.

7.2. Tjänsteleverantörens skyldighet att genomföra en betalning och bankens ansvar för en icke genomförd eller felaktigt genomförd kortbetalning

Tjänsteleverantören ansvarar gentemot kortinnehavaren för att en korttransaktion enligt kortinnehavarens uppdrag debiteras det bankkonto som anslutits till kortet och krediteras betalningsmottagarens bank i enlighet med villkoren som tillämpas i servicen.

Skyldigheten för tjänsteleverantören att genomföra betalningen börjar när den av betalningsmottagarens bank har fått uppdraget gällande korttransaktionen och slutar när den har redovisat medlen till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantören återbetalar utan onödigt dröjsmål beloppet av en korttransaktion jämte kostnader som debiterats det bankkonto som anslutits till kortet men som inte genomförts eller som genomförts felaktigt till kundens konto. Kortinnehavaren har rätt att av tjänsteleverantören återfå de kostnader som har tagits av honom eller henne för betalningstransaktionen. Dessutom har kortinnehavaren rätt att av tjänsteleverantören få ersättning för den ränta han eller hon varit tvungen att betala eller som han eller hon inte har fått på grund av att korttransaktionen inte har genomförts eller genomförts felaktigt.

Tjänsteleverantören är ändå inte skyldig att återbetala om orsaken till att korttransaktionen inte har genomförts eller har genomförts felaktigt är att kortinnehavaren har lämnat felaktig information, verksamhet som strider mot avtalsvillkoren, lagstridighet, eller om betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i genomförandet av betalningen är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7.3. Utredningar och kostnader som beror på kundens fel

Tjänsteleverantören har rätt att av kortinnehavaren kontoinnehavaren debitera en icke genomförd betalning eller en felaktig betalning som beror på kortinnehavarens fel eller kostnaderna för onödig utredning och återvinningen av en helt rätt genomförd betalning.

8. Tjänsteleverantörens rätt att spärra kortet

Tjänsteleverantören har rätt att spärra kortet och hindra att det används om:

 • säker användning av kortet har äventyrats,

 • det finns orsak att misstänka att kortet används obehörigt eller oärligt,

 • kortinnehavaren är insolvent eller risken för att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser har ökat märkbart,

 • kunden inte på begäran av banken redogjort för medlens ursprung,

 • kunden inte på begäran av banken lämnar de uppgifter som krävs i lagstiftningen för att identifiera kunden, eller

 • kunden blir föremål för internationella sanktioner.

  Situationer som berättigar till att spärra ett kort är till exempel:

 • kreditgränsen har överskridits

 • misstanke om missbruk av kortet kortavtalet har hävts eller sagts upp eller kortinnehavarens användarrättighet till det konto som kortet är anslutet till har upphävts

 • kortdata har kopierats eller misstänks ha kopierats

 • huvudkortsinnehavaren eller kontoinnehavaren ber om det

 • kunden avlider eller intressebevakare förordnas för kunden

 • kortinnehavaren har ansökt om skuldsanering, företagssanering eller har försatts i konkurs.

 • de avgifter eller provisioner som tas ut för kortet inte har betalats - en utmätningsman har meddelat om betalnings- eller prestationsförbud som gäller krediten

 • kunden har betalningsdröjsmål eller har registrerade betalningsstörningar och tjänsteleverantören utgående från kundens beteende i övrigt har skäl att misstänka att betalningsförmågan eller betalningsviljan har minskat

Tjänsteleverantören meddelar kortinnehavaren om spärrningen av kortet och orsakerna till det i mån av möjlighet i förväg i första hand elektroniskt i kundens nättjänst eller via någon annan skyddad elektronisk tjänst som POP Banken eller tjänsteleverantören tillhandahåller. Om kortinnehavaren inte har tillgång till nättjänster sänder tjänsteleverantören meddelandet skriftligen.

9. Återge möjligheten att använda kortet

Kortinnehavaren har rätt att begära tillbaka kortet eller ett nytt kort ifall grunden för spärrningen upphör.

Tjänsteleverantören kan återge möjligheten att använda kortet genom att med kontoinnehavaren och kortinnehavaren avtala om ett nytt motsvarande kort eller om beställningen av ett annat kort utan dröjsmål när grunden för spärrningen av kortet har undanröjts.

10. Avgifter och provisioner

Tjänsteleverantören och POP Banken har rätt att ta ut avgifter och provisioner i enlighet med den gällande servicetariffen. Sådana avgifter och provisioner är till exempel: avgifter i anslutning till beviljande, användning, och byte av kortet och avgifter i anslutning till utredning av korttransaktioner.

Tjänsteleverantören och POP Banken har på egna och tjänsteleverantörens vägnar rätt att debitera avgifter och provisioner från kontot till vilket kortet är anslutet.

Den gällande servicetariffen finns tillgänglig på POP Bankens kontor och webbplats.

Affären har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och debitera kortinnehavaren för användningen av tjänsten. Mottagaren av en korttransaktion har rätt att debitera en avgift för betalning med kort.

Om betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och denna deltar i genomförandet av korttransaktionen eller om korttransaktionen genomförs i en annan valuta än euro eller valutan i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan även andra avgifter än de som tjänsteleverantören eller POP Banken uppgett debiteras av kortinnehavaren.

11. Tjänsteleverantörens ansvar och skadeståndsansvar

Tjänsteleverantören svarar inte för skada som beror på att den inte har gjort en betalning på grund av att kontot saknat täckning.

Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta kortinnehavaren den direkta skada som har orsakats av tjänsteleverantörens fel eller försummelse. Sådana direkta skador är till exempel direkta utredningskostnader som orsakats kortinnehavaren av utredningen av ett fel. Tjänsteleverantören svarar för indirekta skador den av vårdslöshet orsakat kortinnehavaren när det är fråga om förfarande som strider mot de förpliktelser som föreskrivs i betaltjänstlagen. Som indirekt skada anses då den inkomstförlust som orsakats av bankens felaktiga förfarande eller de åtgärder som föranleds av detta, en skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal eller en annan skada av samma slag som är svår att förutse. Tjänsteleverantören svarar ändå inte för indirekta skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i genomförandet av korttransaktion.

Kortinnehavaren har inte rätt till ersättning av tjänsteleverantören om kortinnehavaren inte underrättar tjänsteleverantören om felet inom en rimlig tid från det att han eller hon upptäckte felet eller borde ha upptäckt det.

Om kortinnehavaren eller kontoinnehavaren inte är konsument, svarar tjänsteleverantören ändå inte för några indirekta skador.

Tjänsteleverantören svarar inte för eventuella fel eller brister i de produkter och tjänster som köpts eller betalats, utan för dem ansvarar säljaren eller tjänsteproducenten. Krav som gäller produkter eller tjänster som köpts med kortet ska riktas till säljaren eller tjänsteproducenten utan dröjsmål. Tjänsteleverantörens sekundära ansvar för inköp och betalning av produkter och tjänster med credit- kortet beskrivs i kreditvillkoren.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för direkta skador som förorsakas kortinnehavaren av att ett försäljningsställe som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter inte kan eller vill ge kontanter mot kort.

Tjänsteleverantören garanterar inte att automater, betalterminaler, nättjänsten eller verifieringstjänsten Visa Secure fungerar utan avbrott. Kortinnehavaren bör vara beredd på avbrott, störningar i datakommunikationen och automat- eller betalningsterminalspecifika avbrott.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att alla med Visa-logon försedda affärer har chippläsare eller att alla automater är försedda med chippläsare.

12. Skadebegränsande åtgärder

Den kortinnehavare som lidit skada ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Om kortinnehavaren försummar detta svarar han eller hon själv för skadan till denna del. Skadestånd från tjänsteleverantören till kortinnehavaren på grund av förfarande som strider mot betaltjänstlagen eller avtalet kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, kortinnehavarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betalningstjänsten, tjänsteleverantörens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.

13. Ändring av avtalet och servicetariffen

Kortavtalet och dess villkor samt servicetariffen kan ändras.

Tjänsteleverantören meddelar kunden om ändringar i kortavtalet, dess villkor samt servicetariffen i enlighet med punkt 4.2 i dessa villkor. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som tjänsteleverantören meddelar, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har skickats. Om ändringen av avtalet eller dess villkor beror på en lagändring har tjänsteleverantören rätt att informera om ändringar som grundar sig på lagen inom kortare tid än vad som nämns ovan. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som tjänsteleverantören anger.

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om inte kunden före den dag ändringarna föreslås träda i kraft skriftligt meddelar tjänsteleverantören att han eller hon inte godkänner denna ändring. Om kunden inte godkänner ändringen har han eller hon och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 15 i dessa villkor eller vid en

senare tidpunkt som infaller före den dag då ändringarna föreslås träda i kraft.

14. Ångerrätt vid distansförsäljning

En konsument har rätt att frånträda kortavtalet i enlighet med konsumentskyddslagen inom 14 dagar efter det att konsumenten har ingått distansavtalet eller den senare tidpunkt då konsumenten har fått förhandsinformationen och avtalet jämte villkoren för det. Frånträdet ska anmälas skriftligt till tjänsteleverantören eller POP Banken. Anmälan om frånträde ska vara specificerad och ska innehålla åtminstone följande uppgifter: kortinnehavarens namn, kortinnehavarens personbeteckning, numret på kortet som frånträdet gäller, kontonummer för det konto som kortet är anslutet till och kortinnehavarens underskrift.

Om andra tjänster har anslutits till kortet, frånträds de i samband med att kortavtalet frånträds.

Ångerrätt gäller dock inte om avtalet gäller ett kort med bild som framställts enligt kortinnehavarens önskemål.

15. Avtalets giltighet, uppsägning och hävning av avtalet

Avtalet gäller tills vidare.

Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att meddela tjänsteleverantören eller POP Banken om uppsägandet och att förstöra kortet genom att klippa det itu så att chippet, magnetremsan och kortdata förstörs. Kontoinnehavaren och kortinnehavaren ansvarar för de korttransaktioner som har gjorts med kortet innan tjänsteleverantören eller POP Banken har mottagit uppsägningsmeddelandet.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om

 • kontoinnehavaren eller kortinnehavaren väsentligt bryter mot detta avtal eller de anvisningar som hör till användningen av kortet som betalningsinstrument,
 • kortinnehavaren har gett tjänsteleverantören vilseledande uppgifter som eventuellt har påverkat kortbeviljandet,
 • kontot till vilket kortet är anslutet avslutas eller
 • risken, att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser har ökat.

Tjänsteleverantören skickar ett meddelande om uppsägning eller hävning till kontoinnehavaren och kortinnehavaren i första hand elektroniskt med den meddelandefunktion som ingår i kundens nättjänst eller med någon annan skyddad elektronisk tjänst som tillhandahålls av POP Banken eller tjänsteleverantören. Om kortinnehavaren inte har tillgång till nättjänster sänder tjänsteleverantören meddelanden skriftligen till den adress som kortinnehavaren meddelat.

Tjänsteleverantören har rätt att förhindra att kortet används när uppsägningstiden har gått ut eller avtalet har hävts på det sätt som ovan nämnts och kortet inte har återlämnats till tjänsteleverantören eller POP Banken i enlighet med anvisningarna.

I samband med att kortavtalet sägs upp eller hävs förfaller de avgifter och provisioner som hör till kortet till betalning omedelbart om det bankkonto som hör till kortet avslutas samtidigt. I samband med att kortavtalet sägs upp eller hävs förfaller de avgifter och provisioner som hör till kortet till betalning i samband med följande månads debitering av serviceavgifter om det bankkonto som hör till kortet inte avslutas.

Tjänsteleverantören ska återbetala de avgifter som konsumenten har betalat i förskott till den del de hänför sig till tiden efter att uppsägningen trätt i kraft. Om tjänsteleverantören eller kortinnehavaren säger upp avtalet eller tjänsteleverantören häver avtalet, hävs avtalet också beträffande en egenskap som ett annat företag har beviljat kortet.

Tjänsteleverantören har rätt att meddela ett annat företag som beviljat kortet en annan egenskap om uppsägningen eller hävandet av avtalet.

16. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens på annat håll i lag föreskrivna skyldigheter.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som beror på strejk, blockad, lockout, bojkott eller annan motsvarande omständighet även om den inte direkt berör tjänsteleverantören eller trots att tjänsteleverantören själv är part i den.

Den avtalspart som drabbats av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Tjänsteleverantören kan meddela om ett oöverstigligt hinder på tjänsteleverantörens eller POP Bankens webbplats, i riksomfattande dagstidningar och därmed jämförbara elektroniska medier.

17. Överföring av avtal

Tjänsteleverantören har rätt att överföra kortavtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till tredje part. Kortinnehavaren har inte rätt att överföra avtalsenliga rättigheter och skyldigheter.

18. Övervakande myndighet

Tjänsteleverantörens och POP Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www.finassivalvonta.fi). Finansinspektionens kontaktuppgifter är: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 010 831 51 (växel).

19. Kundrådgivning och rättsmedel

Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren ska utan dröjsmål meddela tjänsteleverantören eller POP Banken om fel på kortet och eventuella krav som gäller det. Eventuella krav och klagomål ska framföras skriftligen och specificeras.

Om meningsskiljaktigheter som gäller kredit inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna kan en kortinnehavare och/eller kontoinnehavare som är konsument hänskjuta en tvist som gäller kortavtalet och dess villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den eller till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling.

Försäkrings- och finansrådgivningens kontaktuppgifter: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, info@fine.fi. Konsumenttvistenämndens adress är Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, kril@oikeus.fi.

20. Forum och tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på detta avtal och dess villkor.

Tvister som orsakas av detta avtal behandlas i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om konsumenten då talan väcks inte längre har hemvist eller vanlig vistelseort i Finland, kan talan väckas i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets konsumenten hade sin hemvist eller sin vanliga vistelseort då avtalet ingicks. Om konsumenten då avtalet ingicks inte haft hemvist eller vanlig vistelseort i Finland, kan talan väckas i den underrätt i en medlemsstat i Europeiska unionen inom vars domkrets

kunden har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kunden saknar vistelseort i Europeiska unionen ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Om kontoinnehavaren inte är konsument behandlas tvister som orsakas av detta avtal i den tingsrätt inom vars domkrets tjänsteleverantören har sin hemort eller där dess förvaltning huvudsakligen sköts eller i någon annan tingsrätt i Finland som är behörig enligt lag.

 

Särskilda villkor för kort 

1. Visa Debit-kort

Visa Debit-kort är ett personligt betal- och automatkort som beviljats och överlåtits till kortinnehavaren, som kan använda det som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras från det bankkonto som kortet är anslutet till.

2. Visa Debit Online-kort

Visa Debit Online-kort är ett personligt Visa Debit-kort som beviljats och överlåtits till kortinnehavaren, som kan använda det som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras från det bankkonto som kortet är anslutet till.

För en kortbetalning eller ett uttag som gjorts med Visa Debit Online- kortet görs alltid en täckningsreservering på det bankkonto som kortet anslutits till.

Banken ansvarar inte för om en köpman inte godkänner kortet som betalinstrument.

3. Visa Electron-kort

Visa Electron-kort är ett personligt Visa Debit-kort som beviljats och överlåtits till kortinnehavaren, som kan använda det som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras från det bankkonto som kortet är anslutet till.

För en kortbetalning eller ett uttag som gjorts med Visa Electron-kortet görs alltid en täckningsreservering på det bankkonto som kortet anslutits till.

Banken ansvarar inte för om en köpman inte godkänner kortet som betalinstrument.

4. Visa Business Debit-kort

Visa Business Debit-kort är ett personligt Visa Debit-kort som är anslutet till ett företags bankkonto. Kortinnehavaren kan använda det som betal- eller automatkort, och transaktionerna debiteras företagets bankkonto.

Visa Business Debit–kortet får inte användas för betalning av köp för kortinnehavarens eget bruk. Kortet används för betalning av kostnader i anslutning till kortinnehavarens affärsverksamhet.

Visa Business Debit-kortet innehåller tjänsten Global Customer Assistance som hjälp för kortinnehavaren utomlands om kortet måste spärras för att det har försvunnit, stulits eller av något annat skäl. Tjänsteleverantören har rätt att debitera det kontohavande företagets konto med det belopp som betalats kortinnehavaren inom ramen för tjänsten samt de kostnader som eventuellt debiterats på uttagsplatsen.

5. Visa Credit/Debit-kombikort

Kombikort är ett personligt betalkort som tjänsteleverantören beviljar och överlämnar till kortinnehavaren och som kortinnehavaren kan använda som betal- eller automatkort. Kortet är anslutet både till ett kreditkonto och till ett bankkonto som debiteras enligt det val som kortinnehavaren gör när korttransaktionen godkänns. Kombikortet har två kortnummer: kreditkortsnummer och debitkortsnummer.

6. Kort med bild

6.1. Kortansökan och avgifter

Vid ansökan om ett kort kan kortinnehavaren välja en bild på kortet i nättjänsten bland de alternativ som tjänsteleverantören erbjuder eller bifoga det bildmaterial som han eller hon vill ha på kortet till kortansökan. Bildmaterialet ska uppfylla de bestämmelser som gäller för tjänsteleverantörens kort med bild. Bildmaterialet lämnas inte tillbaka.

Kortinnehavaren är skyldig att betala en avgift på denna service i enlighet med tjänsteleverantörens gällande servicetariff. Tjänsteleverantören har rätt att debitera en avgift enligt gällande servicetariff då kortinnehavaren byter bild vid annat tillfälle än kortets förnyelse.

6.2. Tjänsteleverantörens rätt att vägra godkänna bildmaterial

Tjänsteleverantören har rätt att utan motivering vägra godkänna det bildmaterial som sökanden levererat om det innehåller motiv eller annat material som enligt tjänsteleverantörens uppfattning är lagstridigt, strider mot god sed eller annars är olämpligt för kortet. Tjänsteleverantören meddelar kunden att bildmaterialet är olämpligt i enlighet med punkt 4.2 i dessa villkor.

Tjänsteleverantören har rätt att avlägsna filen med ovannämnda material från sina servrar och överlåta materialet till behöriga myndigheter om materialet kan medföra straffrättsligt ansvar för kunden eller om det gör intrång i gällande myndighetsbestämmelser.

6.3. Rättigheter till bildmaterial

Kortinnehavaren får inga rättigheter till den bild han eller hon väljer i tjänsteleverantörens bildgalleri. Rättigheterna kvarstår hos bildernas ägare. Kortinnehavaren förbehåller sig alla rättigheter till det bildmaterial han eller hon levererat till tjänsteleverantören.

6.4. Kortinnehavarens ansvar

Kortinnehavaren ansvarar för att han eller hon har tillstånd att använda det bildmaterial han eller hon levererar. Kortinnehavaren ansvarar för att det bildmaterial han eller hon levererar inte innehåller datavirus eller andra skadeprogram som kan störa eller lamslå utrustning eller programvara.

6.5. Tjänsteleverantörens ansvar

Tjänsteleverantören är inte skyldig att kontrollera det bildmaterial sökanden levererat eller att sökanden har rätt att använda bildmaterialet.

6.6. Förvaring och utlämnande av uppgifter

Tjänsteleverantören och korttillverkaren har rätt att i sina system förvara det bildmaterial kortinnehavaren levererat.

6.7. Reklamation

Kortinnehavaren ska anmäla fel på kortet på kortet med bild och det att han eller hon inte godkänner kortet med bild inom 14 dagar från det att han eller hon mottagit kortet. Om anmärkning inte ges inom denna tidsfrist anses kortinnehavaren ha godkänt kortet.

6.8. Förnyelse av kort

Om kortinnehavaren inte meddelar tjänsteleverantören något annat minst tre (3) månader före utgången av giltighetstiden för ett kort med bild, förnyas hans eller hennes kort med det befintliga kortets bildmaterial. Om bilden inte längre ingår i tjänsteleverantörens bildgalleri använder tjänsteleverantören gällande standardbild.

Tjänsteleverantören har rätt att utan särskilt meddelande sluta erbjuda bildalternativ samt slopa och lägga till bildalternativ för kortinnehavaren.