Hoppa till innehåll

POP Kapitaliseringsavtal - Avtalsvillkor

I kraft från 1.3.2022

1. POP Kapitaliseringsavtals innehåll och giltighet

1.1. Avtalets innehåll

POP Kapitaliseringsavtal är ett kapitaliseringsavtal enligt Finlands lag, som inte innefattar en försäkrad person. Produkten erbjuds av Sb-Livförsäkring Ab.

Besparingen betalas åt försäkringstagaren när försäkringstiden, som överenskommits i försäkringsbrevet, upphör. Besparingen eller en del av den betalas även under försäkringens giltighetstid, om försäkringstagaren kräver det och inget annat har överenskommits i försäkringsvillkoren. Från besparingen eller del av den som utbetalas avdras kostnader enligt prislistan.

Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i avtalsdokumenten, som är ansökan, försäkringsbrev, villkor, produktfakta eller annat dokument som eventuellt hänför sig till avtalets uppkomst. Utöver dessa tillämpas på avtalet försäkringsavtalslagen och annan finländsk lagstiftning, myndighetsbestämmelser och beräkningsgrunder.

1.2. Vissa termers betydelse

Kapitaliseringsavtal är ett placeringsavtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Det avviker från övriga produkter som försäkringsbolaget erbjuder (till exempel spar- eller placeringsförsäkringar) på så sätt, att ingen försäkras på basen av kapitaliseringsavtalet. Kapitaliseringsavtalet är alltid tidsbundet, för det finns inget försäkringsfall, som annars skulle avsluta försäkringen.

Beräkningsgrunderna är försäkringsmatematiska beräkningsregler, enligt vilka besparingen och återköpsvärdet beräknas. Finansinspektionen övervakar beräkningsgrundernas lagenlighet.

Placeringsobjekt är det objekt som försäkringstagaren valt enligt sin egen spararprofil, i vilket försäkringspremierna eller besparingen placeras. Placeringsobjekt som kan väljas presenteras i avtalets produktfakta och i broschyrer som berör placeringsobjekten.

Med placeringsfond avses en fond som förvaltas av ett fondbolag, vars värde noteras offentligt.

Placeringsanknutna placeringsobjekt kan vara placeringsfonder, kapitalförvaltningstjänster eller annat placeringsanknutet objekt.

Placeringsanknuten besparingsdel är besparingsdel, vars utveckling fastställs på basen av värdeutvecklingen för de placeringsanknutna placeringsobjekten, som försäkringstagaren valt.

Besparing är kapitaliseringsavtalets förmögenhetsbelopp, som uppkommit av kapitalet och avkastningen och från vilket kostnader som försäkringsbolaget meddelat avdragits.

Återköpsvärde är besparingen minskad med avgifter enligt beräkningsgrunderna och prislistan.

Försäkringsbesked skickas åt försäkringstagaren en gång per år. Ur försäkringsbeskedet framgår besparingens utveckling och avtalets övriga centrala innehåll.

Försäkringstagare är den person, med vilken försäkringsbolaget har gjort ett avtal eller den person, åt vilken försäkringstagarens rättigheter på basen av avtalet har överförts.

Försäkringsgivare är försäkringsbolaget, som beviljat kapitaliseringsavtalet.

Med försäkringsbrev avses det dokument som ges åt försäkringstagaren i anslutning till avtalet, där avtalets centrala innehåll har antecknats.

Kapitalförvaltningstjänst betyder ett placeringsobjekt av fondtyp, som förverkligas genom fondkapitalförvaltning. Kunden väljer Kapitalförvaltningstjänstens placeringsobjekt enligt sin egen spararprofil. Kapitalförvaltaren placerar medlen på olika marknader, inom ramen för de gränser som fastställts för placeringsobjektet. Kapitalförvaltningstjänsten är inte individuell diskretionär kapitalförvaltning.

1.3. Avtalets giltighet, annullering och avslutande

1.3.1. Avtalets i kraftträdande

Avtalet kan beviljas åt en i Finland fast bosatt försäkringstagare. Avtalet träder i kraft, när avtalsdokumenten är undertecknade och första premien är betald. Premien bör med hot om avtalets återgång, betalas inom en månad från undertecknande av ansökan.

1.3.2. Avtalets annullering

Försäkringstagaren har rätt att annullera avtalet inom 30 dagar från avtalets i kraft trädande. Annulleringen bör göras skriftligen och den bör distribueras eller skickas till försäkringsbolaget under 30 dagars tidsfristen. Annulleringen betyder det, att avtalet inte överhuvudtaget trätt i kraft.

Försäkringsbolaget returnerar betalda premier utan ränta utan fördröjning och senast inom 30 dagar från det att meddelandet ankommit till försäkringsbolaget. Från premierna avdras i samband med returneringen det belopp, som motsvarar en eventuell värdeminskning på den placeringsanknutna besparingsdelen fram till annulleringsdagen.

1.3.3. Avtalet upphör

Avtalet är i kraft den föreskrivna tiden som antecknats i avtalsbrevet.

Avtalet upphör:

 • när avtalstiden upphör eller
 • besparingen har enligt lyftningsplanen slutbetalats eller
 • när ett skriftligt meddelande om lyftande av hela återstående besparingen anländer till försäkringsbolaget.

1.3.4 Uppsägning av avtalet

Försäkringstagarens rätt att säga upp avtalet

Försäkringstagaren har rätt att skriftligen säga upp kapitaliseringsavtalet.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp avtalet

Försäkringsbolaget kan säga upp kapitaliseringsavtalet med 3 månaders uppsägningstid.

Försäkringsbolaget kan också säga upp kapitaliseringsavtalet, om besparingsbeloppet är under 200 euro, när det förflutit tre år från avtalets början.

1.4 Ändring av avtalsvillkoren

Försäkringsbolaget har rätt att under avtalstiden ändra kapitaliseringsavtalets villkor, premier, beräkningsgrunder och andra avtalsvillkor, om det finns särskilda skäl till ändringen på grund av allmän skade- eller dödlighetsutveckling eller ändring i allmänna räntenivån, och avtalets innehåll inte märkbart ändras jämfört med det ursprungliga avtalet.

Försäkringsbolaget skickar ett meddelande om ändringen åt kunden minst en månad innan ändringen träder i kraft.

Utöver ovanstående har försäkringsbolaget rätt att höja alla eurobelopp eller gränser för eurobelopp som igår i avtalsvillkoren, produktfakta, prislistan och beräkningsgrunderna högst så mycket, som levnadskostnadsindex har ändrat från den tidpunkt, när nämnda eurobelopp senast fastställdes.

Försäkringsbolaget har dessutom rätt göra sådana smärre ändringar i avtalsvillkoren, som inte påverkar avtalets centrala villkor.

1.5. Ansvarsbegränsning

Försäkringsbolaget ansvara inte för följder som eventuella ändringar i beskattningspraxis eller lagstiftning förorsakar avtalets, premiernas, ersättningarnas eller avtalets parters skattepåföljder. Försäkringsbolaget ansvara inte heller för eventuella ändringar i skattepraxis eller skattepåföljder, ifall de beror på förändringar som sker hos försäkringstagaren.

1.6. Pantsättning

Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på avtalet. Överlåtelse och förpantning är inte bindande för försäkringstagarens borgenär, ifall de inte skriftligen meddelats till försäkringsbolaget.

1.7. Placeringsobjekt

Försäkringsbolaget kan tillägga, minska eller ändra innehållet i placeringsobjekt som används.

Om försäkringsbolaget avlägsnar ett placeringsobjekt från sina placeringsalternativ, meddelar försäkringsbolaget om avlägsnandet minst en månad före avlägsnandet i alla sina betjäningskanaler och åt sina kunder som valt placeringsobjektet.

Om placeringsobjekt avlägsnas från försäkringsbolagets sortiment av orsaker som är oberoende av försäkringsbolaget inom en kortare tid än en månad, meddelas omedelbart om placeringsobjektet som avlägsnas.

Försäkringsbolaget kan placera medel, som finns i ett placeringsobjekt som avlägsnas och premier som är avsedda för ett placeringsobjekt som avlägsnas, i ett annat placeringsobjekt som motsvarar det placeringsobjekt som avlägsnas.

Dessutom kan försäkringsbolaget på basen av myndighetsbestämmelser, placeringsfonders stadgar eller i exceptionella marknadssituationer ge speciella bestämmelser, som gäller

 • val av placeringsobjekt,
 • antalet andelar i en specifik fond,
 • besparingens maximibelopp per placeringsobjekt,
 • den minsta placeringen i placeringsobjektet,
 • överföringar från ett placeringsobjekt till ett annat,
 • beräkning av placeringsfondens köp- och säljkurs eller
 • avgifter som debiteras för olika åtgärder.

Ifall det sker ändringar i ovan nämnda bestämmelser, meddelar försäkringsbolaget försäkringstagaren om dessa.

2. Premier

2.1. Betalningsplan

Vid uppgörandet av avtalet kommer man överens om en riktgivande betalningsplan, som antecknas i avtalsdokumentet. Första premien bör betalas inom en månad från undertecknande av ansökan. Försäkringstagaren kan ändra betalningsplanen med att meddela försäkringsbolaget om ändringen.

I avtalet kan man komma överens om att årligen justera premierna på basen av levnadskostnadsindex (september 1951 = 100).

Försäkringsbolaget kan i vid olika tidpunkter i kraft varande prislista fastställa minimi- och maximibelopp för försäkringspremier.

2.2. Placeringsplan

Försäkringspremierna, med avdrag för premieavgiften som försäkringsbolaget debiterar, placeras enligt fördelningsgrunden i placeringsobjekt, som försäkringstagaren skriftligen meddelat. Försäkringstagaren kan ändra placeringsplanen genom att skriftligen meddela försäkringsbolaget om ändringen.

Försäkringsbolaget placerar försäkringspremierna utan dröjsmål, den första försäkringspremien senast den10. bankdagen och de följande försäkringspremierna den 5. bankdagen från det, att försäkringspremien har kommit till försäkringsbolagets försäkringspremiekonto. Vid placering av försäkringspremie används teckningspris, ifall man har fastställt ett separat tecknings- och inlösningspris för placeringsobjektet.

Om placeringen av försäkringspremien för något placeringsobjekts del inte kan förverkligas senast på ovan nämnda dag av orsak som är oberoende av försäkringsbolaget, kan försäkringsbolaget

 • placera premien i annat placeringsobjekt som försäkringstagaren meddelat eller
 • lämna premien på ett räntefritt konto.

Om förhinder och utförd placering meddelas så fort som möjligt åt försäkringstagaren.

3. Besparingens uppkomst

3.1. Allmänt

Besparingen uppkommer av placeringsanknutna besparingsdelen. Besparingen ökar med premier som betalas till avtalet och med avkastningen på besparingen som uppkommer genom värdeökning på respektive placeringsobjekt. Besparingen minskar med avgifter som debiteras från premierna och besparingen. Försäkringsbolaget, placeringsfonden, kapitalförvaltaren eller ombudet ansvarar inte för premiernas eller besparingens avkastning som placerats i placeringsanknuten besparingsdel eller att värdet bibehålls. Besparingens avkastning eller värde kan variera över tiden. Det är möjligt, att på medel som styrts till placeringsanknutna besparingsdelen inte uppkommer någon avkastning och att placerade medlen kan minska eller man kan förlora dem helt och hållet.

Placeringsobjekten har inget kapitalskydd ifall det inte separat har angetts i presentationen av placeringsobjektet.

Besparingen beräknas på basen av placeringsobjektens andelar eller antalet enheter som motsvarar placeringsobjektet och värdet på dem. I beräkningen används andelar eller enheter på sätt som beskrivs i punkterna 3.1 – 3.2, som hänförs till försäkringen kalkylmässigt och försäkringstagaren har inte ägandeeller annan rätt till dem.

Andel som används för placeringsfond är den valda placeringsfondens andel. Andelens värde fastställs av fondbolaget som förvaltar fonden.

Andel som används för placeringsobjekt av fondtyp är den valda fondtypens andel. Andelens värde fastställs av placeringsobjektets kapitalförvaltare eller kapitalförvaltarsamfundet.

3.2. Placeringsanknuten besparingsdel, andelarnas antal och värde

Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar eller enheter ökar med försäkringspremier som placeras i placeringsobjektet och eventuella bonusar som beviljas.

Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar eller enheter minskar med avgifter som försäkringsbolaget debiterar för skötsel- och upprätthållande, avgifter som debiteras för återköp, övriga avgifter och lyft från besparingen.

Placeringsanknutna placeringsobjektets andelar ändrar när man flyttar besparingen från ett placeringsobjekt till ett annat.

Avgifterna som fondbolaget debiterar fastställs enligt fondbolagets prislista. Avgifterna som fondbolaget debiterar beaktas i fondandelens värde varje dag.

Kapitalförvaltningstjänstens avgifter fastställs i enlighet med kapitalförvaltningsbroschyren. Kapitalförvaltningstjänstens skötselavgifter beaktas i kapitalförvaltningstjänstens placeringsobjekts andels värde varje dag.

Placeringsanknutna placeringsobjektets eventuella tecknings- och inlösningsprovisioner minskar placeringsobjektets andelars antal.

Försäkringsbolaget ansvarar inte för utvecklingen för avgifter som fondbolaget eller kapitalförvaltningstjänsten debiterar.

3.3. Besparingens värde vid utbetalning av förmåner

Vid återköp av avtalet betalas återköpsvärdet, som är besparingen minskad med avgifter enligt beräkningsgrunden och prislistan.

När avtalet förfaller betalas avslutningsdagens försäkringsbesparing.

3.4. Omplacering av besparingen

Försäkringstagaren har rätt att omplacera besparing eller del av den som finns i placeringsobjektet till ett annat placeringsobjekt.

Omplaceringen förverkligas senast den10. bankdagen från det, att ett skriftligt meddelande har anlänt till försäkringsbolagets huvudkontor. Ifall omplaceringen för ett placeringsobjekt är över trehundratusen € eller att det i placeringsfondens stadgar har reserverats längre tid än ovan nämnts för inlösen av andelar, förverkligas omplaceringen senast inom en månad från meddelandets ankomst. Försäkringstagaren informeras om en förverkligad omplacering.

4. Ersättningar

4.1. Lyftande av besparing

Vid avtalstidens utgång betalas besparingen åt försäkringstagaren enligt en på förhand fastställd lyftningsplan. Försäkringstagaren har rätt att ändra den ursprungliga lyftningsplanen. För lyftande av besparingen debiteras avgifter som fastställs i beräkningsgrunderna och prislistan.

För utbetalning av besparingen bör försäkringstagaren tillställa försäkringsbolaget en skriftlig ansökan eller ett meddelande om lyftande av besparingen med nödvändiga uppgifter.

4.2. Återköp

Försäkringstagaren kan lyfta besparingen eller en del av den som återköp före avtalstidens utgång genom att skriftligt meddela försäkringsbolaget om lyftandet. Ett partiellt återköp är dock möjligt endast, om beloppet som blir kvar i besparingen är minst 200 €.

Återköpsvärdet som betalas beräknas från besparingen med beaktande av avgifter som fastställts i beräkningsgrunderna och prislistan.

Försäkringsbolaget betalar besparingen för ett avtal som upphör eller ett återköp senast inom en månad från det, att man ansökt om förmåner och försäkringsbolaget har fått nödvändiga utredningar.

För försenad utbetalning erläggs förseningsränta enligt räntelagen.

5. Avgifter som debiteras från avtalet

Från premierna och besparingen debiteras månatligen skötselavgifter enligt prislistan. Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om ändringen en månad innan ändringen träder i kraft.

Placeringsplanen kan ändras eller besparingen omplaceras kostnadsfritt totalt sex gånger under ett kalenderår. Från den sjunde ändringen debiteras en avgift enligt prislistan.

Försäkringsbolaget skickar årligen ett försäkringsbesked kostnadsfritt. För ytterligare försäkringsbesked eller övriga utredningar debiteras en avgift enligt prislistan.

I samband med lyftande av besparing debiteras avgifter från besparingen som fastställts i prislistan. För övriga åtgärder debiteras avgifter enligt prislistan.

Placeringsobjektets kostnader är inte en del av försäkringsavtalet och försäkringsbolaget ansvarar inte för deras oföränderlighet. Kostnaderna har meddelats i faktabladsbroschyren och beaktats i offertkalkylen enligt bestämmelser och anvisningar som tillsynsmyndigheten har gett.

Ifall på grund av lag eller av myndighet given bestämmelse i Finland eller utomlands i kraft varande stadganden ändras sålunda, att till försäkringen eller till den kopplade placeringsobjektet riktas direkt eller indirekt skatter eller andra avgifter fastställda av myndigheter, som bör betalas av försäkringsbolaget, har försäkringsbolaget rätt att tillägga en dylik avgift till prislistan och göra en debitering från besparingen som motsvarar avgiften.

Försäkringsbolaget kan årligen höja avgifter eller gränser i eurobelopp som nämns i prislistan på basen av levnadskostnadsindex (september 1951 = 100).

6. Anvisningar för ändringsansökan

6.1. Rättelsebegäran

Ifall du är missnöjd med vårt beslut, har du möjlighet att föra saken till ny behandling genom att ta kontakt med vårt bolags ersättningshandläggare, tel. 010 572 1008* och med e-post vakuutussaasto@saastopankki.fi

6.2. Försäkrings- och finansrådgivningen, försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger oberoende råd och handledning avgiftsfritt åt kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger också lösningsrekommendationer i tvistefrågor. FINE behandlar inte en tvist, som är anhängiggjord eller behandlats i konsumenttvistenämnden eller i domstol.

www.fine.fi/sv/ 

Konsumenttvistenämnden behandlar inte tvistefrågor som berör placeringsanknutna avtal.

www.kuluttajariita.fi/sv/  

Du kan också väcka talan i Helsingfors tingsrätt eller i din hemorts tingsrätt. Talan om ett beslut gällande ersättning bör väckas med hot om att förlora rätten, inom tre år från det att du har fått beslutet.

7. Lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndighet

Sb-Livförsäkring Ab har fått sin koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet Finlands i kraft varande rätt. Bolagets avtalsspråk är finska och svenska. Envar ombud har antecknats i Finansinspektionens försäkringsombudsregister, där också personen som ansvarar för erbjudande av försäkringar har antecknats. Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkring Ab:s och dess ombuds verksamhet.

www.finanssivalvonta.fi/sv/

8. Force majeure

Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada, som eventuellt uppkommer vid försening av utredning av försäkringsfallet eller betalning av ersättning på grund av krig, politiska oroligheter, i kraft varande eller ny lagstiftning, myndighetsbeslut, arbetsmarknadskonfliktåtgärd, datatrafikstörning eller annan orsak, som försäkringsbolaget inte i förväg har kunnat påverka.

9. Sb-Livförsäkrings ombud och provisioner

Kapitaliseringsavtalet beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Banken fungerar som ombud för Sb-Livförsäkring Ab och sköter kundbetjäningen och försäljningen för dess del. Bankerna får en provision som grundar sig på premien och provisionsreturnering som baserar sig på placeringsobjektens förvaltningsprovision.

Sb-Livförsäkring Ab

Sb-Livförsäkring Ab har antecknats i handelsregistret.

FO-signum: 2082534-1
Postadress: PB 6001, 02066 Docuscan
Besöksadress och hemort: Industrigatan 33, 00510 HELSINGFORS
Telefon: 010 572 1008*
E-post: vakuutussaasto@saastopankki.fi
Internet: www.sbliv.fi

*) Samtalens pris hittar du på adressen www.sbliv.fi

10. Behandling av personuppgifter

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter enligt de stadganden som berör dem, såsom dataskyddslagens och försäkringslagstiftningens stadganden och ombesörjer också i övrigt sina kunders integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter. Försäkringsbolaget skaffar uppgifter av kunden själv, av parter som denne befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregistret. Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter för handläggning av ansökningar, förverkligande av kundtjänst, administration av försäkringar samt för skötsel av betal- och inkassorutiner. Personuppgifter kan även användas för förverkligande av riktad kundkommunikation och marknadsföring till försäkringsbolagets kunder per post, per telefon eller elektroniskt.

Uppgifter kan dessutom användas tillsammans med uppgifter som fåtts från andra källor för att kartlägga kundens köppreferenser samt vid skickande av uppgifter och offerter om nya försäkringsprodukter. Kunduppgifterna överlåts inte enligt huvudregeln åt tredje part. Uppgifter kan överlåtas åt försäkringsbolagets samarbetspartners endast för ovanstående ändamål. Samarbetspartners är företag på EU/ ETA-området och företag utanför EU-/ETA-området, ifall av kommissionen godkända modellavtalsklausuler används i uppdragsavtalen eller Europakommissionen har godkänt nivån på i fråga varande lands datasäkerhet.

Försäkringsbolaget kan dessutom ge specificerade skadeuppgifter till ett annat försäkringsbolag under förutsättningar som dataskyddsnämnden fastställt. Kunden kan när som helst meddela försäkringsbolaget, ifall hen inte vill motta ovan nämnda försäkringsmeddelanden. Kunden har rätt att få vetskap om användningen av personuppgifter som berör hen. Kunden kan när som helst be försäkringsbolaget korrigera felaktiga uppgifter som berör hens försäkring.

Sb-Livförsäkring Ab
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
Tel. 010 572 1008
www.sbliv.fi
FO-signum: 2082534-1
Hemort: Helsingfors

SP-HENKIVAKUUTUS OY JA SEN ASIAMIEHET

POP Kapitalisaatiosopimuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.

Pankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Pankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.

POP Pankit on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www. finanssivalvonta. fi).

Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt