Hyppää sisältöön

Rahastosäästösopimuksen yleiset ehdot 1.6.2021

Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Tällä sopimuksen liitteellä osapuolet sopivat rahasto-osuuksien merkitsijän tai, jos merkitsijä on eri kuin maksaja, soveltuvin osin maksajan (jäljempänä Asiakas) säännöllisesti toteuttaman rahastosäästämisen ehdoista. Alla mainitut yleiset ehdot koskevat kaikkia Sp-Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimia sijoitusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja (jäljempänä Rahasto tai Rahastot).


POP Pankki (jäljempänä Pankki) toimii Rahastoyhtiön asiamiehenä Rahastojen rahasto-osuuksia välitettäessä. Pankilla on oikeus tehdä Rahastoyhtiön lukuun sopimus säännöllisestä rahastosäästämisestä Asiakkaan kanssa. Tiedot voimassa olevista merkintää koskevista ehdoista ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä, ja merkintäpaikkana toimivan Pankin konttorista sekä osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi.
Rahastoyhtiö päättää, mitä Rahastoja ja osuuslajeja kulloinkin voidaan liittää sopimukseen, vähimmäismerkintäerän sekä mahdolliset merkintäpäivämäärät. Voimassa olevat Rahastojen säännöt, avaintietoesitteet ja rahastoesite sekä muu lakisääteinen materiaali on saatavilla Rahastoyhtiöstä ja merkintäpaikkana toimivan Pankin konttorista sekä osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi.

Sp-Rahastoyhtiö Oy harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa, omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa sekä toimii toimiluvallisena vaihtoehtorahastojen hoitajana. Pankki harjoittaa luottolaitostoimintaa ja sillä on toimilupa toimeksiantojen välittämiseen ja toteuttamiseen Suomessa. Molempia yrityksiä valvoo Finanssivalvonta.

Tämän sopimuksen mukaiset palvelut on tarkoitettu Suomessa asuville Asiakkaille ja käytettäväksi pääasiallisesti Suomessa. Sijoituspalveluja ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisölle, koska Rahastot eivät ole heille tarkoitettuja.

Nämä ehdot ovat saatavissa suomen ja ruotsin kielellä. Jos eri kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensi sijassa suomenkielistä versiota.

Sopimusehdot


1. Sopimuksen mukaisten tehtävien hoitaminen

Rahastoyhtiö merkitsee sijoitusrahasto-osuuksia Asiakkaan nimiin sopimuksen ja Rahaston sääntöjen mukaisesti. Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on Rahastoyhtiön käytettävissä ennen klo 15.00. Osassa Rahastoja merkintäpäiviä on harvemmin, jolloin edellä mainitusta poiketen merkintöjen osalta noudatetaan kunkin Rahaston rahastokohtaisia sääntöjä. Merkintähinta on rahasto-osuuden arvo merkintäpäivänä edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot Asiakkaasta ja tämän henkilöllisyydestä. Mikäli suoritusta ei ole maksettu Rahaston tilille, Rahastoyhtiö ei ole velvollinen tekemään rahasto-osuusmerkintöjä Asiakkaan nimiin.


2. Rahastoyhtiön perimät palkkiot ja kulut

Sopimukseen liittyvistä palveluista ja niihin liittyvistä tehtävien hoitamisesta Rahastoyhtiö perii kulloinkin voimassa olevan Rahastoyhtiön hinnaston mukaiset palkkiot ja kulut.


3. Tietojen toimittaminen

Rahasto-osuusmerkinnöistä Rahastoyhtiö ei toimita erillistä merkintälaskelmaa Asiakkaalle. Rahastoyhtiö toimittaa Asiakkaalle merkinnöistä tapahtumaluettelon kaksi kertaa vuodessa.
Rahastojen vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset sekä muut asiakirjat ovat saatavilla Rahastojen sääntöjen mukaisesti.
Asiakirjat voidaan lähettää postitse tai sähköisen palvelun välityksellä, jolloin Rahastoyhtiö käyttää Asiakkaan viimeksi Rahastoyhtiölle suoraan tai Pankin kautta ilmoittamaa yhteystietoa.

4. Asiakkaan tietoisuus sekä reklamointi- ja ilmoitusvelvollisuus 

Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon Rahastoyhtiön suorittamasta toimenpiteestä seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan kirjallisen ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Asiakas haluaa reklamoida Pankin tai Rahastoyhtiön toimenpiteestä, asiakkaan on toimitettava reklamaationsa kirjallisena Pankille tai Rahastoyhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon toimenpiteestä.
Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Pankille asiakastietojensa muuttumisesta. Pankilla ja Rahastoyhtiöllä on oikeus saattaa Asiakkaan tiedot ajan tasalle väestörekisterin tai muun virallisen rekisterin avulla.


5. Osapuolten välinen vastuu ja välillinen vahinko

Asiakas on perehtynyt sopimuksen kohteena olevien Rahastojen avaintietoesitteisiin ja sääntöihin sekä ymmärtää Rahastoihin tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit. Sijoitustoiminnasta syntyvä taloudellinen riski on asiakkaalla. Rahastoyhtiö ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta mahdollisesta taloudellisesta vahingosta, kuten saamatta jääneestä tuotosta tai sijoituspäätöksestä johtuvasta tappiosta.
Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle tai kolmannelle taholle aiheutuneesta välillisestä vahingosta.


6. Ylivoimainen este

Rahastoyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Rahastoyhtiön toiminnan vaikeutumisesta. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää Rahastoyhtiötä täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, Rahastoyhtiön kohtuullisin toimin torjumaton ja syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

 • viranomaisen toimenpide,
  sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
 • Rahastoyhtiöstä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköviestinnässä tai sähkön saannissa,
 • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys
 • Rahastoyhtiön toiminnassa tai
 • työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Rahastoyhtiötä koskisikaan.

  Jos Rahastoyhtiöllä on ylivoimainen este, joka estää maksujen välityksen, Rahastoyhtiö ei myöskään ole vastuussa Asiakkaalle tästä aiheutuvasta vahingosta.

7. Alaikäinen rahastosäästäjä

Mikäli Asiakas on alaikäinen ja alaikäisen tili on hoitotilinä, tarvitaan edunvalvojan tai edunvalvojien (yleensä vanhempien) suostumus tähän. Mikäli sopimus koskee erikoissijoitusrahastoa, tarvitaan lisäksi maistraatin lupa. Mikäli merkinnät veloitetaan edunvalvojan tai muun lahjanantajan tililtä Pankissa, Pankki ottaa merkintöjä välittäessään sopimuksen mukaisesti lahjan (merkintäsumman) vastaan alaikäisen puolesta notariaattitoimeksiantona lahjanlupauslain 4 §:n mukaisesti. Lahjaa alaikäisen vanhemmalta pidetään ennakkoperintönä, ellei muuta ilmoiteta.


8. Henkilötietojen käyttö ja salassapito

Rahastoyhtiö käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan sekä sääntelyn mukaisen salassapidon toteutumisesta. Rahastoyhtiö käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista ja asiakasviestintää varten, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten. Rahastoyhtiön tietosuojakäytäntö ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste löytyvät osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi.
Rahastoyhtiö on salassapitovelvollinen sijoitusrahastolain 26 luvun 1 §:n mukaisesti Asiakkaan toimeksiantojen, taloudellisen aseman, henkilökohtaisten olojen ja liike- tai ammattisalaisuuden suhteen. Pankin johdolla ja henkilökunnalla on luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 §:n ja sijoituspalvelulain 12 luvun 1 §:n mukaisesti vastaavanlainen salassapitovelvollisuus.
Pankilla on oikeus saada Rahastoyhtiöltä tietoja Asiakkaasta ja käyttää niitä tarkoituksiin, jotka on lueteltu sijoitusrahastolain 26 luvun 2 §:ssä.

9. Asiakkaan tunnistaminen

Rahastoyhtiön tulee tunnistaa asiakas voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti.

10. Varojen alkuperä

Asiakas vakuuttaa, että merkinnän tekemiseen käytettävien varojen alkuperä on laillinen, että kyseessä ei ole mainittujen varojen oikean luonteen, alkuperän tai sijainnin salaaminen, niihin kohdistuvien määräämistoimien tai oikeuksien peittäminen tai häivyttäminen, että niitä ei käytetä terrorismin rahoittamiseen ja että kyse ei ole markkinoiden väärinkäytöstä.


Rahastoyhtiöllä ja Pankilla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa epäilystä varojen alkuperästä tai muusta väärinkäytöstä toimivaltaiselle viranomaiselle sekä tietyissä tapauksissa oikeus keskeyttää merkinnät voimassa olevan sijoitusrahastolain, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain mukaisesti.

11. Sopimuksen voimaantulo

Asiakas tekee kirjallisen sopimuksen säännöllisestä rahastosäästämisestä Pankissa. Sopimus tulee voimaan, kun Rahastoyhtiö on saanut sopimuksessa annettavat tiedot ja sopimus on käsitelty Rahastoyhtiössä, viimeistään seuraavana pankkipäivänä sopimuksen tekemisestä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli sopimuksen kohteena oleva Rahasto sulautuu toiseen rahastoon, sopimus koskee automaattisesti vastaanottavaa rahastoa ja sopimus pysyy voimassa.


12. Sopimuksen muuttaminen

Rahastoyhtiöllä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä sopimusta ja tämän sopimuksen ehtoja. Sopimuksen muuttamisella tarkoitetaan pääasiallisesti nykyisen vähimmäismerkintäsumman, rahastovalikoiman tai mahdollisten merkintäpäivämäärien muutosta. Mikäli valittu Rahasto poistuu säännöllisen rahastosäästämisen rahastovalikoimasta, Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vastaavanlaista rahastoa voimassa olevasta rahastovalikoimasta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas irtisano sitä vähintään viittä (5) pankkipäivää ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen astuu voimaan sinä päivänä, jona muutos olisi tullut voimaan.

Rahastoyhtiö ilmoittaa Asiakkaalle sopimuksen ehtojen muutoksista, jotka lisäävät Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentävät hänen oikeuksiaan kirjallisesti, verkkopankin kautta Asiakkaalle verkkopankissa sisältyvänä viestinä tai muutoin pysyvällä välineellä. Muutos astuu voimaan sen lähimmän kalenterikuukauden alusta, joka alkaa aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua Asiakkaan vastaanotettua ilmoituksen muutoksesta. Osapuolet voivat sopia Säästöpankkien rahastosäästösopimuksen muuttamisesta tai täydentämisestä molemminpuolisella vahvistuksella.
Rahastojen sääntöjen muuttamista ei pidetä sopimuksen muuttamisena, ellei sääntömuutos koske palkkioita. Sääntömuutoksista ilmoitetaan Rahaston säännöissä kerrotulla tavalla. Rahastoyhtiön hinnaston muuttamista rahaston sääntöjen puitteissa ei pidetä sopimuksen muuttamisena.


13. Sopimuksen päättyminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) pankkipäivän kuluttua siitä, kun Rahastoyhtiö tai Pankki on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Rahastoja koskevat mahdolliset keskeneräiset toimeksiannot toteutetaan irtisanomisesta huolimatta loppuun.

Rahastoyhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Tiedoksisaantiajankohta määräytyy, kuten on määrätty kohdassa 4.
Rahastoyhtiöllä on oikeus päättää sopimus ilman eri ilmoitusta, jos

 • hoitotili on lopetettu eikä Asiakas ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle tai Pankille uutta hoitotiliä,
 • hoitotilillä ei ole vuoteen ollut riittävästi katetta tämän sopimuksen mukaisiin merkintöihin tai
 • Asiakkaalta ei ole vuoteen tullut tämän sopimuksen mukaista merkintää.

Osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli

 • on olennaisesti jättänyt täyttämättä sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut näitä ehtoja tai ilmeisesti väärinkäyttänyt sopimuksen nojalla tarjottavaa palvelua,
 • asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen osapuolen tulleen maksukyvyttömäksi tai
 • kuolee.


14. Sovellettava laki ja riitojen tarkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Siltä osin kuin sopimuksessa on lakiviittauksia, sovelletaan näiden osalta kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet, joita ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Riita voidaan ratkaista yksityishenkilön osalta myös hänen asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa, mikäli Asiakkaan kotipaikka on Suomessa.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä