Hyppää sisältöön
Kaksivärinen tausta

MiFID-tietoja

Mikä MiFID II? Vaikutuk­set asiak­kaille

Sijoituspalveluiden lainsäädäntö uudistuu Eurooppassa. MiFID II (Markets in Financial Instruments -sijoituspalveludirektiivi) astuu voimaan 3.1.2018. Direktiivin tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspaveluiden vertailtavuutta sijoittajioen ja säästäjien eduksi. Asiakkaat saavat entistä laajemmin taustatietoja sijoituspäätöksiensä tueksi. Lainsäädännössä tarkennetaan myös asiakasryhmät, joille eri sijoitustuotteita tarjota.

Hyödyt asiakkaalle

  • Sijoitustuotteiden kuten rahastojen vertailukelpoisuus paranee. Kustannukset entistä selkeämmiksi. 
  • Asiakas saa käyttöönsä POP Pankkien asiantuntijat jatkossa entistä parempiin juuri hänelle sopivii lisäarvopalveluihin. 
  • Tuotevalikoima laajenee entisestään. 
  • Sijoitusneuvonnan osaamisvaatimukset tiukentuvat, joka takaa asiakkaillemme entistäkin luotettavamman palvelun. 
  • Kysymme jatkossakin asiakkailta hyvin yksityiskohtaisia tietoja, jotta voimme tarjota hönelle sopivia tuotteita ja palveluita sijoittamisen alueelta. 
  • Raportointi lisääntyy. 

Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat asiakasluokitteluun, tiedonantovelvollisuu­teen ja selonottovelvollisuu­teen liittyvät menettelytavat 

1. Yleistä asiakkaiden luokittelusta

Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan lain nojalla ja arvopaperimarkkinalaki sisältää yksityiskohtaiset määräykset luokitteluun vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. 
Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Pankille muutoksista, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan luokitteluun. 

2. Hakemus tulla luokitelluksi toisessa asiakaluokassa

Asiakkaalla on oikeus hakea Pankin tekemän asiakasluokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen. 

Ammattimaista asiakasta voidaan tämän hakemuksesta kohdella ei-ammattimaisena asiakkaana tai hyväksyttävänä vastapuolena. Myös ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana. Pankille harkitsee tapauskohtaisesti luokittelun muuttamisen edellytyksiä ja sitä hyväksyykö se asiakkaan hakemuksen. 

Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus pyytää ei-ammattimaisen asiakkaan kohtelua, jos asiakas katsoo, ettei sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä. 

3. Luokittelun vaikutukset sijoittajan suojaan 

Suomen lainsäädännön mukaan ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojanpiirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Ulkomaisen palveluntarjoajan Suomessa sijaitsevan 
sivuliikkeen ei-ammattimaiset asiakkaan kuuluvat pääsääntöisesti palveluntarjoajan kotivaltion sijoittajan suojan piiriin. 

Jos palveluntarjoaja tarjoaa sijoituspalveluna ainoastaan toimeksiantojen välittämistä, sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä ja palveluntarjoajalla ei ole hallussaan tai hallinnoitavanaan asiakasvaroja, tällaisen palveluntarjoajan asiakkaat eivät kuulu sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. 

4. Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin Ei-ammattimainen asiakas: 

Ei-ammattimaiselle asiakkaalle on annettava ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot Pankista sekä tarjottavasta palvelusta. 

Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös Pankin verkkosivuilla, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. 

Asianmukaisuuden arvioiminen: 

Tarjotessaan toimeksiantojen välittämistä ei-ammattimaiselle asiakkaalle Pankin on pyydettävä asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja – tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaan kannalta asianmukainen. Pankilla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. 

Mikäli Pankki katsoo, ettei rahoitusväline tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmukainen, on Pankin ilmoitettava tästä asiakkaalle. Pankin on myös kerrottava asiakkaalle, mikäli se ei voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle siitä syystä, että asiakas ei ole antanut kaikkia arvioinnin perusteeksi tarvittavia tietoja. Jos kyse on asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta laissa tarkoitetun yksinkertaiseen rahoitusvälineeseen liittyvän toimeksiannon toteuttamisesta tai välittämisestä asianmukaisuusarviointia ei tarvitse tehdä. 

Soveltuvuuden arvioiminen: 

Pankin, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, tappionsietökyvystä, riskirajasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. 

Pankilla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. 

Pankin tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita, kykeneekö asiakas kantamaan taloudellisesti mahdollisen riskin ja onko asiakkaalla tarvittavat sijoituskokemus ja -tietämys riskien ymmärtämiseksi suositeltuun toimeen. 

Jos Pankki ei saa riittäviä tietoja se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Pankki voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. 

Asiakkaalle tullaan toimittamaan raportti soveltuvuusarviosta, sekä tieto siitä, että edellyttääkö suositeltu palvelu säännöllisin väliajoin tehtyä järjestelyiden arviointia. 

Ammattimainen asiakas 

Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen asiakkaan sijoituskokemus. 

Soveltuvuuden arvioiminen: 

Pankin, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita.  

Pankilla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. 

Pankin tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita. 

Jos Pankki ei saa riittäviä tietoja se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Pankki voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. 

Hyväksyttävä vastapuoli 

Hyväksyttävä vastapuoli voi pyytää Pankilta kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Pankki harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen POP Pankki -ryhmässä

Toimeksiantojen välittämistä koskevissa periaatteissa kuvataan ne menettelytavat, joita pankki noudattaa välittäessään asiakkaidensa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja edelleen toteutettavaksi, päästäkseen asiakkaan kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen, ottaen huomioon toimeksiannon välittämisen kannalta olennaiset seikat.

Pankit eivät itse toteuta asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, vaan välittävät asiakkailta saamansa osakkeiden myynti- tai ostotoimeksiannot toteutettavaksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeelle (”Nordnet”). Nordnet toteuttaa toimeksiannot oman toimeksiantojen toteutuspolitiikkansa mukaisesti asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Viisi käytetyintä välittäjää (Best Execution RTS28 -raportti)

Raportit tarjoavat tietoja siitä, miten ja missä asiakastoimeksiantoja välitetään. Käytetyimmät välittäjät -raportti kertoo instrumentti- ja asiakasluokittain mille välittäjille asiakastoimeksiantoja on välitetty silloin, kun POP Pankki on toimittanut asiakastoimeksiannon eteenpäin kolmannelle osapuolelle toteutettavaksi.

POP Pankki -ryhmä julkaisee vuosittain analyysin asiakastoimeksiantojen välittämisestä ja toteuttamisesta sekä raportin käytetyimmistä välittäjästä kaikkien toteutettujen asiakastoimeksiantojen osalta.

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2023

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2022

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2021

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2020

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2019

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2018

Toimeksiantojen toteutuksen laadun arviointi 2017

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2023

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2022

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2021

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2020

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2019

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2018

Käytetyimmät välittäjät vuonna 2017

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.