Hoppa till innehåll
Grönt bakgrund

MiFID-information

MiFID-information

MiFID är ett EU-direktiv som reglerar finansmarknaden. Reglerna gäller tillhandahållandet av placeringstjänster, t.ex. placeringsrådgivning, kapitalförvaltning och förmedling av värdepapper.

Förfaringssätt som ska iakttas vid kategorisering av kunder samt skyldighet att lämna och inhämta uppgifter vid tillhandahållandet av investeringstjänster

1. Allmänt om kategorisering av kunderna

Enligt värdepappersmarknadslagen ska en värdepappersförmedlare meddela kunden att kunden kategoriseras som icke-professionell kund, professionell kund eller som godtagbar motpart.  Kategoriseringen sker direkt med stöd av lagen, och värdepappersmarknadslagen innehåller detaljerade bestämmelser om faktorerna som inverkar på kategoriseringen. Kategoriseringen av kunder påverkar investerarskyddets omfattning och föreskrifterna för de uppföranderegler som ska tillämpas.
En professionell kund är skyldig att meddela Banken om ändringar som kan påverka kategoriseringen av kunden.

2. Ansökan att bli placerad i en annan kundkategori

Kunden har rätt att ansöka om ändring av den kundkategorisering som Banken gjort. Ansökan om att bli placerad i en annan kategori ska vara skriftlig. Ändring av kategorin kan inverka på investerarskyddet och på tillämpandet av uppförandereglerna.

En professionell kund kan på ansökan bli behandlad som en icke-professionell kund eller som en godtagbar motpart. Också en kund som kategoriserats som icke-professionell kan på ansökan bli behandlad som en professionell kund. Också en kund som kategoriserats som icke-professionell kan på ansökan bli behandlad som en professionell kund. Förutsättningarna för kategoribyte och frågan om godkännande av kundens ansökan avgörs av Banken från fall till fall.

En professionell kund som anser att den inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap att bedöma eller hantera de risker som är förknippade med en tjänst eller transaktion måste begära att bli behandlad som en icke-professionell kund.

3. Kategoriseringens inverkan på investerarskyddet

Enligt finländsk lagstiftning omfattas icke-professionella kunder av skyddet i Ersättningsfonden för investerare. Fonden ersätter investerarens förluster då en medlem i fonden inte har erlagt klara och ostridiga fordringar enligt avtal till en investerare som skyddas av fonden. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas 9/10 av investerarens tillgodohavande hos ett värdepappersföretag, dock högst 20 000 euro. Fonden ersätter inte förluster som beror på nedgång i aktiekurs eller felaktiga investeringsbeslut, vilket innebär att kunden såsom tidigare ansvarar för de egna investeringsbeslutens följder. Icke-professionella kunder till en utländsk tjänsteleverantörs filial i Finland omfattas i regel av investerarskyddet i tjänsteleverantörens hemstat.

Skyddet i Ersättningsfonden för investerare omfattar inte kunder till tjänsteleverantörer som i sin verksamhet inte innehar eller förvaltar kundmedel utan enbart vidarebefordrar order, ger investeringsrådgivning eller ordnar multilateral handel.

4. Kategoriseringens inverkan på de förfaranden som skall tillämpas

Icke-professionell kund

Innan ett skriftligt avtal ingås får en icke-professionell kund avtalsvillkoren samt tillräckliga uppgifter om Banken och den avsedda tjänsten.

Kunden ska även underrättas om väsentliga förändringar i uppgifterna. Det ska ske på varaktigt sätt så att kunden kan skriva ut informationen eller spara den. Informationen kan också ges på Bankens webbplats om kunden har gett sitt samtycke till det.

Bedömning av ändamålsenlighet

Då Banken erbjuder en icke-professionell kund vidarebefordran av uppdrag inhämtar Banken uppgifter om kundens investeringserfarenhet och -kunskap angående det finansiella instrumentet eller tjänsten för att bedöma instrumentets eller tjänstens lämplighet för kunden. Banken har rätt att lita på de uppgifter som kunden lämnar.

Om Banken anser att ett finansiellt instrument eller en tjänst inte är lämplig för kunden ska kunden underrättas om detta. Banken ska också meddela kunden ifall ett finansiellt instruments eller en tjänsts lämplighet inte kan bedömas på grund av att kunden inte gett alla uppgifter som behövs för bedömningen. Om det är fråga om att Banken på kundens initiativ vidarebefordrar eller utför uppdrag som gäller ett i lagen avsett okomplicerat finansiellt instrument behöver lämpligheten inte bedömas.

Bedömning av lämplighet:

Då Banken tillhandahåller investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning ska Banken innan den erbjuder en investeringstjänst inhämta tillräckliga uppgifter om kundens finansiella ställning, investeringserfarenhet och -kunskap angående investeringstjänsten eller det finansiella instrumentet samt investeringsmål för att kunna rekommendera finansiella instrument eller tjänster som lämpar sig för kunden.

Banken har rätt att lita på de uppgifter som kunden lämnar.

Med ledning av informationen ska Banken bedöma om råden eller tjänsterna överensstämmer med kundens investeringsmål, om kunden finansiellt är i stånd att ta de risker som förknippas med en transaktion och om kunden har den investeringserfarenhet och -kunskap som behövs för att förstå riskerna med en rekommenderad transaktion.

Om Banken inte får behövlig information får den inte rekommendera de aktuella investeringstjänsterna eller de finansiella instrumenten till kunden. Banken får själv uppskatta vilken betydelse man anser det ha att kunden inte ger alla uppgifter som behövs för en bedömning av lämpligheten.

Professionell kund

En professionell kund ges en allmän beskrivning av arten av de finansiella instrument som tjänsten avser och om typiska risker som är förknippade med dem, om det behövs med beaktande av kundens investeringserfarenhet.

Bedömning av lämplighet

Då Banken tillhandahåller investeringsrådgivning och kapitalförvaltning ska Banken innan den erbjuder en investeringstjänst inhämta tillräckliga uppgifter om kundens finansiella ställning samt investeringsmål för att kunna rekommendera finansiella instrument eller tjänster som lämpar sig för kunden.

Banken har rätt att lita på de uppgifter som kunden lämnar.

Med ledning av informationen bedömer Banken om råden eller tjänsterna överensstämmer med kundens investeringsmål.

Om Banken inte får behövlig information får den inte rekommendera de aktuella investeringstjänsterna eller det finansiella instrumenten till kunden. Banken får själv uppskatta vilken betydelse man anser det ha att kunden inte ger alla uppgifter som behövs för en bedömning av lämpligheten.

Godtagbar motpart

En godtagbar motpart kan skriftligen be Banken att de uppföranderegler som är till för att skydda investeraren skall tillämpas vid transaktioner med den antingen generellt eller i fråga om en viss transaktion. Banken avgör från fall till fall om begäran godkänns. I andra fall är uppförandereglerna och investerarskyddsbestämmelserna inte tillämpliga på godtagbara motparter.

Omsorgsfullt utförande av order inom POP Bankgruppen

I våra principer för förmedling av order beskrivs de rutiner som banken iakttar när den vidareförmedlar kundorder som gäller finansiella instrument för att uppnå ett så bra resultat som möjligt för kunden med beaktande av väsentliga omständigheter relaterade till förmedling av order.

Bankerna utför inte själva order som gäller kundernas finansiella instrument utan förmedlar kundernas sälj- eller köporder för aktier till Nordnet Bank AB filial i Finland (”Nordnet”). Nordnet utför kundernas order enligt sin orderpolicy så väl som möjligt ur kundens perspektiv.

De fem mest anlitade förmedlarna (rapporten Best Execution RTS28)

Rapporterna ger information om hur och var kundorder förmedlings. Rapporten om de mest anlitade förmedlarna ger instrument- och kundspecifik information om till vilka förmedlare kundorder har förmedlats när POP Banken förmedlat en kundorder till en tredje part för utförande.

POP Bankgruppen publicerar årligen en analys av förmedlingen och utförandet av kundorder samt en rapport om de mest anlitade förmedlarna i fråga om alla utförda kundorder.

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2023

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2022

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2021

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2020

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2019

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2018

Bedöma kvaliteten på utförande av kundorder 2017

De mest anlitande förmedlarna 2023

De mest anlitande förmedlarna 2022

De mest anlitade förmedlarna 2021

De mest anlitade förmedlarna 2020

De mest anlitade förmedlarna 2019

De mest anlitade förmedlarna 2018

De mest anlitade förmedlarna 2017