Hoppa till innehåll

Allmänna villkor för fondsparavtal 1.6.2021

Avtalsvillkorens syfte och tillämpningsområde 

Med denna avtalsbilaga avtalar parterna om villkoren för det regelbundna fondsparande som görs av tecknaren av fondandelarna eller till tillämpliga delar av betalaren av fondandelarna, om tecknaren är annan än betalaren (nedan Kunden).

Nedan nämnda allmänna villkor gäller alla placeringsfonder och specialplaceringsfonder (nedan Fonden eller Fonderna) som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget).POP banken (nedan Banken) agerar som Fondbolagets ombud vid förmedlingen av fondandelar i Fonderna. Banken har rätt att för Fondbolagets räkning ingå avtal om regelbundet fondsparande med Kunden. Uppgifter om gällande villkor för teckning finns att få hos Fondbolaget, på den Banks kontor som är teckningsställe och på adressen www.sp-fondbolag.fi.

'
Fondbolaget fastställer vilka Fonder och andelsslag som vid var tidpunkt kan fogas till avtalet, det minsta teckningsbeloppet per gång samt eventuella teckningsdagar. Fondens gällande stadgar, faktabladet och fondprospektet samt övrigt lagstadgat material finns att få hos Fondbolaget, på den Banks kontor som är teckningsställe och på adressen www.sp-fondbolag.fi.

Sp-Fondbolag Ab bedriver fondverksamhet, kapitalförvaltning och investeringsrådgivning och fungerar som en licensierad alternativfondförvaltare. Banken idkar kreditinstitutsverksamhet och har koncession att förmedla och genomföra uppdrag i Finland.

Finansinspektionen utövar tillsyn över bägge företagen.
Tjänsterna enligt detta avtal är avsedda för Kunder som bor i Finland och främst för användning i Finland. Investeringstjänster tillhandahålls inte till individer eller enheter som är verksamma i USA eftersom Fonderna inte är avsedda för dem.

Dessa villkor finns på finska och svenska. Om det finns en konflikt mellan de olika språkversionerna har den finska versionen företräde.

Avtalsvillkor 

1. Utförandet av uppgifterna enligt avtalet 

Fondbolaget tecknar placeringsfondandelar i Kundens namn i enlighet med avtalet och Fondens stadgar. Teckningsdagen är den bankdag när teckningsbeloppet står till Fondbolagets förfogande före kl. 15.00.
I vissa Fonder finns det färre teckningsdatum, i motsats till vad som följer följs de fondspecifika reglerna för teckning av varje Fond. Teckningspriset är fondandelens värde på teckningsdagen förutsatt att Fondbolaget har fått tillbörliga och tillräckliga uppgifter om Kunden och dennes identitet. Om betalningen inte har erlagts på Fondens konto är Fondbolaget inte skyldigt att teckna fondandelar i Kundens namn.

2. Avgifter och kostnader som fondbolaget tar ut 

För de tjänster som relaterar till avtalet och för hanteringen av uppgifterna i anslutning till tjänsterna tar Fondbolaget ut arvoden och kostnader i enlighet med Fondbolagets vid var tid gällande servicetariffer.

3. Tillhandahållande av information 

Fondbolaget skickar ingen separat specifikation över fondandelsteckningarna till Kunden. Fondbolaget skickar Kunden en transaktionsförteckning över teckningarna två gånger per år.

Fondernas årsredovisningar och halvårsöversikter samt övriga handlingar finns tillgängliga i enlighet med Fondens stadgar.

Handlingarna kan skickas per post eller förmedlas elektroniskt, varvid Fondbolaget använder den kontaktuppgift som Kunden senast uppgivit direkt för Fondbolaget eller via Banken.

4. Kundens vetskap samt reklamations- och anmälningsskyldighet 

Kunden anses ha fått informationen om en åtgärd som vidtagits av Fondbolaget när det har gått sju (7) dagar från att ett skriftligt meddelande om åtgärden skickades till honom.

Om Kunden önskar reklamera en åtgärd som vidtagits av Banken eller Fondbolaget, ska Kunden lämna in reklamationen skriftligen till Banken eller Fondbolaget inom en (1) månad efter att han fick informationen om åtgärden.

Kunden är skyldig att omedelbart underrätta Banken om ändringar i kunduppgifterna. Banken och Fondbolaget har rätt att uppdatera

Kundens uppgifter utifrån befolkningsregistret eller annat officiellt register.

5. Parternas inbördes ansvar och indirekt skada 

Kunden har satt sig in i faktabladet och stadgarna för de Fonder som är föremål för avtalet och förstår vilka risker som förknippas med placeringar i Fonder. Kunden bär ansvaret för den ekonomiska risk som uppkommer i placeringsverksamheten. Fondbolaget är inte ansvarigt för någon ekonomisk skada som orsakats Kunden, såsom inkomstbortfall eller förlust på grund av ett investeringsbeslut.

Parterna ansvarar inte för indirekt skada som orsakas den andra parten eller en tredje part.

6. Force majeure 

Fondbolaget inte för skada som beror på att Fondbolagets verksamhet försvåras till följd av force majeure eller motsvarande omständighet.

Med force majeure avses en sådan omständighet som hindrar avtalsparten från att fullgöra sina förpliktelser och som inte kan förutses, som inte kan undvikas genom rimliga åtgärder av Fondbolaget och som står i kausalförhållande till underlåtenheten att fullgöra en förpliktelse. Hinder som befriar från ansvar kan vara till exempel följande:

 • åtgärd av myndighet,
 • krig eller krigshot, uppror eller upplopp,
 • av Fondbolaget oberoende störning i postgången, den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, den övriga elektroniska kommunikationen eller eldistributionen,
 • avbrott eller dröjsmål i Fondbolagets verksamhet som beror på eldsvåda eller annan olyckshändelse, eller
 • stridsåtgärd, såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om den inte skulle beröra Fondbolaget.

Om Fondbolaget drabbas av force majeure som förhindrar förmedlingen av betalningar är Fondbolaget inte heller ansvarigt för skada som detta orsakar Kunden.

7. Minderårig fondsparare 


Ifall Kunden är minderårig och en minderårigs konto är skötselkonto, behövs intressebevakarens eller intressebevakarnas (i allmänhet föräldrarnas) samtycke till detta. Ifall avtalet gäller en specialplaceringsfond behövs därtill magistratens tillstånd.

Ifall teckningarna debiteras på intressebevakarens eller någon annan gåvogivares konto i Banken, tar Banken vid förmedlingen av teckningarna i enlighet med avtalet emot gåvan (teckningsbeloppet) för den minderåriges räkning som ett notariatuppdrag i enlighet med 4 § i lagen om gåvoutfästelser. Gåva av en minderårigs förälder betraktas som förskott på arv, ifall inte annat meddelas.

8.   Användning av personuppgifter och sekretess


I enlighet med 26 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder är Fondbolaget skyldigt att hemlighålla uppgifter om Kundens uppdrag, ekonomiska ställning, privata förhållanden och affärs- eller yrkeshemligheter. Bankens ledning och personal har motsvarande tystnadsplikt med stöd av 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen och 12 kap.1 § i lagen om investeringstjänster.
Banken har rätt att från Fondbolaget erhålla uppgifter om Kunden och använda dessa för ändamål som räknas upp i 26 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder.

9. Identifiering av kunden 

Fondbolaget ska identifiera kunden i enlighet med gällande lagar och myndighetsföreskrifter.

10. Medlens ursprung 

Kunden försäkrar att de medel som ska användas för teckning har ett lagligt ursprung, att det inte handlar om dölja medlens rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller att dölja eller utplåna förfogandet över medlen eller de rättigheter som är knutna till dem, och att medlen inte används för finansiering av terrorism och att det inte är fråga om marknadsmissbruk.

Fondbolaget och Banken är skyldiga att utan dröjsmål informera behörig myndighet om misstanke om medlens ursprung eller annat missbruk samt i vissa fall rätt att avbryta teckningen i enlighet med gällande lag om placeringsfonder, lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, värdepappersmarknadslag eller strafflag.

11. Avtalets ikraftträdande 

Kunden ingår ett skriftligt avtal med Banken om regelbundet fondsparande. Avtalet träder i kraft när Fondbolaget erhållit de uppgifter som skall antecknas i avtalet och efter att avtalet registrerats hos Fondbolaget, senast följande bankdag. Avtalet är i kraft tillsvidare.

Om en Fond som är föremål för avtalet fusioneras med en annan fond, gäller avtalet automatiskt den övertagande fonden och avtalet fortsätter att vara i kraft.

12. Ändring av avtalet 

Fondbolaget har rätt att ensidigt ändra detta avtal och villkoren i detta avtal. En ändring av avtalet innebär huvudsakligen en förändring av det aktuella minimumteckningsbeloppet, fondportföljen eller möjliga teckningstider. Om den valda Fonden lämnar fondvalet med regelbundet fondsparande kommer Kunden, om möjligt, att erbjudas en liknande fond från det giltiga fondvalet. Avtalet ska fortsätta med det ändrade innehållet, såvida inte Kunden säger upp det minst fem (5) bankdagar innan ändringen träder i kraft. Uppsägningen träder i kraft den dag då ändringen träder i kraft.

Fondbolaget meddelar Kunden skriftligen om ändringar i avtalsvillkoren, som ökar Kundens skyldigheter eller minskar sina rättigheter, via nätbanken till Kunden som ett meddelande som ingår i nätbanken eller på annat sätt på ett hållbart instrument. Ändringen träder i kraft från och med början av den kalendermånad som börjar tidigast två (2) veckor från det att Kunden fått meddelande om ändringen. Parterna kan avtala om en ändring eller komplettering av POP bankernas fondsparavtal genom ömsesidig bekräftelse.

En fondstadgeändring anses inte vara en ändring av avtalet förutom i de fall då fondstadgeändringen berör provisioner. Ändringar av reglerna rapporteras enligt beskrivningen i Fondreglerna. En ändring av Fondbolagets prislista inom ramen för gällande fondstadgar anses inte vara en ändring av avtalet.

13. Avtalets upphörande 

Kunden har rätt att säga upp avtalet så att det upphör när fem (5) bankdagar har gått efter att Fondbolaget eller Banken fått en skriftlig anmälan om uppsägningen. Eventuella pågående uppdrag som gäller Fonderna slutförs trots uppsägningen.


Fondbolaget har rätt att säga upp avtalet så att det upphör när trettio (30) bankdagar har gått efter att Kunden fått en skriftlig anmälan om uppsägningen. Tidpunkten för delfåendet bestäms på samma sätt som i punkt 4.
Fondbolaget har rätt att avsluta avtalet utan separat anmälan om

 • skötselkontot i detta avtal har avslutats och Kunden inte har meddelat Fondbolaget eller Banken något nytt skötselkonto,
 • det inte på ett år har funnits täckning på skötselkontot för att utföra teckningar enligt detta avtal, eller
 • det inte på ett år har kommit en teckning enligt detta avtal från Kunden.

En part har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om den andra parten

 • väsentligen har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller på annat väsentligt sätt brutit mot dessa villkor eller uppenbart missbrukat den tjänst som tillhandahållits med stöd av avtalet,
 • försätts i företagssanering, likvidation eller konkurs eller det annars finns grundad anledning att anta, att den andra parten har blivit insolvent, eller
 • avlider.

14. Tillämplig lag och lösning av tvister 

På avtalet tillämpas finsk lag. I den mån laghänvisningar har använts i detta avtal, tillämpas vid var tidpunkt gällande stadganden.

Eventuella tvister angående avtalet, som inte kan lösas genom förhandlingar, ska avgöras av Helsingfors tingsrätt. När det gäller en privatperson kan en tvist även avgöras av underrätten på personens hemort.


 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt